Precizētais likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"

16.03.2006

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā” (reģ.nr.1513) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi no vispārējiem ieņēmumiem gadskārtējā valsts budžeta likuma noteiktajā apmērā;

2) personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un cita finansiālā palīdzība;

3) ienākumi no Fonda saimnieciskās darbības.

(2) Valsts budžeta līdzekļu piešķīrums nevar būt mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.

(3) No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(4) Personu, to skaitā ārvalstu personu, piešķirtie līdzekļi glabājas Fonda izraudzītā bankā.

(5) Fonda līdzekļi tiek izmantoti tikai atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumus, ziedojumus un citu finansiālo palīdzību Fonds izlieto atbilstoši norādītajam finansējuma mērķim. Ja finansējuma mērķis nav norādīts, finansējums tiek izlietots, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību.

(6) Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto Fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā.

1. 5.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts budžeta līdzekļu piešķīrums ir lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā.”;

 

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts budžeta līdzekļu piešķīrums kārtējam gadam ir lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā.”

 

 

Atbalstīt

1. 5.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts budžeta līdzekļu piešķīrums kārtējam gadam ir lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā.”;

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Fonds par savām saistībām atbild ar visiem saviem līdzekļiem.”

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Fonds par savām saistībām atbild ar visiem saviem līdzekļiem.”

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padome ir augstākā Fonda pārvaldes institūcija. Fonda padomes sastāvā ir kultūras ministrs, Finanšu ministrijas pārstāvis, Nacionālās kultūras padomes pārstāvis, Radošo savienību padomes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis un katras Fonda nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sastāvā nedrīkst iekļaut Kultūras ministrijas padotībā esošo institūciju vadītājus.

(3) Fonda padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets.

(4) Fonda padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Fonda padomes locekļi, arī Fonda padomes priekšsēdētājs, Fonda padomē drīkst darboties ne vairāk kā vienu pilnvaru laiku pēc kārtas.

(5) Fonda padomes priekšsēdētāju no sava vidus uz diviem gadiem ievēlē Fonda padomes locekļi. Fonda padomes priekšsēdētāja amatu nevar ieņemt kultūras ministrs.

2. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Fonda padomes loceklis par amata pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

2. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Fonda padomes loceklis par amata pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka Ministru kabinets.”

 

11.pants. Fonda direktors

(1) Fonda izpildinstitūcija ir Fonda direktors.

(2) Fonda direktoru ieceļ amatā padomes priekšsēdētājs padomes organizēta atklāta konkursa rezultātā.

(3) Fonda direktors nodrošina Fonda padomes darbu un pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus Fonda nolikumā noteiktajā kārtībā.

3. Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda direktora un Fonda darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar vienoto no valsts budžeta finansēto iestāžu darba samaksas sistēmu.”

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda direktora un Fonda darbinieku darba samaksu nosaka Fonda padome saskaņā ar vienoto no valsts budžeta finansēto iestāžu darba samaksas sistēmu.”

 

Atbalstīt

3. Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda direktora un Fonda darbinieku darba samaksu nosaka Fonda padome saskaņā ar vienoto no valsts budžeta finansēto iestāžu darba samaksas sistēmu.”

 

12.pants. Fonda nozaru ekspertu komisijas

(1) Fonda nozaru ekspertu komisiju izveidošanas kārtību un darbību nosaka Fonda nolikums.

(2) Fondā ir šādas nozaru ekspertu komisijas:

1) Literatūras nozares ekspertu komisija;

2) Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisija;

3) Teātra mākslas nozares ekspertu komisija;

4) Filmu mākslas nozares ekspertu komisija;

5) Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisija;

6) Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisija;

7) Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisija.

(3) Fonda padome var izveidot arī citas nozaru ekspertu komisijas.

(4) Fonda nozares ekspertu komisijas sastāvā ir septiņi locekļi — attiecīgās kultūras nozares speciālisti.

(5) Fonda nozares ekspertu komisijas pilnvaru laiks ir divi gadi. Fonda nozares ekspertu komisijas locekļi komisijā drīkst darboties ne vairāk kā vienu pilnvaru laiku pēc kārtas.

(6) Fonda nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāju no sava vidus ar balsu vairākumu ievēlē attiecīgās Fonda nozares ekspertu komisijas locekļi.

4. Papildināt 12.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Atlīdzības apmēru Fonda nozaru ekspertu komisiju locekļiem un komisiju darbā iesaistītajiem lietpratējiem un ekspertiem nosaka Fonda padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

4. Papildināt 12.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Atlīdzības apmēru Fonda nozaru ekspertu komisiju locekļiem un komisiju darbā iesaistītajiem lietpratējiem un ekspertiem nosaka Fonda padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”