Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

 

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdu "uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komerc­sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

2.  1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības – šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātās vai pārveidotās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās komercsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā."

 

3.  8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldī­bas izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā.";

 

izslēgt otro daļu.

 

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iekļaujami trīs valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas, trīs Liepājas pilsētas domes deleģēti pārstāvji un trīs Liepājas pilsētas domes ieteikti Liepājas komersantu pārstāvji.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus uz pieciem gadiem ieceļ Ministru kabinets."

 


5. Izteikt 11.panta 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;".

 

6.  19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Komercdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājam Komerclikumā vai likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā komercsabiedrība jāizveido vai jāpārveido un jāreģistrē komercreģistrā.";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmumu reģistram" ar vārdu "komerc­reģistram".

 

7. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

 

"23.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu komerc­sabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(2) Šādām komercsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu."

 

8. Izslēgt 25.panta trešās daļas 1.punktā vārdus "(likuma "Par uzņēmēj­darbību" 8.panta izpratnē)".

 

9. Izteikt 46.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Vienai komercsabiedrībai var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas."

 

10. Aizstāt pārejas noteikuma pirmajā teikumā vārdus "Liepājas uzņēmu­mi, uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "Liepājas komercsabiedrības".

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

sabiedrības integrācijas lietās

A.Latkovskis


Likumprojekta

“Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

2002.gada 6.jūnijā tika pieņemts un no 2003.gada 1.janvāra ir spēkā Valsts pārvaldes iekārtas likums, kas nosaka valsts pārvaldes iestāžu tiesisko statusu. Sakarā ar šā likuma pieņemšanu bijis nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus citos normatīvajos aktos. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā šādi grozījumi nav veikti, tāpēc Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes tiesiskais statuss ir nenoteikts, proti, tas neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzētajam regulējumam. Attiecīgā grozījuma izdarīšanas nepieciešamību apliecina arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes lūgums precizēt tās tiesisko statusu. Vienlaicīgi tiek precizēts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu deleģēšanas un iecelšanas kārtība.

Likumprojektā lietotā terminoloģija tiek saskaņota ar Komerclikumā lietoto terminoloģiju.

Ievērojot to, ka Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvalde ir institūcija, nevis likumā lietots termins, tiek izslēgts Liepājas speciālā ekonomiskās zonas likuma 1.panta 2.punktu.

Ņemot vērā to, ka likums „Par uzņēmējdarbību” 2005.gada 1.septembrī zaudē spēku, šis likums tiek svītrots no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz precizēt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes tiesisko statusu publisko tiesību jomā atbilstoši 2002.gada 6.jūnijā pieņemtajam Valsts pārvaldes iekārtas likumam. Tiek precizēts arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu deleģēšanas un iecelšanas kārtība. Tiek precizēta arī terminoloģija atbilstoši Komerclikumam.

 

3. Cita informācija  

 Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu   

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

3. Sociālo seku izvērtējums  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija  

 

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

3. Finansiālā ietekme 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

6. Cita informācija 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir nepieciešams izdarīt grozījumus 1997.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumos nr.336 „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums”. Attiecīgie grozījumi Ministru kabineta noteikumos ir izstrādāti un tiek iesniegti vienlaicīgi ar šo projektu.

 

2. Cita informācija 

 

  

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

  

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

  

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

5. Cita informācija  

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Speciāli pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas  

 Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija  

 

 

Ekonomikas ministrs                                                               A.K.Kariņš

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.K.Kariņš

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

I.Lipovska

 

 

29.06.2005 09:04

734

I.Lipovska

7013019, Inta.Lipovska@em.gov.lv