2006

 

2006. gada 22. februārī

Nr.9/1 - 4 -8

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Par Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai” /reģ.nr. 1514; dok.nr. 5268 /;

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

2.Likumprojekts „Par Eiropas Savienības  dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmumu par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm” / reģ.nr. 1509; dok.nr. 5243 /.

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai

 

1.pants. 2005.gada 27.oktobra Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Kultūras ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________.