Likumprojekts "Grozījumi likuma " Par nodokļiem un nodevam""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 198.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  11.pantā:

papildināt otro daļu ar 36.punktu šādā redakcijā:

 

"361) par Kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu;";

 

papildināt otro daļu ar 59.punktu šādā redakcijā:

 

"59) par zemes kadastrālā uzmērītāja sertifikāta izsniegšanu vai darbības termiņa pagarināšanu."

 

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

 

"37. Šā likuma 24.panta desmitajā un divpadsmitajā daļā un pārejas noteikumu 39.punktā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas pilda Privatizācijas aģentūra.";

 

izslēgt 38.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 78., 79. un 80.punktu šādā redakcijā:

 

"78. Šā likuma 11.panta otrās daļas 36.punkts zaudē spēku 2006.gada 30.jūnijā.

 

79. Šā likuma 11.panta otrās daļas 36.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

80. Šā likuma 11.panta otrās daļas 59.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa


Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.pantā noteikti valsts nodevas objekti. Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā likumiem, kā arī tās ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem.

Patreiz saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām 11.panta otrās daļas 9.punktu valsts nodevu maksā par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem.

2005.gada 1.decembrī Saeimā 3.lasījumā  pieņēma Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu (turpmāk – Kadastra likums), kura 29. panta trešā daļa paredz valsts nodevas maksu par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu. Kadastra likuma 29. pants nosaka, ka zemes kadastrālo uzmērīšanu (mērniecības darbus) veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

Ar 2007.gada 1.janvāri tiks izsniegti zemes kadastrālā uzmērītāja sertifikāti, tāpēc nepieciešams ieviest jaunu valsts nodevu par sertifikāta saņemšanu vai tās darbības termiņa pagarināšanu. Sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniegs Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

Patreiz maksā nodevu par izziņu izsniegšanu par nekustamā īpašuma piederību un sastāvu. Kadastra likums (99.panta trešā daļa) maina patreiz esošās valsts nodevas nosaukumu un turpmāk valsts nodevu maksās par Kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu.

2. Tiesību akta projekta būtība

Pieņemot likumprojektu tiks nodrošināta vienveidīga terminoloģija attiecībā uz augstākminēto valsts nodevu nosaukumiem Kadastra likumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Patreiz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrās daļas 36.unktā noteikts, ka valsts nodevu maksā par izziņu izsniegšanu par nekustamā īpašuma piederību un sastāvu. Kadastra likuma 98.panta 11.punktā paredzēts maksāt valsts nodevu par Kadastra izziņas izsniegšanu. Šajā gadījumā Kadastra likumā ir mainīts minētās izziņas nosaukums.

3.Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji četru gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1.       Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Tiesību akta projekts nerada jaunas valsts institūcijas un nepaplašina esošo valsts institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), masu saziņas līdzekļi un sistēmas, kā arī Valsts zemes dienesta mājas lapa http://www.vzd.gov.lv un citi informācijas avoti.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma noteiktajā kārtībā vai vērsties tiesā.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

Ministru prezidents                                                              A. Kalvītis

 

Tieslietu ministrs                                                                           S. Āboltiņa

 

 

Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

 

Valsts sekretātra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M. Bičevskis

I.Nikuļceva

L. Popova

M. Lazdovskis

 

 

 

 

13.12.05. 14.00

870

A. Rausis

7038618, aldis.rausis@vzd.gov.lv