Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

 

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

aizstāt 10.punktā vārdu "pilnvarota" ar vārdu "akreditēta";

izslēgt 12.punktu.

 

2.  11.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Valsts veterinārmedicīnas" ar vārdu "Nacionā­lais";

svītrot 1.punkta "c" apakšpunktu;

svītrot 1.punkta "d" apakšpunktā vārdu "diagnostisko";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) pilda references funkcijas atliekvielu laboratoriskajā kontrolē;".

 

3. Papildināt likumu ar 11.pantu šādā redakcijā:

 

"11.1 pants. Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku;

2) references laboratorijas akreditācijas kārtību;

3) references laboratorijas funkcijas un pienākumus;

4) prasības references laboratorijas iekārtām un aprīkojumam."

 

4. Aizstāt 20.panta sestajā daļā vārdu "uzņēmumiem" ar vārdu "komersan­tiem".

 

5.  Svītrot 25.panta 6.punktā vārdus "mājas (istabas)".

 

6. Izteikt 35.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvnie­kiem;".

 


7.  38.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "epizootijas" ar vārdu "salmonelozi";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem, kā arī dzīvniekiem, kuri aizdomu gadījumā par slimību tiek nogalināti diagnozes noskaidrošanai;";

 

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) iznīcinātajiem embrijiem un olšūnām.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Par salmonelozes ierosinātāju apkarošanu, ja tiek veikti visi pasāku­mi, kas paredzēti normatīvajos aktos par zoonožu profilaksi un apkarošanu, dzīvnieka īpašniekam ir tiesības saņemt kompensāciju par:

1) iznīcinātajiem cāļiem, jaunputniem vai pieaugušajiem putniem;

2) iznīcinātajām olām, kas paredzētas patēriņam cilvēku uzturā, vai inkubējamām olām;

3) iznīcinātajiem produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēku uzturā;

4) iznīcināto dzīvnieku barību."

 

8.  40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Komersantus, kuri ir iesaistīti:

1) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, ja tie atbilst prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcel­smes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, un Pārtikas aprites uzraudzības likumā;

2) pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, un tie darbojas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulu (EK) Nr.1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.";

 


izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.853/2004 prasībām;".

 

9. Izteikt 41.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un komersantiem, kā arī no valstīm un komersantiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā."

 

10.  42.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvnie­kus vai to gaļu mazos daudzumos galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš to piegādā galapatērētājam;";

 

izslēgt 4. un 5.punktu.

 

11. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

 

"43.pants. Pārtikas un veterinārais dienests veic dzīvnieku pirmskaušanas un pēckaušanas veterināro ekspertīzi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.854/2004."

 

12. Izslēgt 44. un 45.pantu.

 

13.  46.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izslēgt ceturtajā daļā:

vārdus "gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu";

vārdu "pastāvīgās".

 

14.  47.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir apmācīti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.854/2004, un kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta apliecība.";

 


izslēgt trešo daļu.

 

15. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

 

"48.pants. Dzīvnieku izcelsmes primāros produktus (olas, medu, pienu, zivis) izplata saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004, Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.853/2004 un Pārtikas aprites uzraudzības likumā."

 

16. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

 

"52.pants. (1) Veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīva­jās noliktavās un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.

(2) Personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī mājas (istabas) dzīvniekus valsts robežas muitas kontroles punktos kontrolē Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Komisijas 2004.gada 16.aprīļa Regulu Nr.745/2004, kas nosaka prasības importējamiem dzīvnieku izcelsmes produktiem personīgam patēriņam, un Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 26.maija Regulu Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK."

 

17. Papildināt 53.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) kārtību, kādā uz Eiropas Ekonomikas zonas robežas Latvijā kontrolē personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtību, personas tiesības un pienākumus, kā arī izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanas kārtību."

 

18. Izteikt 59.panta 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) dzīvniekus nokaut kautuvēs saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parla­menta un Padomes Regulā (EK) Nr.853/2004."

 

19. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4., 5. un 11.punktu;


papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.pantā, 42.panta 2.punktā un 53.panta pirmās daļas 7.punktā minētos noteikumus."

