M/U/T/TA-2908lik Steidzams

Lēmums angļu valodā

Lēmums latviešu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Par Eiropas Savienības  dalībvalstu valdību pārstāvju padomes

lēmumu par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās

personāla privilēģijām un imunitātēm

                                                             

1.pants. 2004.gada 10.novembrī Briselē parakstītais Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmums par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm (turpmāk – Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Lēmumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministre

L.Mūrniece


 

 

LIKUMPROJEKTA

Par Eiropas Savienības  Dalībvalstu valdību pārstāvju padomes

lēmumu par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 2004. 2.jūlijā Ministru kabinets pieņēma rīkojumu Nr.466 „Par Latvijas Republikas iesaistīšanos Eiropas Aizsardzības aģentūras darbībā”, ar kuru aizsardzības jomā iesākās jauns posms. Eiropas Aizsardzības aģentūra tika izveidota 2004.gada 12.jūlijā, pamatojoties uz Eiropas Padomes Vienoto rīcību 2004/551/KĀDP (Joint Action 2004/551/CFSP). Aizsardzības aģentūra tika izveidota, lai veicinātu aizsardzības spēju attīstību un sadarbību, stiprinātu Eiropas tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi, kā arī izveidotu Eiropas aizsardzības tirgu. Aģentūras mērķi ir cieši saistīti arī ar NATO mērķiem. Abas organizācijas izteikušas nodomu uzlabot Eiropas militārās spējas, lai celtu krīzes novēršanas un vadības efektivitāti. Latvijas dalība Eiropas Aizsardzības aģentūrā tiks vērsta uz tādu projektu attīstību, kas nav iespējami NATO ietvaros vai kuros Eiropas Savienības kompetence ir lielāka. Lai Aģentūra varētu sākt darboties, Eiropas Savienības aģentūrai un tās personālam vienīgi Aģentūras un Eiropas Savienības interesēs būtu jāpiešķir šim nolūkam vajadzīgās privilēģijas, imunitātes un iespējas, kuras attiecīgi norādītas Eiropas Savienības  Dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmumā par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm.

2. Likuma projekta būtība

 

Likumprojekts paredz 2004.gada 10.novembrī Briselē parakstītā Eiropas Savienības Dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmuma par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm ratifikāciju. Likumprojektā paredzētais lēmums nosaka Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla  statusu, atbrīvojumus no nodokļiem, imunitātes attiecībā pret  tiesvedību,  kā arī privilēģijas.

3. Cita informācija

Likumprojekts atbilst Latvijas kā Eiropas Aizsardzības aģentūras dalībvalsts pienākumiem kopīgi attīstīt aģentūras funkcionēšanas mehānismu, lai aģentūra varētu  sākt darboties.

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likums valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likuma ieviešana paredzēta gadskārtējā valsts budžeta likumā plānoto līdzekļu ietvaros.

-

3. Finansiālā ietekme

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar.

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar.

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

Likumprojekts tiks īstenots Aizsardzības ministrijas budžeta ietvaros, un papildus finanšu līdzekļi nebūs  nepieciešami.

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām pret Eiropas Savienību un tās  izveidoto Eiropas Aizsardzības aģentūru, kurai Latvija ir pievienojusies ar MK  2004.gada 2.jūlija rīkojumu nr.466.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Vienotās rīcības 2004/551/KĀDP 26.pantu , kas dalībvalstīm uzliek  šādu pienākumu: „Privilēģijas un imunitātes, kas nepieciešamais Aģentūras, izpilddirektora un tās personāla pienākumu īstenošanai tiek nodrošinātas  līgumā starp  dalībvalstīm, kas piedalā.”  (Joint Action 2004/551/CFSP) [OV L 245, 17.7.2004., 17. lpp.]

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama. Visas saistības tiks veiktas esošo institūciju  kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Aizsardzības ministra vietā

tieslietu ministre                                                                       S.Āboltiņa                                                          

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

I.Grinberga

 

 

 

 

27.12.2005.   11:01

759

I.Grinberga

Ilze.Grinberga@mod.gov.lv;

tālr.7335169


DECISION

OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS

OF THE MEMBER STATES,

MEETING WITHIN THE COUNCIL,

of

 

of 10/11/2004

 

on the privileges and immunities granted to the European Defence Agency

and to its staff members

 

 

 

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, MEETING WITHIN THE COUNCIL,

 


Whereas:

 

(1)         On 12 July 2004, the Council adopted Joint Action 2004/551/CFSP on the establishment of the European Defence Agency [1] (hereafter referred to as "Agency").

