Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 08

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.1484)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(13)

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 114.2 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu) – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

1. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "(izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 114.2 un 149.15 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)" ar vārdiem un skaitļiem "(izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 90., 114.2, 149.15 un 175.7 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)".

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

Atbalstīts
 

42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

Par smēķēšanu neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu smēķēšanai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Deputāte A.Rugāte

Papildināt 42.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par likumā noteikto smēķēšanas aizlieguma zīmju neizvietošanu publiskās

vietās –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz simt latiem.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 42.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu neizlikšanu –

uzliek naudas sodu iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā Nr.3

 

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt 42.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu neizlikšanu –

uzliek naudas sodu iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”


 

90.pants. Bīstamo iekārtu, energoapgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšana

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes uzņēmumu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem.

Par nereģistrētas bīstamās iekārtas lietošanu –

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

 

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, –

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

2. Izteikt 90.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes komersantu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs, ko kontrolē Valsts energoinspekcija, –

uzliek naudas sodu amatpersonām simt piecdesmit latu apmērā, bet attiecīgo objektu, iekārtu un ietaišu valdītājiem – piecsimt latu apmērā.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām piecsimt latu apmērā, bet attiecīgo objektu, iekārtu un ietaišu valdītājiem – piectūkstoš latu apmērā vai desmittūkstoš latu apmērā, ja energoapgādes komersanta licences darbības zona aptver visu valsts teritoriju."

4.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“90.pantā:

 izteikt otro daļu šādā redakcijā:

    “Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes komersantu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs, ko kontrolē Valsts energoinspekcija,-

   uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām- no simt līdz piecsimt latiem.”;

     papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

     “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

      uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām- no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.””

Atbalstīts

2. 90.pantā:

 izteikt otro daļu šādā redakcijā:

    “Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes komersantu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs, ko kontrolē Valsts energoinspekcija, –

   uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.”;

 

     papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

     “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

      uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.”

95.pants. Gāzes un elektroenerģijas izmantošanas noteikumu un normu pārkāpumi

Par gāzes pievadīšanu gāzes izmantošanas iekārtām bez valsts gāzes uzraudzības iestāžu atļaujas, piešķirto gāzes fondu pārsniegšanu vai noteiktā gāzes patērēšanas režīma neievērošanu, tās patērēšanu gāzes izmantošanas iekārtās bez apstiprinātām gāzes patēriņa īpatnējām normām vai šo īpatnējo normu pārsniegšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem, vadītāju vietniekiem, galvenajiem enerģētiķiem (galvenajiem mehāniķiem), cehu un dienestu priekšniekiem līdz simt divdesmit pieciem latiem.

Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem.

3. Izteikt 95.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, lietotāju iekārtu pieslēgšanu energotīkliem bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām simt piecdesmit latu apmērā, bet energoapgādes komersantiem, kuru īpašumā ir enerģijas uzskaites aparāti un kuri ir atbildīgi par to uzstādīšanu un ekspluatāciju, – piecsimt latu apmērā.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām piecsimt latu apmērā, bet energoapgādes komersantiem – trīstūkstoš latu apmērā."

5.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

“95.pantā:

   izteikt otro daļu šādā redakcijā:

   “Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, lietotāju iekārtu pieslēgšanu energotīkliem bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu-

    uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām- no simt līdz piecsimt latiem.”;

    papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

    “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

    uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām- no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.””

Atbalstīts

3. 95.pantā:

   izteikt otro daļu šādā redakcijā:

   “Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, lietotāju iekārtu pieslēgšanu energotīkliem bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu-

    uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.”;

 

    papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

    “Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

    uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.”

 

4. Papildināt kodeksu ar 175.7 pantu šādā redakcijā:

 "175.7 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas snieg­šana Valsts energoinspekcijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par energoapgādes komersantu rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Valsts energoinspekcijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts energoinspekcijai vai Valsts energoinspekcijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

6.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4.pantā vārdu “tūkstoš”  ar vārdu “piecsimt”.

Atbalstīts

4. Papildināt kodeksu ar 175.7 pantu šādā redakcijā:

 "175.7 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas snieg­šana Valsts energoinspekcijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par energoapgādes komersantu rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Valsts energoinspekcijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts energoinspekcijai vai Valsts energoinspekcijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."


 

201.51 pants. Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt 201.51 pantu šādā redakcijā:

“201.51 pants. Uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas un pārcelšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 201.51 pantu šādā redakcijā:

“201.51 pants. Uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas vai pārcelšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā Nr.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 201.51 pantu šādā redakcijā:

“201.51 pants. Uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas vai pārcelšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.”


 

 

 

9.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt kodeksu ar 201.64 pantu šādā redakcijā:

“201.64 pants. Izglītības iestādes vadītāja pienākumu nepildīšana

Par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktas izglītības iestādes vadītāja pienākumus, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem.”

Atbalstīts

6. Papildināt kodeksu ar 201.64 pantu šādā redakcijā:

“201.64 pants. Izglītības iestādes vadītāja pienākumu nepildīšana

Par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem.”

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt kodeksu ar 201.65 pantu šādā redakcijā:

“201.65 pants. Izglītojamo tiesību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītojamo tiesību

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja to rezultātā izraisītas smagas sekas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no trīssimt līdz piecsimt latiem.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt kodeksu ar 201.65 pantu šādā redakcijā:

“201.65 pants. Izglītojamo tiesību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītojamo tiesību

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā Nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. Papildināt kodeksu ar 201.65 pantu šādā redakcijā:

“201.65 pants. Izglītojamo tiesību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītojamo tiesību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.”


 

223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā daļā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz simt divdesmit pieciem latiem;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie inspektori – naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

5. Izteikt 223.2 pantu šādā redakcijā:

 "223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā daļā, 175.7 un 197.pantā (lietās par gadījumiem, ja zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto adminis­tratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem;

2) Valsts energoinspekcijas sektoru vadītāji un vecākie inspektori – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem."

12.

Juridiskais birojs

Izteikt kodeksa 223.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā un piektajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā un trešajā daļā, 175.7 pantā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

Atbalstīts

8. Izteikt 223.2 pantu šādā redakcijā:

 "223.2 pants. Valsts energoinspekcija

Valsts energoinspekcija izskata šā kodeksa 90.panta otrajā un piektajā daļā, 92.pantā, 95.panta otrajā un trešajā daļā, 175.7 pantā un 197.pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts energoinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energoinspekcijas direktors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem;

2) Valsts energoinspekcijas sektoru vadītāji un vecākie inspektori – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem."


 

236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61 un 201.62 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji — naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) valsts galvenie inspektori — naudas sodu līdz simt latiem.

 

13.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt 236.9 pantu šādā redakcijā:

“236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61, 201.62, 201.64 un 201.65 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji — naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) galvenie valsts inspektori — naudas sodu līdz simt latiem.”

Atbalstīts

9. Izteikt 236.9 pantu šādā redakcijā:

“236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61, 201.62, 201.64 un 201.65 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji — naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) galvenie valsts inspektori — naudas sodu līdz simt latiem.”