Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                                Likumprojekts trešajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Grozījumi Valsts statistikas likumā (reģ. nr. 1470)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(6)

Komisi-

jas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

Valsts statistikas likums

 

Grozījumi Valsts statistikas likumā

 

 

 

 

Grozījumi Valsts statistikas likumā

 

 

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2004, 8., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2004, 8., 21.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) valsts statistika - statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde;

2) statistiskā novērošana - sistemātiska informācijas vākšana saskaņā ar iepriekš noteiktu programmu par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

3) individuālie statistiskie dati - informācija par fiziskajām vai juridiskajām personām, kuru Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde, kas nodarbojas ar valsts statistiku, statistiskiem nolūkiem saņem tieši no respondentiem vai netieši no valsts reģistriem, datu bāzēm vai citiem avotiem;

4) respondents - fiziskā vai juridiskā persona, kura sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus Centrālajai statistikas pārvaldei vai kādai citai valsts vai pašvaldības iestādei, kas nodarbojas ar valsts statistiku.

1.  1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) valsts statistika — statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts vai pašvaldību iestāde valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros, kā arī Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija;”;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) respondents — privātpersona (fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona vai to apvienība) vai publiska persona, kura pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai kādas citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus.”

1

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Papildināt likumprojekta 1. pantu (Likuma 1. pantā) ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1) cita statistika – statistika, kuru apkopo valsts un pašvaldības iestādes un kas nav iekļauta valsts statistiskās informācijas programmā;”

Atbalstīts, redakc. precizējot

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) valsts statistika — statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros, kā arī Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija;”;

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) cita statistika — statistika, kuru apkopo valsts vai pašvaldību iestādes un kura nav iekļauta valsts statistiskās informācijas programmā;”;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) respondents — privātpersona (fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona vai šo personu apvienība) vai publiska persona, kura pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai kādas citas valsts vai pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus.”

II nodaļa
Valsts statistikas organizācija

4.pants. Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku

Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic:1) Centrālā statistikas pārvalde;2) Latvijas Banka saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku";3) citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas risina atsevišķus valsts statistikas jautājumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2004. likumu)

 

 

 

 

 

5.pants. Centrālā statistikas pārvalde

(1) Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas padotībā, kas tiek realizēta pārraudzības formā. Tā ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijas Republikā un par to datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

(2) Centrālā statistikas pārvalde veic šādas funkcijas:

1) īsteno vienotu valsts politiku statistiskās informācijas organizēšanas, apkopošanas, glabāšanas, analīzes un publicēšanas jomā;

2) nodrošina statistikas lietotājus ar informāciju statistiskās informācijas valsts programmā paredzētajos jautājumos;

3) ikgadējo finanšu līdzekļu ietvaros izstrādā statistiskās informācijas valsts programmu un publicē informāciju šīs programmas ietvaros. Statistiskās informācijas valsts programmu apstiprina Ministru kabinets;

4) atbild par vienotas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas, obligātas ekonomiskās informācijas klasifikācijas un kodēšanas sistēmas izveidošanu. Kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma, nosaka Ministru kabinets;

2.  5.panta otrajā daļā:

izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“1) īsteno vienotu valsts politiku valsts statistiskās informācijas organizēšanas, apkopošanas, analīzes un publicēšanas jomā;

2) nodrošina statistikas lietotājus ar valsts statistiskās informācijas programmā iekļauto Centrālās statistikas pārvaldes atbildībā esošo informāciju;

3) kārtējā gada finanšu līdzekļu ietvaros izstrādā valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas. Valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas apstiprina Ministru kabinets;”;

 

 

 

Redakc. precizēts

2. 5.panta otrajā daļā:

izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“1) īsteno vienotu valsts politiku valsts statistiskās informācijas organizēšanas, apkopošanas, analīzes un publicēšanas jomā;

2) nodrošina statistikas lietotājus ar valsts statistiskās informācijas programmā iekļauto informāciju, par kuru atbild Centrālā statistikas pārvalde;

3) kārtējā gada finanšu līdzekļu ietvaros izstrādā valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas. Valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas apstiprina Ministru kabinets;”;

 

5) koordinē visu valsts līmeņa statistiskās informācijas plūsmu, kā arī valsts reģistros un citās informācijas sistēmās iekļaujamo rādītāju savstarpēju saskaņošanu;

6) koordinē ministriju un citu valsts iestāžu un pašvaldību darbību statistikas jautājumos;

7) pēc vienošanās ar ieinteresēto fizisko vai juridisko personu veic papildu statistikas darbus, kas neietilpst statistiskās informācijas valsts programmā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.01.99. likumu un 07.10.2004. likumu))

papildināt 5.punktu pēc vārda “iekļaujamo” ar vārdu “statistisko”;

izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) koordinē valsts un pašvaldību iestāžu darbību statistikas jomā;

7) pēc vienošanās ar ieinteresēto fizisko vai juridisko personu veic papil­du statistikas darbus, kas neietilpst valsts statistiskās informācijas programmā.”