 

(2)         In order to allow the Agency to start functioning, this Agency of the European Union and its staff members should be granted, solely in the interest of the Agency and of the European Union, the privileges, immunities and facilities necessary for this purpose,

 

HAVE DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

Immunity from legal process and immunity from search, seizure, requisition,

confiscation or any other form of constraint

 

The premises and buildings of the Agency shall be inviolable.  They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.  The property and assets of the Agency shall not be subject to any administrative or legal measure of constraint.

 

Article 2

Inviolability of archives

 

The archives of the Agency shall be inviolable.

 

Article 3

Exemption from taxes and duties

 

1.   The Agency, its assets, revenues and other property, shall be exempt from all direct taxes.

 

2.   The governments of the Member States shall take, wherever possible, appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or sales taxes included in the price of movable or immovable property and of services, where the Agency makes, for its official use to fulfil its mission, functions and tasks, substantial purchases, the price of which includes taxes of this kind.  These provisions shall not be applied, however, so as to have the effect of distorting competition within the Community.

 

3.   Purchases exempt from indirect taxes or sales taxes pursuant to paragraph 2 shall not be sold or otherwise disposed of except under conditions agreed upon with the Member State that granted the exemption.

 

4.   No exemption shall be granted in respect of taxes and duties which constitute charges for public utility services.

 

 

Article 4

Transfer of defence goods for the official use of the Agency

 

In respect of the transfer between Member States of defence goods intended for the official use of the Agency to fulfil its mission, functions and tasks

 

–      the Agency shall be exempt from payments and charges imposed by Member States except administration fees,

 

–      Member States shall endeavour to facilitate such transfer, to the extent possible and in accordance with their laws and regulations, without prejudice to their obligations arising from international law.

 

 

Article 5

Facilities and immunities in respect of communication

 

Member States shall allow the Agency to communicate freely within their territories and without a need for permission, for all official purposes, and shall protect its right to do so.  The Agency shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

 

Article 6

Entry, stay and departure

 

Member States shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the persons referred to in Article 7 for purposes of official business.  However, evidence must be given to establish that persons claiming the treatment provided for in this Article come within the classes described in Article 7.

 

 

Article 7

Privileges and immunities of staff members of the Agency

 

1.   In the territory of each Member State and whatever their nationality, staff engaged under contract by the Agency shall enjoy the following immunities:

 

(a)    immunity from legal proceedings of any kind in respect of words spoken or written, and of acts performed by them in the exercise of their official functions; they shall continue to enjoy this immunity even if they may have ceased to be staff members of the Agency;

 

(b)     inviolability of all their official papers, documents and other official materials;

 

(c)   together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to formalities for the registration of aliens.

 

2.   Staff engaged under contract by the Agency whose salaries and allowances are subject to tax for the benefit of the Agency pursuant to Article 9 shall be exempt from national income tax on salaries and allowances paid by the Agency.  However, such salaries and allowances may be taken into account when assessing the amount of tax payable on income from other sources.  This paragraph does not apply to severance grants or other indemnities or allowances paid to former staff engaged under contract by the Agency and their dependants.

 

Article 8

Exclusions from immunities

 

The immunity granted to persons mentioned in Article 7 shall not extend to civil action by a third party for damages arising from a traffic accident, death or personal injury caused by the said persons.

 

Article 9

Taxation

 

1.   Subject to the conditions and following the procedures laid down in the Staff Regulations of the Agency, staff engaged under contract by the Agency employed for a minimum period of one year shall be subject to taxation for the benefit of the Agency on the salaries and allowances paid by the Agency.

 

2.   Every year the names and addresses of staff engaged under contract by the Agency referred to in this Article and of any other person who has concluded a contract of employment with the said Agency shall be communicated to the Member States.  The Agency shall issue each staff member with a yearly statement indicating the total gross and net amounts of any remuneration paid by the Agency for the year in question, including the details and nature of payments and amounts withheld at source.