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekts “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Veterinārmedicīnas likuma mērķis ir regulēt dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu un profilaksi, veterinārmedicīnisko praksi, dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli un noteikt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī personu tiesības un pienākumus šajā jomā.

Pašreiz Latvijā nav noteikta kompetentā institūcija, kas kontrolētu šādu regulu piemērošanu:

1) Komisijas 2004.gada 16.aprīļa Regulas Nr.745/2004, kas nosaka prasības importējamiem dzīvnieku izcelsmes produktiem personīgam patēriņam, 4.panta 1.punktu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulas Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK, 12.pantu.

Regula Nr.745/2004 ir stājusies spēkā 2004.gada1.maijā, Regula Nr.998/2003 – 2004.gada 3.jūlijā.

Likumprojekts paredz veikt grozījumus Veterinārmedicīnas likuma 52.pantā un noteikt, ka Valsts ieņēmumu dienests ir kompetentā iestāde iepriekšminēto regulu prasību izpildei. Tā kā regulu ieviešana radīs papildu pienākumus un uzdevumus Valsts ieņēmumu dienestam, ir nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta.

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par personu bagāžas un privātu sūtījumu, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, un mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtību uz Eiropas ekonomikas zonas robežas Latvijā, personas tiesībām un pienākumiem, kā arī izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanas kārtību”, bet tā tālākai virzībai ir nepieciešams deleģējums Veterinārmedicīnas likumā.

Bez tam ar 2006.gada 1.janvārī spēkā stāsies šādi Eiropas Savienības normatīvie akti:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem.

Lai nodrošinātu iepriekš minēto Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu, ir jāizdod vairāki Ministru kabineta noteikumi, kuriem ir nepieciešams deleģējums Veterinārmedicīnas likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nosaka:

1) ka Valsts ieņēmumu dienests ir atbildīgā institūcija par personu bagāžas un privātu sūtījumu, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus un mājas (istabas) dzīvnieku  kontroli valsts robežas muitas kontroles punktos;

2) Ministru kabinetam izdot noteikumus par personu bagāžas un privātu sūtījumu, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, un mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtību uz Eiropas ekonomikas zonas robežas Latvijā, personas tiesībām un pienākumiem, kā arī par izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanu;

3) Ministru kabinetam noteikt prasības references laboratorijām, kuras veic infekcijas slimību diagnostiku, iekārtām un aprīkojumam, references laboratorijas akreditācijas kārtību, kā arī kārtību, kādā šī laboratorija veic savas funkcijas un pienākumus;

4) ka dzīvnieka īpašniekam ir tiesības saņemt kompensāciju par salmonelozes ierosinātāju apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti normatīvajos aktos. Kompensācija paredzēta par iznīcinātajiem cāļiem, iznīcinātajām cilvēku patēriņam paredzētajām olām vai inkubējamām olām, iznīcinātajiem cilvēku patēriņam paredzētajiem produktiem, iznīcināto dzīvnieku barību.

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Ieviešot normatīvā akta prasības, tiks legalizēta privātpersonu kontrole muitas kontroles punktos, kuros netiek veikta veterinārā kontrole.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2006.

2007.

2008.

2009.

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

0

12,8

6,3

6,4

3. Finansiālā ietekme

0

0

-12,8

-6,3

-6,4

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

0

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

Izmaksas MK noteikumu projekta realizācijai Valsts ieņēmumu dienestam:

 

 

 

 

 

KĀRTĒJIE IZDEVUMI:

 

 

 

 

 

Izdevumi produktu iznīcināšanai:

 

 

 

 

 

Degviela produktu iznīcināšanai – prognozētais produktu daudzums iznīcināšanai gadā 7000 kg

- 1 kg gaļas iznīcināšanai nepieciešami 1,26 l dīzeļdegvielas (prognozējamā cena 0,65 Ls/l)

- 1 kg produktu iznīcināšanai nepieciešams 0,82 Ls

- Kopējās izmaksas ir 5740Ls

0

0

5,7

5,7

4,6

Degviela transporta izmantošanai:

- prognozējamais degvielas patēriņš iznīcināmo produktu nogādāšanai iznīcināšanas vietās no muitas kontroles punktiem uz Sanitārās robežinspekcijas iznīcināšanas krāsnīm:

