Likumprojekts
Likumprojekts

 

Grozījumi Koncernu likumā

 

Izdarīt Koncernu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdu "pilnsapulce" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībnieku sapulce" (attiecīgā locījumā);

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā);

vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

2.  1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "vai cita ar likumu vai statūtiem noteikta izpildinstitūcija, kurai ir tiesības vadīt sabiedrības darbību";

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) dalībnieku sapulce – akciju sabiedrības akcionāru sapulce vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce";

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) komersants – komercsabiedrība, kā arī jebkura fiziskā persona."

 

3. Izslēgt 2.panta otrās daļas otro teikumu.

 

4. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Atkarības pārskata pārbaudei attiecīgi piemērojami likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteikumi. Likumā paredzētās tiesības revidentam ir arī attiecībā uz valdošo komersantu un citiem komersantiem, kas apvienoti koncernā ar valdošo komersantu."

 


5. Izteikt 36.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Sabiedrības dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumu par sabiedrības iekļaušanu citā sabiedrībā (galvenajā sabiedrībā) arī tad, ja nākamā galvenā sabiedrība ieguvusi 90 vai vairāk procentus no iekļaujamās sabiedrības akcijām (kapitāla daļām)."

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa


Likumprojekta „Grozījumi Koncernu likumā” anotācija

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar “Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma” pārejas noteikumu 1.2 punktu ar 2006.gada 19.maiju spēku zaudē virkne likumu (t.sk. likums “Par uzņēmējdarbību”, likums “Par akciju sabiedrībām”, likums “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”, likums “Par valsts uzņēmumu”, likums “Par pašvaldību uzņēmumu” u.c.), pabeidzot pāreju uz Komerclikumā ietverto komercdarbības tiesisko regulējumu.

Koncernu likumā lietotā terminoloģija neatbilst Komerclikumam.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts redakcionāli groza Koncernu likumu, saskaņojot tajā lietoto terminoloģiju ar Komerclikumu.

Likumprojekts pilnībā atrisinās I sadaļas 1.punktā minētās problēmas.

Likumprojekts izstrādāts izpildot Ministru prezidenta rezolūcijas 23.03.2005. Nr.111-1/93 un 08.06.2005. Nr.18/SAN-1063/6625.

3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2005.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2006. – 2008.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Netiek plānotas izmaiņas valsts un pašvaldību  budžeta ieņēmumos.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Ministru kabineta noteikumu ieviešanai nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts un pašvaldību budžeta.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot likumu pēc tā pieņemšanas likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Tieslietu ministre                                                                         S.Āboltiņa

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

G.Kauliņš

 

 

 

 

31.10.2005 15:30

737

G. Kauliņš

7036769, gundars.kaulins@tm.gov.lv