Likumprojekts pirms otrā lasījuma

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Juridiskā komisija

Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums

(reģ.nr.1488)

 

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija trešajam lasījumam

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Krimināllikumā paredzēto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes kārtību un valsts iestāžu kompetenci piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildē.

 

 

 

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Krimināllikumā paredzēto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes kārtību un valsts iestāžu kompetenci piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildē.

2.pants. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes pamats

Pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildei ir likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums.

 

 

 

2.pants. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes pamats

Pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildei ir likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums.

3.pants. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes kārtība

Piespiedu ietekmēšanas līdzekļus izpilda:

1) maksātnespējas procesa administrators – likvidāciju;

2) tiesu izpildītāji – tiesību ierobežošanu, mantas konfiskāciju, naudas piedziņu, kaitējuma atlīdzināšanu.

 

 

 

3.pants. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes kārtība

Piespiedu ietekmēšanas līdzekļus izpilda:

1) maksātnespējas procesa administrators – likvidāciju;

2) tiesu izpildītāji – tiesību ierobežošanu, mantas konfiskāciju, naudas piedziņu, kaitējuma atlīdzināšanu.

II nodaļa. Likvidācijas izpilde

 

 

 

II nodaļa. Likvidācijas izpilde

4.pants. Sprieduma par likvidāciju nodošana izpildei

Tiesa, kas juridiskajai personai piemērojusi likvidāciju, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā nosūta sprieduma norakstu reģistra iestādei, kas reģistrējusi juridisko personu, attiecīga ieraksta izdarīšanai un tiesai pēc piekritības – maksātnespējas lietas ierosināšanai.

 

 

 

4.pants. Sprieduma par likvidāciju nodošana izpildei

Tiesa, kas juridiskajai personai piemērojusi likvidāciju, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā nosūta sprieduma norakstu reģistra iestādei, kas reģistrējusi juridisko personu, attiecīga ieraksta izdarīšanai un tiesai pēc piekritības – maksātnespējas lietas ierosināšanai.

5.pants. Likvidācijas izpildes kārtība

Izpildot likvidāciju, tiek piemērotas likuma "Par uzņēmumu un uzņēmēj­sabiedrību maksātnespēju" un Civilprocesa likuma normas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

5.pants. Likvidācijas izpildes kārtība

Izpildot likvidāciju, tiek piemērotas likuma "Par uzņēmumu un uzņēmēj­sabiedrību maksātnespēju" un Civilprocesa likuma normas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

6.pants. Maksātnespējas lietas ierosināšana

(1) Tiesa pēc šā likuma 4.pantā minētā sprieduma saņemšanas ierosina maksātnespējas lietu.

(2) Ja krimināllietas ietvaros ir uzlikts arests mantai, tiesa, kas ierosina maksātnespējas lietu, nelemj jautājumu par kredītiestādēs parādnieka kontos esošo naudas līdzekļu, viņam piederošo publiskā apgrozībā esošo vērtspapīru un pamatlīdzekļu apķīlāšanu.

 

 

 

6.pants. Maksātnespējas lietas ierosināšana

(1) Tiesa pēc šā likuma 4.pantā minētā sprieduma saņemšanas ierosina maksātnespējas lietu.

(2) Ja krimināllietas ietvaros ir uzlikts arests mantai, tiesa, kas ierosina maksātnespējas lietu, nelemj jautājumu par kredītiestādēs parādnieka kontos esošo naudas līdzekļu, viņam piederošo publiskā apgrozībā esošo vērtspapīru un pamatlīdzekļu apķīlāšanu.

7.pants. Juridiskās personas pasludināšana par maksātnespējīgu

(1) Likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par likvidācijas piemērošanu juridiskajai personai ir pamats juridiskās personas pasludināšanai par maksāt­nespējīgu.

(2) Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama kriminālprocesa uzsāk­šanas diena.

 

 

  ;

7.pants. Juridiskās personas pasludināšana par maksātnespējīgu

(1) Likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par likvidācijas piemērošanu juridiskajai personai ir pamats juridiskās personas pasludināšanai par maksāt­nespējīgu.

(2) Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama kriminālprocesa uzsāk­šanas diena.


