Juridiskā komisija

 

 

 

 

 

Rīgā, 2006.gada 9.martā

Nr.9/3 –

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojekta

“Grozījumi Koncernu likumā” (reģ.nr.1461) izskatīšanu trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                   M.Segliņš

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                       Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Likumprojekts “Grozījumi Koncernu likumā” (reģ.nr. 1461)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Koncernu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Koncernu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdu "pilnsapulce" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībnieku sapulce" (attiecīgā locījumā);

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.panta trešo rindkopu, saskaņā ar kuru tiek ierosināts aizstāt visā likuma tekstā vārdu “uzņēmums” ar vārdu “komersants”.

 

Atbalstīts

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pilnsapulce" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībnieku sapulce" (attiecīgā locījumā), vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) – ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā).

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) izpildinstitūcija — sabiedrības valde vai cita ar likumu vai statūtiem noteikta izpildinstitūcija, kurai ir tiesības vadīt sabiedrības darbību;

2) līdzdalība — piedalīšanās sabiedrības pamatkapitālā ar ieguldījumu;

3) pārraudzības institūcija — sabiedrības padome;

4) peļņa — sabiedrības peļņas daļa, ko saskaņā ar attiecīgo uzņēmējdarbības veidu regulējošo likumu ir tiesīga sadalīt sabiedrības pilnsapulce, apstiprinot sabiedrības gada pārskatu;

5) pilnsapulce — akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulce vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce;

6) sabiedrība — akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

7) sabiedrības dalībnieks — akciju sabiedrības akcionārs vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieks;

8) uzņēmums — uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība likuma "Par uzņēmējdarbību" izpratnē, kā arī fiziskā persona.

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "vai cita ar likumu vai statūtiem noteikta izpildinstitūcija, kurai ir tiesības vadīt sabiedrības darbību";

 

izslēgt 4.punktu;

 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dalībnieku sapulce – akciju sabiedrības akcionāru sapulce vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce";

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) komersants – komercsabiedrība, kā arī jebkura fiziskā persona."

2.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 1.panta 8.punktu (likumprojekta 2.panta ceturtā rindkopa) šādā redakcijā:

“8) uzņēmums – komercsabiedrība Komerclikuma izpratnē, kā arī fiziskā persona.”

 

Atbalstīts

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "vai cita ar likumu vai statūtiem noteikta izpildinstitūcija, kurai ir tiesības vadīt sabiedrības darbību";

 

izslēgt 4.punktu;

 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dalībnieku sapulce – akciju sabiedrības akcionāru sapulce vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce;";

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) uzņēmums – komercsabiedrība Komerclikuma izpratnē, kā arī fiziskā persona.”

 

2.pants. Koncerns

(1) Koncerns ir valdošā uzņēmuma un vienas vai vairāku atkarīgo sabiedrību kopums.

(2) Valdošais uzņēmums ir tāds uzņēmums, kuram ir izšķirošā ietekme vienā vai vairākās sabiedrībās un kurš atrodas Latvijā vai ārvalstī. Tiesiskās attiecības, kas izriet no likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" 3.panta 5. un 6.punkta, nav apspriežamas pēc šā likuma noteikumiem.

(3) Atkarīgā sabiedrība ir valdošā uzņēmuma izšķirošajā ietekmē esoša sabiedrība, kura atrodas Latvijā. Atkarīgā sabiedrība vienlaikus var atrasties vairāku valdošo uzņēmumu izšķirošajā ietekmē.

(4) Šis likums, izņemot noteikumus par kreditoru aizsardzību, nav piemērojams, ja fiziskajai personai vienā sabiedrībā pieder visas akcijas (kapitāla daļas).

3. Izslēgt 2.panta otrās daļas otro teikumu.

3.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 2.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Tiesiskās attiecības, kas izriet no likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta, nav apspriežamas pēc šā likuma noteikumiem.””

 

Atbalstīts

3. Izteikt 2.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Tiesiskās attiecības, kas izriet no likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta, nav apspriežamas pēc šā likuma noteikumiem.”

31.pants. Atkarības pārskata pārbaude

(1) Atkarības pārskats vienlaikus ar atkarīgās sabiedrības gada pārskatu un ziņojumu ir pakļauts obligātai revidenta pārbaudei.

(2) Revidents pārbauda, vai:

1) atkarības pārskatā ietvertās faktiskās ziņas atbilst patiesībai;

2) atkarības pārskatā minēto atkarīgās sabiedrības veikto darījumu izpildījuma vērtība nav bijusi nesamērīgi augsta, un, ja šī izpildījuma vērtība ir bijusi nesamērīgi augsta, vai atlīdzināti tā rezultātā atkarīgajai sabiedrībai radušies zaudējumi;

3) nepastāv apstākļi, kuru dēļ atkarības pārskatā minētie pasākumi būtu novērtējami citādi, nekā to veikusi atkarīgās sabiedrības izpildinstitūcija.

(3) Atkarības pārskata pārbaudei attiecīgi p iemērojami likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteikumi. Likumā paredzētās tiesības revidentam ir arī attiecībā uz valdošo uzņēmumu un citiem uzņēmumiem, kas apvienoti koncernā ar valdošo uzņēmumu.