 

 

 

papildināt 5.punktu pēc vārda “iekļaujamo” ar vārdu “statistisko”;

izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) koordinē valsts un pašvaldību iestāžu darbību statistikas jomā;

7) pēc vienošanās ar ieinteresēto fizisko vai juridisko personu veic papildu statistikas darbus, kas neietilpst valsts statistiskās informācijas programmā.”

6.pants. Centrālās statistikas pārvaldes finansēšana

Centrālās statistikas pārvaldes darbība tiek finansēta no:

1) dotācijas no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) pašu ieņēmumiem, kas gūti no maksājumiem par papildu darbiem, kuri neietilpst statistiskās informācijas valsts programmā, un citiem pakalpojumiem;

3) ārvalstu piešķirtiem finanšu līdzekļiem.

3. Izteikt 6.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pašu ieņēmumiem, kas gūti no maksājumiem par papildu darbiem, kuri neietilpst valsts statistiskās informācijas programmā, un citiem pakalpojumiem;”.

 

 

 

3. Izteikt 6.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pašu ieņēmumiem, kas gūti no maksājumiem par papildu darbiem, kuri neietilpst valsts statistiskās informācijas programmā, un citiem pakalpojumiem;”.

7.pants. Citas valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku

(1) Valsts statistisko informāciju par atsevišķām sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vides jautājumiem savas kompetences ietvaros var vākt, reģistrēt un apkopot ministrijas, Latvijas Banka, citas valsts un pašvaldību iestādes.

(2) Šo iestāžu apstiprinātie statistikas pārskati un anketas, kā arī metodiskie norādījumi par to sagatavošanu ik gadus tiek reģistrēti Centrālajā statistikas pārvaldē.

4.  7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “ministrijas, Latvijas Banka, citas valsts un pašvaldību iestādes” ar vārdiem “valsts un pašvaldību iestādes”;

papildināt otro daļu pēc vārda “iestāžu” ar vārdiem “izstrādātie un attiecīgi Ministru kabineta, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai pašvaldību darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”.

2

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Likumprojekta 4. pantā (Likuma 7. pantā) izslēgt otro daļu un izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“4. 7. pants. Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar citu statistiku

Valsts un pašvaldību iestādes var vākt, reģistrēt un apkopot citu statistisko informāciju savas kompetences jomā.”

Atbalstīts

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar citu statistiku

Valsts un pašvaldību iestādes var vākt, reģistrēt un apkopot citu statistisko informāciju savas kompetences jomā.”

 

 

5. Papildināt II nodaļu ar 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori (kodu sistēmas, nomenklatūras)

Vienotās ekonomiskās informācijas sistēmu un tajā iekļautās nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas un nomenklatūras) apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

5. Papildināt II nodaļu ar 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori (kodu sistēmas, nomenklatūras)

Vienotās ekonomiskās informācijas sistēmu un tajā iekļautās nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas un nomenklatūras) apstiprina Ministru kabinets.”

III nodaļa
Statistisko novērojumu veidi un statistiskās novērošanas paņēmieni

8.pants. Statistisko novērojumu veidi

(1) Ir šādi statistisko novērojumu veidi:

1) valsts statistiskie novērojumi;

2) citi statistiskie novērojumi.

(2) Valsts statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kuri tiek veikti statistiskās informācijas valsts programmas ietvaros vai kurus saskaņā ar šā likuma 4.pantu veic attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes.

(3) Citi statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kurus pēc savas iniciatīvas organizē un finansē atsevišķas fiziskās vai juridiskās personas.

6. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kuri tiek veikti valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros vai kurus veic Latvijas Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija.”

 

 

 

6. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kuri tiek veikti valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros vai kurus veic Latvijas Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija.”

9.pants. Statistiskās novērošanas paņēmieni

(1) Statistisko informāciju var iegūt, apkopojot statistikas pārskatus un anketas, izmantojot valsts reģistru un citu informācijas sistēmu datus, kā arī veicot vienreizējas vai periodiskas skaitīšanas un apsekojumus.(2) Valsts statistiskās novērošanas paņēmienus, programmu un metodiku apstiprina Centrālā statistikas pārvalde vai, saskaņojot ar to, cita valsts vai pašvaldības iestāde, kas nodarbojas ar valsts statistiku.

