Likumprojekts pirms otrā lasījuma

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījumi Civilprocesa likumā

(reģ.nr.1460)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(15)

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Apstākļu noskaidrošana civillietā

(1) Tiesa noskaidro lietas apstākļus pēc tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem, kuri iegūti likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Tiesa izskaidro lietas dalībniekiem viņu tiesības un pienākumus, kā arī procesuālo darbību izdarīšanas vai neizdarīšanas sekas.

 

1.

Juridiskā komisija

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesa noskaidro lietas apstākļus, pārbaudot pierādījumus, kuri iegūti likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

1. Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesa noskaidro lietas apstākļus, pārbaudot pierādījumus, kuri iegūti likumā noteiktajā kārtībā.”

13.pants. Tiesvedības valoda

(1) Tiesvedība notiek valsts valodā.

(2) Dokumentus svešvalodās lietas dalībnieki iesniedz, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

(3) Tiesa var pieļaut atsevišķas procesuālās darbības arī citā valodā, ja to lūdz kāds no lietas dalībniekiem un ja visi lietas dalībnieki tam piekrīt. Tiesas sēdes protokols un tiesas nolēmumi rakstāmi valsts valodā.

(4) Lietas dalībniekiem, izņemot juridisko personu pārstāvjus, kuri nepārvalda tiesvedības valodu, tiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties procesuālajās darbībās, izmantojot tulka palīdzību.

 

2.

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 13. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Dokumentus angļu, krievu un vācu valodā var iesniegt, nepievienojot tulkojumu.”

Neatbalstīts

 

15.pants. Civillietas izskatīšanas tiešums un mutiskums

(1) Pirmās instances un apelācijas instances tiesa, izskatot civillietu, pati pārbauda pierādījumus lietā.

(2) Uz tiesu uzaicinātās un izsauktās personas paskaidrojumus un liecības dod mutvārdos. Iepriekš nopratināto liecinieku protokolētās liecības, rakstveida pierādījumi un citi materiāli pēc pušu lūguma tiek nolasīti. Tiesa var lietā esošos dokumentus nenolasīt, ja puses tam piekrīt.

 

3.

Juridiskā komisija

Papildināt 15. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šajā likumā paredzētajos gadījumos tiesa pieteikumus, sūdzības un atsevišķus jautājumus izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi.”

Atbalstīts

2. Papildināt 15. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šajā likumā paredzētajos gadījumos tiesa pieteikumus, sūdzības un atsevišķus jautājumus izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi.”


 

25.pants. Piekritība apgabaltiesai

(1) Apgabaltiesa izskata šādas tiesai pakļautās lietas:

1) lietas, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu;

2) lietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 30 000 latu;

3) lietas par patenttiesību un preču zīmju aizsardzību;

4) lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;

5) lietas par kredītiestāžu maksātnespēju un likvidāciju.

(2) Ja lietā savienoti vairāki prasījumi, no kuriem vieni piekrīt rajona (pilsētas) tiesas izskatīšanai, bet citi - apgabaltiesas izskatīšanai, vai arī rajona (pilsētas) tiesā pieņemta pretprasība, kas piekrīt izskatīšanai apgabaltiesā, lietu izskata apgabaltiesa.

 

251.pants. Lietas, kuras tiesa izskata sevišķā tiesāšanas kārtībā

Sevišķā tiesāšanas kārtībā tiesa izskata lietas:

1) par adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu;

2) par personu atzīšanu par rīcībnespējīgām un aizgādnības nodibināšanu;

3) par aizgādnības nodibināšanu personām to izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;

4) par aizgādnības nodibināšanu promesošo vai pazudušo personu mantai;

5) par pazudušo personu izsludināšanu par mirušām;

6) par tādu faktu konstatēšanu, kuriem ir juridiska nozīme;

7) par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā;

8) par tiesību atjaunošanu pēc parāda aktiem vai uzrādītāja vērtspapīriem;

9) par mantojuma tiesībām;

10) par nekustamā īpašuma izpirkšanu;

11) par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;

12) par kredītiestāžu likvidāciju vai maksātnespēju;

13) par streika vai streika pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu;

14) par lokauta vai lokauta pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu.

