Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 9. martā

Nr. 9/1 – 4 -103

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtība izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus :

 

 

1.Likumprojekts „Par 1992.gada Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokolu” /reģ.nr. 1125; dok.nr. 3797 /;

 

2. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās „ /reģ.nr. 1489; dok.nr. 5211 /;

 

3.Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās” /reģ.nr. 1490; dok.nr. 5212 /;

 

4. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” /reģ.nr. 1491; dok.nr. 5213 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās

 

1.pants. 2005.gada 3.oktobrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību muitas lietās (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 19.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada __________________.