 

 

3

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Papildināt likumprojektu ar jaunu 7. pantu šādā redakcijā, attiecīgi grozot pārējo likumprojekta pantu numerāciju:

“7. Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts un pašvaldības iestāžu izstrādātos statistikas pārskatus un anketas, kā arī metodiskos norādījumus par to sagatavošanu, pirms apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņo ar Centrālo statistikas pārvaldi. Statistikas pārskatus un anketas, pēc to apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, reģistrē Centrālajā statistikas pārvaldē.””

Atbalstīts, redakc.. precizējot

7. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts un pašvaldību iestāžu izstrādātos statistikas pārskatus un anketas, kā arī metodiskos norādījumus par to sagatavošanu pirms apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņo ar Centrālo statistikas pārvaldi. Statistikas pārskatus un anketas pēc to apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē Centrālajā statistikas pārvaldē.”

IV nodaļa
Valsts statistiskās informācijas iesniegšanas kārtība

10.pants. Valsts statistiskās informācijas iesniegšana

(1) Respondentiem ir pienākums noteiktā termiņā un pilnā apjomā iesniegt kvalitatīvu un patiesu likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzēto statistisko informāciju.

(2) Informācijas iesniegšana valsts statistisko novērojumu vajadzībām ir uzskatāma par obligātu pienākumu, kas pildāms bez maksas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004. likumu)

7. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Respondentiem ir pienākums pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma noteiktā termiņā un pilnā apjomā sagatavot un sniegt individuālos statistiskos datus par respondenta darbību raksturojošām ekonomiskajām, demo­grāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vides stāvokli un dabas resursu izmantošanu, lai nodrošinātu valsts statistiskās informācijas programmā, likumos, Ministru kabineta noteikumos un Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktās informācijas sagatavošanu.”

 

 

Redakc. precizēts

8. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Respondentam ir pienākums pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai citas valsts vai pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma noteiktā termiņā un pilnā apjomā sagatavot un sniegt individuālos statistiskos datus par respondenta darbību raksturojošām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī par vides stāvokli un dabas resursu izmantošanu, lai nodrošinātu valsts statistiskās informācijas programmā, likumos, Ministru kabineta noteikumos un Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktās informācijas sagatavošanu.”

11.pants. Respondentu sniegtā valsts statistiskā informācija

Respondenti pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai citas valsts vai pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma sniedz individuālos statistiskos datus par viņu darbību raksturojošām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi.

 

14.pants. Statistiskā informācija par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības sniedz šā likuma 12.pantā paredzēto informāciju. Šīm organizācijām piederošie komersanti un iestādes, kas ir juridiskās personas, sniedz informāciju patstāvīgi atbilstoši šā likuma 11. un 12.panta prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2004. likumu)

8. Izslēgt 11. un 14.pantu.

 

 

 

 

9. Izslēgt 11. un 14.pantu.

 

15.pants. Informācija, ko sniedz ministrijas un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku

Ministrijas un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei statistiskās informācijas valsts programmā paredzēto informāciju.

9. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Informācija, ko sniedz valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku

Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajai daļai, pēc Centrālās statistikas pārvaldes pieprasī­juma sniedz valsts statistiskās informācijas programmā noteikto informāciju.”

4

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Aizstāt likumprojekta 9.pantā (Likuma 15. pantā) vārdus un skaitli “7. panta pirmajai daļai” ar vārdiem un skaitļiem “4. panta 3.punktam”.

Atbalstīts

10. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Informācija, ko sniedz valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku

Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta 3.punktam, pēc Centrālās statistikas pārvaldes pieprasījuma sniedz valsts statistiskās informācijas programmā noteikto informāciju.”

16.pants. Respondentu tiesības

(1) Respondentiem ir tiesības iegūt informāciju par apsekojuma tiesisko pamatu, mērķiem, kādiem dati ir nepieciešami, un veiktajiem datu aizsardzības pasākumiem.

(2) Jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju, kas savākta par to un tiek glabāta informācijas sistēmā vai reģistros, kā arī precizēt to.

10. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus “Jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai” ar vārdiem “Jebkuram respondentam”.

 

 

 

11. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus “Jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai” ar vārdiem “Jebkuram respondentam”.