 

46.nodaļa
Lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju

1. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 34.panta pirmās daļas 3.punktā, 251.panta 11.punktā un 46.nodaļas nosaukumā vārdus "uzņēmumu un uzņē­mējsabiedrību maksātnespēju" ar vārdiem "uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību, kā arī komercreģistrā reģistrētu komersantu maksātnespēju".

4.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

Atbalstīts

 


 

34.pants. Valsts nodeva

(1) Par katru prasības pieteikumu - sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem šajā pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā, - maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

1) par prasību, kas novērtējama naudas summā:

a) līdz 100 latiem — 10 latu,

b) no 101 lata līdz 1000 latiem — 15 procenti no prasības summas,

c) no 1001 lata līdz 5000 latiem — 150 latu plus 2,5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 1000 latus,

d) no 5001 lata līdz 20 000 latiem — 250 latu plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 5000 latus,

e) no 20 001 lata līdz 100 000 latiem — 490 latu plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 20 000 latus,

f) no 100 001 lata līdz 500 000 latiem — 1290 latu plus 0,3 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 100 000 latus,

g) vairāk par 500 000 latiem — 2490 latu plus 0,05 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 500 000 latus;

2) par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā - 50 latu, bet par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā ar personu, kas noteiktā kārtībā atzīta par bezvēsts promesošu vai rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, vai ar personu, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas nav mazāks par trim gadiem, - 5 lati;

3) par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās — 10 latu, bet par pieteikumu lietās par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju vai kredītiestāžu maksātnespēju vai likvidāciju — 100 latu;

4) par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē, — 20 latu;

5) par prasības nodrošinājuma pieteikumu — 20 latu, bet par prasības nodrošinājuma pieteikumu lietās, kurās prasības summa ir lielāka par 4000 latiem, — 0,5 procenti no prasības summas;

6) par pierādījumu nodrošināšanas pieteikumu, ja tas iesniegts pirms lietas ierosināšanas, - 10 latu;

7)  par pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistības priekšmeta iesniegšanu tiesai glabājumā — 1 procents no parāda summas, atdodamās vai labprātīgā izsolē pārdodamās mantas vērtības vai glabājumā nododamā priekšmeta vērtības, bet ne vairāk par 100 latiem;

8) par pieteikumu par izpildu raksta izdošanu uz pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma pamata vai ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu — 1 procents no parāda summas, bet ne vairāk par 100 latiem;

9) par pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, — tādā pašā apmērā kā par prasības pieteikumu;

10) par prasības pieteikumu par kopīgas mantas dalīšanu — 50 procenti no likmes, kas būtu jāmaksā par prasības pieteikumu vispārējā kārtībā no dalāmās mantas vērtības;

11) par sūdzībām maksātnespējas lietās sakarā ar kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumiem, kā arī par sūdzībām sakarā ar administratora vai likvidatora rīcību — 10 latu.

(2) Taisot spriedumu, tiesa nosaka valsts nodevu šādā apmērā:

1) lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās, ja mantojuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas:

a) laulātajam un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 0,5 procenti no mantojamās mantas vērtības,

b) pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem - 1 procents no mantojamās mantas vērtības,

c) pārējiem trešās šķiras mantiniekiem - 3 procenti no mantojamās mantas vērtības,

d) ceturtās šķiras mantiniekiem - 10 procenti no mantojamās mantas vērtības;

2) lietās par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, ja mantojuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas:

a) laulātajam un pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 50 procenti no šā panta otrās daļas 1.punktā noteiktā valsts nodevas apmēra,

b) ceturtās šķiras mantiniekiem - 8 procenti no mantojamās mantas vērtības,

c) pārējiem testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem - 15 procenti no mantojamās mantas vērtības;

d) testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem, ja tie ir sabiedriskā labuma organizācijas, — 3 procenti no mantojamās mantas vērtības.

