Precizētais likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts Kultūrkapitāla fonda likumā

 

Izdarīt Valsts Kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts budžeta līdzekļu piešķīrums ir lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā."

 

2. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Fonds par savām saistībām atbild ar visiem saviem līdzekļiem."

 

3. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Fonda padomes loceklis par amata pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka Ministru kabinets."

 

4. Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Fonda direktora un Fonda darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar vienoto no valsts budžeta finansēto iestāžu darba samaksas sistēmu."

 

5. Papildināt 12.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Atlīdzības apmēru Fonda nozaru ekspertu komisijas locekļiem un komisijas darbā iesaistītajiem lietpratējiem un ekspertiem nosaka padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova


Precizētā anotācija likuma

“ Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā”

projektam

 

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Ministru kabineta deklarācijas Kultūras sadaļas 2.punkts paredz, ka tiks nostiprināta Valsts kultūrkapitāla fonda neatkarība no politiskās varas un tiks nodrošināts tā finansējuma ikgadējs pieaugums. Pašreizējā likuma redakcijā ir noteikts, ka valsts budžeta līdzekļu piešķīrums nevar būt mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā. Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā ir nepieciešami, lai veicinātu „Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību” izpildi.

Ir jānodrošina Ministru kabineta 2004.gada 8.marta ārkārtas sēdes protokola Nr.11 §3 2.punkta izpilde, jo pastāv pretrunas starp Valsts kultūrkapitāla fonda likumu un 2004.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.128 „Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums”, kuras ir nepieciešams novērst, t.i., likumā nav atrunāta Fonda padomes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtība. Uzdevuma sadaļa par fonda nozares ekspertu komisijas pilnvaru laika precizēšanu ir zaudējusi savu aktualitāti, jo saskaņā ar 2004.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.128 „Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums” ekspertu komisiju locekļu maiņa ir notikusi un pretrunas starp Valsts Kultūrkapitāla fonda likumu un 2004.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.128 „Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums” attiecībā uz fonda nozaru ekspertu komisiju pilnvaru laiku nepastāv.

Ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumu likumprojektā iestrādāts pants, kas regulē atbildību par Fonda saistību izpildi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz, ka valsts budžeta līdzekļu piešķīrumam ir ikgadējs pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu. Likumprojektā tiek atrunāta atbildība par Fonda saistību izpildi un Fonda padomes locekļu, direktora, darbinieku un ekspertu komisiju locekļu atlīdzības noteikšanas kārtība.

3. Cita informācija

Nav

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav

  

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neskar

571,6

 

1200,4

1892,1

3489,8

 

3. Finansiālā ietekme  

Neskar

-571,6

-1200,4

-1892,1

-3489,8

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav

2005.gadā valsts budžeta līdzekļu piešķīrums ir Ls 5 716 673. Valsts budžeta līdzekļu piešķīrumam tiek rēķināts ikgadējs pieaugums, pieņemot, ka tas ir 10 % (desmit procenti) no iepriekšējā gada kopējā valsts budžeta piešķīruma.

Ikgadējs pieaugums 10 % (desmit procenti) no iepriekšējā gada kopējā valsts budžeta piešķīruma (628,8 tūkst.latu) tiek summēts ar iepriekšējā gadā papildus piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, tādējādi tiek iegūts salīdzinājums ar bāzes gadu.

Ikgadējs pieaugums 10 % (desmit procenti) no iepriekšējā gada kopējā valsts budžeta piešķīruma (691,7 tūkst.latu).

Ikgadējs pieaugums 10 % (desmit procenti) no iepriekšējā gada kopējā valsts budžeta piešķīruma (5.gadā 836,9

tūkst.latu).

6. Cita informācija

   

 Nav

 

 

 

 

Nav paredzami papildus administrācijas izdevumi. Normatīvā akta pieņemšanas rezultātā saņemtie finanšu līdzekļi (finansējuma ikgadējs pieaugums) tiks novirzīti VKKF mērķu sasniegšanai, t.sk., kultūras projektu finansiālai atbalstīšanai.

 Nav

 Nav

Nav

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Papildus nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr. 128 „Valsts Kultūrkapitāla fonda nolikums”, lai novērstu nolikuma 10.punkta, 24.punkta, 25.punkta un 31.punkta neatbilstību Likumprojekta 3., 4. un 5. pantam. Noteikumu projektu ir paredzēts izstrādāt līdz 2005.gada 15.februārim.

Papildus ir jāizdod Ministru kabineta noteikumus, kas noteiktu VKKF padomes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtību un apmēru, un VKKF ekspertu komisijas locekļu un ekspertu atlīdzības noteikšanas kārtību. Noteikumu projektu ir paredzēts izstrādāt līdz 2005.gada 15.februārim.

2. Cita informācija 

 Nav

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                       1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Nav

Nav

VI Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav

 

 

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta projekta izpildi nodrošinās esošā valsts institūcija – Valsts kultūrkapitāla fonds.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc normatīvā akta pieņemšanas sabiedrība tiks informēta, publicējot normatīvo aktu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

 Nav

 

 

Kultūras ministre

Valsts sekretārs

Juridiskais dienests

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

__.__.2005.

 

 

 

__.__.2005.

 

 

 

__.__.2005.

 

 

 

__.__.2005.

 

 

 

__.__.2005.

H.Demakova

D.Pavļuts

I.Millersone

I.Bērziņa

E.Vērpe

 

 

08.12.2005 15:57

963

Edgars Vērpe (VKKF direktors)

7503177, edgars@kkf.lv