Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem

 

1.pants. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa 2005.gada 24.augustā pieņemtie Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi ar šo likumu tiek apstiprināti.

 

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

I.Druviete


Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumi

 

Izdarīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā tekstā:

vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

vārdu "Šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Akadēmiskā šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā);

vārdu "likumdošanas" ar vārdu "normatīvie";

vārdus "likums "Par zinātnisko darbību"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zinātniskās darbības likums" (attiecīgā locījumā);

vārdu "ievēl" ar vārdu "ievēlē".

 

2. Papildināt preambulas piekto rindkopu aiz skaitļiem un vārdiem "2001.gada 1.jūnijā" ar vārdiem un skaitļiem "un 2005.gada 24.augustā".

 

3. Izteikt 1.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kura īsteno bakalaura, maģistra, doktora un profesionālās studiju programmas, kā arī veic zinātnisko darbību un pētniecību."

 

4. Aizstāt 1.2.punkta pirmajā teikumā vārdu "iestāde" ar vārdu "institūcija".

 

5. Papildināt 1.3.punktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:

 

"Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru universitātes attīstības stratēģijas jautājumos, tam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Konventā."

 

6. Aizstāt 1.4.punkta pirmajā teikumā vārdu "juridiska" ar vārdiem "atvasināta publiska".

 

7. Aizstāt 2.2.punkta pirmajā teikumā vārdus "veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus" ar vārdiem "veikt zinātnisko darbību un izdot zinātnisko rakstu krājumus".

 


8.  2.3.punktā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "zinātniskās pētniecības darbu" ar vārdiem "zinātnisko darbību";

aizstāt trešajā teikumā vārdus "pētniecības darba" ar vārdiem "zinātniskās darbības".

 

9. Aizstāt 2.5.punkta pirmajā atkāpē:

vārdus "akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība" ar vārdiem "akadēmiskās un zinātniskās darbības brīvība";

vārdus "zinātniskā darba" ar vārdiem "zinātniskās darbības".

 

10. Aizstāt 3.1.punktā:

pirmajā atkāpē vārdus "zinātniskā darba" ar vārdiem "zinātniskās darbības";

otrajā atkāpē vārdu "diplomus" ar vārdiem "izglītības dokumentus";

trešajā atkāpē vārdu "Goda" ar vārdu "goda".

 

11. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

 

"3.2. Saistībā ar studijām, zinātnisko darbību, īpašumu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības:

– organizēt kursus un lekcijas, rīkot kongresus, konferences un sanāksmes;

– slēgt līgumus ar mācību, zinātniskajām vai citām institūcijām, kā arī ar komercsabiedrībām;

– veikt saimniecisko darbību;

– veikt izdevējdarbību."

 

12.  4.1.punktā:

izteikt 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"1) akadēmiskais personāls, kuram Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir ievēlēšanas vieta;";

 

izslēgt 2.apakšpunktā vārdus "kuram Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir pamatdarba vieta".

 

13. Papildināt 4.2.punktu ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

 

"Latvijas Lauksaimniecības universitātes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību personāls var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

 


14.  4.4.punktā:

aizstāt piektajā teikumā vārdus "Ar akadēmisko personālu" ar vārdiem "Ar pensionēto akadēmisko personālu";

papildināt punktu aiz piektā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

 

"Darba līgumu ar akadēmiskajā amatā ievēlēto personu slēdz rektors uz visu ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem."

 

15. Izslēgt 4.5.punkta trešajā teikumā vārdus "vai uz citu noteiktu laiku".

 

16.  4.17.punktā:

izteikt pirmo atkāpi šādā redakcijā:

 

"– ieguvušas Latvijas Republikas vispārējās vidējās izglītības prasībām atbilstošu vidējo izglītību, pretendē uz bakalaura akadēmiskā grāda vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanu;";

 

izslēgt teikumā aiz trešās atkāpes vārdus "papildus noteikumus un".

 

17.  4.18.punktā:

aizstāt otrajā teikumā vārdus "Latvijas Republikas Valodu likums" ar vārdiem "Valsts valodas likums";

izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Studiju programmu reglamentāciju, ilgumu, uzsākšanas kārtību vēlākos studiju gados un personu izslēgšanas kārtību no studējošo saraksta regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senātā pieņemtie Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju kārtību regulējošie dokumenti."

 

18.  4.19.punktā:

aizstāt trešajā teikumā vārdus "attiecīgu vienošanos" ar vārdu "līgumu".

 

19. Izteikt piektās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"5. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES PĀRSTĀVĪBAS, VADĪBAS UN LĒMĒJINSTITŪCIJAS".