3) (izslēgts ar 31.10.2002. likumu).

(3) Lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās un pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma spēkā stāšanos šā panta otrajā daļā noteiktā valsts nodeva maksājama, saņemot sprieduma norakstu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā vai arī saņemot pēdējās gribas rīkojuma aktu vai mantojuma līgumu ar uzrakstu par tā stāšanos likumīgā spēkā. 

(4) Par apelācijas sūdzību valsts nodeva ir 50 procenti no likmes, kas jāmaksā, iesniedzot prasības pieteikumu (pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietā), bet mantiska rakstura strīdos - no likmes, ko aprēķina atbilstoši strīda summai.

(5) Blakus sūdzība par tiesas lēmumu ar valsts nodevu nav apmaksājama.

(6) Iesniedzot izpildu rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva — 1 lats.

(7) Iesniedzot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu, maksājama valsts nodeva — 10 latu.

2. Izteikt 34.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) par sūdzībām maksātnespējas lietās sakarā ar kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumiem, par sūdzībām sakarā ar administratora vai likvidatora rīcību, kā arī par Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu – 10 latu."

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 34. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) par prasību, kas novērtējama naudas summā:

a) līdz 100 latiem — 5 lati,

b) no 101 lata līdz 1000 latiem — 10 procenti no prasības summas,

c) no 1001 lata līdz 5000 latiem — 100 latu plus 2,5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 1000 latus,

d) no 5001 lata līdz 20 000 latiem — 200 latu plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 5000 latus,

e) no 20 001 lata līdz 100 000 latiem — 440 latu plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 20 000 latus,

f) no 100 001 lata līdz 500 000 latiem — 1240 latu plus 0,3 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 100 000 latus,

g) vairāk par 500 000 latiem — 2440 latu plus 0,05 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 500 000 latus;”.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 34. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās — 5 lati, bet par pieteikumu lietās par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju vai kredītiestāžu maksātnespēju vai likvidāciju — 100 latu;”.

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 34. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē, — 5 lati;”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

3. Izteikt 34.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) par sūdzībām maksātnespējas lietās sakarā ar kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumiem, par sūdzībām sakarā ar administratora vai likvidatora rīcību, kā arī par Padomes 2000.gada 29.maija regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu – 10 latu."


 

342.pants. Lietu piekritība

Lietu par uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespēju izskata tiesa pēc uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības atrašanās vietas (juridiskās adreses).

 

3. Papildināt 342.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietas, bet lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu – pēc parād­nieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietas."

 

 

 

4. Papildināt 342.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietas, bet lietu par šīs regulas 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu – pēc parād­nieka uzņēmuma (minētās regulas 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietas."

343.pants. Maksātnespējas pieteikums

(1) Maksātnespējas pieteikumu tiesai var iesniegt:

1) parādnieks vai parādnieka likvidatori (likvidācijas komisija);

2) nenodrošinātais kreditors, nenodrošināto kreditoru grupa, kā arī nodrošinātais kreditors, ja prasījums nav nodrošināts pilnībā;

3) administrators maksātnespējas lietā - par trešo personu, kurai ir parādu saistība pret administratora pārstāvēto uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību;

4) likumā noteiktās valsts un pašvaldību iestādes.

(2) Pieteikumā norādāma vismaz viena likumā noteiktā maksātnespējas pazīme, kā arī iesniedzami pierādījumi, kas to apstiprina, un likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” norādītie dokumenti.

