Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

(Reģ. nr. 1507)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

(  6  )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

 

 

 

Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

 

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1.        Aizstāt visā likumā:

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdu "uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komerc­sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

Redakc.

 preciz.

1. Aizstāt visā likumā vārdu “uzņēmējdarbība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komercdarbība” (attiecīgā locījumā), vārdu “uzņēmējsabiedrība” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “komercsabiedrība” (attiecīgā locījumā) un vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija - Liepājas pilsētas un Liepājas rajona teritorija, kura izveidota šajā likumā noteikto mērķu sasniegšanai un kuras robežas noteiktas ar šo likumu;

 

 

 

 

 

2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde - Valsts un pašvaldības izveidota pārvaldes institūcija, kas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic tai ar šo likumu noteiktās funkcijas;

  1. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

 

 

 

2. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji - Latvijas vai ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījumiem uzņēmējdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

 

 

 

 

 

4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības - šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātie vai pārveidotie Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par uzņēmējdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

5) (izslēgts ar 27.07.2001. likumu).

 

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības – šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātās vai pārveidotās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās komercsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā."

 

 

 

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības — šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātās vai pārveidotās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās komercsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.”

7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu.

 

1

Deputāts V.Agešins

Izslēgt no likuma 7. panta vārdus “kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu”.

 

neatbalstīt

 

 

 

3.  8.pantā:

 

 

 

3. 8.pantā:

8.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota pārvaldes institūcija šajā likumā noteikto funkciju veikšanai.

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldī­bas izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā.";

 

 

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā.”;

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir juridiskā persona, kurai ir speciāls budžets un kura reģistrējas kā nodokļu maksātāja.

izslēgt otro daļu.

 

 

 

izslēgt otro daļu.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas veic Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts, kuru vada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

(4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

9.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ir augstākā kolektīvā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības un pārvaldes institūcija.

 

 

 

 

 

 (2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus pēc Liepājas pilsētas domes priekšlikuma uz pieciem gadiem ieceļ Ministru kabinets.

 

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iekļaujami trīs valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas, trīs Liepājas pilsētas domes deleģēti pārstāvji un trīs Liepājas pilsētas domes ieteikti Liepājas komersantu pārstāvji.

 

 

 

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iekļaujami trīs valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas, trīs Liepājas pilsētas domes deleģēti pārstāvji un trīs Liepājas pilsētas domes ieteikti Liepājas komersantu pārstāvji.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iekļaujami trīs valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas un Satiksmes ministrijas, trīs Liepājas pilsētas domes deleģēti pārstāvji un trīs Liepājas uzņēmēju pārstāvji.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus uz pieciem gadiem ieceļ Ministru kabinets."

 

 

 

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus uz pieciem gadiem ieceļ Ministru kabinets.”

(4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē valdes locekļi.

 

 

 

 

 

11.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts veic šādas funkcijas:

1) izstrādā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā izstrādā finansu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam kalendārajam gadam un turpmākajiem gadiem un, ja nepieciešams, - precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finansu līdzekļu izlietojuma budžetā;

3) organizē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;

 

 

 

 

 

4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un uzņēmumiem;

5) nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izpildi;

6) organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;

7) piedalās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstībā;

8) nodrošina pakalpojumu kompleksu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām;

9) veic citas funkcijas, izņemot tās, kas noteiktas šā likuma 10.pantā.

5. Izteikt 11.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;".

 

 

 

5. Izteikt 11.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;”.

 

6.  19.pantā:

 

 

 

6. 19.pantā:

19.pants

(1) Uzņēmējdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājam likumā noteiktajā kārtībā jāizveido vai jāpārveido un Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komercdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājam Komerclikumā vai likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā komercsabiedrība jāizveido vai jāpārveido un jāreģistrē komercreģistrā.";

 

 

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komercdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājam Komerclikumā vai likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā komercsabiedrība jāizveido vai jāpārveido un jāreģistrē komercreģistrā.”;

(2) Papildus likumā noteiktajiem dokumentiem Uzņēmumu reģistram iesniedzams šajā likumā norādītā līguma noraksts.

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmumu reģistram" ar vārdu "komerc­reģistram".

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “Uzņēmumu reģistram” ar vārdu “komercreģistram”.