 

8.pants. Aresta noņemšana mantai

Arestu, kas krimināllietas ietvaros uzlikts juridiskās personas mantai, pēc maksātnespējas procesa administratora lūguma atceļ tiesa, kas izskata maksāt­nespējas lietu.

 

 

 

8.pants. Aresta noņemšana mantai

Arestu, kas krimināllietas ietvaros uzlikts juridiskās personas mantai, pēc maksātnespējas procesa administratora lūguma atceļ tiesa, kas izskata maksāt­nespējas lietu.

9.pants. Kreditoru sapulces pilnvaru īstenošana

(1) Ja maksātnespējas procesā līdz tiesas izsludinātā kreditoru pieteik­šanās termiņa beigām nav pieteicies neviens kreditors, likumā noteiktās kredi­toru sapulces pilnvaras īsteno valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – aģentūra).

(2) Par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos maksātnespējas procesa administrators nekavējoties informē aģentūru. Aģentūra pilnvaro pārstāvi kreditoru sapulces pilnvaru īstenošanai.

 

 

 

9.pants. Kreditoru sapulces pilnvaru īstenošana

(1) Ja maksātnespējas procesā līdz tiesas izsludinātā kreditoru pieteik­šanās termiņa beigām nav pieteicies neviens kreditors, likumā noteiktās kredi­toru sapulces pilnvaras īsteno valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – aģentūra).

(2) Par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos maksātnespējas procesa administrators nekavējoties informē aģentūru. Aģentūra pilnvaro pārstāvi kreditoru sapulces pilnvaru īstenošanai.

10.pants. Maksātnespējas stāvokļa risinājums

Piemērojot likvidāciju, vienīgais maksātnespējas stāvokļa risinājums ir bankrots.

 

 

 

10.pants. Maksātnespējas stāvokļa risinājums

Piemērojot likvidāciju, vienīgais maksātnespējas stāvokļa risinājums ir bankrots.

11.pants. Maksātnespējas procesa izbeigšana

Piemērojot likvidāciju, vienīgais maksātnespējas procesa izbeigšanas pamats ir pabeigta bankrota procedūra. Maksātnespējas procesa izbeigšanai par pamatu nevar būt citi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" norādītie apstākļi.

 

 

 

11.pants. Maksātnespējas procesa izbeigšana

Piemērojot likvidāciju, vienīgais maksātnespējas procesa izbeigšanas pamats ir pabeigta bankrota procedūra. Maksātnespējas procesa izbeigšanai par pamatu nevar būt citi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" norādītie apstākļi.


 

12.pants. Darbinieku prasījumu apmierināšana

(1) Piemērojot likvidāciju, likvidējamās juridiskās personas darbinieku prasījumus apmierina darba devēja maksātnespēju reglamentējošajos normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) No likvidējamās juridiskās personas līdzekļiem vai darbinieku prasī­jumu garantiju fonda līdzekļiem attiecīgajā maksātnespējas procesā netiek segti to darbinieku prasījumi, kuri attiecīgās krimināllietas ietvaros notiesāti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un rīkojušies individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas locekļi, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai īstenojuši kontroli juridiskās personas ietvaros, vai bijuši juridiskās personas dienestā.

 

 

 

12.pants. Darbinieku prasījumu apmierināšana

(1) Piemērojot likvidāciju, likvidējamās juridiskās personas darbinieku prasījumus apmierina darba devēja maksātnespēju reglamentējošajos normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) No likvidējamās juridiskās personas līdzekļiem vai darbinieku prasī­jumu garantiju fonda līdzekļiem attiecīgajā maksātnespējas procesā netiek segti to darbinieku prasījumi, kuri attiecīgās krimināllietas ietvaros notiesāti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un rīkojušies individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas locekļi, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai īstenojuši kontroli juridiskās personas ietvaros, vai bijuši juridiskās personas dienestā.

13.pants. Kreditoru prasījumu apmierināšana

(1) Piemērojot likvidāciju, likvidējamās juridiskās personas kreditoru prasījumus apmierina maksātnespējas procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) No likvidējamās juridiskās personas līdzekļiem attiecīgajā maksāt­nespējas procesā netiek segti to kreditoru prasījumi, kuri attiecīgās krimināllietas ietvaros notiesāti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un  rīkojušies individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas locekļi, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai īstenojuši  kontroli juridiskās personas ietvaros, vai bijuši juridiskās personas dienestā.