17.pants. Centrālās statistikas pārvaldes tiesības valsts statistiskās informācijas jautājumos

Centrālajai statistikas pārvaldei ir tiesības:

1) apstiprināt valsts statistikas pārskatu veidlapas un norādījumus par to aizpildīšanu un saņemt bez maksas no visiem respondentiem statistikas pārskatus, kas sastādīti atbilstoši minētajām prasībām, kā arī nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju par visiem uzskaites un statistikas darbiem jebkurā to veikšanas stadijā;

2) saņemt bez maksas no Iedzīvotāju reģistra, Uzņēmumu reģi stra un citiem valsts reģistriem vai datu bāzēm informāciju, kas nepieciešama statistiskās informācijas valsts programmas izpildei;

 

11. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Centrālās statistikas pārvaldes tiesības valsts statistiskās informācijas jautājumos

Centrālajai statistikas pārvaldei ir tiesības:

1) saņemt bez maksas no visiem respondentiem aizpildītus valsts statistikas pārskatus un nepieciešamos paskaidrojumus, kā arī informāciju par visiem uzskaites un statistikas darbiem jebkurā to veikšanas stadijā;

2) saņemt bez maksas no valsts reģistriem vai datu bāzēm informāciju, kas nepieciešama valsts statistiskās informācijas programmas izpildei;

 

 

 

12. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Centrālās statistikas pārvaldes tiesības valsts statistiskās informācijas jautājumos

Centrālajai statistikas pārvaldei ir tiesības:

1) saņemt bez maksas no visiem respondentiem aizpildītus valsts statistikas pārskatus un nepieciešamos paskaidrojumus, kā arī informāciju par visiem uzskaites un statistikas darbiem jebkurā to veikšanas stadijā;

2) saņemt bez maksas no valsts reģistriem vai datu bāzēm informāciju, kas nepieciešama valsts statistiskās informācijas programmas izpildei;

3) saņemt bez maksas no ministrijām, citām valsts un pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

4) organizēt mājsaimniecību statistisko novērošanu, kā arī iedzīvotāju aptaujas.

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajai daļai, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

4) organizēt mājsaimniecību statistisko novērošanu, kā arī iedzīvotāju aptaujas.”

5

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Aizstāt likumprojekta 11. pantā (Likuma 17. pantā) vārdus un skaitli “7. panta pirmajai daļai” ar vārdiem un skaitļiem “4. panta 3.punktam, kā arī citu statistiku atbilstoši šā likuma 7. pantam”.

 

Atbalstīts

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta 3.punktam un citu statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

4) organizēt mājsaimniecību statistisko novērošanu, kā arī iedzīvotāju aptaujas.”

V nodaļa
Valsts statistiskās informācijas izmantošanas kārtība

18.pants. Statistiskās informācijas izmantošana un konfidencialitāte

(1) Statistiskie dati ir uzskatāmi par konfidenciāliem, ja tie tieši vai netieši ļauj identificēt respondentu, citas fiziskās vai juridiskās personas (arī to struktūrvienības), par kurām sniegti individuālie statistiskie dati, tādējādi izpaužot individuālo informāciju.

(2) Konfidenciālos datus, kas vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, var izmantot tikai statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei.

(3) Iegūto statistisko informāciju nekādā gadījumā nedrīkst publicēt vai citādi izpaust tādā veidā, kas tieši vai netieši ļautu identificēt kādu fizisko vai juridisko personu.

(4) Centrālajai statistikas pārvaldei un citām valsts vai pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar valsts statistiku, ir jāveic nepieciešamie administratīvie, tehniskie un organizatoriskie pasākumi individuālo statistisko datu konfidencialitātes nodrošināšanai, lai novērstu neatļautu piekļūšanu informācijai, tās sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.

12.  18.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“18.pants. Statistiskās informācijas izmantošana un statistiskā konfidencialitāte”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “kādu fizisko vai juridisko personu” ar vārdu “respondentu”;

 

 

 

13. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“18.pants. Statistiskās informācijas izmantošana un statistiskā konfidencialitāte”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “kādu fizisko vai juridisko personu” ar vārdu “respondentu”;

(5) Centrālās statistikas pārvaldes un tai pakļauto vietējo statistikas nodaļu, kā arī citu valsts vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, aizliegts izpaust par fiziskajām un juridiskajām personām jebkādu informāciju, kura viņiem ir kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kas uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajai daļai, aizliegts izpaust par respondentiem jebkādu informāciju, kura kļuvusi viņiem zināma, pildot dienesta pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kas uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā.”

6

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Aizstāt likumprojekta 12. pantā (Likuma 18. pantā) vārdus un skaitli “atbilstoši šā likuma 7. panta pirmajai daļai” ar vārdiem “un citu statistiku”.