(3) Reģistrējamās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukumā papildus iekļaujami vārdi "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas".

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants

 

 

 

7. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants

23.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu komerc­sabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

 

 

 

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu komercsabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu.

 

(2) Šādām komercsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu."

 

 

 

(2) Šādām komercsabiedrībām un organizācijām nav likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteikto tiesību un atvieglojumu.”

25.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai jāatrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai ir tiesības veikt uzņēmējdarbību tikai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Par uzņēmējdarbību ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības (likuma "Par uzņēmējdarbību" 8. panta izpratnē) atrašanās ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību.

8. Izslēgt 25.panta trešās daļas 1.punktā vārdus "(likuma "Par uzņēmēj­darbību" 8.panta izpratnē)".

 

 

 

 

8. Izslēgt 25.panta trešās daļas 1.punktā vārdus “(likuma “Par uzņēmējdarbību” 8.panta izpratnē)”.

44.pants

(1) Pašvaldībām un valstij piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodoti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rīcībā.

 

 

2

Deputāts V.Agešins

Izteikt likuma 44. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldībām un valstij piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodoti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rīcībā, izņemot izīrētās dzīvojamās mājas un zemi, kas nepieciešama šo māju apsaimniekošanai. Izīrētās dzīvojamās mājas un zemi to apsaimniekošanai pašvaldība vai valsts nodod privatizācijai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

neatbalstīt

 

 

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.

 

 

 

 

 

 

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu, izņemot ostas zemi un zemi, kuru aizņem privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti.

 

3

Deputāts V.Agešins

Izteikt likuma 44. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma uz šā likuma pamata var atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu, izņemot ostas zemi un zemi, kuru aizņem privatizētie vai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” privatizējamie valsts un pašvaldību īpašuma objekti”.

neatbalstīt

 

 

 (4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, uz kuras atrodas privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti, atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība, pirms atsavināšanas saņemot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes piekrišanu.

 

4

Deputāts V.Agešins

Izteikt likuma 44. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, uz kuras atrodas privatizētie vai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” privatizējamie valsts un pašvaldību īpašuma objekti, privatizē vai atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība”.

neatbalstīt

 

 

45.pants

(1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu zemes, izņemot ostas zemes, un cita nekustamā īpašuma nomniekam, ja tiek izpildīti visi likuma un līguma nosacījumi.

(2) Nekustamā īpašuma nomas līgumi slēdzami uz laiku, kas nepārsniedz 99 gadus.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības iznomāto zemi var nodot apakšnomā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes piekrišanu.

 

 

 

 

 

 

 

5

Deputāts V.Agešins

Papildināt likuma 45. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Izīrētu dzīvojamo māju un to apsaimniekošanai nepieciešamās zemes nodošana nomā vai apakšnomā šajā panta noteiktajā kārtībā personām, kuras nav šo dzīvojamo māju īrnieki, ir aizliegta. Šīs dzīvojamās mājas un zeme to apsaimniekošanai nododamas privatizācijai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””.

neatbalstīt

 

 

46.pants

(1) Zemi un citu nekustamo īpašumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt, ja līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta ne mazāka summa par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

 

 

 

 

 

 (2) Vienam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.

 

9. Izteikt 46.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vienai komercsabiedrībai var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas."

 

 

 

9. Izteikt 46.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vienai komercsabiedrībai var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.”

 

 

6

Deputāts V.Agešins

Papildināt 46. panta otro daļu ar jaunu tekstu šādā redakcijā:

“Izņemot zemi, kas nepieciešama izīrēto dzīvojamo māju apsaimniekošanai”.

neatbalstīt

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā tiek nodota Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā valstij piederošā vai piekrītošā zeme un citi nekustamie īpašumi, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Liepājas osta, Latvijas dzelzceļš, kā arī Liepājas uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas organizācijas. Īpašumā nodotā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda pēc robežu nospraušanas dabā un likumā noteikto dokumentu noformēšanas.

10. Aizstāt pārejas noteikuma pirmajā teikumā vārdus "Liepājas uzņēmu­mi, uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "Liepājas komercsabiedrības".

 

 

 

10. Aizstāt pārejas noteikuma pirmajā teikumā vārdus “Liepājas uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības” ar vārdiem “Liepājas komercsabiedrības”.