2006

2006. gada 2. februārī

Nr.9/1 -4 -5

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtība izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.         Likumprojekts „ Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā”

/ reģ.nr. 1483; dok.nr. 5199/;

 

 

 

2.         Likumprojekts „Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.protokolu, kas groza Konvencijas kontroles sistēmu”

/reģ.nr. 1476; dok.nr. 5189 /.

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs


Iesniedz Ārlietu komisija                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā

 

1.pants. 2005.gada 19.oktobra Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 37.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ____________________.