Precizētais likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"

Likumprojekta pirmajā lasījumā

nobalsotā redakcija

 

 

 

Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā

 

Izdarīt Valsts kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts budžeta līdzekļu piešķīrums ir lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā."

 

2. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Fonds par savām saistībām atbild ar visiem saviem līdzekļiem."

 

3. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Fonda padomes loceklis par amata pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka Ministru kabinets."

 

4. Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Fonda direktora un Fonda darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar vienoto no valsts budžeta finansēto iestāžu darba samaksas sistēmu."

 

5. Papildināt 12.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Atlīdzības apmēru Fonda nozaru ekspertu komisijas locekļiem un komisijas darbā iesaistītajiem lietpratējiem un ekspertiem nosaka padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."