2006

2006. gada 2. februārī

Nr.9/1 -4 -5

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtība izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.         Likumprojekts „ Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā”

/ reģ.nr. 1483; dok.nr. 5199/;

 

 

 

2.         Likumprojekts „Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.protokolu, kas groza Konvencijas kontroles sistēmu”

/reģ.nr. 1476; dok.nr. 5189 /.

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                             Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.protokolu, kas groza Konvencijas kontroles sistēmu

 

1.pants. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 14.protokols, kas groza Konvencijas kontroles sistēmu (turpmāk – Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

     2.pants. Latvijas Republika, ievērojot Protokola 20.panta otrajā daļā noteikto, sniedz šādu iztulkojošo paziņojumu attiecībā uz Protokola 12.pantu, kas groza Konvencijas 35.pantu:

1) jaunais pieņemamības kritērijs nevar tikt piemērots tādu iesniegumu noraidīšanai, kuru izskatīšana ir svarīga no Konvencijā un tās Protokolos ietverto cilvēktiesību aizsardzības viedokļa, kā arī tādu iesniegumu noraidīšanai, kas nav pienācīgi izskatīti nacionālajās tiesās;

2) jaunais pieņemamības kritērijs viena tiesneša sastāvā un tiesnešu komitejā trīs tiesnešu sastāvā varēs tikt piemērots tikai pēc tam, kad par to Eiropas Cilvēktiesību tiesas palātās un Lielajā palātā būs izveidojusies judikatūra;

3) jaunais pieņemamības kritērijs netiks piemērots iesniegumiem, kas pieņemti izskatīšanai pēc būtības pirms Protokola stāšanās spēkā saskaņā ar vispārējo principu par starptautisko līgumu nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku, kas noteikts 1969.gada Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 28.pantā.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 19.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ________________.