Likumprojekts pirms otrā lasījuma

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”

(reģ.nr.1464)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(35)

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 12.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) administrators - tiesas iecelta persona, kura piedalās maksātnespējas procesā, realizē šajā likumā noteiktās pilnvaras un ir atbildīga šajā likumā noteiktajā kārtībā;

2) bankrots - maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā parādnieka likvidācija un kreditoru prasījumu apmierināšana no līdzekļiem, kuri iegūti likvidācijas procesā, atsavinot parādnieka mantu šajā likumā noteiktajā kārtībā;

3) faktiskā maksātnespēja - parādnieka stāvoklis, kurā tas nespēj nokārtot savas parādu saistības līdz maksātnespējas lietas ierosināšanai;

4) kapitāla daļu turētājs - šā likuma izpratnē: akcionārs, cita persona, arī valsts, pašvaldība vai līgumsabiedrības dalībnieks, kura ieguldījums ir uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā;

5) kompetentas valsts institūcijas - šā likuma izpratnē: prokuratūra, nodokļu administrācija, Privatizācijas aģentūra, pilsētas dome, rajona vai pagasta padome vai Zemkopības ministrija, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā);

6) kreditors - šā likuma izpratnē: valsts, pašvaldība, juridiskā persona, fiziskā persona vai ar līgumu saistīta fizisko personu grupa, kurai ir prasījuma tiesības pret parādnieku;

7) kreditoru komiteja - kreditoru sapulces ievēlēta institūcija, kura pārstāv kreditoru sapulci šajā likumā noteiktajos gadījumos un atbilstoši noteiktajam pilnvaru apjomam;

8) kreditoru sapulce - saskaņā ar šā likuma noteikumiem organizēta kreditoru kopīgas darbības forma;

9) kriminālsodāms bankrots - ar tiesas nolēmumu konstatēts maksātnespējas stāvoklis, līdz kuram parādnieks ir novests apzināti (ļaunprātīgs bankrots) vai nolaidības dēļ;

10) maksātnespēja - ar tiesas spriedumu konstatēts parādnieka stāvoklis, kurā tas nespēj nokārtot savas parādu saistības;

11) maksātnespējas pieteikums - parādnieka, tā likvidatora (likvidācijas komisijas), kreditora (kreditoru grupas) vai kompetentu valsts institūciju pieteikums tiesā, uz kura pamata var ierosināt lietu par maksātnespēju;

12) maksātnespējas process - process, kas risinās uzņēmumā vai uzņēmējsabiedrībā no maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienas līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

13) mierizlīgums - maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā vienošanās starp kreditoriem un parādnieku par parādnieka saistību izpildi šajā likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā;

14) nenodrošinātais kreditors - kreditors, kura prasījuma tiesība (prasījums) nav nodrošināta ar ķīlu;

15) nodrošinātais kreditors - kreditors, kura prasījuma tiesība (prasījums) ir nodrošināta ar rokas ķīlu, komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā ierakstītu hipotēku;

16) parādnieka pārstāvji - parādnieka kapitāla daļu turētāji, parādnieka pārvaldes institūciju locekļi un amatpersonas, kuras saskaņā ar parādnieka statūtiem vai līgumiem ir tiesīgas pieņemt lēmumus attiecībā uz parādnieku vai pārstāvēt parādnieku;

17) parādnieks - šā likuma izpratnē: uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, kas nespēj nokārtot savas parādu saistības;

18) sanācija - maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst parādnieka iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus;

19) Aģentūra — valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā uzrauga administratoru darbību maksātnespējas procesā un veic citas šajā likumā noteiktās funkcijas;

20) sertifikāts — šā likuma izpratnē: Aģentūras izsniegts dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci veikt maksātnespējas procesa administratora pienākumus.

1.  1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 "1) administrators – tiesas iecelta persona, kura piedalās maksātnespējas procesā un realizē šajā likumā noteiktās pilnvaras. Šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos administratora tiesības un pienākumus pilda arī likvidators Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) izpratnē;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

 "17) parādnieks – uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, komercreģistrā reģis­trēts komersants, kā arī ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību, bet kas nespēj nokārtot savas parādu saistības;".

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto grozījumu likuma 1. panta 1. punktā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Izteikt 1. panta 17.punktu šādā redakcijā:

 "17) parādnieks – uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, komercreģistrā reģis­trēts komersants, kā arī ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību, bet nespēj nokārtot savas parādu saistības;".

 

5.pants. Lietu piekritība un tiesvedība

(1) Lietu par parādnieka maksātnespēju izskata apgabaltiesa pēc parādnieka juridiskās adreses. Šī tiesa izskata arī citus ar uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespēju saistītos jautājumus.

(2) Tiesvedību maksātnespējas lietās regulē šis likums un Civilprocesa likums.

 

2.  5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "apgabaltiesa" ar vārdu "tiesa";

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa atbilstoši parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietai, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā – atbilstoši parādnieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietai."

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 5. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības” ar vārdu “parādnieka”.

Atbalstīts

2. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "apgabaltiesa" ar vārdu "tiesa" un vārdus “uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības” – ar vārdu “parādnieka”;

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa atbilstoši parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietai, bet šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanas gadījumā – atbilstoši parādnieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietai."

 

6.pants. Tiesības piedalīties kreditoru sapulcē

(1) Tiesības piedalīties kreditoru sapulcē ir kreditoriem neatkarīgi no prasījuma apmēra vai to likumiskajiem vai līgumiskajiem pārstāvjiem. Kreditoru sapulcē var būt klāt Aģentūras pārstāvji.

(2) Ja kreditoru skaits ir lielāks par trim simtiem, kreditoru sapulcē piedalās tie kreditori, kuri pārstāv ne mazāk par vienu procentu no visu prasījumu summas. Šajā gadījumā viena persona pārstāv vairākus kreditorus.

(3) Balsstiesības kreditoru sapulcē ir tikai nenodrošinātajiem kreditoriem, bet gadījumos, kad notiek balsojums par sanācijas plānu, arī nodrošinātajiem kreditoriem pilnā prasījumu apmērā. Ja sanācijas plāns tiek pieņemts, balsstiesības kreditoru sapulcē sanācijas laikā ir arī tiem nodrošinātajiem kreditoriem, kuru tiesības realizēt ķīlu ir ierobežotas.

(4) Nodrošinātajiem kreditoriem kreditoru sapulcē ir balsstiesības parāda nenodrošinātās daļas apjomā. Nodrošinātie kreditori var atteikties no nodrošinājuma vai tā daļas un pieteikt prasījumu, attiecīgi iegūstot balsstiesības visa parāda vai tā nenodrošinātās daļas apjomā.

(5) Uz kreditoru sapulcēm tiek uzaicināti parādnieka pārstāvji (33.pants).

3. Papildināt 6.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 "(6) Ja kreditoru sapulcē piedalās pret parādnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk – cita dalībvalsts) uzsāktajā Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators, viņš kreditoru sapulces vadītājam uzrāda tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma pienācīgi apliecinātu norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatora iecelšanu.

(7) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktajā Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators pieteicis kreditoru prasījumus pret parādnieku Latvijā uzsāktajā maksātnespējas procedūrā, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators iegūst kreditora tiesības pieteikto kreditoru prasījumu apmērā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātajā likuma 6. panta septītajā daļā vārdu “Latvijas”.

Atbalstīts

3. Papildināt 6.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 "(6) Ja kreditoru sapulcē piedalās pret parādnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk – cita dalībvalsts) uzsāktajā Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators, viņš kreditoru sapulces vadītājam uzrāda tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma pienācīgi apliecinātu norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatora iecelšanu.

(7) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktajā Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators pieteicis kreditoru prasījumus pret parādnieku Latvijā uzsāktajā maksātnespējas procedūrā, tad šīs regulas 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators iegūst kreditora tiesības pieteikto kreditoru prasījumu apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

7.pants. Kreditoru sapulces pilnvaras

(1) Kreditoru sapulce:

1) ievēlē kreditoru komiteju;

2) izvēlas maksātnespējas stāvokļa risinājumu un nosaka tā pamatnoteikumus;

3) izskata un pieņem vai noraida iesniegtos maksātnespējas stāvokļa risinājumus (mierizlīguma projektu, sanācijas plānu, lēmumu par bankrotu) un parādu dzēšanas kārtību šajā likumā noteikto prioritāšu secībā;

4) apstiprina šā likuma 106.pantā paredzētos līgumus;

5) pieprasa administratoram pārskatus par viņa darbu, noklausās un apstiprina tos;

6) ja uzskata par nepieciešamu, izsaka neuzticību administratoram;

7) nosaka atlīdzības apmēru administratoram;

8) nosaka un kontrolē administratora nodrošinājumu;

9) apstiprina parādnieka gada pārskatus un izskata citus jautājumus, kas saskaņā ar šo likumu ir tās kompetencē.

(2) Ja maksātnespējas procesā piedalās tikai viens kreditors, viņam ir visas šajā likumā paredzētās kreditoru sapulces pilnvaras.

4.  7.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, pirmā kreditoru sapulce lemj par iespēju atcelt bankrota procedūru un piemērot citu maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu."

 

 

 

4. Papildināt 7.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, pirmā kreditoru sapulce lemj par iespēju atcelt bankrota procedūru un piemērot citu maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu."


 

19.pants. Administratora pienākumi

(1) Administratoram ir jānodrošina maksātnespējas procesa likumīga un efektīva gaita.

(2) Administrators pārņem parādnieka mantu, dokumentāciju un zīmogu līdz maksātnespējas procesa izbeigšanai vai mierizlīguma noslēgšanai.

(3) Administrators maksātnespējas procesa laikā pārvalda parādnieka mantu un nodrošina tās saglabāšanu līdz maksātnespējas procesa izbeigšanai, administrācijas izmaksu un parādu segšanai paredzētās naudas izmaksai vai mierizlīguma noslēgšanai.

(4) Administrators noskaidro faktiskās maksātnespējas cēloņus un sniedz par tiem atzinumu kreditoru sapulcei un tiesai.

(5) Administrators sniedz informāciju par maksātnespējas procesa gaitu kreditoru sapulcei, kā arī nosūta tiesai apstiprināšanai kreditoru sapulces pieņemto mierizlīgumu.

(6) Administratoram ir pienākums sniegt šajā likumā un likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" paredzēto informāciju Uzņēmumu reģistram.

(7) Citi administratora pienākumi atsevišķās maksātnespējas procesa stadijās noteikti citos šā likuma pantos.

(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai. Pārskata veidlapas, kā arī iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(9) Pēc Aģentūras pieprasījuma administrators sniedz tai ziņas un dokumentus par maksātnespējas procesa gaitu.

5. Papildināt 19.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 "(10) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un tajā iesaistītais likvidators darbojas Latvijā, neuzsākot Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītais likvidators nodrošina attiecīgajām maksātnespējas procesā kompetentajām personām un institūcijām pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu un likvidatora iecelšanu."

4.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5. pantu.

Atbalstīts
 

21.pants. Administratora tiesības un pilnvaras pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu

(1) Administrators var pieņemt lēmumu turpināt parādnieka darbību pilnā vai ierobežotā apjomā, ja administrators pats vai pieaicinātie speciālisti, balstoties uz parādnieka stāvokļa analīzi, konstatē, ka šīs darbības turpināšana ir ekonomiski pamatota un var palielināt parādnieka aktīvu pieaugumu kreditoru kopuma interesēs.

(2) Administratoram pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu ir visas likumos, parādnieka statūtos vai līgumos paredzētās pārvaldes institūciju tiesības un pilnvaras, taču jebkurā gadījumā administrators ir tiesīgs:

1) ņemt pārvaldījumā visu parādnieka mantu, kā arī trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā;

2) atsavināt parādnieka mantu šajā likumā noteiktajā kārtībā;

3) (izslēgts ar 22.10.98. likumu);

4) likvidēt parādnieka filiāles vai pārstāvniecības;

5) nodot tiesai izskatīšanai jebkuru parādnieka prasījumu pret trešajām personām;

6) pārstāvēt parādnieku tiesā un administratīvajās institūcijās un uzstāties tā vārdā, izņemot šā likuma 85.pantā paredzētos gadījumus;

7) apdrošināt parādnieka darījumus un parādnieka īpašumā esošo mantu;

8) bez īpaša pilnvarojuma sastādīt un parakstīt parādnieka vārdā jebkuru dokumentu, izņemot šā likuma 82. un 85. pantā paredzētos gadījumus;

9) iecelt amatpersonas parādnieka pārvaldes darba veikšanai un noteikt to kompetenci, pieņemt darbā un atlaist darbiniekus, arī tos, kuri pieņemti darbā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas;

10) pieaicināt speciālistus un palīgus šā likuma 31.pantā noteiktajā kārtībā;

11) segt administrācijas izmaksas no parādnieka līdzekļiem;

12) iznomāt (izīrēt) jebkuru parādnieka mantu, kā arī nomāt (īrēt) jebkuru mantu, ja tas ir kreditoru kopuma interesēs;

13) ar kreditoru sapulces piekrišanu atteikties no jebkura prasījuma vai slēgt jebkuru mierizlīgumu parādnieka vārdā attiecībā uz parādnieka prasījumiem pret trešajām personām;

14) pieprasīt, lai parādnieka kapitāla daļu turētāji izpilda savas saistības attiecībā uz uzņēmējsabiedrības pamatkapitālu (statūtu fondu) vai citu mantu, vai iesniegt tiesā prasības par šādu saistību izpildi piespiedu kārtā;

15) iesniegt pieteikumu par jebkuras tās trešās personas pasludināšanu par maksātnespējīgu, kurai ir parādu saistības pret parādnieku, un pārstāvēt parādnieka prasījumus, ja uz šā pieteikuma pamata tiek ierosināta lieta;

16) mainīt parādnieka reģistrēto juridisko adresi;

17) pieprasīt no valsts iestādēm maksātnespējas procesa gaitā nepieciešamo informāciju par parādnieku un tā pārstāvjiem un saņemt to;

18) iesniegt kompetentās tiesībsargājošās institūcijās ziņojumus un materiālus par maksātnespējas procesa gaitā atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu krimināllietas ierosināšanai;

19) pārstāvēt parādnieku kriminālprocesā, ja konkrētā maksātnespējas procesa sakarā ir ierosināta krimināllieta;

20) apmierināt parādnieka darbinieku, izņemot parādnieka pārvaldes institūciju un kontroles institūciju locekļus, prasības par darba samaksu, par kurām līdz maksātnespējas pasludināšanai ir stājies spēkā tiesas spriedums, un šo darbinieku prasības par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību sakarā ar sakropļojumu vai arodslimību visā maksātnespējas procesa laikā.

(3) (Izslēgta ar 22.10.98. likumu).

6.  21.pantā:

izteikt otrās daļas 17.punktu šādā redakcijā:

 "17) pieprasīt un saņemt no valsts iestādēm maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par parādnieku un tā pārstāvjiem, kā arī no citām kompetentām personām un institūcijām to rīcībā esošo informāciju par maksātnespējas procesu;";

 

papildināt otro daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

 "171) pieprasīt, lai kreditors iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu kreditora prasījuma un to pamatojošo dokumentu tulkojumu valsts valodā;".

 

 

 

5. 21.panta otrajā daļā:

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

 "17) pieprasīt un saņemt no valsts iestādēm maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par parādnieku un tā pārstāvjiem, kā arī no citām kompetentām personām un institūcijām to rīcībā esošo informāciju par maksātnespējas procesu;";

 

papildināt daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

 "171) pieprasīt, lai kreditors iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu kreditora prasījuma un to pamatojošo dokumentu tulkojumu valsts valodā;".

36.pants. Maksātnespējas pieteikums

Maksātnespējas pieteikumu tiesā šajā likumā paredzētajos gadījumos var iesniegt:

1) parādnieks vai parādnieka likvidatori (likvidācijas komisija);

2) kreditors vai kreditoru grupa;

3) administrators maksātnespējas lietā;

4) kompetentas valsts institūcijas.

7. Papildināt 36.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona."

 

 

 

6. Papildināt 36.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona."


 

 

8. Papildināt likumu ar 41.pantu šādā redakcijā:

 "41.1 pants. Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norā­dītās personas maksātnespējas pieteikums

Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona var iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu, lai pret parādnieku ierosinātu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas proce­dūru."

5.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. pantā piedāvāto likuma 41.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Padomes regulā Nr.1346/2000 norādītās personas pieteikums”.

Atbalstīts

7. Papildināt likumu ar 41.pantu šādā redakcijā:

 "41.1 pants. Padomes regulā Nr.1346/2000 norā­dītās personas pieteikums

Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona var iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu, lai pret parādnieku ierosinātu šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas proce­dūru."

 

43.pants. Parādnieka maksātnespējas pieteikuma saturs

(1) Parādnieka maksātnespējas pieteikumā jānorāda:

1) tās tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;

2) ziņas par iesniedzēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, visi norēķinu konti);

3) faktiskās maksātnespējas vai tās iestāšanās iespējas apstākļi un pierādījumi, kas šos apstākļus apstiprina;

4) maksātnespējas pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts saskaņā ar šā panta otro daļu.

(2) Parādnieka maksātnespējas pieteikumam jāpievieno:

1) parādnieka pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju locekļu un pārstāvju saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);

2) kreditoru saraksts, kurā ietvertas šādas ziņas: nosaukums (juridiskajām personām), vārds, uzvārds (fiziskajām personām), adrese, parāda summa un termiņš, parāda veids un rašanās pamats;

3) parādnieka ārkārtas bilance, kas sastādīta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienas, un parādnieka pēdējā gada bilance, kas apstiprināta saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem";

4) parādnieka valdījumā vai turējumā esošās trešajām personām piederošās mantas uzskaitījums.

(3) (Izslēgta ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 18.12.98.).

(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi attiecināmi arī uz likvidatora (likvidācijas komisijas) pieteikumu šā likuma 42.panta pirmajā daļā norādītajos gadījumos.

9.  43.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 "31) informāciju, vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr.1346/2000 noteikumi;";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Ja maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr.1346/2000 noteikumi, parādnieks papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem maksātnespējas pieteikumam pievieno apliecinājumu. Apliecinājumā norāda:

1) pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai un apliecinošus dokumentus, ja parādnieks iesniedz pieteikumu šādas procedūras uzsākšanai;

2) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka galveno interešu centrs, ja parādnieks iesniedz pieteikumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai;

3) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē, ja parādniekam šāds uzņēmums pieder.";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Šā panta pirmās, otrās un ceturtās daļas noteikumi attiecināmi arī uz likvidatora (likvidācijas komisijas) pieteikumu šā likuma 42.panta pirmajā daļā norādītajos gadījumos."

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Juridiskais birojs

Likumprojektā piedāvātā likuma 43. panta ceturto daļu izteikt kā panta 2.1 daļu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 43. panta ceturtajā daļā vārdus “Šā panta pirmās un otrās daļas” ar vārdiem “Šā panta pirmās, otrās un 2.1 daļas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvātā likuma 43. panta piekto daļu.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

8. 43.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 "31) informācija, vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr.1346/2000 noteikumi;";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 "(21) Ja maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr.1346/2000 noteikumi, parādnieks papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem maksātnespējas pieteikumam pievieno apliecinājumu. Apliecinājumā norāda:

1) pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai un apliecinošus dokumentus, ja parādnieks iesniedz pieteikumu šādas procedūras uzsākšanai;

2) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka galveno interešu centrs, ja parādnieks iesniedz pieteikumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai;

3) informāciju par vietu, kur atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē, ja parādniekam šāds uzņēmums pieder.";

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Šā panta pirmās un otrās daļas” ar vārdiem “Šā panta pirmās, otrās un 2.1 daļas”.

44.pants. Kreditoru un kompetentu valsts institūciju iesniegtā maksātnespējas pieteikuma saturs

(1) Maksātnespējas pieteikumā, ko tiesā iesniedz kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas, jānorāda:

1) tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;

2) ziņas par iesniedzēju (nosaukums - juridiskajām personām, vārds, uzvārds - fiziskajām personām, adrese, tālruņa numurs), kā arī ziņas par pārstāvi (vārds, uzvārds, amats, adrese, tālruņa numurs), ja pieteikumu iesniedz pārstāvis;

3) parādnieka nosaukums un juridiskā adrese;

4) apstākļi, ar kuriem iesniedzējs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas šos apstākļus apstiprina;

5) šā panta otrajā un trešajā daļā minēto pievienoto dokumentu saraksts.

(2) Pieteikumam jāpievieno pierādījumi par parāda summu, veidu, termiņiem un pamatojumu, kā arī pierādījumi tam, ka parādnieks nav pienācīgi kārtojis savas saistības un ka uz viņu var attiecināt šā likuma 3.pantā norādītās maksātnespējas pazīmes, vai pierādījumi par šā likuma 39.panta 3.punktā noteikto parādnieka paziņojumu.

(3) Ja maksātnespējas pieteikums tiek iesniegts, pamatojoties uz šā likuma 39.panta trešajā punktā un 41.panta 1. un 3.punktā paredzētajiem apstākļiem, pieteikumam jāpievieno pierādījumi, kas šos apstākļus apstiprina.

10. Papildināt 44.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas maksātnespējas pieteikumā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku norāda pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai. Pieteikumam pievieno apliecinošus dokumentus, ja tādi ir kreditora, kreditoru grupas vai kompetentas valsts institūcijas rīcībā.

(5) Ja tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas nosūta maksātnespējas pieteikuma kopiju Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram."

 

 

 

9. Papildināt 44.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas maksātnespējas pieteikumā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku norāda pamatojumu šīs regulas 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai. Pieteikumam pievieno apliecinošus dokumentus, ja tādi ir kreditora, kreditoru grupas vai kompetentas valsts institūcijas rīcībā.

(5) Ja tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, kreditors, kreditoru grupa vai kompetentas valsts institūcijas nosūta maksātnespējas pieteikuma kopiju šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram."


 

 

11. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

 "44.1 pants. Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norā­dī­tās personas maksātnespējas pieteikuma saturs

(1) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesas nolēmuma pieņemšanas un spēkā stāšanās datumu;

2) pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai pret parādnieku;

3) informāciju, vai citā dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

4) pagaidu administratora vārdu, uzvārdu, prakses vietas adresi un citu kontaktinformāciju, ja tiesa, kas pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ir iecēlusi šādu pagaidu administratoru.

(2) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumam pievieno:

1) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku;

2) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par likvidatora iecelšanu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā;

3) dokumentus, kas apliecina, ka konkrētajā vietā Latvijā atrodas parād­niekam piederošs uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē;

4) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu." 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 44.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Padomes regulā Nr.1346/2000 norādītās personas maksātnespējas pieteikuma saturs”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 44.1 panta otrās daļas 4. punktu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

10. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

 "44.1 pants. Padomes regulā Nr.1346/2000 norā­dī­tās personas maksātnespējas pieteikuma saturs

(1) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kura pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesas nolēmuma pieņemšanas un spēkā stāšanās datumu;

2) pamatojumu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanai pret parādnieku;

3) informāciju, vai citā dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

4) pagaidu administratora vārdu, uzvārdu, prakses vietas adresi un citu informāciju, ja tiesa, kas pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ir iecēlusi šādu pagaidu administratoru.

(2) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona maksātnespējas pieteikumam pievieno:

1) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku;

2) pienācīgi apliecinātu tiesas nolēmuma vai cita apliecinājuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par likvidatora iecelšanu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā;

3) dokumentus, kas apliecina, ka konkrētajā vietā Latvijā atrodas parād­niekam piederošs uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē.”

 

48.pants. Administratora darbības līdz lietas izskatīšanai

Pēc iecelšanas un līdz lietas izskatīšanai tiesā administrators veic šādas darbības:

1) noskaidro parādnieka pārstāvjus (1.panta 16.punkts) maksātnespējas lietā un iesniedz to sarakstu tiesā;

2) sastāda pārskatu par parādnieka norēķinu kontos un kasē esošo naudas līdzekļu apjomu un parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu bilances vērtību un iesniedz šo pārskatu tiesā līdz noteiktajam lietas izskatīšanas termiņam;

3) apzina parādnieka valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu;

4) sastāda kreditoru sarakstu pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem.

12. Papildināt 48.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) sastāda tās parādnieka mantas sarakstu, kura atrodas citā dalībvalstī, kā arī izmantojot grāmatvedības datus, sastāda to nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī, kā arī sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, un iesniedz minētos sarakstus un atzinumu tiesā."

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 12. pantā vārdus “sastāda tās parādnieka mantas sarakstu, kura atrodas citā dalībvalstī, kā arī izmantojot grāmatvedības datus, sastāda to nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī, kā arī”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 12. pantā vārdus “iesniedz minētos sarakstus un atzinumu tiesā” ar vārdiem “iesniedz atzinumu tiesā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

11. Papildināt 48.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, un iesniedz atzinumu tiesā."

 

52.pants. Administratora darbības pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu

Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators veic šādas darbības:

1) sniedz Uzņēmumu reģistram, bet gadījumos, kad parādniekam pieder nekustamais īpašums, - arī attiecīgajai Zemesgrāmatu nodaļai šā likuma 53.pantā noteikto informāciju par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu;

2) iesniedz publicēšanai presē paziņojumu par parādnieka maksātnespēju, kā arī triju dienu laikā nosūta tiesas sprieduma norakstu Aģentūrai;

3) sasauc pirmo kreditoru sapulci;

4) veic parādnieka mantas un dokumentu pilnu revīziju;

5) sastāda tās parādnieka mantas sarakstu, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi;

6) pieņem un reģistrē kreditoru prasījumus un pārbauda tos;

7) pasludina līdzšinējos parādnieka zīmogus par nederīgiem.

 

13. 52.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

 "11) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sniedz citiem publiskajiem reģistriem, kuros reģistrēti parādnieka aktīvi vai tiesības uz tiem, informāciju par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu;";

 

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(2) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 22.panta 2.punktā norādītā persona, veicot Latvijā darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu, informē attiecīgos publiskos reģistrus par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku. Informācijai pievieno pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku un Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora iecelšanu.

(3) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators triju darbdienu laikā pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas nosūta kreditoriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese ir citā dalībvalstī, paziņojumu par parādnieka maksātnespēju un kreditoru prasījumu iesniegšanu saskaņā ar Padomes regulā Nr.1346/2000 noteikto kārtību. Paziņojumā papildus norāda parādnieka firmu, reģistrācijas numuru, tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu, administratora vārdu, uzvārdu, prakses vietu un tālruņa numuru, pret parādnieku uzsāktās maksātnespējas procedūras veidu saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktu, valsti, kuras tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai, kā arī paskaidrojumu, ka kreditora pieteikumā jānorāda informācija par to, vai prasījums ir nodrošināts ar lietu tiesībām.

 (4) Ja Latvijā pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad administrators sadarbojas ar Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru, pēc likvidatora pieprasījuma sniedz maksātnespējas procesa administrēšanai nepieciešamo informāciju, arī informā­ciju par parādnieka mantu, kas atrodas Latvijā, plānotajām vai veicamajām darbībām mantas atgūšanai un atsavināšanai, iesniegtajiem kreditoru prasīju­miem, atzītajiem un neatzītajiem kreditoru prasījumiem un sūdzībām prasījumu sakarā, kreditoru grupēšanu, apmierinātajiem kreditoru prasījumiem, kreditoru sapulcēm, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras norisi, risinājumiem, mantas sadali un naudas pārpalikumu.

(5) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators seko līdzi citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras norisei un, ja nepieciešams, pieprasa informāciju no Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora, informē likvidatoru par citām pret parādnieku uzsāktajām Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktajām maksātnespējas procedūrām un šo procedūru norises būtiskajiem aspektiem."

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 52. pantā 1. 1 punktā vārdus “kuros reģistrēti parādnieka aktīvi vai tiesības uz tiem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 52. panta trešajā daļā vārdu “darbdienu” ar vārdu “dienu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 52. panta trešajā daļā vārdus “pastāvīgā dzīvesvieta (domicils)” ar vārdu “dzīvesvieta”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 52. panta trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un punktiem šādā redakcijā:

“kurā papildus norāda:

1) ziņas par parādnieku (firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru);

2) tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu;

3) administratora vārdu, uzvārdu, darbības vietu un tālruņa numuru;

4) pret parādnieku uzsāktās maksātnespējas procedūras veidu saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktu;

5) valsti, kuras tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai;

6)  ka kreditora pieteikumā norādāma informācija par to, vai prasījums ir nodrošināts ar lietu tiesībām.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 52. panta trešās daļas 2. teikumu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 52. panta ceturtajā daļā vārdus “Ja Latvijā pret parādnieku” ar vārdiem “Ja pret parādnieku Latvijā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

12. 52.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

 "11) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sniedz citiem publiskajiem reģistriem  informāciju par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu;";

 

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 "(2) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad šīs regulas 22.panta 2.punktā norādītā persona, veicot Latvijā darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu, informē attiecīgos publiskos reģistrus par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku. Informācijai pievieno pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku un Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora iecelšanu.

(3) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators triju dienu laikā pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas nosūta kreditoriem, kuru dzīvesvieta  vai juridiskā adrese ir citā dalībvalstī, paziņojumu par parādnieka maksātnespēju un kreditoru prasījumu iesniegšanu saskaņā ar Padomes regulā Nr.1346/2000 noteikto kārtību,

kurā papildus norāda:

1) ziņas par parādnieku [firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru];

2) tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu;

3) administratora vārdu, uzvārdu, darbības vietu un tālruņa numuru;

4) pret parādnieku uzsāktās maksātnespējas procedūras veidu saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktu;

5) valsti, kuras tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai;

6)  ka kreditora pieteikumā norādāma informācija par to, vai prasījums ir nodrošināts ar lietu tiesībām.

(4) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad administrators sadarbojas ar šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru, pēc likvidatora pieprasījuma sniedz maksātnespējas procesa administrēšanai nepieciešamo informāciju, arī informā­ciju par parādnieka mantu, kas atrodas Latvijā, plānotajām vai veicamajām darbībām mantas atgūšanai un atsavināšanai, iesniegtajiem kreditoru prasīju­miem, atzītajiem un neatzītajiem kreditoru prasījumiem un sūdzībām prasījumu sakarā, kreditoru grupēšanu, apmierinātajiem kreditoru prasījumiem, kreditoru sapulcēm, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras norisi, risinājumiem, mantas sadali un naudas pārpalikumu.

(5) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, administrators seko līdzi citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras norisei un, ja nepieciešams, pieprasa informāciju no minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora, informē likvidatoru par citām pret parādnieku uzsāktajām Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktajām maksātnespējas procedūrām un šo procedūru norises būtiskajiem aspektiem."

54.pants. Paziņojuma publicēšana presē

(1) Triju dienu laikā pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administrators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgu paziņojumu. Administrators ir tiesīgs iesniegt paziņojumu par maksātnespēju publicēšanai arī citos laikrakstos.

(2) Paziņojumā:

1) jānorāda tiesas nosaukums un sprieduma pasludināšanas diena;

2) jānorāda administratora vārds, uzvārds (nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, ja administrators ir juridiskā persona), darbības vieta un tālruņa numurs;

3) jāuzaicina kreditori pieteikt savus prasījumus, jānorāda kreditoru pieteikumu pieņemšanas vieta un termiņš un termiņa nokavēšanas sekas;

4) jānorāda, ka līdzšinējie parādnieka zīmogi ir nederīgi.

 

14. Papildināt 54.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(3) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un parādniekam Latvijā pieder uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 21.panta 2.punktā norādī­tā persona triju darbdienu laikā no brīža, kad Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators uzsācis darbī­bas, kas saistītas ar parādnieka uzņēmuma mantas atgūšanu un atsavināšanu, iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespēju. Paziņojumā norāda parādnieka firmu, reģistrācijas numuru, tiesas nosaukumu un nolēmuma pieņemšanas dienu, Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora vārdu, uzvārdu, prakses vietu un tālruņa numuru, kā arī paskaidrojumu, ka pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, un to, kādas valsts tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai.

(4) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad Padomes regulas Nr.1346/2000 21.panta 1.punktā norādītajai personai, veicot darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu Latvijā, ir tiesības iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespējas procesu."

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 54. panta trešajā daļā vārdu “darbdienu” ar vārdu “dienu”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 54. panta trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un punktiem šādā redakcijā:

“kurā norāda:

1) ziņas par parādnieku (firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru);

2) tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora vārdu, uzvārdu, darbības vietu un tālruņa numuru;

4) paskaidrojumu, ka pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

5) valsti, kuras tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 54. panta trešās daļas otro teikumu.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13. Papildināt 54.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(3) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un parādniekam Latvijā pieder uzņēmums šīs regulas 2.panta "h" punkta izpratnē, tad minētās regulas 21.panta 2.punktā norādī­tā persona triju dienu laikā no brīža, kad Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators uzsācis darbī­bas, kas saistītas ar parādnieka uzņēmuma mantas atgūšanu un atsavināšanu, iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespēju, kurā norāda:

1) ziņas par parādnieku [firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru];

2) tiesas nosaukumu un sprieduma pasludināšanas dienu;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora vārdu, uzvārdu, darbības vietu un tālruņa numuru;

4)  ka pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

5) valsti, kuras tiesību akti piemērojami maksātnespējas procedūru sākšanai, izpildei un izbeigšanai.

(4) Ja pret parādnieku citā dalībvalstī uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad šīs regulas 21.panta 1.punktā norādītajai personai, veicot darbības, kas saistītas ar parādnieka mantas atgūšanu un atsavināšanu Latvijā, ir tiesības iesniegt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par parādnieka maksātnespējas procesu."


 

55.pants. Kreditoru prasījumu reģistrācija

(1) Kreditoru prasījumi pret parādnieku iesniedzami administratoram triju mēnešu laikā no dienas, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par parādnieka pasludināšanu par maksātnespējīgu, ja tiesa nav noteikusi īsāku termiņu. Personas, kuras iegūst kreditora statusu pēc šā termiņa izbeigšanās, iesniedz savus prasījumus administratoram līdz administrācijas izmaksu un parādu segšanas kārtības noteikšanai saskaņā ar šā likuma 107.pantu.

(2) Aģentūra kļūst par kreditoru brīdī, kad ir apmierināti parādnieka darbinieku prasījumi, un uz to netiek attiecināti šā panta pirmās daļas noteikumi.

(3) Administrators apkopo pieteiktos un parādnieka grāmatvedībā atspoguļotos kreditoru prasījumus un sastāda nodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu, nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu un trešo personu sarakstu, pret kurām parādniekam ir prasījuma tiesības, norādot katra prasījuma summu. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē.

(4) Administrators grupē kreditoru prasījumus šajā likumā noteiktajā parādu segšanas secībā, pārbauda to formāli juridisko atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, pieprasa prasījuma iesniedzējam pieteikto prasījumu pamatojošas papildu ziņas un dokumentus. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu stājies spēkā tiesas nolēmums.

(41) Ja kreditors ir pieteicis kreditoru prasījumu noteiktajā termiņā, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz pirmajai kreditoru sapulcei.

(42) Ja kreditors ir pieteicis kreditoru prasījumu pēc noteiktā termiņa vai administrators pieprasījis pieteikto prasījumu pamatojošas papildu ziņas un dokumentus un minētie dokumenti nav iesniegti līdz pirmajai kreditoru sapulcei, administrators lēmumu par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu pieņem līdz nākamajai kreditoru sapulcei.

(5) Pēc nodrošināto kreditoru prasījumu pamatotības pārbaudes administrators šo prasījumu nodrošināšanai ieķīlāto mantu izslēdz no tās mantas saraksta, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi.

15.  Papildināt 55.pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

 “(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad parādnieka kreditors, kura pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī, iesniedz kreditora prasījumu. Prasījumā norāda Padomes regulas Nr.1346/2000 41. un 42.pantā noteiktās ziņas. Kreditora prasījumu ārvalsts valūtā administrators pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā.

(12) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un administrators šīs procedūras kreditoru interesēs iesniedz kreditoru prasījumus citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktā maksātnespējas procedūrā, tad administrators pirms prasījumu iesniegšanas nosūta katram kreditoram paziņojumu ar lūgumu piekrist kreditora prasījuma iesniegšanai citā procedūrā. Ja kreditors triju nedēļu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas nav sniedzis administratoram rakstisku atbildi, uzskatāms, ka viņš noraidījis piedāvājumu iesniegt viņa prasījumu citā proce­dūrā. Ja administrators nav informējis kreditoru, kreditoram ir tiesības atsaukt tā interesēs iesniegto prasījumu, iesniedzot atsaukumu administratoram. Admi­nistratoram jāatsauc kreditora prasījums divu nedēļu laikā pēc atsaukuma saņemšanas.”

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 55. panta 11. daļas  redakcijā vārdus “pastāvīgā dzīvesvieta (domicils)” ar vārdu “dzīvesvieta”.
 
Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 55. panta 11. daļas  redakcijā vārdus “maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā” ar vārdiem “maksātnespējas pasludināšanas dienā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

14. Papildināt 55.pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

 “(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad parādnieka kreditors, kura dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī, iesniedz kreditora prasījumu. Prasījumā norāda Padomes regulas Nr.1346/2000 41. un 42.pantā noteiktās ziņas. Kreditora prasījumu ārvalsts valūtā administrators pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksātnespējas pasludināšanas dienā.

(12) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un administrators šīs procedūras kreditoru interesēs iesniedz kreditoru prasījumus citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktā maksātnespējas procedūrā, tad administrators pirms prasījumu iesniegšanas nosūta katram kreditoram paziņojumu ar lūgumu piekrist kreditora prasījuma iesniegšanai citā procedūrā. Ja kreditors triju nedēļu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas nav sniedzis administratoram rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš noraidījis piedāvājumu iesniegt viņa prasījumu citā proce­dūrā. Ja administrators nav informējis kreditoru, kreditoram ir tiesības atsaukt tā interesēs iesniegto prasījumu, iesniedzot atsaukumu administratoram. Admi­nistrators atsauc kreditora prasījumu divu nedēļu laikā pēc atsaukuma saņemšanas.”

57.pants. Kreditoru prasījumu izskatīšana

(1) Ar pieteiktajiem prasījumiem ir tiesīgi iepazīties visi kreditori.

(2) Kreditori ir tiesīgi iesniegt administratoram motivētus iebildumus par citu kreditoru prasījumu pamatotību, izņemot prasījumus, par kuriem ir stājies spēkā tiesas nolēmums.

(3) Administrators iesniedz apstiprināšanai pirmajā kreditoru sapulcē savu lēmumu par atzītajiem nenodrošināto kreditoru prasījumiem, kā arī savu lēmumu par noraidītajiem nenodrošināto kreditoru prasījumiem.

(4) Vispirms kreditoru sapulce balso par katru noraidīto prasījumu atsevišķi. Ja kreditoru sapulce atzīst kādu no administratora noraidītajiem prasījumiem, tas tiek iekļauts administratora sastādītā atzīto prasījumu saraksta attiecīgajā grupā.

(5) Kreditoru sapulce balso par administratora sastādīto atzīto nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstu kopumā. Ja kreditoru sapulce neapstiprina sarakstu kopumā, balsošana notiek pa kreditoru grupām (107. pants). Ja kreditoru sapulce neapstiprina kādas grupas prasījumus, tā balso par katru šīs grupas prasījumu atsevišķi. Kreditoru prasījumi, par kuriem ir stājies spēkā tiesas nolēmums, netiek balsoti.

(6) Kreditoru sapulce neizskata jautājumu par nodrošināto prasījumu atzīšanu.

(7) Katrs kreditors ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā kreditoru sapulces lēmumu daļā par kāda kreditora prasījuma atzīšanu vai sava prasījuma noraidīšanu.

(8) Sūdzību var iesniegt divu nedēļu laikā no kreditoru sapulces dienas, bet, ja kreditors nav piedalījies sapulcē, no dienas, kad viņam paziņots kreditoru sapulces lēmums.

(9) Noraidīto prasījumu iesniedzējs saglabā savas balsstiesības kreditoru sapulcē līdz sūdzības galīgai izskatīšanai tiesā. Ja noraidīto prasījumu iesniedzējs neiesniedz tiesā sūdzību šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā, pēc šā termiņa izbeigšanās viņam zūd balsstiesības.

16. Papildināt 57.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 "(21) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās tiesības var izmantot pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators – tikai gadījumā, ja viņš kreditoru interesēs iesniedzis kreditoru prasīju­mus."

 

 

 

15. Papildināt 57.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 "(21) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās tiesības var izmantot pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, bet šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators – tikai gadījumā, ja viņš kreditoru interesēs iesniedzis kreditoru prasīju­mus."


 

58.pants. Kārtējo kreditoru sapulču sasaukšanas kārtība

(1) Kārtējās kreditoru sapulces tiek sasauktas pēc nepieciešamības, lai izlemtu atsevišķus jautājumus, kas saskaņā ar šo likumu ir kreditoru sapulces kompetencē.

(2) Kārtējās kreditoru sapulces var sasaukt administrators pēc savas iniciatīvas, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem un Aģentūrai.

(3) Administratoram ir jāsasauc kārtējā kreditoru sapulce divu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja to pieprasa kreditoru komiteja, kreditors vai kreditoru grupa, kas pārstāv ne mazāk kā vienu ceturtdaļu no parādnieka kopējās parādu summas. Pieprasījumā jāietver pieprasītāju saraksts, viņu prasījumu apjoms, sapulces sasaukšanas iemesli. Ja administrators sapulci nesasauc, kreditori var griezties tiesā, kura pārbauda pieteikuma pamatotību un pieņem lēmumu, ar kuru uzliek administratoram par pienākumu sapulci sasaukt, vai pieteikumu noraida.

17. Izteikt 58.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Administratoram jāsasauc kārtējā kreditoru sapulce divu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja to pieprasa citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidators, kreditoru komiteja, kreditors vai kreditoru grupa, kas pārstāv ne mazāk kā vienu ceturtdaļu no parādnieka kopējās parādu summas."

24.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 17. pantā vārdus “Administratoram jāsasauc kārtējā kreditoru sapulce” ar vārdiem “Administrators sasauc kārtējo kreditoru sapulci”.

Atbalstīts

16. Izteikt 58.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 " Administrators sasauc kārtējo kreditoru sapulci divu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja to pieprasa citā dalībvalstī pret parādnieku uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidators, kreditoru komiteja, kreditors vai kreditoru grupa, kas pārstāv ne mazāk kā vienu ceturtdaļu no parādnieka kopējās parādu summas."

 

62.pants. Maksātnespējas procesa izbeigšana

(1) Maksātnespējas procesu izbeidz tiesa.

(2) Administrators iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, ja ir kāds no šādiem apstākļiem:

1) parādnieks nokārtojis visas savas saistības;

2) parādnieks nokārtojis visas savas saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un pēc šo saistību nokārtošanas tā aktīvi pārsniedz atlikušo parādu summu;

3) līdz izsludinātā termiņa beigām nav pieteicies neviens kreditors;

4) pabeigta bankrota procedūra.

(3) Parādnieks iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu šā panta otrās daļas 1.un 2.punktā paredzētajos gadījumos.

(4) Pieteikumam par maksātnespējas procesa izbeigšanu ir jāpievieno pierādījumi, kuri apliecina šā panta otrajā daļā paredzētos apstākļus. Administratora pieteikumam jāpievieno arī attiecīgs kreditoru sapulces lēmums vai pierādījumi, ka kreditoru sapulces sasaukšana bijusi nesekmīga.

(5) Maksātnespējas process arī izbeidzams, noraidot maksātnespējas pieteikumu vai izbeidzot tiesā maksātnespējas lietu.

(6) Ja maksātnespējas process tiek izbeigts sakarā ar to, ka nav konstatētas parādnieka maksātnespējas pazīmes vai tā faktiskā maksātspēja ir atjaunojusies, administrators nosūta tiesas nolēmumu Uzņēmumu reģistram un attiecīgajai Zemesgrāmatu nodaļai izdarīto atzīmju dzēšanai. Ja maksātnespējas process tiek izbeigts sakarā ar parādnieka bankrotu, administrators iznīcina parādnieka zīmogu un nosūta Uzņēmumu reģistram tiesas lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu parādnieka izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.

18.  62.pantā:

papildināt ceturto daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 "Administratora pieteikumam par bankrota procedūras pabeigšanu jāpie­vieno apliecinājums par naudas līdzekļu pārpalikuma samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidato­ram, ja Latvijā pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.";

 

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

 "(41) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par uzsāktās procedūras atcelšanu un cita maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma piemērošanu, pirms minētā lēmuma apstiprināšanas jāsaņem Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatora rakstiska piekrišana."

25.

 

 

 

 < /p>

 

 

 

 

 

 

 

26.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā 62. panta

ceturtās daļas trešajā teikumā vārdus “jāpievieno apliecinājums par naudas līdzekļu pārpalikuma samaksu” ar vārdiem “pievieno apliecinājumu par atlikušo naudas līdzekļu samaksu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 62. panta  41. daļā vārdus “kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par uzsāktās procedūras atcelšanu” ar vārdiem “kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par uzsāktās bankrota procedūras atcelšanu”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

17. 62.pantā:

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 "Administratora pieteikumam par bankrota procedūras pabeigšanu pievieno apliecinājumu par atlikušo naudas līdzekļu samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidato­ram, ja Latvijā pret parādnieku uzsākta šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.";

 

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

 "(41) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra un kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par uzsāktās bankrota procedūras atcelšanu un cita maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma piemērošanu, pirms minētā lēmuma apstiprināšanas jāsaņem šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatora rakstveida piekrišana."

64.pants. Parādnieka mantas jēdziens

(1) Parādnieka manta šā likuma izpratnē ir:

1) parādnieka aktīvi maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas brīdī;

2) saskaņā ar šā likuma 65.pantu atgūtā manta;

3) augļi, kas iegūti no parādnieka mantas maksātnespējas procesa laikā;

4) cita maksātnespējas procesa laikā likumīgā ceļā iegūta manta.

(2) Parādnieka manta šā likuma izpratnē ir arī individuālā(ģimenes) uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam vai līgumsabiedrības komplementārajam dalībniekam piederošā manta, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar Civilprocesa likumu nevar vērst piedziņu.

19. Papildināt 64.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) manta, kas atrodas arī citā valstī, ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas proce­dūra, vai manta, kas atrodas tikai Latvijā, ja pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra."

27.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 19. pantā vārdus “manta, kas atrodas arī citā valstī, ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas proce­dūra, vai”.

Atbalstīts

18. Papildināt 64.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) manta, kas atrodas tikai Latvijā, ja pret parādnieku uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra."

77.pants. Mierizlīguma pieļaujamība

(1) Mierizlīgums pieļaujams visās maksātnespējas procesa stadijās līdz parādnieka mantas izsoles sākumam.

(2) Mierizlīguma iespēju obligāti izskata pirmajā kreditoru sapulcē, ja parādnieks vai kreditori piedāvā to noslēgt.

(3) Turpmākajās kreditoru sapulcēs jautājums par mierizlīgumu izskatāms, ja tas ir ietverts kreditoru sapulces darba kārtībā. Administratora pienākums ir iekļaut mierizlīguma jautājumu kreditoru sapulces darba kārtībā, ja parādnieka vai kreditoru piedāvātais mierizlīguma projekts ir nodots administratoram ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms kreditoru sapulces.

20. Papildināt 77.panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "parādnieka" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punktā norādītās personas".

 

 

 

19. Papildināt 77.panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "parādnieka" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punktā norādītās personas".


 

82.pants. Mierizlīguma noslēgšana

(1) Kreditoru sapulce izskata iesniegto mierizlīguma projektu un lemj par mierizlīguma noslēgšanu.

(2) Mierizlīgums ir noslēgts, ja par to nobalso vairāk nekā:

1) trīs ceturtdaļas kreditoru pēc parādu summas, ja projektā paredzēts nokārtot mazāk par pusi no prasījumu kopsummas;

2) divas trešdaļas kreditoru pēc parādu summas, ja projektā paredzēts nokārtot pusi vai vairāk par pusi no prasījumu kopsummas.

(3) Ja mierizlīgums netiek noslēgts, kreditoru sapulcei ir jālemj par sanācijas piemērošanu vai bankrota procedūras uzsākšanu.

(4) Noslēgto mierizlīgumu paraksta parādnieks un viens kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis.

 

28.

Juridiskā komisija

Papildināt 82. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad noslēgto mierizlīgumu vispirms rakstveidā apstiprina šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina noslēgto mierizlīgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā noslēgtais mierizlīgums kaitē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās procedūras kreditoru finanšu interesēm.


(6) Kopā ar mierizlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis, kā arī apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators (ja tiesa pret parādnieku uzsākusi šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru), tiesā iesniedzams arī kreditoru sapulces lēmums par mierizlīguma noslēgšanu."

Atbalstīts

20. Papildināt 82. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad noslēgto mierizlīgumu vispirms rakstveidā apstiprina šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina noslēgto mierizlīgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā noslēgtais mierizlīgums kaitē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās procedūras kreditoru finanšu interesēm.


(6) Kopā ar mierizlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis, kā arī apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators (ja tiesa pret parādnieku uzsākusi šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru), tiesā iesniedzams arī kreditoru sapulces lēmums par mierizlīguma noslēgšanu."

83.pants. Mierizlīguma apstiprināšana

(1) Noslēgto mierizlīgumu apstiprina tiesa.

(2) Ja tiesa mierizlīgumu neapstiprina, administrators šā likuma 58. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā sasauc kreditoru sapulci cita maksātnespējas stāvokļa risinājuma noteikšanai.

 

21.  83.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad noslēgto mierizlīgumu vispirms rakstiski apstiprina Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina noslēgto mierizlīgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā noslēgtais mierizlīgums kaitē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās procedūras kreditoru finanšu interesēm.


(12) Kopā ar mierizlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis, kā arī apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators (ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru), tiesā iesniedzams arī kreditoru sapulces lēmums par mierizlīguma noslēgšanu."

29.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 21. pantu.

Atbalstīts

(skatīt 28. priekšlikumu)

 

 

22. Papildināt IX nodaļu ar 86.1 pantu šādā redakcijā:

 "86.1 pants. Mierizlīguma apturēšana

Mierizlīgums tiek pilnībā vai daļēji apturēts, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantu."

 

 

 

21. Papildināt IX nodaļu ar 86.1 pantu šādā redakcijā:

 "86.1 pants. Mierizlīguma apturēšana

Mierizlīgums tiek pilnībā vai daļēji apturēts, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar minētās regulas 33.pantu."

92.pants. Sanācijas plāna izstrādāšana

(1) Lēmumā par sanācijas piemērošanu norādāma persona vai personu grupa, kurai jāizstrādā sanācijas plāns.

(2) Sanācijas plānu var izstrādāt:

1) administrators;

2) kreditors vai kreditoru grupa;

3) trešās personas pēc administratora pasūtījuma.

(3) Sanācijas plānā norādāmi:

1) konkrētie pasākumi, kuri tiks veikti parādnieka maksātspējas atjaunošanai;

2) šo pasākumu veikšanas termiņi;

3) nepieciešamie līdzekļi un to iegūšanas avoti;

4) paredzētie parādnieka maksātspējas uzlabošanās termiņi un apjoms;

5) parādnieka ieķīlātās mantas saraksts, kura ir nepieciešama sanācijas realizēšanai un uz kuru attiecināmi šā likuma 90.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, kā arī atlīdzība nodrošinātajiem kreditoriem par viņu tiesību ierobežošanu sanācijas laikā un šīs atlīdzības izmaksas kārtību;

6) termiņi un kārtība, kādā paredzēts veikt maksājumus kreditoru prasījumu apmierināšanai.

23. Papildināt 92.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 "4) pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvida­tors."

 

 

 

22. Papildināt 92.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 "4) pret parādnieku citā dalībvalstī uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvida­tors."

95.pants. Sanācijas plāna izskatīšana kreditoru sapulcē

(1) Administrators sasauc kreditoru sapulci sanācijas plāna izskatīšanai, kā arī paziņo tās vietu un laiku kreditoriem ne vēlāk kā nedēļu pēc tam, kad beidzies kreditoru sapulces noteiktais sanācijas plāna izstrādāšanas termiņš, un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.

(2) Balsošana par sanācijas plānu notiek atsevišķi šādās kreditoru grupās:

1) nodrošinātie kreditori prasījumu nodrošinātajā daļā;

2) prioritārie kreditori (107.pants), arī nodrošinātie kreditori prasījumu nenodrošinātajā daļā;

3) pārējie kreditori (107. pants), arī nodrošinātie kreditori prasījumu nenodrošinātajā daļā.

(3) Sanācijas plāns ir pieņemts kreditoru grupā, ja par to nobalso vairāk nekā puse kreditoru attiecīgajā grupā pēc prasījumu summas.

(4) Sanācijas plāns ir pieņemts kopumā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1) vismaz divas kreditoru grupas nobalsojušas par sanācijas plāna pieņemšanu;

2) vismaz viena no tām ir nelabvēlīgi ietekmētā grupa.

(5) Par nelabvēlīgi ietekmētu uzskatāma kreditoru grupa, kuras locekļu prasījumi, sanācijas vietā uzsākot bankrota procedūru, nevarētu tikt apmierināti pilnā apmērā.

(6) Ja kreditoru sapulce noraida sanācijas plānu, tā lemj par jauna sanācijas plāna izstrādāšanu vai par citu maksātnespējas stāvokļa risinājumu.

24. Papildināt 95.panta ceturto daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 "3) ir saņemta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora rakstiska piekrišana, ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra."

30.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 24. pantu šādā redakcijā:

“24. Papildināt 95. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, sanācijas plāns ir pieņemts kopumā, ja papildus šā panta ceturtās daļas nosacījumiem ir saņemta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora rakstiska piekrišana.””

Atbalstīts

23. Papildināt 95. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, sanācijas plāns ir pieņemts kopumā, ja papildus šā panta ceturtās daļas nosacījumiem ir saņemta šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatora rakstveida piekrišana.”

98.pants. Kreditoru sapulce par sanācijas noslēgumu

(1) Administrators sasauc kreditoru sapulci par sanācijas noslēgumu ne vēlāk kā mēnesi pēc tam, kad beidzies sanācijas plānā paredzētais termiņš. Administrators sniedz kreditoru sapulcei pārskatu par sanācijas gaitu un rezultātiem. Kreditoru sapulce balso par pārskata apstiprināšanu un par parādnieka saistību pilnīgas izpildes atzīšanu. Ja kreditoru sapulce neapstiprina pārskatu, tā lemj par mierizlīguma slēgšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu.

(2) Kreditoru sapulces lēmumu administrators nosūta tiesai apstiprināšanai.

25. Papildināt 98.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu vispirms rakstiski apstiprina Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā kreditoru sapulces lēmums kaitē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu interesēm."

 

 

 

24. Papildināt 98.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu vispirms rakstveidā apstiprina šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators. Ja minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators neapstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, viņš tiesu informē par to, kādā veidā kreditoru sapulces lēmums kaitē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu interesēm."

 

26. Papildināt X nodaļu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

 "99.1 pants. Sanācijas apturēšana

Sanācija tiek pilnībā vai daļēji apturēta, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantu. Šajā gadījumā nodrošinātie kreditori turpina saņemt atlīdzību par viņu tiesību ierobežojumu sanācijas laikā līdz brīdim, kad tiek mainīts maksātne­spējas procesa stāvokļa risinājums."

 

 

 

 

25. Papildināt X nodaļu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

 "99.1 pants. Sanācijas apturēšana

Sanācija tiek pilnībā vai daļēji apturēta, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā norādītās personas pieteikumu tiesa apturējusi pret parādnieku Latvijā uzsākto šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru saskaņā ar minētās regulas 33.pantu. Šajā gadījumā nodrošinātie kreditori turpina saņemt atlīdzību par viņu tiesību ierobežojumu sanācijas laikā līdz brīdim, kad tiek mainīts maksātne­spējas procesa stāvokļa risinājums."

 

100.pants. Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu

(1) Lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu pieņem kreditoru sapulce balsojot. Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem kreditoriem pēc prasījumu summas. Kreditoru sapulce, konstatējot, ka parādniekam nav mantas (64.pants), ir tiesīga pieņemt lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu.

(2) Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu uzskatāms par pieņemtu, ja nav piedāvāta mierizlīguma vai sanācijas iespēja vai ja piedāvātā mierizlīguma vai sanācijas iespēja, mierizlīguma projekts vai sanācijas plāns ir noraidīts kreditoru sapulcē vai arī sanācija ir pārtraukta, nepieņemot citu maksātnespējas stāvokļa risinājumu.

(3) Pieņemot lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu, kreditoru sapulce nosaka parādnieka mantas izsoles uzsākšanas dienu. Ja kreditoru sapulce nenobalso par bankrota procedūras uzsākšanu un nenosaka izsoles dienu, to nosaka administrators.

(4) Administrators triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz paziņojumu par bankrota procedūras uzsākšanu un noteikto izsoles uzsākšanas dienu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu nosūta reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā. Administrators ir tiesīgs iesniegt paziņojumu par bankrota procedūras uzsākšanu un noteikto izsoles uzsākšanas dienu publicēšanai arī citos laikrakstos.

(5) Ja noteiktajā termiņā nav iespējams uzsākt izsoli, administrators sasauc kreditoru sapulci, kas lemj par izsoles sākuma pārcelšanu.

27. Papildināt 100.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "balsojot" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot Padomes regulas Nr.1346/2000 27.pantā noteikto gadīju­mu".

 

 

 

26. Papildināt 100.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "balsojot" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot Padomes regulas Nr.1346/2000 27.pantā noteikto gadīju­mu".

107.pants. Maksājumu secība

(1) Administrators nosaka administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtību un tās izskatīšanai sasauc kreditoru sapulci. Kreditoru sapulce lemj par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību, kā arī nosaka maksātnespējas risinājuma termiņa beigas.

(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī no līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, pirmām kārtām atmaksājot Aģentūrai līdzekļus, ko tā piešķīrusi šim mērķim.

(3) Pēc administrācijas izmaksu segšanas atlikušie līdzekļi pirmajā kārtā tiek sadalīti prioritāro kreditoru prasījumu (tikai parādu pamatsummas bez procentiem) apmierināšanai šādās grupās:

1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus.

2) maksājumi zemnieku saimniecībām, individuālajiem ražotājiem, kooperatīvām un statūtsabiedrībām par pārstrādes uzņēmumiem piegādāto lauksaimniecības produkciju;

3) prasījumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu nomaksu par vienu gadu līdz maksātnespējas lietas ierosināšanai;

4) valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksu;

5) prasījumi par citu nodokļu un nodevu parādu atmaksu, ieskaitot atlikušos valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus, izņemot atliktos maksājumus.

(4) Pēc pirmajā kārtā paredzēto prioritāro kreditoru prasījumu pilnīgas apmierināšanas atlikušie līdzekļi otrajā kārtā tiek sadalīti pārējo kreditoru prasījumu apmierināšanai šādās grupās:

1) pārējo kreditoru prasījumi (tikai parādu pamatsummas bez procentiem), arī to kreditoru prasījumi, kuri kreditora statusu ieguvuši pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas un uz kuriem līdz ar to neattiecas vispārējais kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš. Atliktie nodokļu maksājumi, pēc maksājumu veikšanas prioritārajiem kreditoriem atlikušie darba algu parādi un citi no darba tiesiskajām attiecībām izrietoši maksājumi tiek pielīdzināti pārējo kreditoru kategorijai;

2) prasījumi par procentu maksājumiem gan prioritārajiem, gan pārējiem kreditoriem;

3) to kreditoru prasījumi, kuri savus prasījumus pieteikuši pēc noteiktā termiņa.

(5) Katras nākamās kreditoru grupas prasījumi tiek apmierināti tikai pēc iepriekšējās kreditoru grupas prasījumu pilnīgas apmierināšanas. Ja parādnieka naudas līdzekļu nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas grupas kreditoru prasījumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram šīs grupas ietvaros.

(6) Līdzekļi, kuri paliek pāri pēc šajā pantā norādīto izmaksu un parādu segšanas, tiek sadalīti parādnieka kapitāla daļu turētājiem proporcionāli katra ieguldījuma lielumam.

28. Papildināt 107.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā notei ktā maksātnespējas procedūra, tad attiecīgie naudas līdzekļi, kas paliek pāri pēc šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto izmaksu un parādu segšanas, administratoram jānodod Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvida­toram."

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 28. pantā vārdus “attiecīgie naudas līdzekļi” ar vārdiem “naudas līdzekļus”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 28. pantā vārdus “minēto izmaksu” ar vārdiem “norādīto izmaksu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 28. pantā vārdus “administratoram jānodod” ar vārdiem “administrators nodod”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

27. Papildināt 107.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Ja pret parādnieku Latvijā uzsākta Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, tad naudas līdzekļus, kas paliek pāri pēc šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā norādīto izmaksu un parādu segšanas, administrators nodod minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvida­toram."

Pārejas noteikumi

1. Līdz ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 2./3.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1995, 20.nr.).

 

2. Ministru kabinets izstrādā un līdz 1996. gada 31.decembrim izdod šā likuma 15.pantā minētos noteikumus par administratora nodrošinājuma kārtību.

 

3. Šā likuma normas, kas regulē administratora nodrošinājumu, nav piemērojamas, kamēr spēkā nav stājušies Ministru kabineta noteikumi par administratora nodrošinājumu.

 

4. Maksātnespējas procesi, kas uzsākti pirms šā likuma spēkā stāšanās, risināmi šajā likumā noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kas noteikti turpmākajos punktos.

 

5. Atalgojums, kas administratoram noteikts uzsāktos maksātnespējas procesos, saglabājams līdzšinējā apmērā, ja kreditoru sapulce nenolemj citādi.

 

6. Noslēgtie mierizlīgumi nav atceļami, pamatojoties uz šā likuma 86.panta pirmās daļas 1.punktu.

 

7. Ja konkursa masa ir realizēta un tās vērtības sadalīšana uzsākta, maksātnespējas un bankrota process turpināms un izbeidzams saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu".

 

8. Ja konkursa masā bija iekļauta manta, kas kalpoja par nodrošinājumu kāda kreditora prasījumam, un konkursa masas vērtības sadalīšana nav uzsākta, vispirms apmierināms nodrošinātā kreditora prasījums tādā apmērā, kāds iegūts par pārdoto ķīlu.

 

9. Kreditoru administrācija vai konkursa valde, ja tāda ir izveidota, iegūst kreditoru komitejas tiesības un pilnvaras saskaņā ar šo likumu.

 

10. Pēc 1998.gada 31.decembra uzsāktie valsts un pašvaldību uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesi risināmi šajā likumā noteiktajā vispārējā kārtībā, nepiemērojot šā likuma XIV nodaļas noteikumus. Līdz 1998.gada 31.decembrim uzsāktie valsts un pašvaldību uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesi pabeidzami, piemērojot šā likuma XIV nodaļas noteikumus.

 

11. Valsts un pašvaldību uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību maksātnespējas un likvidācijas jautājumus, kas nav reglamentēti šajā likumā, līdz 1998.gada 31.decembrim regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

12. Šā likuma 107.panta trešās daļas 1.punktā minētie prasījumi, kuri radušies pirms šā likuma spēkā stāšanās, tiek apmierināti pilnā to pamatsummas apmērā par visu nesamaksāto periodu.

 

13. Lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras ir likvidētas un līdz 1996.gada 1.janvārim izslēgtas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, bet kurām ir nodokļu parādi, un lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras pieņēmušas lēmumu par likvidāciju un uzsākušas likvidāciju līdz 1996.gada 1.janvārim, bet kuru likvidācija līdz 1997.gada 1.janvārim nav pabeigta sakarā ar nerealizētajiem pamatlīdzekļiem, maksātnespējīgu debitoru saistībām un nodokļu maksājumu parādiem, kā arī parādiem par saņemto elektroenerģiju, siltumenerģiju un gāzi, likvidāciju pabeidz un to nodokļu parādus un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības statūtsabiedrību sarakstam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.97. likumu, 04.12.97. likumu un 26.02.98. likumu, kas stājas spēkā no 13.03.98.)

 

14. Šā likuma 109.panta otrajā daļā paredzētā kārtība tiek piemērota tiem 109.panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem līdzekļiem, kas piešķirti, sākot ar 2000.gada 2.septembri.

(2000.gada 7.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.01.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ar rīkojumu ir tiesīgs nodot citām institūcijām.

(2003.gada 29.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.07.2003.)

 

16. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana pēc šo pārejas noteikumu 15.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas tiek noformēta ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu.

(2001.gada 10.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 05.06.2001.)

 

17. Persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā. Uz šiem administratoriem neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras uzraudzību pār administratora darbību un pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem (19.panta astotā un devītā daļa, 23.panta trešā daļa, 24.panta sestā daļa, 60.panta pirmā daļa, 61.pants, 108.panta sestā daļa).

(2003.gada 29.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.2005. likumu)

17.1 Ja maksātnespējas procesa administrators iecelts pirms 2003.gada 1.janvāra, bet attiecīgais maksātnespējas process netiek izbeigts līdz 2006.gada 1.jūlijam, tiesa pēc Aģentūras pieteikuma lemj par administratora atcelšanu.

(2005.gada 20.oktobra likuma redakcijā)

 

18. Kamēr Ministru kabinets nav noteicis administratoru sertifikācijas kārtību, tiesa administratoru ieceļ un apstiprina atbilstoši šā likuma 13. un 14.pantā noteiktajām kvalifikācijas pazīmēm.

(2002.gada 13.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2002.)

 

19. Zvērināti advokāti un zvērināti revidenti, kuri līdz 2002.gada 1.jūlijam veikuši administratora pienākumus, līdz 2003.gada 1.jūlijam ir tiesīgi bez kvalifikācijas pārbaudes saņemt maksātnespējas procesa administratora sertifikātu uz trim gadiem.

(2002.gada 13.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.07.2002.)

20. Šā likuma 108.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2003.gada 1.janvāra, kā arī attiecībā uz maksātnespējas lietām, kurās administrators iecelts un par kurām tiesas spriedums par maksātnespēju taisīts pēc 2003.gada 1.janvāra.

(2003.gada 29.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.07.2003.)

 

21. Līdz 2003.gada 31.decembrim summa, ko Aģentūra izmaksā, lai segtu viena maksātnespējas procesa izmaksas, kuras minētas šā likuma 109.pantā, nedrīkst pārsniegt 950 latus.

(2003.gada 29.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.07.2003.)

 

22. Nosakot kārtību, kādā sedzami tāda maksātnespējīga uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības parādi, attiecībā uz kuru lēmums par maksātnespējas procesa risinājumu pieņemts līdz 2003.gada 1.janvārim, administrators pirmās kārtas prioritāro kreditoru prasījumu pirmajā grupā iekļauj darbinieku prasījumus attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, prasījumus attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, prasījumus attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.

(2003.gada 29.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.07.2003.)

 

23. Šā likuma 15.panta noteikumi par administratora nodrošinājumu nav attiecināmi uz Uzņēmumu reģistru, nodokļu administrāciju, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvi, kuram tiesa uzlikusi par pienākumu veikt administratora funkcijas maksātnespējas procesā.

(2003.gada 29.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.07.2003.)

 

24. (Izslēgts ar 19.05.2005. likumu)

25. Šā likuma 2.panta piektā daļa stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.

(2005.gada 17.marta likuma redakcijā)

 

26. Šā likuma 16.panta otrās daļas jaunā redakcija, kas nosaka administratora kandidāta izvēli pēc nejaušības principa, stājas spēkā 2005.gada 1.jūnijā.

(2005.gada 17.marta likuma redakcijā)

27. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 13.1panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumi Nr.492 “Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(2005.gada 19.maija likuma redakcijā)

 

28. Šā likuma 19.panta astotās daļas jaunā redakcija par pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Izteikt pārejas noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

 "17.  Uz personu, kas iecelta par maksātnespējas procesa administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem (24.panta sestā daļa, 108.panta sestā daļa)."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Izslēgt pārejas noteikumu 15. un 16. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< span lang=LV> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Pārejas noteikumos:

izslēgt 15. un 16. punktu;

 

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

 “17.  Uz personu, kas iecelta par maksātnespējas procesa administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, neattiecas likuma normas, kas paredz Aģentūras pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem (24.panta sestā daļa, 108.panta sestā daļa).”

 

Pārejas noteikums

 Šā likuma 29.pants stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

35.

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 28.pants par grozījumu pārejas noteikumu 17. punktā stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīts

Pārejas noteikums

Šā likuma 28.pants par grozījumu pārejas noteikumu 17. punktā stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.