Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 9. martā

Nr. 9/1 – 4 -103

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtība izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus :

 

 

1.Likumprojekts „Par 1992.gada Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokolu” /reģ.nr. 1125; dok.nr. 3797 /;

 

2. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās „ /reģ.nr. 1489; dok.nr. 5211 /;

 

3.Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās” /reģ.nr. 1490; dok.nr. 5212 /;

 

4. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” /reģ.nr. 1491; dok.nr. 5213 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs


Iesniedz Ārlietu komisija                                         Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

 

1.pants. 2005.gada 22.novembrī Belgradā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencija stājas spēkā tās 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija latviešu un angļu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ____________________.