4. Papildināt 343.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona."

 

 

 

5. Papildināt 343.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona."

345.pants. Lietas ierosināšana

(1) Lēmumu par maksātnespējas lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt maksātnespējas pieteikumu tiesnesis pieņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir bijis atstāts bez virzības, - ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad novērsti tiesneša lēmumā norādītie trūkumi vai beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

(2) Ierosinot lietu, tiesa pieņem lēmumu par kredītiestādēs parādnieka kontos esošo viņa naudas līdzekļu, publiskā apgrozībā esošo vērtspapīru un pamatlīdzekļu apķīlāšanu.

(3) Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma tiesa pieņem lēmumu arī par citas parādnieka mantas apķīlāšanu, ja tas nepieciešams un ja apķīlāšana būtiski netraucē turpināt komercdarbību.

(4) Ja maksātnespējas pieteikums iesniegts par tādu uzņēmumu, par kura saistībām atbild uzņēmuma īpašnieks ar savu mantu, tiesa pieņem lēmumu par īpašnieka mantas apķīlāšanu.

(5) Izpildu rakstu par parādnieka mantas apķīlāšanu izsniedz pieteikuma iesniedzējam vai pēc administratora lūguma — administratoram.

(6) Šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētie lēmumi izpildāmi šā likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.

(7) Tiesneša lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu un pieteikuma atdošanu pieteikuma iesniedzējam var pārsūdzēt, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 441.panta pirmās daļas 2.punktu.

5. Izteikt 345.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Izpildu rakstu par parādnieka mantas apķīlāšanu izsniedz pieteikuma iesniedzējam vai pēc administratora lūguma – administratoram (likvidatoram Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "b" punkta izpratnē)."

 

 

 

6. Izteikt 345.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Izpildu rakstu par parādnieka mantas apķīlāšanu izsniedz pieteikuma iesniedzējam vai pēc administratora lūguma – administratoram (likvidatoram Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "b" punkta izpratnē)."


 

346.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu noraksts lēmuma pieņemšanas dienā nosūtāms:

1) valsts aģentūrai “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — aģentūra), kura triju dienu laikā no noraksta saņemšanas brīža iesniedz tiesai priekšlikumu par administratora amata kandidātu;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums pieņemts par likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” noteikto dalībnieku.

(2) Līdz tiesas spriedumam ar tiesneša lēmumu aģentūras ieteikto administratora kandidātu ieceļ par administratoru.

(3) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(5) Par administratoru nevar iecelt personu, kuras iecelšanai ir likumā paredzētie šķēršļi. Ja tiesnesis ar savu lēmumu neieceļ aģentūras izvirzīto administratora amata kandidātu par administratoru, aģentūra nekavējoties iesaka citu administratora kandidātu.

(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniedz 2.punktā minēto pārskatu un 1., 3. un 4.punktā minētos sarakstus tiesai līdz lietas izskatīšanai vai līdz tiesneša lēmumā noteiktajam termiņam.

(7) (Izslēgta ar 20.06.2001. likumu).

(8) (Izslēgta ar 20.06.2001. likumu).

6. Izteikt 346.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 "(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) sagatavo tās parādnieka mantas sarakstu, kura atrodas citā valstī;

4) apzina trešajām personām piederošo mantu, kura atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

5) pamatojoties uz parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem, sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus;

6) pamatojoties uz parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem, sastāda to nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese atrodas citā valstī;

7) sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regu­las Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

8) līdz lietas izskatīšanai vai līdz tiesneša lēmumā noteiktajam termiņam iesniedz tiesā šā panta 1., 3., 4., 5. un 6.punktā minētos sarakstus, 2.punktā minēto pārskatu un 7.punktā minēto atzinumu."

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 346. panta sestās daļas 3. un 6. punktu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 346. panta sestās daļas 8. punktā vārdus un skaitļus “iesniedz tiesā šā panta 1., 3., 4., 5. un 6. punktā” ar vārdiem un skaitļiem “iesniedz tiesai šā panta 1., 3. un 4. punktā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 346. panta sestās daļas 8. punktā skaitli un vārdu “7. punktā” ar skaitli un vārdu “5. punktā.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. Izteikt 346.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 "(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kura atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) pamatojoties uz parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem, sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus;

5) sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regu­las Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

6) līdz lietas izskatīšanai vai līdz tiesneša lēmumā noteiktajam termiņam iesniedz tiesai šā panta 1., 3. un 4.punktā minētos sarakstus, 2.punktā minēto pārskatu un 5.punktā minēto atzinumu."