 

3.   This Article does not apply to severance grants and other indemnities or allowances paid to former staff engaged under contract by the Agency and their dependants.

 

Article 10

Protection of staff

 

The Member States shall, if so requested by the Chief Executive of the Agency, take all necessary steps to ensure the safety and protection of the persons referred to in this Decision whose security is threatened by the fact of their employment at the Agency.

 

Article 11

Waiver of immunities

 

1.   The privileges and immunities granted under this Decision shall be extended in the interests of the Agency and the European Union, and not for the benefit of the persons concerned.  It is the duty of the Agency and all persons enjoying such privileges and immunities to observe in all other respects the laws and regulations of the Member States.

 

2.   Upon request by a competent authority or a judicial body in a Member State, the Head of the Agency, and in the case of national experts seconded to the Agency by Member States also the competent authority of that Member State, shall be required to waive the immunity enjoyed by the Agency, its Chief Executive and other staff members pursuant to Article 7, where such immunity would impede the course of justice and where he may do so without prejudice to the interests of the Agency.

 

If a dispute arises regarding such waiver and consultations with the competent authority or judicial body do not lead to a mutually satisfactory solution, the matter shall be settled in accordance with Article 12.

 

3.   If the immunity of the Agency has been waived, any searches and seizures ordered by the Member States' judicial authorities shall be carried out in the presence of either the Chief Executive of the Agency or a person delegated by him, in compliance with the rules of confidentiality.

 

4.   The Agency shall cooperate at all times with the competent authorities of the Member States in order to facilitate the smooth administration of justice and shall take action to prevent any abuse of the privileges and immunities granted under this Decision.

 

5.   Should a competent authority or a judicial body in a Member State consider that an abuse of a privilege or immunity, conferred by this Decision, has occurred and submits a request to the Agency for waiving immunity, consultations shall take place between the Agency and the competent authority or judicial body to determine whether such abuse has occurred.  The decision to waive shall be taken in accordance with paragraph 2.  If consultations fail to achieve a result satisfactory to both parties, the matter shall be settled in accordance with the procedure laid down in Article 12.

 

Article 12

Settlement of disputes

 

Disputes concerning a refusal to waive immunity or concerning an abuse of immunity for the Agency or for a person who, by reason of his official position, enjoys immunity pursuant to Article 7(1) shall be examined by the Council with a view to reaching a settlement.

 

Article 13

Provisions applicable to national experts seconded to the Agency

 

The provisions of Article 6, Article 7(1), Article 8, Article 11 and Article 12 shall also be applicable to national experts seconded to the Agency pursuant to Article 11(3.2) of the Joint Action establishing the Agency.

 

 

Article 14

Cooperation with Member States' authorities

 

The Agency shall, for the purpose of applying this Decision, cooperate with the competent authorities of the Member States.

 

Article 15

Evaluation

 

Within two years after the entry into force of this Decision or upon the entry into force of the Treaty establishing a Constitution for Europe, whichever is the earlier, the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council shall evaluate and amend the provisions of this Decision or take a decision on its expiration, as appropriate.

 

Article 16

Territorial application

 

1.   This Decision shall apply only to the metropolitan territory of the Member States.

 

2.   Any Member State may notify the Secretary-General of the Council of the European Union that this Decision shall also apply to other territories for whose international relations it is responsible.

 

 

 

Article 17

Entry into force

 

This Decision shall enter into force on the first day of the second month after ten Member States, as well as the Member State hosting the Agency, have notified the General Secretariat of the Council that the procedures required for the implementation of this Decision in their national legal orders have been completed, in respect of those Member States having made such a notification.  Without prejudice to national law, this Decision shall be implemented in those Member States as of the date of its adoption.

 

This Decision shall enter into force in respect of each other Member State on the first day of the second month after notification to the General Secretariat of the Council that the procedures required for its implementation in its national legal order have been completed.

 

Article 18

Publication

 

This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.

