Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

Rīgā, 2006.gada 22.martā

Nr.9/3 –

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojekta

“Likums par valsts kompensāciju cietušajiem” (reģ.nr.1502) izskatīšanu otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                   M.Segliņš


 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Likumprojekts “Likums par valsts kompensāciju cietušajiem” (reģ.nr.1502)

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(18)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Likumprojekts “Likums par valsts kompensāciju cietušajiem”

 

1.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta nosaukumā vārdu “Likums”.

 

Atbalstīts

 

Likumprojekts ”Par valsts kompensāciju cietušajiem”.

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk – cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par kriminālsodāmas noziedzīgas rīcības rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk – kaitējums), ja noziedzīgā rīcība bijusi vērsta pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies cietušā nāve vai cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi, vai noziedzīgā rīcība bijusi vērsta pret personas dzimumneaizskaramību (turpmāk – vardarbīgs noziedzīgs nodarījums).

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.pantā vārdus “kriminālsodāmas noziedzīgas rīcības” ar vārdiem “tīša noziedzīga nodarījuma”,

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.pantā vārdus “noziedzīgā rīcība bijusi vērsta” ar vārdiem “noziedzīgais nodarījums bijis vērsts”,

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.pantā vārdu “cietušā” ar vārdu “personas”.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 1.pantā pēc vārdiem “cietušajam nodarīti smagi” ar vārdiem “vidēja smaguma” .

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk – cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk – kaitējums), ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgā rīcība bijusi vērsta pret personas dzimumneaizskaramību (turpmāk – vardarbīgs noziedzīgs nodarījums).

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē kārtību, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajam, un valsts kompensācijas apmēru.

(2) Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz šo likumu, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu.

(3) Likums neattiecas uz ceļu satiksmes negadījumos radītā kaitējuma atlīdzināšanu, ja tie nav vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi.

 

6.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.panta trešo daļu.

 

 

Atbalstīts

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē kārtību, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajam, un valsts kompensācijas apmēru.

(2) Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz šo likumu, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu.

 


 

3.pants. Tiesības uz valsts kompensāciju

(1) Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajam.

(2) Cietuš ajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav identificēts vai aizturēts vai viņu nav iespējams saukt pie kriminālatbildības Krimināllikumā noteiktajos gadījumos.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus “nav identificēts vai aizturēts vai viņu nav iespējams saukt pie kriminālatbildības Krimināllikumā noteiktajos gadījumos” ar vārdiem “nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Tiesības uz valsts kompensāciju

(1) Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajam.

(2) Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

4.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi

(1) Juridiskās palīdzības administrācijai papildus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajiem pamatuzdevumiem ir šādi uzdevumi:

1) izmaksāt valsts kompensāciju atbilstoši šā likuma 1.pantam;

2) izveidot un uzturēt valsts kompensācijas reģistru;

3) bezstrīdus kārtībā piedzīt izmaksāto valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā vērsties pret vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku;

5) atbilstoši šim likumam sadarboties ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(2) Līdzekļus, kas piedzīti šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos, iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

8.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “šā likuma 1.pantam” ar vārdiem “šim likumam”.

 

Atbalstīts

4.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi

(1) Juridiskās palīdzības administrācijai papildus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajiem pamatuzdevumiem ir šādi uzdevumi:

1) izmaksāt valsts kompensāciju atbilstoši šim likumam;

2) izveidot un uzturēt valsts kompensācijas reģistru;

3) bezstrīda kārtībā piedzīt izmaksāto valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā vērsties pret vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku;

5) atbilstoši šim likumam sadarboties ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(2) Līdzekļus, kas piedzīti šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos, iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 

5.pants. Valsts kompensācijas līdzekļi

Valsts kompensācija, kas paredzēta šā likuma 4.pantā minēto uzdevumu izpildei, tiek izmaksāta no valsts budžetā Juridiskās palīdzības administrācijai paredzētajiem līdzekļiem.