(4) Atbilstoši pārbaudes rezultātiem revidents sastāda rakstveida atzinumu par šā panta otrajā daļā minētajiem jautājumiem. Ja revidents, pārbaudot gada pārskatu, ziņojumu un atkarības pārskatu, konstatē, ka atkarības pārskats ir nepilnīgs, viņam ir pienākums to īpaši norādīt atzinumā. Revidents atzinumu paraksta un iesniedz atkarīgās sabiedrības izpildinstitūcijai.

(5) Atkarīgās sabiedrības izpildinstitūcija atkarības pārskatu un revidenta atzinumu kopā ar gada pārskatu, ziņojumu un priekšlikumu par peļņas sadali iesniedz atkarīgās sabiedrības pārraudzības institūcijai. Katram pārraudzības institūcijas loceklim ir tiesības iepazīties ar atkarības pārskatu un revidenta atzinumu.

(6) Atkarīgās sabiedrības pārraudzības institūcija sniedz ziņojumu pilnsapulcei, izsakot savu viedokli arī par revidenta atzinumu. Pilnsapulcei sniegtā ziņojuma noslēgumā atkarīgās sabiedrības pārraudzības institūcija iekļauj paziņojumu par to, vai ceļami iebildumi pret atkarības pārskata noslēgumā ietverto atkarīgās sabiedrības izpildinstitūcijas paziņojumu.

(7) Pēc atkarīgās sabiedrības pārraudzības institūcijas pieprasījuma revidentam ir pienākums piedalīties atkarības pārskata apspriešanā pārraudzības institūcijas sēdē.

(8) Pārbaudīto un apstiprināto atkarības pārskatu un revidenta atzinumu kopā ar gada pārskatu un ziņojumu atkarīgās sabiedrības izpildinstitūcija iesniedz Uzņēmumu reģistram.

4. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Atkarības pārskata pārbaudei attiecīgi piemērojami likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteikumi. Likumā paredzētās tiesības revidentam ir arī attiecībā uz valdošo komersantu un citiem komersantiem, kas apvienoti koncernā ar valdošo komersantu."

4.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Atbalstīts

 

36.pants. Iekļaušana, pamatojoties uz sabiedrības dalībnieku vairākuma lēmumu

(1) Sabiedrības dalībnieku pilnsapulce var pieņemt lēmumu par sabiedrības iekļaušanu citā sabiedrībā (galvenajā sabiedrībā) arī tad, ja nākamā galvenā sabiedrība ieguvusi 90 vai vairāk procentus no iekļaujamās sabiedrības akcijām (kapitāla daļām). No iekļaujamās sabiedrības akciju (kapitāla daļu) kopējā skaita atņem akcijas (kapitāla daļas), kuras ieguvusi pati iekļaujamā sabiedrība, kā arī tās akcijas (kapitāla daļas), kuras tur cita persona iekļaujamās sabiedrības labā. Uz šāda lēmuma pieņemšanu nav attiecināmi likuma un statūtu noteikumi, kas regulē sabiedrības statūtu grozīšanu.

(2) Iekļaušanai piemērojami šā likuma 35.panta otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumi, kā arī šā panta trešās, ceturtās un piektās daļas noteikumi.

(3) Iekļaujamās sabiedrības pilnsapulces darba kārtībā ietver nākamās galvenās sabiedrības:

1) firmu un juridisko adresi;

2) paziņojumu, ar kuru šī sabiedrība atstumtajiem sabiedrības dalībniekiem kā atlīdzību par viņu akcijām (kapitāla daļām) piedāvā savas akcijas (kapitāla daļas), bet šā likuma 38.panta pirmās daļas trešajā teikumā minētajā gadījumā — arī atlīdzību naudā. Šis paziņojums ir ietverams arī nākamās galvenās sabiedrības pilnsapulces darba kārtībā.

(4) Iekļaušana ir pakļauta obligātai zvērināta revidenta pārbaudei. Zvērinātu revidentu ieceļ nākamās galvenās sabiedrības izpildinstitūcija. Zvērināta revidenta atzinumam attiecīgi piemērojami šā likuma 10.panta trešās daļas noteikumi.

(5) Pēc tam, kad paziņots par pilnsapulces sasaukšanu, kurā tiks lemts par piekrišanu iekļaušanai, nākamās galvenās sabiedrības izpildinstitūcija nodrošina šā likuma 35.panta trešajā daļā minēto dokumentu un šā panta ceturtajā daļā minētā zvērināta revidenta atzinuma pieejamību nākamās galvenās sabiedrības, kā arī iekļaujamās sabiedrības akcionāriem paziņojumā norādītajā laikā un vietā. Ziņojumā par iekļaušanu tiesiski un saimnieciski tiek izskaidrots un pamatots šā likuma 38.pantā paredzētās atlīdzības veids un apmērs.

5. Izteikt 36.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Sabiedrības dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumu par sabiedrības iekļaušanu citā sabiedrībā (galvenajā sabiedrībā) arī tad, ja nākamā galvenā sabiedrība ieguvusi 90 vai vairāk procentus no iekļaujamās sabiedrības akcijām (kapitāla daļām)."

 

 

 

4. Izteikt 36.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Sabiedrības dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumu par sabiedrības iekļaušanu citā sabiedrībā (galvenajā sabiedrībā) arī tad, ja nākamā galvenā sabiedrība ieguvusi 90 vai vairāk procentus no iekļaujamās sabiedrības akcijām (kapitāla daļām)."