2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2005.gada 7. decembrī Nr. 8/6-2.2.-88

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________            _______________________

 

 

2. ______________________            _______________________

 

 

3. ______________________            _______________________

 

 

4. ______________________            _______________________

 

 

5. ______________________            _______________________

 

 

6. ______________________            _______________________

 

 

7. ______________________            _______________________

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

 

1. Papildināt likuma “Par valsts pensijām” 11. pantu ar jaunu 4.1 daļu šādā redakcijā :

 

“4.1 Tiesības pieprasīt un saņemt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā likuma pirmajā daļā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas ir personām, kuras vismaz 10 gadus ir nostrādājušas veselībai kaitīga darba apstākļos un kuru kopīgais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Veselībai kaitīgo darbu sarakstu nosaka Ministru kabinets”.

 

2. Papildināt likuma “Par valsts pensijām” 11. pantu ar jaunu 4.2 daļu šādā redakcijā:

 

“4.2 Tiesības pieprasīt un saņemt vecuma pensiju piecus gadus pirms šī panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšana ir politiski represētajām personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem”.