 

 

 

5.pants. Valsts kompensācijas līdzekļi

Valsts kompensācija, kas paredzēta šā likuma 4.pantā minēto uzdevumu izpildei, tiek izmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti Juridiskās palīdzības administrācijai.

6.pants. Valsts kompensācijas reģistrs

(1) Ziņu iekļaušanu valsts kompensācijas reģistrā, to apstrādi, izmanto­šanu un valsts kompensācijas reģistra uzturēšanu nodrošina Juridiskās palīdzības administrācija. Juridiskās palīdzības administrācija ir valsts kompensācijas reģistra pārzine un turētāja.

(2) Valsts kompensācijas reģistrā iekļauj ziņas par valsts kompensācijas izmaksāšanu cietušajiem, atteikumiem to izmaksāt, kā arī ziņas par regresa prasībām.

(3) Ministru kabinets nosaka valsts kompensācijas reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļuve informācijai.

 

 

 

6.pants. Valsts kompensācijas reģistrs

(1) Ziņu iekļaušanu valsts kompensācijas reģistrā, to apstrādi, izmanto­šanu un valsts kompensācijas reģistra uzturēšanu nodrošina Juridiskās palīdzības administrācija. Juridiskās palīdzības administrācija ir valsts kompensācijas reģistra pārzine un turētāja.

(2) Valsts kompensācijas reģistrā iekļauj ziņas par valsts kompensācijas izmaksāšanu cietušajiem, par atteikumiem to izmaksāt, kā arī ziņas par regresa prasībām.

(3) Ministru kabinets nosaka valsts kompensācijas reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un kārtību, kādā tiek nodrošināta piekļuve šai informācijai.


 

II nodaļa

Valsts kompensācijas pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtība un nosacījumi

 

 

 

II nodaļa

Valsts kompensācijas pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtība un nosacījumi

7.pants. Valsts kompensācijas maksimālais apmērs

(1) Vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir piecas minimālās mēnešalgas.

(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies cietušā nāve;

2) 60 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība.

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

13.

Juridiskais birojs

Papildināt 7.panta pirmo daļu pēc vārda “piecas” ar vārdiem “Latvijas Republikā noteiktās”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdu “piecas” ar vārdu “desmit”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā , ja iestājusies personas nāve;

2) 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;

3) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta otrās daļas 1.punktā vārdu “cietušā” ar vārdu “personas”.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personai, kas atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129., panta ir tiesīga saņemt valsts kompensāciju 50% no šā likuma 7.panta 2.daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

7.pants. Valsts kompensācijas maksimālais apmērs

(1) Vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir desmit Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas.

(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;

3) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

(3) Personai, kas atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129., panta ir tiesīga saņemt valsts kompensāciju 50% no šā likuma 7.panta 2.daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.

8.pants. Valsts kompensācijas pieprasījums

(1) Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palī­dzības administrācijā valsts kompensācijas pieprasījumu – aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu un procesa virzītāja izziņu par personas atzīšanu par cietušo vai tiesas spriedumu, vai tiesu izpildītāja lēmumu par tiesas nolēmum a izpildes neiespējamību.

(2) Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Cietušais Juridiskās palīdzības administrācijā bez maksas var saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamajiem dokumentiem.

 

 

 

8.pants. Valsts kompensācijas pieprasījums

(1) Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu – aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu – un procesa virzītāja izziņu par personas atzīšanu par cietušo vai tiesas spriedumu, vai tiesu izpildītāja lēmumu par tiesas nolēmuma izpildes neiespējamību.

(2) Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Cietušais Juridiskās palīdzības administrācijā bez maksas var saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem dokumentiem.

 

9.pants. Valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.

 

 

 

9.pants. Valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.

10.pants. Kārtība, kādā izskata valsts kompensācijas pieprasījumus

(1) Juridiskās palīdzības administrācija 30 dienu laikā pēc valsts kompen­sācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņem­šanai ir nepieciešama papildu informācija, tā informē par to cietušo septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

(4) Ja Juridiskās palīdzības administrācija 15 dienu laikā nesaņem piepra­sīto informāciju, tā lemj par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju.