 

Atbalstīts

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas nodarbojas ar valsts statistiku un citu statistiku, aizliegts izpaust par respondentiem jebkādu informāciju, kura kļuvusi viņiem zināma, pildot dienesta pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kas uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā.”

19.pants. Izņēmumi valsts statistiskās informācijas izmantošanas kārtībā

Šā likuma 18.panta prasības par individuālo statistisko datu neizpaušanu neattiecas uz informāciju:

1) par komersantu, organizāciju un iestāžu nosaukumiem, adresēm, tālruņu numuriem un darbības veidu;

2) par fiziskās vai juridiskās personas nodarbināto algoto darbinieku skaitu un sastāvu, izņemot ziņas par konkrētām personām;

3) par izstrādājumu veidiem, ko komersanti, organizācijas vai iestādes iegūst, apstrādā, transportē, uzkrāj, pērk un pārdod, kā arī par pakalpojumu veidiem, ko tie sniedz iedzīvotājiem vai citiem komersantiem, organizācijām vai iestādēm;

4) par emisijām vidē, vides kvalitāti, vides aizsardzības pasākumiem un dabas resursu lietošanu;

5) kuras publicēšanai ir saņemta ieinteresētās fiziskās vai juridiskās personas rakstveida atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004. likumu un 07.10.2004. likumu)

13. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Izņēmumi valsts statistiskās informācijas izmantošanas kārtībā Šā likuma 18.panta prasības par individuālo statistisko datu neizpaušanu neattiecas uz šādu informāciju par respondentiem:1) informācija par privātpersonu, izņemot fizisko personu, kas nav komersants, un publisko personu adresēm, tālruņu numuriem un darbības veidu;2) informācija par respondentu nodarbināto algoto darbinieku skaitu un sastāvu, izņemot ziņas par konkrētām fiziskajām personām;3) informācija par izstrādājumu veidiem, ko respondenti iegūst, apstrādā, transportē, uzkrāj, pērk un pārdod, kā arī par pakalpojumu veidiem, ko tie sniedz;4) informācija par emisijām vidē, vides kvalitāti, vides aizsardzības pasākumiem un dabas resursu lietošanu;

5) informācija, kuras publicēšanai ir saņemta respondenta rakstveida atļauja.”

 

 

 

14. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Izņēmumi valsts statistiskās informācijas izmantošanas kārtībā

Šā likuma 18.panta prasības par individuālo statistisko datu neizpaušanu neattiecas uz šādu informāciju par respondentiem:

1) informācija par privātpersonu, izņemot fizisko personu, kas nav komersants, un publisko personu adresēm, tālruņu numuriem un darbības veidu;

2) informācija par respondentu nodarbināto algoto darbinieku skaitu un sastāvu, izņemot ziņas par konkrētām fiziskajām personām;

3) informācija par izstrādājumu veidiem, ko respondenti iegūst, apstrādā, transportē, uzkrāj, pērk un pārdod, kā arī par pakalpojumu veidiem, ko tie sniedz;

4) informācija par emisijām vidē, vides kvalitāti, vides aizsardzības pasākumiem un dabas resursu lietošanu;

5) informācija, kuras publicēšanai ir saņemta respondenta rakstveida atļauja.”

20.pants. Valsts statistiskās informācijas izplatīšana

(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, savas kompetences ietvaros ar publikāciju un masu informācijas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vides jautājumiem. Statistiskās informācijas valsts programmas ietvaros savāktās informācijas publicēšanas autortiesības ir Centrālajai statistikas pārvaldei.

(2) Publicējot statistisko informāciju, ir jāievēro šā likuma, kā arī citu statistiskās informācijas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

 

14.  20.pantā: izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: “(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, atbilstoši savai kompetencei ar publikāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vides jautājumiem. Valsts statistiskās informācijas programmā iekļautās informācijas publicēšanas autortiesības ir institūcijai, kas atbildīga par konkrētās informācijas nodrošināšanu.”;aizstāt otrajā daļā vārdu “Publicējot” ar vārdu “Izplatot”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros apkopotā kopsavilkuma informācija ir pieejama bez maksas.”

 

 

 

15. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, atbilstoši savai kompetencei ar publikāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vides jautājumiem. Valsts statistiskās informācijas programmā iekļautās informācijas publicēšanas autortiesības ir institūcijai, kas atbildīga par konkrētās informācijas nodrošināšanu.”;

aizstāt otrajā daļā vārdu “Publicējot” ar vārdu “Izplatot”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros apkopotā kopsavilkuma informācija ir pieejama bez maksas.”