 

20. Aizstāt 5.3.punkta otrajā teikumā:

vārdus "pamatdarba vieta" ar vārdiem "ievēlēšanas vieta";

vārdus un skaitļus "ne mazāk par 15 procentiem" ar vārdiem un skaitļiem "ne mazāk par 20 procentiem".

 


21.  5.4.punktā:

aizstāt 2.apakšpunkta otrajā atkāpē vārdus "emeritus profesora nosaukumu" ar vārdiem "emeritus profesora goda nosaukumu";

izteikt 3. un 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"3) apstiprina

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldes struktūru pēc rektora priekšlikuma;

– Senāta noteiktos pārvaldes struktūras augstākā līmeņa vadītājus pēc rektora priekšlikuma;

– fakultāšu dekānus pēc attiecīgās fakultātes domes priekšlikuma, ievērojot vēlēšanu rezultātus;

– universitātes zinātnisko institūtu direktorus pēc to ievēlēšanas amatā  attiecīgā institūta zinātniskajā padomē;

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienību un Latvijas Lauksaimniecības universitātē dibināto un pārziņā esošo iestāžu, komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu organizatorisku veidojumu statūtus vai nolikumus;

– nolikumus par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem;

– studējošo pašpārvaldes nolikumu un līgumu ar studējošo pašpārvaldi;

–       studējošo uzņemšanas un imatrikulācijas kārtību, noteikumus par studiju gaitu zināšanu pārbaudīšanas, kā arī kvalifikācijas, akadēmisko grādu un diplomu piešķiršanas kārtību;

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžetu un tā līdzekļu izlietošanu;

4) lemj par Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienību, iestāžu, komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu."

 

22. Izteikt 5.5.punkta pirmo un otro atkāpi šādā redakcijā:

 

"– 41 ir Konventa pārstāvis (39 akadēmiskā personāla pārstāvji, kas ievēlēti uz pilnvaru laiku, lai būtu pārstāvētas visas fakultātes, zinātniskie institūti, mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce" un lai Senāta sastāvā būtu vismaz 30 profesori un asociētie profesori, un divi administratīvā personāla pārstāvji);

– 12 studējošo pašpārvaldes ievēlēti pilna laika studējošo pārstāvji;".

 

23. Izteikt 5.6.punkta trešo rindkopu šādā redakcijā:

 

"Latvijas Lauksaimniecības universitātes personāls rektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Personas, kuras nav augstskolas personāls, rektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā."

 

24.  5.9.punktā:

izteikt pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Akadēmisko šķīrējtiesu aizklātā balsošanā ievēlē Konvents uz trim gadiem. Tā sastāv no pieciem akadēmiskā personāla pārstāvjiem, kas nav Latvijas Lauksaimniecības universitātes administratīvā personāla sastāvā, un viena studējošā pārstāvja, kuru ievēlē studējošo pašpārvalde.";

 

izteikt sesto teikumu šādā redakcijā:

 

"Akadēmiskās šķīrējtiesas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

 

25. Izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā:

 

"6.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, maģistrantiem un doktorantiem ir sava pašpārvalde – vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija universitātē. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāts. Senāts var atteikt to apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ."

 

26. Izteikt 6.4.punktu šādā redakcijā:

 

"6.4. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem Konventā, Senātā un fakultāšu domēs atbilstoši to nolikumiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kuru izveido attiecīgā vadības institūcija pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina Senāts ar klātesošo divu trešdaļu balsu vairākumu."

 

27. Izteikt septītās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"7. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES STRUKTŪRVIENĪBAS, IESTĀDES, KOMERCSABIEDRĪBAS,

BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMI".

 

28. Aizstāt 7.2.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdu "Senāts" ar vārdu "Latvijas Lauksaimniecības universitāte".

 

29. Aizstāt 7.4.1.punkta otrajā teikumā vārdus "bez īpaša Senāta lēmuma" ar vārdiem "ar Senāta lēmumu".

 


30. Izteikt 7.5.2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

 

"Fakultātes Domi veido visi tās profesori un asociētie profesori, kā arī divi līdz trīs pārstāvji, ko uz trim gadiem ievēlē no fakultātes katras struktūrvienības; trīs līdz piecus pārstāvjus deleģē studējošo pašpārvalde."

 

31. Izteikt 7.6.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"7.6. Zinātniskās laboratorijas un citas Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās darbības struktūrvienības veido un īsteno pētniecības darba programmas un veic pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm."

 

32. Izteikt 7.7.punktu šādā redakcijā:

 

"7.7. Latvijas Lauksaimniecības universitāte savā Satversmē noteikto darbības mērķu sasniegšanai var dibināt, reorganizēt un likvidēt iestādes (arī aģentūras), kā arī komercsabiedrības, kurām ir juridiskas personas statuss, un būt par dibinātāju un biedru biedrībās un nodibinājumos. Iestāžu nolikumus un komercsabiedrību statūtus apstiprina Senāts."