 

14.

Juridiskais birojs

Aizstāt 10.panta ceturtajā daļā vārdu “lemj” ar vārdiem “var lemt”.

Atbalstīts

10.pants. Kārtība, kādā izskata valsts kompensācijas pieprasījumus

(1) Juridiskās palīdzības administrācija 30 dienu laikā pēc valsts kompen­sācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas informē par to cietušo.

(3) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

(4) Ja Juridiskās palīdzības administrācija 15 dienu laikā nesaņem pieprasīto informāciju, tā var lemt par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju.

 

11.pants. Valsts kompensācijas izmaksāšana

(1) Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu.

(2) Ja cietušais no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzda­lībnieka ir saņēmis atlīdzību par radīto kaitējumu, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši saņemtajai atlīdzībai.

(3) Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā bankas kontā. Ja bankas konts nav norādīts, valsts kompensāciju ieskaita pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

 

 

 

11.pants. Valsts kompensācijas izmaksāšana

(1) Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu.

(2) Ja cietušais no vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka ir saņēmis atlīdzību par radīto kaitējumu, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši saņemtajai atlīdzībai.

(3) Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā bankas kontā. Ja bankas konts nav norādīts, valsts kompensāciju ieskaita pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

12.pants. Atteikums izmaksāt valsts kompensāciju

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

1) valsts kompensācija pieprasīta nepamatoti;

2) ir nokavēts šajā likumā noteiktais valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, ja termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, personas slimība);

3) konstatēts, ka cietušais, pieprasot valsts kompensāciju, apzināti snie­dzis nepatiesas ziņas;

4) cietušais ir saņēmis no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz šajā likumā paredzēto valsts kompensācijas apmēru.

15.

Juridiskais birojs

Papildināt 12.panta 4.punktu pēc vārda “pārsniedz” ar vārdiem “vai ir vienāds ar”.

 

Atbalstīts.

Redakcionāli precizējot.

12.pants. Atteikums izmaksāt valsts kompensāciju

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

1) tā pieprasīta nepamatoti;

2) ir nokavēts šajā likumā noteiktais tās pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, personas slimība);

3) konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

4) cietušais ir saņēmis no vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz šajā likumā paredzēto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to.

 

13.pants. Izmaiņas sniegtajās ziņās

Ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, cietušajam ir pienākums paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai septiņu dienu laikā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām.

 

 

 

13.pants. Izmaiņas sniegtajās ziņās

Ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, cietušajam ir pienākums paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai septiņu dienu laikā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām.

14.pants. Lēmuma paziņošana

Juridiskās palīdzības administrācija savu lēmumu paziņo rakstiski, nosūtot to uz cietušā norādīto adresi vai nododot personiski cietušajam. Lēmuma norakstu nosūta procesa virzītājam vai tiesu izpildītājam, kura lietvedībā lieta atrodas.

 

 

 

14.pants. Lēmuma paziņošana

Juridiskās palīdzības administrācija savu lēmumu paziņo rakstveidā, nosūtot to uz cietušā norādīto adresi vai nododot cietušajam personiski. Lēmuma norakstu nosūta procesa virzītājam vai tiesu izpildītājam, kura lietvedībā lieta atrodas.

15.pants. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu cietušais var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tieslietu ministrijā.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, cietušais var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

 

 

 

15.pants. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu cietušais var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tieslietu ministrijā.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, cietušais var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

16.pants. Regresa tiesības

Juridiskās palīdzības administrācija pret vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku pārņem cietušā tiesības uz kompensāciju izmaksātās summas apmērā.

 

 

 

16.pants. Regresa tiesības

Juridiskās palīdzības administrācija pret vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku pārņem cietušā tiesības uz kompensāciju izmaksātās summas apmērā.


