Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

 

Rīgā, 2006.gada 16.martā

Nr.9/3 –

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojekta

“Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā” (reģ.nr.1506) izskatīšanu otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                   M.Segliņš

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā” (reģ.nr.1506)

 

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Civilstāvokļa aktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Civilstāvokļa aktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un darbinieki

(1) Katras dzimtsarakstu nodaļas darbinieku skaitu un viņu atalgojumu nosaka attiecīgā pašvaldība. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība. Nodaļas vadītāju ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.

(2) Par dzimtsarakstu nodaļas vadītāju var būt tikai Latvijas pilsonis, kuram ir augstākā izglītība un kura personiskās un profesionālās īpašības atbilst šim amatam. Par dzimtsarakstu nodaļas darbinieku var būt tikai Latvijas pilsonis, kura personiskās un profesionālās īpašības atbilst šim amatam.

(3) Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbību.

(4) Saskaņā ar pašvaldības lēmumu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumus pilda cits dzimtsarakstu nodaļas darbinieks šādos gadījumos:

1) vadītājs slimības vai cita pamatota iemesla dēļ nav ieradies darbā;

2) civilstāvokļa akta reģistrācija vai laulības noslēgšana attiecas uz pašu vadītāju, viņa laulāto, radiniekiem līdz ceturtajai pakāpei un svaiņiem līdz trešajai pakāpei, viņa adoptētājiem vai adoptētajiem, uz vadītāja vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām;

3) vadītājs ir reģistrējamā fakta paziņotājs.

 

1.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par dzimtsarakstu nodaļas vadītāju var būt tikai Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kuram ir augstākā izglītība un kura personiskās un profesionālās īpašības atbilst šim amatam. Par dzimtsarakstu nodaļās darbinieku var būt tikai Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kura personiskās un profesionālās īpašības atbilst šim amatam.”

Neatbalstīts

 


 

11.pants. Valsts nodeva

(1) Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju maksā valsts nodevu.

(2) Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Kārtību, kādā dzimtsarakstu nodaļa sniedz maksas pakalpojumus, to veidus un maksas apmēru nosaka Ministru kabinets.

1. Izslēgt 11.panta trešo daļu.

2.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (par 11.panta trešās daļas izslēgšanu).

 

Neatbalstīts

1. Izslēgt 11.panta trešo daļu.

22.pants. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu

(1) Par bērna piedzimšanu paziņo mēneša laikā dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī bērns piedzimis, vai dzimtsarakstu nodaļai pēc viena vai abu vecāku dzīvesvietas.

(2) Par bērna dzimšanas vietu atzīstama administratīvā teritorija, kurā bērns piedzimis.

(3) Paziņojot par bērna piedzimšanu, iesniedzama ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu.

(4) Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, ja vecāki to vēlas.

2. Aizstāt 22.panta trešajā daļā vārdu "ārsta" ar vārdiem "ārstniecības personas".

 

 

 

2. Aizstāt 22.panta trešajā daļā vārdu "ārsta" ar vārdiem "ārstniecības personas".


 

32.pants. Citi papildinājumi dzimšanas reģistrā

(1) Dzimšanas reģistra ierakstu papildina, ja bērnam maina uzvārdu, ja kāds no vecākiem maina uzvārdu, vārdu, tautības ierakstu vai pilsonību (pavalstniecību), personas kodu, kā arī ja mainīts bērna dzimums, ja bērnu adoptē, ja ar tiesas spriedumu anulēts ieraksts par bērna māti vai tēvu, ja tiesa atcēlusi adopciju, ja atradenim kļuvuši zināmi vecāki.

(2) Dzimšanas reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu vai tiesas spriedumu, vai administratīvo aktu.

3. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Dzimšanas reģistra ierakstu papildina, ja bērnam mainīts vārds (vārdi) vai uzvārds, piešķirts vai mainīts personas kods, ja kāds no bērna vecākiem mainījis vārdu (vārdus), uzvārdu, tautības ierakstu vai pilsonību (pavalstniecību), personas kodu, kā arī ja mainīts bērna dzimums, bērns adoptēts, ar tiesas spriedumu anulēts ieraksts par bērna māti vai tēvu, tiesa atcēlusi adopciju vai atradenim kļuvuši zināmi vecāki."

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “ja bērnam mainīts vārds (vārdi) vai uzvārds” ar vārdiem “ja bērnam maina vārdu vai uzvārdu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “piešķirts vai mainīts personas kods” ar vārdiem “ maina personas kodu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “ja kāds no bērna vecākiem mainījis vārdu (vārdus)” ar vārdiem “ja kāds no bērna vecākiem mainījis vārdu”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Dzimšanas reģistra ierakstu papildina, ja bērnam maina vārdu vai uzvārdu, maina personas kodu, ja kāds no bērna vecākiem mainījis vārdu, uzvārdu, tautības ierakstu vai pilsonību (pavalstniecību), personas kodu, kā arī tad, ja mainīts bērna dzimums, bērns adoptēts, ar tiesas spriedumu anulēts ieraksts par bērna māti vai tēvu, tiesa atcēlusi adopciju vai atradenim kļuvuši zināmi vecāki."