Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006. gada 23. martā

Nr/9/1- 4-106

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

 

 

1)         Likumprojekts „Par Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmumu par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm” /reģ.nr. 1509; dok.nr. 5243 /;

 

 

 

 

2) Likumprojekts „Grozījums likumā „Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā” /reģ.nr. 1124; dok. 3796 /.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Eiropas Savienības  dalībvalstu valdību pārstāvju padomes

lēmumu par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās

personāla privilēģijām un imunitātēm

                                                             

1.pants. 2004.gada 10.novembrī Briselē parakstītais Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmums par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm (turpmāk – Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Lēmumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _____________________.