 

 

 

13.pants. Kreditoru prasījumu apmierināšana

(1) Piemērojot likvidāciju, likvidējamās juridiskās personas kreditoru prasījumus apmierina maksātnespējas procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) No likvidējamās juridiskās personas līdzekļiem attiecīgajā maksāt­nespējas procesā netiek segti to kreditoru prasījumi, kuri attiecīgās krimināllietas ietvaros notiesāti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un  rīkojušies individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas locekļi, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai īstenojuši  kontroli juridiskās personas ietvaros, vai bijuši juridiskās personas dienestā.

14. pants. Rīcība ar atlikušajiem līdzekļiem

Līdzekļus, kas paliek pāri pēc maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un likvidējamās juridiskās personas parādu segšanas, administrators iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 

 

 

14. pants. Rīcība ar atlikušajiem līdzekļiem

Līdzekļus, kas paliek pāri pēc maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un likvidējamās juridiskās personas parādu segšanas, administrators iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

15.pants. Paziņošana par sprieduma izpildi

Maksātnespējas procesa administrators par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu krimināllietā, nosūtot tai tiesas lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu un reģistra iestādes lēmumu par juridiskās personas izslēgšanu no reģistra.

 

 

 

15.pants. Paziņošana par sprieduma izpildi

Maksātnespējas procesa administrators par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu krimināllietā, nosūtot tai tiesas lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu un reģistra iestādes lēmumu par juridiskās personas izslēgšanu no reģistra.


 

III nodaļa. Tiesību ierobežošanas izpilde

 

 

 

III nodaļa. Tiesību ierobežošanas izpilde

16.pants. Sprieduma par tiesību ierobežošanu nodošana izpildei

Tiesa, kas juridiskajai personai piemērojusi tiesību ierobežošanu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā izraksta un nosūta izpildu rakstu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.

1.

Juridiskais birojs

Izteikt piedāvāto likuma 16. panta tekstu šādā redakcijā:

“Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto tiesību ierobežošanu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.”

Atbalstīts

16.pants. Sprieduma par ti esību ierobežošanu nodošana izpildei

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto tiesību ierobežošanu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.

17.pants. Tiesību ierobežošanas izpildes kārtība

(1) Tiesu izpildītājs pēc šā likuma 16. pantā minētā izpildu raksta saņemšanas nosūta attiecīgai institūcijai rīkojumu veikt konkrētas darbības izpildrakstā noteikto ierobežojumu īstenošanai. Attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam par viņa rīkojuma izpildes uzsākšanu, kā arī kontrolē, vai tiesas spriedums tiek izpildīts visā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes laikā.


(2) Par tiesas noteiktajā tiesību ierobežošanas izpildes laikā konstatēto tiesas noteikto tiesību ierobežojumu pārkāpumu attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam.

(3) Pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas tiesu izpildītājs rīkojas saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu.

(4) Pēc tiesas noteikto ierobežojumu termiņa izbeigšanās attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam par viņa rīkojuma izpildi.

(5) Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.

 

 

 

17.pants. Tiesību ierobežošanas izpildes kārtība

(1) Tiesu izpildītājs pēc šā likuma 16. pantā minētā izpildu raksta saņemšanas nosūta attiecīgai institūcijai rīkojumu veikt konkrētas darbības izpildu rakstā noteikto ierobežojumu īstenošanai. Attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam par viņa rīkojuma izpildes uzsākšanu, kā arī kontrolē, vai tiesas spriedums tiek izpildīts visā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes laikā.


(2) Par tiesas noteiktajā tiesību ierobežošanas izpildes laikā konstatēto tiesas noteikto tiesību ierobežojumu pārkāpumu attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam.

(3) Tiesu izpildītājs pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas rīkojas saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu.

(4) Pēc tiesas noteikto ierobežojumu termiņa izbeigšanās attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam par viņa rīkojuma izpildi.

(5) Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.

IV nodaļa. Mantas konfiskācijas izpilde

 

 

 

IV nodaļa. Mantas konfiskācijas izpilde

18.pants. Sprieduma par mantas konfiskāciju nodošana izpildei

 Tiesa, kas juridiskajai personai piemērojusi mantas konfiskāciju, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā izraksta un nosūta izpildu rakstu un protokola par aresta uzlikšanu mantai kopiju tiesu izpildītājam pēc mantas atrašanās vietas un vienlaikus informē par to reģistra iestādi, kas reģistrējusi juridisko personu, kā arī finanšu institūcijas.