 

348.pants. Tiesas spriedums maksātnespējas lietā

(1) Ja tiesa konstatē kādu no uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas pazīmēm, tā ar savu spriedumu pasludina parādnieku par maksātnespējīgu un nosaka maksātnespējas iestāšanās dienu. Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas diena, ja tiesa nav konstatējusi agrāku faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienu.

(2) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina iecelto administratoru.

(3) Uz administratora iesniegtā parādnieka pārstāvju saraksta pamata tiesa nosaka tos parādnieka pārstāvjus, kuriem obligāti jāpiedalās maksātnespējas procesā.

(4) Pēc administratora motivēta lūguma tiesa var noteikt saīsinātu termiņu kreditoru prasījumu pieteikšanai.

(5) Ja uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējas pazīmes netiek konstatētas, tiesa pieteikumu noraida, vienlaikus izbeidzot maksātnespējas procesu un izlemjot jautājumu, vai pieteikums atzīstams par nepamatotu vai apzināti nepatiesu atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

(6) Atzinusi pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību. Pārējos gadījumos šie izdevumi piedzenami no parādnieka.

(7) Tiesas spriedums maksātnespējas lietā ir galīgs un apelācijas kārtībā nav pārsūdzams.

7.  348.pantā:

papildināt pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

 “(21) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa lemj, vai uzlikt administratoram par pienākumu publicēt paziņojumu par parādnieka maksāt­nespējas procesu citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) oficiālajā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta “h” punkta izpratnē vai manta, ja administratoram ir izvēles tiesības publicēt citā dalībvalstī šādu paziņojumu un tiesa pret parādnieku uzsāk Padomes reg ulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.”;

 

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 “(8) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tiesa papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam pārbauda, vai tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs.

(9) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tiesa konstatē, vai tās pie­kritības teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta “h” punkta izpratnē un vai citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksāt­nespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt. Ja tiesa minēto konstatē, tā taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto.”

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Juridiskais birojs

Izslēgt 348. panta astoto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 348. panta devīto daļu kā panta 11 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja tiesa taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tad nepiemēro šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

8. 348.pantā:

papildināt pantu ar 1.daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja tiesa taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tad nepiemēro šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību.”;

 

papildināt pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

 “(21) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa lemj, vai uzlikt administratoram par pienākumu publicēt paziņojumu par parādnieka maksāt­nespējas procesu citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) oficiālajā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta “h” punkta izpratnē vai manta, ja administratoram ir izvēles tiesības publicēt citā dalībvalstī šādu paziņojumu un tiesa pret parādnieku uzsāk minētās regulas 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.”

350.pants. Jautājumi, kas tiesai izlemjami pēc maksātnespējas pasludināšanas

(1) Pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas uz attiecīga pieteikuma pamata tiesa lemj par:

1) izlīguma apstiprināšanu vai atcelšanu;

2) bankrota procedūras pabeigšanu;

3) maksātnespējas procesa izbeigšanu;

4) administratora atkāpšanos, viņa atcelšanu un cita administratora iecelšanu;

5) nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

6) maksātnespējas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā.

(2) Tiesa izskata arī sūdzības par administratora rīcību, kreditoru komitejas un kreditoru sapulces lēmumiem, kā arī izlemj citus ar maksātnespējas procesu saistītos jautājumus.

(3) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju.

(4) Pieteikumus un sūdzības tiesa izskata 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, parādnieka pārstāvji un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā.

(5) Par pieteikumu un sūdzību izskatīšanu tiesa pieņem lēmumus, kuri nav pārsūdzami.