 

 

Aizsardzības ministra vietā tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

I.Grinberga

 

 

27.12.2005.  11: 16

1829

I.Grinberga

Ilze.Grinberga@mod.gov.lv

tālr. 7335169


DALĪBVALSTU

VALDĪBU PĀRSTĀVJU PADOMES LĒMUMS

 

par Eiropas Aizsardzības aģentūras un tās personāla privilēģijām un imunitātēm

 

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI, tiekoties PADOMĒ,

 


tā kā:

(3)         Padome 2004. gada 12. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2004/551/KĀDP par Eiropas Aizsardzības aģentūras izveidi[2] ( turpmāk – "Aģentūra");

 

(4)         lai Aģentūra varētu sākt darboties, šai Eiropas Savienības aģentūrai un tās personālam vienīgi Aģentūras un Eiropas Savienības interesēs šim nolūkam būtu jāpiešķir nepieciešamās privilēģijas, imunitātes un aprīkojums,

 

IR  VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO:

1. pants

Imunitāte pret tiesvedību un imunitāte pret kratīšanu, izņemšanu, rekvizīciju,

konfiskāciju vai jebkāda cita veida piespiedu pasākumiem

 

Aģentūras telpas un ēkas ir neaizskaramas. Tās ir atbrīvotas no kratīšanas, rekvizīcijas, konfiskācijas vai ekspropriācijas. Aģentūras īpašums un līdzekļi nav pakļauti  nevienam administratīvam vai juridiskam piespiedu pasākumam.

 

 

2. pants

Arhīvu neaizskaramība

Aģentūras arhīvi ir neaizskarami.

3. pants

Atbrīvojumi no nodokļiem un nodevām

1.       Aģentūra, tās līdzekļi, ieņēmumi un cits īpašums ir atbrīvoti no visiem tiešajiem nodokļiem.

 

2.                 Gadījumos, kad tas ir iespējams, dalībvalstu valdības veic atbilstošus pasākumus, lai atbrīvotu no netiešajiem nodokļiem vai atmaksātu netiešos nodokļus vai  tirdzniecības nodokļus par nopirktajiem kustamajiem vai nekustamajiem  īpašumiem vai  pakalpojumiem, ja Aģentūra  tos ir iegādājusies savai dienesta lietošanai, īstenojot tās mērķus, funkcijas un uzdevumus. Tomēr šo noteikumu piemērošana nedrīkst radīt konkurences traucējumus Kopienā .

 

 

3.                 Pirkumi, kas atbrīvoti no netiešajiem nodokļiem vai tirdzniecības nodokļiem saskaņā ar 2. daļu,  nevar tikt pārdoti  vai  citādi atsavināti, kā  vienīgi saskaņā ar panākto vienošanos ar dalībvalsti, kas piešķīrusi minēto atbrīvojumu.

 

4.                 Nekāda veida atbrīvojumi netiek piešķirti  nodokļiem un nodevām, kas maksājami par sabiedriskajiem pakalpojumiem.

 

4. pants

Militāro  preču pārsūtīšana Aģentūras dienesta vajadzībām

 

Attiecībā uz tādu militāro  preču pārsūtīšanu dalībvalstu starpā, kas paredzētas Aģentūras dienesta lietošanai, lai īstenotu tās mērķi, funkcijas un uzdevumus:

 

-         Aģentūru atbrīvo no dalībvalstu noteiktajiem maksājumiem un izdevumiem izņemot administratīvajām nodevām;

 

-         Dalībvalstis ciktāl tas iespējams un saskaņā ar to likumiem un noteikumiem, tiecas atvieglot šādu pārsūtīšanu,  neskarot to pienākumus, kas izriet no starptautiskajām tiesībām.

 

5. pants

Aprīkojums un imunitāte attiecībā uz saziņu

 

Dalībvalstis  ļauj Aģentūrai visām dienesta vajadzībām savā teritorijā brīvi sazināties un bez pienākuma saņem t atļauju,  un aizstāv šās tiesības to darīt. Aģentūrai ir tiesības izmantot šifrus un  nosūtīt, un saņemt dienesta korespondenci un citus dienesta paziņojumus ar kurjeru vai aizzīmogotās pasta somās, uz kurām attiecas tās pašas privilēģijas un imunitāte, kas uz diplomātiskajiem kurjeriem un pasta somām.

 

6. pants

Ieceļošana valstī, uzturēšanās un izceļošana

 

Ja nepieciešams, dalībvalstis sekmē 7. pantā minēto personu ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu dienesta vajadzībām. Tomēr, lai konstatētu, ka personas, kuras prasa šajā pantā paredzētā režīma piemērošanu, atbilst kādai no 7. pantā aprakstītajām kategorijām, ir nepieciešams to pierādīt.