 

III nodaļa

Sadarbība ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

 

 

 

III nodaļa

Sadarbība ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

17.pants. Sadarbība, kompensējot kaitējumu, kas radies Latvijas teri­torijā izdarītā vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā

(1) Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citās Eiropas Savienības dalībvalstīs pastāvīgi dzīvojošu personu prasībām kompensēt kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarītā vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā.

(2) Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedzamajiem dokumentiem nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā pēc cietušā prasības saņemšanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas iestādes sniedz tai un cietušajam šādu informāciju:

1) valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas apstiprinājumu;

2) lēmuma pieņemšanas termiņu;

3) informāciju par prasības izskatīšanai papildus nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju, ja nav iesniegti visi dokumenti;

4) tās Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas kontaktinformāciju, kura atbild par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija noformē lēmumu atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un nosūta cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

16.

Juridiskais birojs

Precizēt 17.panta pirmo daļu, lietojot lietvārdus vienskaitļa formā.

 

 

Atbalstīts

17.pants. Sadarbība, kompensējot kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā

(1) Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas prasību kompensēt kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā.

(2) Dokumentiem, kas iesniedzami Juridiskās palīdzības administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad cietušā prasība saņemta no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas iestādes, šai iestādei un cietušajam paziņo:

1) valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas apstiprinājumu;

2) lēmuma pieņemšanas termiņu;

3) informāciju par prasības izskatīšanai papildus nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju, ja nav iesniegti visi dokumenti;

4)tās Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas kontaktinformāciju, kura atbild par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija noformē lēmumu atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un nosūta cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

18.pants. Sadarbība, kompensējot kaitējumu, kas radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarītā vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā

(1) Cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarītā vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā, ir tiesības iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajā iestādē tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību.

(2) Valsts kompensācijas pieprasījumam jābūt latviešu valodā vai angļu valodā, vai citā valodā, kuru attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde Eiropas Komisijai norādījusi kā tai pieņemamu valodu.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija sniedz cietušajam informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktajiem valsts kompensācijas izmaksāšanas nosacījumiem, kārtību un papildu prasībām.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(5) Juridiskās palīdzības administrācija pēc tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes lūguma, kura izskata valsts kompensācijas pieprasījumu, nodrošina kriminālprocesā iesaistīto personu uzklausīšanu.

17.

Juridiskais birojs

Apsvērt 18.panta pirmajā daļā vārdu “tieši vai” izslēgšanu.

 

Atbalstīts

18.pants. Sadarbība, kompensējot kaitējumu, kas radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā

(1) Cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(2) Valsts kompensācijas pieprasījumam jābūt latviešu valodā vai angļu valodā, vai citā valodā, kuru attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde Eiropas Komisijai norādījusi kā tai pieņemamu valodu.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija sniedz cietušajam informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktajiem valsts kompensācijas izmaksāšanas nosacījumiem, kārtību un papildu prasībām.

(4) Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(5) Juridiskās palīdzības administrācija pēc tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes lūguma, kura izskata valsts kompensācijas pieprasījumu, nodrošina kriminālprocesā iesaistīto personu uzklausīšanu.


 

 

18.

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu ir tām personām, kuras ieguvušas cietušā statusu pēc šī likuma spēkā stāšanās dienas.

 

2. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas veselību un cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, ir tām personām, kuras šāda noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem pēc 2007.gada 1.jūlija.

 

3.Likuma 7.panta pirmā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Līdz 2008.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts piecu minimālo mēnešalgu apmērā un šī likuma 7.panta otrajā daļā izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, par pamatu ņemot piecas minimālās mēnešalgas.”

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

 

1. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu ir tām personām, kuras ieguvušas cietušā statusu pēc šī likuma spēkā stāšanās dienas.

 

2. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas veselību un cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, ir tām personām, kuras šāda noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem pēc 2007.gada 1.jūlija.

 

3.Likuma 7.panta pirmā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Līdz 2008.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts piecu minimālo mēnešalgu apmērā un šī likuma 7.panta otrajā daļā izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, par pamatu ņemot piecas minimālās mēnešalgas.”

 


 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem.

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī.