M/U/T/TA-831lik

Protokols latviešu valodā

Protokols angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā Protokolu par pārvietošanas kārtību

 

1.pants. 2005.gada 25.novembrī parakstītais Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā Protokols par pārvietošanas kārtību (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokols stājas spēkā tā 7.panta 2.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU LIECINIEKU UN CIETUŠO AIZSARDZĪBĀ

PROTOKOLS

PAR PĀRVIETOŠANAS KĀRTĪBU

 

Latvijas Republikas valdība, Igaunijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk tekstā – Puses),

 

Saskaņā ar 2000.gada 17.marta Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā (turpmāk tekstā – Vienošanās) 1., 2. un 4.pantu,

 

Ņemot vērā 2000.gada 26.maija Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību, 2000.gada 26.maija Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību un 2000.gada 26.maija Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību,

 

Ņemot vērā arī 1998.gada 13.novembra Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Baltijas valstu sakaru virsniekiem, kā arī 1961.gada 18.aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām,

 

Pārliecinātas, ka ir nepieciešams noteikt pārvietošanas kārtību attiecībā uz Pušu liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbiniekiem un aizsardzībā esošām personām,

 

vienojas par sekojošo:

 

1.pants

 

1.      Šī Protokola ietvaros ar pārvietošanu saprot Pušu liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbinieku un aizsardzībā esošu personu, kuras pavada augstāk minētie darbinieki, ieceļošanu, uzturēšanos, tranzītu un izceļošanu.

2.      Puses nosaka kompetentās iestādes, kurām ir pietiekamas pilnvaras nodrošināt Pušu liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbinieku un aizsardzībā esošu personu, kuras pavada augstāk minētie darbinieki, pārvietošanos.binieku un aizsardz

3.      Pārvietošana šī Protokola ietvaros tiek veikta saskaņā ar katras Puses normatīvajiem aktiem, kas regulē klasificētās informācijas aizsardzību, kā arī saskaņā ar attiecīgajiem Pušu valstu starptautiskajiem līgumiem un tiek koordinētas starp Pušu iestādēm un starp Pusēm.

2.pants

 

1.       Puses nodrošina, ka pārvietošanas kārtība tiek piemērota tikai attiecībā uz:

1.1.           liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbiniekiem, kas šķērso Pušu valstu robežas;

1.2.           aizsardzībā esošām personām, kas šķērso Pušu valstu robežas, bet obligātā liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbinieku pavadībā;

1.3.           transporta līdzekļiem, kas tiek izmantoti Pušu valstu robežu šķērsošanai;

1.4.           precēm, naudu un citiem objektiem, kurus saskaņā ar katras Puses normatīvajiem aktiem nav jādeklarē, šķērsojot valsts robežu.

 

3.pants

 

1.                Steidzamības gadījumā liecinieku un cietušo aizsardzības dienesta vadītājs iesniedz katras Puses par robežu šķērsošanu atbildīgās institūcijas vadītājam lūgumu par Pušu robežu šķērsošanu bez personu, identifikācijas dokumentu un transporta līdzekļu dokumentu pārbaudes un par to, ka šāda robežu šķērsošana netiek ievadīta, jo īpaši, valsts robežsardzes un muitas dienestu datu bāzēs.

2.                  Pušu liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbinieki informē kompetentās iestādes par:

2.1.            Pušu valstu robežu šķērsošanas laiku un vietu;

2.2.           Puses liecinieku un cietušo aizsardzības dienesta atbildīgo darbinieku, kas šķērso valsts robežu, norādot tā vārdu, uzvārdu, īpašu identifikācijas numuru (ja tāds ir) un kontaktdatus;

2.3.            Pušu valstu robežu šķērsojošo personu skaitu;

2.4.           robežu šķērsojošiem transporta līdzekļiem, norādot tā veidu un reģistrācijas numuru.

3.                Pārvietošanas kārtības detalizētu regulējumu var noteikt katras Puses par robežu šķērsošanu atbildīgās institūcijas vadītājs, saskaņojot to ar Puses liecinieku un cietušo aizsardzības dienesta vadītāju. Tomēr šāda regulējuma neesamība netraucē pārvietošanai.

 

4.pants

 

1.       Puses nodrošina, ka pārvietošanas laikā saņēmējas Puses liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbinieki aizsargā un pavada ieradušās Puses darbiniekus un aizsardzībā esošās personas.

2.       Saņēmējas Puses liecinieku un cietušo aizsardzības dienests nodrošina, ka eskortētie darbinieki un aizsardzībā esošās personas, un transporta līdzekļi pārvietojas bez kavēšanās, apstāšanās un pārbaudes saņēmējas Puses teritorijā.

 

5.pants

 

1.       Saskaņā ar Pušu normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Puses nosaka vienu sakaru virsnieku no katras Puses liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbiniekiem, lai īstenotu šī Protokola noteikumus efektīvi, diskrēti un lietderīgi.

2.       Pušu sakaru virsniekiem drīkst būt vietnieki un palīgi no liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu darbiniekiem.

 

6.pants

 

Šī Protokola 1.pantā minētās kompetentās iestādes tiek noteiktas 30 dienu laikā no šī Protokola spēkā stāšanās dienas.

 

7.pants

 

1.      Šis Protokols ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

2.      Šis Protokols stājas spēkā, kad Depozitārijs saņem pēdējo paziņojumu par nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu. Katrai Pusei ir tiesības pārtraukt šī Protokola darbību, paziņojot par šādu nodomu sešus mēnešus iepriekš.

3.      Šo Protokolu jebkurā laikā var grozīt, visām Pusēm par to vienojoties. Grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī panta 2.daļu.

 

Parakstīts Rīgā 2005.gada 25.novembrī trīs oriģinālos eksemplāros, katrs eksemplārs latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Interpretācijas atšķirību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā

 

Igaunijas Republikas

valdības vārdā

 

Lietuvas Republikas

valdības vārdā

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

Dz.Jaundžeikars

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

A.Zamozdika

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2005. 16:34

vārdu skaits: 720

A.Zamozdika 7219003

E-pasts: aija.zamozdika@iem.gov.lv


The Protocol to the Agreement

Between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania on Cooperation in Protection of Witnesses and Victims’

regarding the PROCEDURE OF TRANSFER

 

The Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as Parties),

 

According to the Articles 1, 2 and 4 of the Agreement between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania on Cooperation in Protection of Witnesses and Victims of 17 March 2000 (hereinafter referred to as the Agreement),

 

Taking into account the Agreement between Government of the Republic of Latvia and Government of the Republic of Estonia concerning Mutual Protection of Classified Information of 26 May 2000, the Agreement between Government of the Republic of Latvia and Government of the Republic of Lithuania on the Mutual Protection of Classified Information of 26 May 2000 and the Agreement between Government of the Republic of Estonia and Government of the Republic of Lithuania on Mutual Protection of Classified Information of 26 May 2000,

 

Taking into account also the Agreement between the Ministry of Interior of the Republic of Latvia, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Estonia and the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania on Liaison Officers of the Baltic States of 13 November 1998, as well as Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961,

 

Being assured that it is necessary to establish the procedure of transfer with regard to the officers of witnesses and victims’ protection services of the Parties and persons under protection,

 

Have agreed as follows:

 

 

 

 

ARTICLE 1

 

1.                 The transfer within the framework of this Protocol shall mean the arrival, stay, transit and departure of the officers of witnesses and victims’ protection services of the Parties and persons under protection accompanied by them.

2.                 The Parties shall appoint competent institutions with sufficient authority to provide transfer of the officers of witnesses and victims’ protection services of the Parties and persons under protection accompanied by them.

3.                 The transfer procedure under this Protocol shall be carried out in accordance with the legislation of each Party, which regulates protection of classified information, as well as with respective international agreements of the Parties and shall be co-ordinated among institutions of each Party and among the Parties.

 

ARTICLE 2

 

1. The Parties shall ensure that the procedure of transfer is used only with regard to:

1.1. the officers of witnesses and victims’ protection services crossing the state borders of the Parties;

1.2. the persons under protection crossing the state borders of the Parties, but in mandatory escort of the officers of witnesses and victims’ protection services;

1.3. the means of transport, used for crossing the state borders of the Parties;

1.4. the goods, money and other objects, allowed by the legislation of each Party not to  be declared at crossing the state border.

 

ARTICLE 3

 

1.     In the case of necessity the Head of the witnesses and victims’ protection service shall provide a request to the Head of the institution competent for state border crossing of each Party to cross the state border of the Parties without checking the person, identification documents and documents of the means of transport and that such state borders crossing is not recorded in particular in the databases of the state border guard and customs services.

2.     The officers of the witnesses and victims’ protection services of the Parties shall inform responsible competent institution of:

2.1.          the time period and border crossing point of the Parties;

2.2.          the responsible officer of the witnesses and victims’ protection service of the Party crossing the state border, specifying the name, last name, special identification number (if available) and contact data;

2.3.          the amount of persons crossing the state borders of the Parties;

2.4.          the means of transport crossing the state borders, indicating transport mode and registration number.

3.     The detailed regulation of the procedure of transfer may be defined by the Head of the institution competent for state border crossing of each Party harmonizing it with the Head of the witnesses and victims’ protection service of the Party. However, the absence of such definition shall not prevent the transfer.

 

ARTICLE 4

 

1.  The Parties shall ensure that during the transfer the officers of witnesses and victims’ protection service of the receiving Party protect and escort the officers and persons under protection of the coming Party.

2. The witnesses and victims’ protection service of the receiving Party shall ensure that escorted officers and persons under protection and means of transport move without delay, stopping and checking in the territory of the receiving Party.

 

ARTICLE 5

 

1.     In order to implement the provisions of this Protocol efficiently, discreetly and expediently the Parties shall appoint one Liaison Officer from the officers of witnesses and victims’ protection services of each Party in accordance with the legislation and international agreements of the Parties.