 

7. pants

Aģentūras personāla privilēģijas un imunitāte

1.       Ikvienas dalībvalsts teritorijā, un neatkarīgi no viņu pilsonības, Aģentūras nolīgtais personāls bauda sekojošas imunitātes:

 

a)     imunitāti pret jebkāda veida  tiesvedību saistībā ar viņu teikto vai rakstīto un  darbībām, pildot dienesta pienākumus; viņiem imunitāte saglabājas arī tad, kad viņi vairs nav Aģentūras personāla locekļi;

 

b)    visu viņu dienesta papīru, dokumentu un citu dienesta materiālu neaizskaramība;

 

c)     kopā ar  saviem  laulātajiem un apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem viņi  nav pakļauti ne imigrācijas ierobežojumiem, ne arī  ārvalstnieku reģistrācijas formalitātēm.

 

2.                 Aģentūras nolīgtos personāla locekļus, uz kuru algām un pabalstiem saskaņā ar 9.pantu  attiecas nodoklis par labu Aģentūrai, atbrīvo no valstu ienākumu nodokļa attiecībā uz Aģentūras maksātajām algām un pabalstiem. Tomēr šādas algas un pabalstus var ņemt vērā, nosakot nodokli, kas maksājams par ienākumiem no citiem avotiem. Šo punktu nepiemēro atlaišanas kompensācijām vai citām kompensācijām vai pabalstiem, ko izmaksā bijušajiem personāla locekļiem, kurus Aģentūra nodarbināja uz līguma pamata, un viņu apgādībā esošām personām.

 

8. pants

Izņēmums no imunitātēm

 

Imunitātes, kas piešķirtas 7. pantā minētajām personām, neattiecas uz trešās personas civilprasību saistībā ar zaudējumiem, kurus izraisījis satiksmes negadījums, nāve vai minēto personu radītie miesas bojājumi.

 

9. pants

Nodokļi

1.                 Saskaņā ar nosacījumiem un ņemot vērā  kārtību, kas noteikta Aģentūras Personāla noteikumos, personāls , kuru Aģentūra  saskaņā ar līgumu nodarbina  vismaz vienu gadu,  ir pakļauts aplikšanai ar nodokļiem par labu Aģentūrai  attiecībā uz Aģentūras maksātajām algām un pabalstiem.

 

2.                 Dalībvalstīm katru gadu paziņo šajā pantā minēto Aģentūras nolīgtā personāla locekļu vārdus un adreses, kā arī visu citu tādu personu vārdus un adreses, kas noslēgušas darba līgumu ar Aģentūru. Aģentūra katram personāla loceklim izsniedz ikgadēju paziņojumu, kurā norāda kopējās bruto un neto summas jebkādam atalgojumam, ko Aģentūra izmaksājusi attiecīgajā gadā, ietverot sīku izklāstu par maksājumiem un ieturējumiem, kā arī to aprakstu.

 

3.                 Šis pants neattiecas uz atlaišanas kompensācijām un citām kompensācijām vai pabalstiem, ko izmaksā bijušajiem personāla locekļiem, kurus Aģentūra nodarbināja uz līguma pamata, un viņu apgādībā esošām personām.

 

10. pants

Personāla aizsardzība

 

Dalībvalstis, pēc Aģentūras izpilddirektora lūguma, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šajā Lēmumā minēto personu drošību un aizsardzību, kuru drošība ir apdraudēta sakarā ar to, ka viņi ir nodarbināti Aģentūrā.

 

11. pants

Atteikšanās no imunitātēm

1.       Ar šo Lēmumu piešķirtās privilēģijas un imunitātes paplašina Aģentūras un Eiropas Savienības interesēs  un nevis attiecīgo personu interesēs. Aģentūras un visu personu, kas bauda  šādas privilēģijas un imunitātes, pienākums ir visādā ziņā ievērot dalībvalstu  likumus un noteikumus.

 

2.       Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes vai tiesu iestādes lūguma Aģentūras vadītājam un, ja uz Aģentūru ir norīkoti dalībvalstu eksperti, arī attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei ir jāatsakās no imunitātēm, kas Aģentūrai, tās izpilddirektoram vai citam personāla loceklim ir saskaņā ar 7. pantu, ja šādas imunitātes varētu traucēt tiesiskuma principa īstenošanu un ja to var izdarīt, neapdraudot Aģentūras intereses.

