Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

 

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; 2003, 21.nr.; 2004, 2., 7., 13.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

7.pantā:

izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam komersantam, kuram savā darbā nepieciešams izmantot valsts noslēpumu, ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju, jāsaņem industriālās drošības sertifikāts, ko pēc speciālas pārbaudes veikšanas izsniedz Satversmes aizsardzības birojs.";

 

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(51) Ja komersants, kuram savā darbā nepieciešams izmantot valsts noslēpumu, ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju, reģistrēts kādā no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalīb­valstīm, tam ir jābūt attiecīgās valsts nacionālās drošības iestādes izsniegtam spēkā esošam industriālās drošības sertifikātam (Facility Security Certificate). Ja komersants reģistrēts valstī, kas nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, tam ir jābūt derīgam attiecīgās valsts kompetentas iestādes izsniegtam un Satversmes aizsardzības biroja atzītam sertifikātam, kas apliecina spēju nodrošināt klasificētas informācijas aizsardzību."

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministre

L.Mūrniece


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts noslēpumu””

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma „Par valsts noslēpumu” 7.panta piektā daļa paredz, ka komersantam, kuram savā darbā nepieciešams izmantot valsts noslēpumu, ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju, jāsaņem industriālās drošības sertifikāts, ko pēc speciālas pārbaudes veikšanas izsniedz Satversmes aizsardzības birojs. Satversmes aizsardzības birojs pārbaudes veic un industriālās drošības sertifikātus izsniedz tikai Latvijā reģistrētiem pretendentiem. Ārvalstu uzņēmumiem industriālās drošības sertifikātus izsniedz attiecīgās valsts kompetentās iestādes.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts sakārto industriālās drošības sertifikātu izsniegšanas kārtību un komersantu pārbaudes veikšanu.

 


 

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Pozitīva ietekme. Likumprojekts sakārto industriālās drošības sertifikātu izsniegšanas kārtību komersantiem, tādējādi veicinot komercdarbību.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akts šo jomu neskar.

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav jāizdod.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akts šo jomu tieši neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akts šo jomu tieši neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu tieši neskar. Satversmes aizsardzības biroja lēmumu indivīds varēs tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Aizsardzības ministre                                                                                         L.Mūrniece

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Dokumenta autors

 

 

 

E.Rinkēvičs

 

 

 

S.Araslanova

 

 

 

I.Kalna

 

 

 

I.Angere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2006 17:13

534

ilze.angere@mod.gov.lv

7017780