Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

 

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.panta 1., 2., 5., 8., 10. un 13.punktu.

 

2.  3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, atzīst vai reģistrē barības apritē iesaistīto personu, izņemot šā likuma 6.pantā minētās barības apritē iesaistītās personas.";

 

svītrot otrajā daļā vārdus "un prasības barības apritē iesaistītajām personām".

 

3. Izslēgt 4. un 5.pantu.

 

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

"6.pants. Pārtikas un veterinārais dienests atzīst barības apritē iesaistīto personu, ja tā atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtību noteiktajām prasībām un ražo, iepako, izplata, ieved, izved vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo ārstniecisko barību."

 

5. Izslēgt 7., 8. un 9.pantu.

 

6. Izslēgt 10.panta pirmo daļu.

 

7. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Prasības barības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģināla iepakojuma, kā arī šādu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 


8. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Latvijā atļautās barības piedevas un bioproteīnus un to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

9. Izslēgt 16. un 17.pantā vārdu "antibiotikas".

 

10. Izslēgt 22.panta trešo, ceturto un piekto daļu.

 

11. Izslēgt 28.pantu.

 

12. Izslēgt 29.panta otro un trešo daļu.

 

13. Izslēgt 30.panta otro daļu.

 

14. Izslēgt 31.pantu.

 

15. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs ieceļ pārtikas un veteri­nāros inspektorus (turpmāk – inspektors). Inspektora pienākums ir uzraudzīt un kontrolēt barības apriti atbilstoši normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti noteiktajām prasībām."

 

16. Izslēgt 34., 35. un 36.pantu.

 

17. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 5. un 6.punktu.

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta “Grozījumi dzīvnieku barības aprites likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula Nr.178/2002/EK, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu. No 2006.gada 1.janvāra stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula Nr.882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem. Minētās regulas atcels vairākas direktīvas (Padomes 1995.gada 22.decembra Direktīvu 95/69/EC par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību, un grozījumiem Direktīvās 70/524/EEC, 74/63/EEC, 79/373/EEC un 82/471/EEC, Komisijas 1998.gada 9.jūlija Direktīvu 98/51/EK, ar kuru nosaka konkrētus īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvai 95/69/EK, ar ko paredz dažu dzīvnieku barības nozarē strādājošu uzņēmumu un starpnieku apstiprināšanas un reģistrēšanas nosacījumus un kārtību, Padomes 1970.gada 20.jūlija Direktīvu 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei 70/373/EK un Padomes 1995.gada 25.oktobra Direktīvu 95/53/EC par barības oficiālās kontroles pamatprincipiem). Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus Latvijas normatīvajos aktos, ar kuriem ir pārņemtas šīs direktīvas.

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts tāpēc, ka no 2006.gada 1.janvāra stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula Nr.882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem. No Dzīvnieku barības aprites likuma ir svītrotas tās normas, kuras regulēs jaunās ES regulas. Likumprojektā ir iestrādāta norma Ministru kabinetam noteikt Latvijā atļautās barības piedevas un bioproteīnus un to aprites kārtību. Eiropas Savienībā atļautās barības piedevas nosaka Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regula Nr.1831/2003/EK par dzīvnieku barībā izmantojamām barības piedevām un atļautos bioproteīnus nosaka Padomes 1982.gada 30.jūnija Direktīva Nr.82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku ēdināšanā.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Izstrādātai s likumprojekts atbilst Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un, to pieņemot, tiks sakārtota dzīvnieku barības likumdošana Latvijā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša. Noteikto prasību ievērošana un kontrole nodrošinās drošas un nekaitīgas barības ražošanu, kas savukārt ietekmēs pārtikas produktu kvalitāti

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts nepieļauj barības ražošanu vai izplatīšanu, kas jebkādā veidā varētu kaitēt videi.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji *)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Uz šī likumprojekta pamata tiks izdoti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti: “Prasības barības tirdzniecības vietām, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus un to reģistrācijas kārtība” un “Noteikumi par Latvijā atļautajām barības piedevām un bioproteīniem un to aprites kārtību”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

2006.gada 1.janvārī stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula Nr.882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem. No Dzīvnieku barības aprites likuma ir svītrotas tās normas, kuras regulēs jaunās ES regulas.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula Nr.178/2002/EK, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 3.panta 5., 6. un 16.punkts.

Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regula 1831/2003/EC par dzīvnieku barībā izmantojamajām barības piedevām 2.panta 2.(a), (e)apakšpunkts

atbilst

 

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 9., 10.pants, 2.panta 3.punkts.

atbilst

 

3.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 10.pants

atbilst

 

4.

Eiropas Padomes 1990.gada 26.marta Direktīva 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu 4.pants

atbilst

 

5.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 9.pants

atbilst

 

6.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula Nr.178/2002/EK, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 16.pants

atbilst

 

7.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 1.panta c)apakšpunkts

atbilst

 

8.

Padomes 1982.gada 30.jūnija Direktīva Nr.82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku ēdināšanā.

atbilst

 

9.

Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regula 1831/2003/EC par dzīvnieku barībā izmantojamajām barības piedevām 11.panta 2.punkts

atbilst

 

10.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulu Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 6.panta 1.punkts, 2.punkta g)apakšpunkts

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula Nr.178/2002/EK, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 20.pants

atbilst

 

11.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu 882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem 4.panta 1.punkta e)apakšpunkts, 8.panta 1.punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula Nr.178/2002/EK, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 19.pants

atbilst

 

12.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu 882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem 4.panta 1.punkts

atbilst

 

13.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu 882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem 12.panta 1.punkts

atbilst

 

14.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu 882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem 4.panta 2.f)apakšpunkts, 13.pants.

atbilst

 

15.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu 882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem 3.panta 2.punkts.

atbilst

 

16.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu 882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem 55.pants, 54.panta 3.punkts un 7.panta 2.punkts, 4.pants

atbilst

 

17.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu 882/2004/EK par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem 61.pants,

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 33.pants.

atbilst

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts tapis, konsultējoties ar Latvijas dzīvnieku barības ražotājiem un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Latvijas dzīvnieku barības ražotāji un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome atbalsta likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts tika publicēts Zemkopības ministrijas mājas lapā internetā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekta tapšanas laikā notikušas vairākkārtējas konsultācijas ar Latvijas - Nīderlandes projekta “Dzīvnieku barības kontroles stiprināšana Pārtikas un veterinārajā dienestā” ekspertiem.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ieviešot likumprojektu, netiks radītas jaunas institūcijas. Likumprojekta ieviešanu nodrošinās Pārtikas un veterinārais dienests.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo

Indivīds Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu var pārsūdzēt normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

 

 

Zemkopības ministra vietā -

vides ministrs                                                                  R.Vējonis

2006.01.23. 16:41

1605

S.Vanaga

7027363, Sanita.Vanaga@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

S.Vanaga