2.

Juridiskais birojs

Izteikt piedāvāto likuma 18. panta tekstu šādā redakcijā:

“Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto mantas konfiskāciju un protokola par aresta uzlikšanu mantai kopiju tiesu izpildītājam pēc mantas atrašanās vietas un vienlaikus informē par to reģistra iestādi, kas reģistrējusi juridisko personu, un finanšu institūcijas.”

Atbalstīts

18.pants. Sprieduma par mantas konfiskāciju nodošana izpildei

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto mantas konfiskāciju un protokola par aresta uzlikšanu mantai kopiju tiesu izpildītājam pēc mantas atrašanās vietas un vienlaikus informē par to reģistra iestādi, kas reģistrējusi juridisko personu, un finanšu institūcijas.


 

19.pants. Tiesu izpildītāja darbības, izpildot mantas konfiskāciju

Tiesu izpildītājs pēc šā likuma 18. pantā minētā izpildu raksta un protokola kopijas saņemšanas nekavējoties pārbauda protokolā par aresta uzlikšanu mantai norādītās mantas un konfiscējamās mantas esamību, kā arī apķīlā konfiskācijai pakļauto mantu.

 

 

 

19.pants. Tiesu izpildītāja darbības, izpildot mantas konfiskāciju

Tiesu izpildītājs pēc šā likuma 18. pantā minētā izpildu raksta un protokola kopijas saņemšanas nekavējoties pārbauda protokolā par aresta uzlikšanu mantai norādītās mantas un konfiscējamās mantas esamību, kā arī apķīlā konfiskācijai pakļauto mantu.

20.pants. Konfiscējamā manta

Konfiscējama ir tā manta, kas norādīta tiesas spriedumā un iekļauta protokolā par aresta uzlikšanu mantai kā juridiskajai personai piederošā manta.

 

 

 

20.pants. Konfiscējamā manta

Konfiscējama ir tā manta, kas norādīta tiesas spriedumā un iekļauta protokolā par aresta uzlikšanu mantai kā juridiskajai personai piederošā manta.

21.pants. Konfiscētās mantas nodošana realizēšanai

Izpildot mantas konfiskāciju, tiesu izpildītājs nodod realizēšanai juridiskās personas mantu, kas palikusi pēc sprieduma izpildes izdevumu un visu to prasījumu apmierināšanas, kuri radušies, pirms juridiskās personas mantai arestu uzlikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vai tiesa.

 

 

 

21.pants. Konfiscētās mantas nodošana realizēšanai

Izpildot mantas konfiskāciju, tiesu izpildītājs nodod realizēšanai juridiskās personas mantu, kas palikusi pēc sprieduma izpildes izdevumu segšanas un visu to prasījumu apmierināšanas, kuri radušies, pirms juridiskās personas mantai arestu uzlikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vai tiesa.

22.pants. Paziņošana par sprieduma izpildi

Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.

 

 

 

22.pants. Paziņošana par sprieduma izpildi

Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.


 

V nodaļa. Naudas piedziņas un kaitējuma
atlīdzināšanas izpilde

 

 

 

V nodaļa. Naudas piedziņas un kaitējuma
atlīdzināšanas izpilde

23.pants. Sprieduma par naudas piedziņu un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu nodošana izpildei

Tiesa, kas juridiskajai personai piemērojusi naudas piedziņu vai kaitējuma atlīdzināšanu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā izraksta un nosūta izpildu rakstu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.

3.

Juridiskais birojs

Izteikt piedāvāto likuma 23. panta tekstu šādā redakcijā:

“Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto naudas piedziņu vai kaitējuma atlīdzināšanu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.”

Atbalstīts

23.pants. Sprieduma par naudas piedziņu un kaitējuma atlīdzināšanu nodošana izpildei

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto naudas piedziņu vai kaitējuma atlīdzināšanu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.

24.pants. Naudas piedziņas un kaitējuma atlīdzināšanas izpildes kār­tība

Naudas piedziņa vai kaitējumu atlīdzināšana notiek Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

24.pants. Naudas piedziņas un kaitējuma atlīdzināšanas izpildes kār­tība

Naudas piedziņa vai kaitējuma atlīdzināšana notiek Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.