> vienam mēnesim, (degvielas 95 E markas patēriņš vidēji uz 100 km ir 10 l un degvielas prognozējamā cena 0,65 Ls/l);

> Vienā mēnesī prognozējamais nobraukums 800 km, t.i., 80 l degvielas;

> Vienam gadam nepieciešami (80 x 12) 960 l degvielas, kas sastāda (960 x 0,65) 624,0 Ls;

0

0

0,6

0,6

0,5

Konteineri 36 gab. par 17 Ls gabalā

0

0

0,6

0

0,1

KAPITĀLIE IZDEVUMI:

 

 

 

 

 

Mikročipu nolasītāji (elektroniskās identifikācijas sistēmas) 20 gab. par 295 Ls gabalā

0

0

5,9

0

1,2

Kopā:

0

0

12,8

6,3

6,4

Kopā:

0

12,8

6,3

6,3

7,6

6. Cita informācija

Valsts ieņēmumu dienestam deleģētās funkcijas veikšana līdz grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam” tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu šīs funkcijas veikšanai 2006.gadā un turpmākajiem gadiem skatāms valdībā 2006.gada valsts budžeta grozījumu un gadskārtējā valsts budžeta projekta veidošanas procesā kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus izdarīti grozījumi MK noteikumos Nr.246 “Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu un Latvijas Republikas valsts robežas”. Tajos noteikti muitas kontroles punkti, caur kuriem atļauta mājas (istabas) dzīvnieku ievešana Eiropas Savienības teritorijā.

Jāizdod Ministru kabineta noteikumi par:

1) personu bagāžas un privātu sūtījumu, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, un mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtību uz Eiropas ekonomikas zonas robežas Latvijā, personas tiesības un pienākumus, kā arī izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanu (noteikumu projekts ir sagatavots);

2) kārtību, kādā mednieki mazos daudzumos piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš to piegādā galapatērētājam (noteikumu projekts tiek izstrādāts);

3) prasībām references laboratorijām, kuras veic infekcijas slimību diagnostiku, iekārtām un aprīkojumam, references laboratorijas akreditācijas kārtību, kā arī kārtību kādā šī laboratorija veic savas funkcijas un pienākumus (noteikumu projekts tiek izstrādāts).

Tiek gatavots MK noteikumu Nr.177 ”Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā” grozījumu projekts.

2.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz:

1) Komisijas 2004.gada 16.aprīļa Regulas Nr.745/2004 4.panta 1.punktu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulas Nr.998/2003 12.pantu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 6.pantu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004 1.panta 3.punkta e) apakšpunktu un 4.punktu, I pielikuma 8.1.punktu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr.854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulu (EK) Nr.1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, un tās grozījumiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedums, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1.punkts

Regulas (EK) Nr. 853/2004 I. pielikuma 8.1.punkts;

Regula (EK) Nr.854/2004 2.panta 1.punkta h)apakšpunkts

atbilst

 

7.punkts

Regulas (EK) Nr.852/2004 6.pants; Regulas (EK) Nr. 853/2004 4.pants; Regulas (EK) Nr.854/2004 3.pants; Regula (EK) Nr.1774/2002.

atbilst

 

9.punkts

Regulas (EK) Nr. 853/2004 1.panta 3.punkta e) apakšpunkts un 4.punkts; III. pielikums

atbilst

 

10.punkts

Regulas (EK) Nr.854/2004 I. pielikuma II. nodaļas B. un D. sadaļa

atbilst

 

11.punkts

Regulas (EK) Nr.854/2004 I. pielikums

atbilst

 

13.punkts

Regulas (EK) Nr.854/2004 I. pielikuma IV. nodaļas B. sadaļa

atbilst

 

15.punkts

Eiropas Komisijas regula 745/2004 4.pants un Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.998/2003 12.pants

atbilst

 

17.punkts

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III. pielikums

atbilst

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi netika veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nebija nepieciešamas.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus radīt jaunas valsts institūcijas nav nepieciešams. Tiek paplašinātas Valsts ieņēmumu dienesta funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ministru kabineta noteikumu projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                         M.Roze

 

 

 

 

 

06.12.2005 12:03

1678

Z.Auce

7027297, Zanda.Auce@zm.gov.lv

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

Z.Auce