Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Saeimas Prezidijam

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 82. pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas š.g. 15. decembra sēdes darba kārtībā un nodot to Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas š.g. 15. decembra sēdes darba kārtībā kā 13. punktu.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā:   1) likumprojekts “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā ”...lpp.;

2) anotācija likumprojektam “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā ”...lpp.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Dzintars Zaķis

 

 

 

Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā

 

          Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7. nr.; 2002, 2.,20., nr.; 2003, 24. nr.; 2004, 23. nr.; Latvijas Vēstnesis , 2005, 195 nr.)  šādu grozījumu:

         

          Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“ 11. 2005. gada 17. novembrī pieņemtie grozījumi šā likuma  4. panta 10.1 daļā,19. panta pirmajā daļā, 20. pantā, 21. panta otrās daļas 14.un 15. punktā , 21.1 panta pirmajā daļā, kā arī 21. panta otrās daļas   10.1  punkts stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.”

 

          Likums stājas spēkā 2005. gada 21. decembrī.


  

 

Likumprojekta

Grozījumi pārtikas aprites uzraudzības  likumā

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”, kas pieņemts 2005. gada 17. novembrī un  kurā veikti grozījumi arī attiecībā uz Latvijas Pārtikas centru, iekļaujot to Pārtikas un veterinārajā dienestā, stājas spēkā 2005.gada 21.decembrī. Savukārt Latvijas Pārtikas centru paredzēts  nodot Zemkopības ministrijai ar 2006.gada 1.janvāri.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījums nodrošinātu pārejas periodu  attiecībā uz  Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajām Latvijas Pārtikas centra funkcijām.

 

.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Aprēķini netika veikti

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešama papildu normatīvo aktu izstrādāšana.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  -

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvais akts nodrošina esošo valsts institūciju funkcijas  pārejas periodā attiecībā uz Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajām Pārtikas centra funkcijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot normatīvo aktu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.