 

Ja saistībā ar šādu atteikšanos rodas strīds un konsultācijās ar kompetento iestādi vai tiesu iestādi nav panākts savstarpēji pieņemams risinājums, jautājums tiek   risināts saskaņā ar 12. pantu.

 

3.       Ja Aģentūras imunitātes ir noņemta, dalībvalstu tiesu iestāžu noteiktās kratīšanas un izņemšanas veic Aģentūras izpilddirektora vai viņa deleģētas personas klātbūtnē, ievērojot konfidencialitātes noteikumus.

 

4.       Aģentūra vienmēr sadarbojas ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai veicinātu sekmīgu tiesas spriešanu, un veic pasākumus, lai novērstu  saskaņā ar šo lēmumu piešķirto privilēģiju un imunitāšu ļaunprātīgu izmantošanu.

 

5.       Ja dalībvalsts kompetentā iestāde vai tiesu iestāde uzskata, ka ir notikusi ar šo lēmumu piešķirto privilēģiju un imunitāšu ļaunprātīga izmantošana, un iesniedz Aģentūrai lūgumu atteikties no imunitātēm, tad starp Aģentūru un kompetento iestādi vai tiesu iestādi notiek konsultācijas, lai noteiktu, vai šāda ļaunprātīga izmantošana ir notikusi. Lēmumu par atteikšanos pieņem saskaņā ar 2. punktu. Ja šādās konsultācijās netiek panākts abām pusēm pieņemams risinājums, jautājumu izšķir saskaņā ar 12. pantā paredzēto procedūru.

 

12. pants

Strīdu izšķiršana

Strīdus par  noraidījumu atteikties no imunitātēm vai par imunitāšu ļaunprātīgu izmantošanu  no Aģentūras vai  personas, kura tās dienesta stāvokļa dēļ  atbilstoši

 7. panta 1. daļai  bauda imunitāti,  puses  izskata Padome, lai panāktu šādu strīdu izšķiršanu.

13. pants

Noteikumi, ko piemēro uz Aģentūru norīkotiem valstu ekspertiem

 

 

14. pants

Sadarbība ar dalībvalstu iestādēm

 

Lai piemērotu šo lēmumu, Aģentūra sadarbojas ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

15. pants

Izvērtēšana

 

Divos gados pēc šā lēmuma stāšanās spēkā vai stājoties spēkā Līgumam par Konstitūciju Eiropai atkarībā no tā, kas notiek agrāk, dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, izvērtē un vajadzības gadījumā groza šo lēmumu vai pieņem lēmumu par tā spēkā esamības termiņa beigām.

 

16. pants

Teritoriālais piemērojums

1.       Šis lēmums attiecas vienīgi uz dalībvalstu pamatteritorijām.

 

2.       Ikviena dalībvalsts var paziņot Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram par to, ka šis lēmums attiecas arī uz citām teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām attiecīgā dalībvalsts ir atbildīga.

 

17. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad desmit dalībvalstis, kā arī Aģentūras uzņēmējvalsts paziņo Padomes Ģenerālsekretariātam, ka attiecībā uz šīm dalībvalstīm ir pabeigtas to tiesību aktos paredzētās procedūras, kas vajadzīgas šā lēmuma īstenošanai. Neskarot attiecīgo valstu tiesību aktus, šo lēmumu minētajās dalībvalstīs īsteno no tā pieņemšanas dienas.

 

Katrā no pārējām dalībvalstīm šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts paziņo Padomes Ģenerālsekretariātam, ka ir pabeigtas tās tiesību aktos paredzētās procedūras, kas nepieciešamas šā lēmuma īstenošanai.

 

18. pants

Publicēšana

Šo lēmumu publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

 

 

Aizsardzības ministra vietā tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

I.Grinberga

 

 

 

 

27.12.2005.  11: 20

1337

I.Grinberga

Ilze.Grinberga@mod.gov.lv

tālr. 7335169


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]        OJ L 245, 17.7.2004, p. 17.

[2]        OV L 245, 17.7.2004., 17. lpp.