Likumprojekts

 

 

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada __________________Nr.

                                                            Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts (uz 2 lp.)

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

N.p.k.

Pielikums

Budžeta iestādes kods

Programmas kods

Budžeta pozīcija

Likums

Priekšlikums

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis

(nodokļa prognozes palielinājums)

 

830 117 444

 

1 653 246

 

4.

14

07.00.00

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā

Uzturēšanas izdevumi

Kārtējie izdevumi

tai skaitā atalgojumi

Subsīdijas un dotācijas

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

Izdevumi kapitālieguldījumiem

kapitālie izdevumi

(prioritārajiem pasākumiem)

 

 

15 841 105

15 622 255

 

218 850

15 841 105

15 506 775

15 495 225

8 558 771

11 550

7 000

 

4 550

334 330

334 330

 

 

1 653 246

1 653 246

 

 

1 653 246

1 653 246

1 653 246

913 169

 

2.

2.

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis

(nodokļa prognozes palielinājums)

 

830 117 444

 

3 427 000

 

4.

14

32.02.00

Būvniecība un centralizētais iepirkums

Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā

Uzturēšanas izdevumi

Kārtējie izdevumi

tai skaitā atalgojumi

Izdevumi kapitālieguldījumiem

kapitālie izdevumi

investīcijas

(investīciju projektam IA-11 “Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde”)

 

5 081 252

4 727 252

 

354 000

5 081 252

1 832 819

1 832 819

271 031

3 248 433

1 223 335

2 024 898

 

3 427 000

3 427 000

 

 

3 427 000

 

 

 

3 427 000

 

3 427 000

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums “Par valsts budžetu 2006.gadam” paredz, ka budžeta programmai “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” tiek piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem LVL 15 622 255 apmērā. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju, sagatavojot budžeta pieprasījumu 2006.gadam, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests (VUGD) iesniedza papildu līdzekļu pieprasījumu prioritārajiem pasākumiem par LVL 3 981 529, iedalīti LVL 2 328 282. Valsts budžeta finansējums investīciju projektam IA-11 “Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde” par LVL 3 427 000  nav iedalīts.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Iesniedzēji piedāvā piešķirt papildu līdzekļus VUGD prioritārajiem pasākumiem, kā arī investīciju projektam IA-11 “Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde”.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts nodrošinās VUGD kapacitāti un nodrošinātību ar speciālo tehniku, tādējādi samazinot ugunsgrēkos cietušo skaitu.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

5080,2

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-5080,2

--

--

--

--

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Papildu līdzekļi VUGD prioritārajiem pasākumiem LVL 1 653 246, līdzekļi investīciju projektam IA-11 “Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde” LVL 3 427 000. Ir iespējams piešķirt šos līdzekļus, palielinot pievienotās vērtības nodokļa prognozi.

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti nav jāizdod

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-