 

33. Papildināt 7.nodaļu ar 7.10.punktu šādā redakcijā:

 

"7.10. Latvijas Lauksaimniecības universitāte zinātniskos institūtus (piemēram, centrus, klīnikas, izmēģinājumu stacijas) dibina kā publiskās aģentūras. Zinātniskā institūta – publiskās aģentūras – tiesiskais pamats, pārvalde, finansēšanas un uzraudzības kārtība noteikta Zinātniskās darbības likumā un Publisko aģentūru likumā. Lēmumu par zinātniskā institūta dibināšanu pieņem Senāts."

 

34. Izteikt 8.1.punktu šādā redakcijā:

 

"8.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumu veido:

– zeme, kustamais un nekustamais īpašums, uz kuru likumos noteiktajā kārtībā ir atjaunotas Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašuma tiesības vai ko tai dāvinājušas vai atstājušas mantojumā privātpersonas, vai ko Latvijas Lauksaimniecības universitāte iegādājusies par pašu nopelnītiem vai valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem;

– ar Ministru kabineta lēmumu Latvijas Lauksaimniecības universitātei valdījumā nodotā nošķirtā valsts īpašuma daļa;

– Latvijas Lauksaimniecības universitātes intelektuālais īpašums.


Lai iegādātos nekustamo īpašumu par valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, universitātei jāsaņem Ministru kabineta piekrišana.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts īpašuma. Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu, lai sasniegtu Satversmē norādītos mērķus."

 

35. Izslēgt 8.6., 8.7. un 8.8.punktu.

 

36. Izteikt 8.9.punkta ceturto atkāpi šādā redakcijā:

 

"– veikt Latvijas Lauksaimniecības universitātes profilam atbilstošu saimniecisko darbību (iegūtie ienākumi ieskaitāmi Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžetā tās attīstībai), kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citās komercsabiedrībās atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības mērķim."

 

37. Aizstāt 8.10.punktā vārdus "augstskolām un zinātniskajām iestādēm" ar vārdiem "augstākās izglītības un zinātnes institūcijām".

 

38. Aizstāt 9.3.punktā vārdus "pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma" ar vārdiem "pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma".


Likumprojekta

„Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ņemot vērā, ka 2005.gada 31.augustā spēkā stājās grozījumi Augstskolu likumā, kas pieņemti Satversmes 81.panta kārtībā un tā pārejas noteikumu 18. un 19.punkts paredz augstskolām nodrošināt savu satversmju atbilstību ar Augstskolu likumā noteiktajām prasībām, ir nepieciešams šis likumprojekts.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts apstiprina Latvijas Lauksaimniecības univ ersitātes Satversmes grozījumus. Saskaņā ar šiem grozījumiem tiek precizēts Latvijas Lauksaimniecības universitātes juridiskais statuss un tiek noteikts, ka tā ir atvasināta publiska persona. Satversmes grozījumi ietver arī jaunu jēdzienu “ievēlēšanas vieta” iepriekšējā jēdziena “pamatdarba vieta” vietā. Grozījumi paredz, ka Latvijas Lauksaimniecības universitāte zinātniskos institūtus dibina kā publiskās aģentūras un lēmumu par zinātniskā institūta dibināšanu pieņem Senāts. Tiek ietverts tas, ka lēmumu par Latvijas Lauksaimniecības universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Satversmes grozījumos iekļautas prasības par studējošo īpatsvara izmaiņām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventā un Senātā. Kā arī tiek izdarītas redakcionālas izmaiņas – vārds “finansu” tekstā aizstāts ar vārdu “finanšu” vārds “šķīrējtiesa” aizstāts ar vārdiem “akadēmiskā šķīrējtiesa”, vārdi “likums “Par zinātnisko darbību” aizstāts ar vārdiem “Zinātniskās darbības likums” u.c.

3.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

(2006.)

Nākamie trīs gadi

                    (2007.–2009.)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

 Likum-projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav nepieciešams izstrādāt papildu normatīvos aktus.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas. Rektors atbild par augstskolas darbības atbilstību tās satversmei saskaņā ar Augstskolu likuma  171. panta 1. punktu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                               I.Druviete

 

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktora vietnieks pārvaldes jautājumos/

atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Čakste

E.Martinsons

L.Grošteina

A.Melnis

S.Gerge

 

 

20.01.2006.; 10:41

722

S.Gerge; 7047898

sendija.gerge@izm.gov.lv