2.     The Liaison Officers of the Parties may have deputies and assistants from the officers of witnesses and victims’ protection services.

 

ARTICLE 6

 

The competent institutions referred to in Article 1 of this Protocol shall be appointed within 30 days after entering into force of this Protocol.

 

ARTICLE 7

 

1.  This Protocol shall be integral part of the Agreement.

2. This Protocol shall come into force, when the Depositary receives the last notification about completion of all necessary internal procedures. Each Party shall have the right to withdraw from this Protocol with six months prior written notification of such intention.

3.  This Protocol may at any time be amended with the agreement of all Parties. The amendments shall come into force pursuant to the paragraph 2 of this Article.

 

Signed in Riga, on 25 November 2005 in three original copies, each of the copies in the Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages, all of these texts being authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Government

of the Republic

of Latvia

 

 

 

 

 

 

_________________

For the Government

of the Republic

of Estonia

 

 

 

 

 

 

_________________

 

For the Government

of the Republic

of Lithuania

 

 

 

 

 

 

 

___________________

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

Dz.Jaundžeikars

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

A.Zamozdika

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2005. 16:36

vārdu skaits: 1069

A.Zamozdika 7219003

E-pasts: aija.zamozdika@iem.gov.lv

 


Anotācija likumprojektam

“Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā protokolu par pārvietošanas kārtību”

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

 

2005.gada 20.aprīlī Eiropas Padomes ietvaros tika pieņemta rezolūcija par liecinieku un cietušo aizsardzību (Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice), kas uzskatāms par vienu no pirmajiem starptautiskajiem daudzpusējiem dokumentiem šajā jomā.

Kā pirmais starptautiskais divpusējais līgums šajā jomā uzskatāma 2000.gada 17.martā parakstītā Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā (turpmāk tekstā – Vienošanās) (likums Saeimā pieņemts 2000.gada 8.jūnijā).

Vienošanās mērķis ir sadarboties aizsargājamo personu personīgo un mantisko tiesību, brīvību un likumisko interešu aizsardzībā pret jebkuriem draudiem vai iespaidošanas. Sadarbība Vienošanās ietvaros izpaužas vairākās formās, tajā skaitā apmaiņā ar operatīvo, izziņas un citu informāciju, veicot operatīvas un citas darbības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi nodrošinātu personu aizsardzību u.c.

Vienošanās 3. un 4.pants paredz, ka nepieciešamības gadījumā aizsargājamā persona var tikt pārvietota uz citas Puses valsts teritoriju, nodrošinot šo personu ar nepieciešamajiem uzturēšanās un citiem dokumentiem. Tomēr Vienošanās nav paredzēta kārtība, kādā veidā aizsargājamā persona tiek pārvietota uz citas Puses valsts teritoriju, tāpēc tika izstrādāts Vienošanās protokols par pārvietošanas kārtību (turpmāk tekstā – Protokols).

 

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Protokolā paredzētā pārvietošanas kārtība attiecas tikai uz aizsargājamām personām un uz Pušu liecinieku un cietušo aizsardzības dienesta darbiniekiem, kas pavada šīs personas.

Nepieciešamības gadījumā Puse var iesniegt lūgumu citai Pusei, lai tā atļauj šķērsot robežu bez personu identitātes un attiecīgo dokumentu pārbaudes, turklāt lai šis robežu šķērsošanas fakts netiktu reģistrēts nevienā datu bāzē. Šādos gadījumos lūgumā ir jāietver noteikta informācija, piemēram, informācija par robežu šķērsošanas vietu un laiku, par personu skaitu un transporta līdzekļa veidu.

Protokolā iekļauts arī noteikums, ka nepieciešamības gadījumā vēl detalizētāku robežšķērsošanas kārtību var noteikt Pušu institūciju, kas atbildīgas par robežu šķērsošanu, vadītājs, saskaņojot to ar attiecīgo Pušu liecinieku un cietušo aizsardzības dienestu vadītājiem.

Protokola īstenošanai Puses var nozīmēt sakaru virsniekus.

 

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

II  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

 

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2005

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Protokola īstenošana tiks nodrošināta esošo Valsts policijai piešķirto resursu ietvaros.

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V  Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

2000.gada 17.martā parakstītās Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo aizsardzībā 3. un 4.pants paredz, ka nepieciešamības gadījumā aizsargājamā persona var tikt pārvietota uz citas Puses valsts teritoriju, nodrošinot šo personu ar nepieciešamajiem uzturēšanās un citiem dokumentiem, tomēr Vienošanās nav paredzēta kārtība, kādā veidā aizsargājamā persona tiek pārvietota uz citas Puses valsts teritoriju, tāpēc tika izstrādāts Vienošanās protokols par pārvietošanas kārtību.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI  Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un informācija par to tiks ievietota Iekšlietu ministrijas mājas lapā un NAIS.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs                                                        Dz.Jaundžeikars

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

A.Zamozdika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2005. 16:20

vārdu skaits: 1115

A.Zamozdika 7219003

e-pasts: aija.zamozdika@iem.gov.lv