Grozījumi likumā „Par piesārņojumu”

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"

 

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) sēra satura ierobežošanas kārtību atsevišķu veidu šķidrajā degvielā, kā arī izmēģinājumu un inovatīvo emisijas samazināšanas tehnoloģiju izmantošanu kuģos."

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

 

"19. Ministru kabinets līdz 2006.gada 11.augustam izdod šā likuma 11.panta otrās daļas 14.punktā minētos noteikumus."

 

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar
8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/32/EK, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvas 2005/33/EK, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā."

 

4.  1.pielikumā:

aizstāt ceturtās daļas 3. un 4.punktā vārdu "uzņēmumi" ar vārdu "iekārtas";

aizstāt ceturtās daļas 5.punktā vārdus "uzņēmumi, kuri ražo" ar vārdiem "iekārtas, kurās ražo";

aizstāt ceturtās daļas 6.punktā vārdu "uzņēmumi" ar vārdu "iekārtas".

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Grozījumu likumā „Par piesārņojumu”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 26.aprīļa direktīvai 1999/32/EK ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK dalībvalstīm ir jāierobežo noteiktu šķidrās degvielas (dīzeļdegvielas un degvieleļļas) veidu izmantošana ar paaugstinātu sēra saturu. Latvijas normatīvajos aktos šī direktīva ir pārņemta ar 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.125 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem”.

Šā gada vasarā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīva 2005/33/EK ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā, kas tieši saistīta ar iepriekš minēto direktīvu, līdz ar to ir nepieciešams pārņemt šīs direktīvas prasības Latvijas tiesību aktos.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvu 2005/33/EK ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā.

Likumprojekta informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām ir papildināta ar divām direktīvām.

3. Cita informācija

nav

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Ministru kabineta noteikumi, kas tiks izstrādāti atbilstoši šī likuma deleģējumam ierobežos sēra saturu dažāda veida degvielā, kā rezultātā samazināsies gaisu piesārņojošo vielu emisija, it īpaši, sēra dioksīda (SO2) emisija.

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

< /td>

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta un pašvaldību iestāžu esošo līdzekļu ietvaros

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Līdz 2006.gada 11.augustam nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus attiecīgi šā likuma deleģējumam.

 

2. Cita informācija

nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 26.aprīļa direktīva 1999/32/EK ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīva 2005/33/EK ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

MARPOL konvencijas VI pielikums.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 26.aprīļa direktīva 1999/32/EK ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem un ar ko groza Direktīvu 93/12/EEK.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīva 2005/33/EK ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

2

 

 

Vispārīgs deleģējums direktīvas pārņemšanai

5. Cita informācija

nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-----

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts tiks ievietots Vides ministrijas mājas lapā, kur sabiedrībai būs iespēja sniegt komentārus.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Normatīvā akta izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Vides ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

nav

 

 

Vides ministrs                                                                 R. Vējonis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G. Puķītis

G. Gailis

V. Puriņš

R. Kašs

 

18.01.2006. 16:00

923

R. Kašs

7026538, raimonds.kass@vidm.gov.lv