(6) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu sūdzību, kamēr nav pabeigta sūdzības izskatīšana pēc būtības. Ja sūdzības iesniedzējs atsauc iesniegto sūdzību, tiesa pieņem lēmumu par sūdzības tiesvedības izbeigšanu maksātnespējas lietā.

8.  350.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 "7) sanācijas noslēguma apstiprināšanu;

8) Padomes regulas Nr.1346/2000 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu.";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators – informāciju, kas nepieciešama šajā pantā noteikto nolēmumu pieņemšanai.";

 

papildināt pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

 "(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā noteikto darbību veikšanu, tiesa konstatē, vai minētās darbības ir Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs, un nosaka piemērotus pasākumus tiesas uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interešu nodrošināšanai, kā arī nosaka, kādas sekas rada bankrota procedūras (arī tās norisē pieņemtās sanācijas vai izlīguma procedūras) apturēšana.

(8) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 2.punktā noteiktās darbības veikšanu, tiesa pārliecinās, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā minēto darbību turpināšana vairs nav pamatota.

(9) Lēmumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantā noteikto darbību veikšanu tiesa nosūta parādnieka pārstāvim, administratoram un aģentūrai.

(10) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pantā noteiktās darbības veikšanu, tiesa konstatē, vai minētā darbība ir Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra kreditoru interesēs."

 

 

 

9. 350.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 "7) sanācijas noslēguma apstiprināšanu;

8) Padomes regulas Nr.1346/2000 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu.";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators – informāciju, kas nepieciešama šajā pantā noteikto nolēmumu pieņemšanai.";

 

papildināt pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

 "(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā noteikto darbību veikšanu, tiesa konstatē, vai minētās darbības ir šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs, un nosaka piemērotus pasākumus tiesas uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interešu nodrošināšanai, kā arī nosaka, kādas sekas rada bankrota procedūras (arī tās norisē pieņemtās sanācijas vai izlīguma procedūras) apturēšana.

(8) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 2.punktā noteiktās darbības veikšanu, tiesa pārliecinās, ka šīs regulas 33.panta 1.punktā minēto darbību turpināšana vairs nav pamatota.

(9) Lēmumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantā noteikto darbību veikšanu tiesa nosūta parādnieka pārstāvim, administratoram un aģentūrai.

(10) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pantā noteiktās darbības veikšanu, tiesa konstatē, vai minētā darbība ir šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra kreditoru interesēs."

351.pants. Izlīguma apstiprināšana

(1) Tiesa izskata administratora iesniegto izlīgumu jebkurā maksātnespējas procesa stadijā līdz izsoles sākumam.

(2) Kopā ar izlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru sapulcē ievēlēts pārstāvis, tiesā iesniedzams arī noraksts no kreditoru sapulces lēmuma par izlīguma noslēgšanu.

(3) Ja lēmumu par izlīguma noslēgšanu pieņēmusi kreditoru komiteja, administrators iesniedz tiesai:

1) tā kreditoru sapulces lēmuma norakstu, ar kuru kreditoru komi teja tiek pilnvarota lemt jautājumu par izlīgumu;

2) izlīgumu, ko parakstījis parādnieks un kreditoru komitejas pilnvarots pārstāvis;

3) norakstu no kreditoru komitejas lēmuma par izlīguma noslēgšanu.

(4) Tiesa apstiprina izlīgumu, ja tas noslēgts likumā noteiktajā kārtībā un tā noteikumi nav pretlikumīgi.

 

9. Papildināt 351.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina izlīgumu, ja to vispirms ir rakstiski apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(6) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un izlīgumu nav apstipri­nājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, tiesa pirms izlīguma apstiprināšanas uzklausa Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru un apstiprina izlīgumu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar izlīgumu neietekmē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras kreditoru finanšu intereses."

 

 

 

10. Papildināt 351.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina izlīgumu, ja to vispirms ir rakstveidā apstiprinājis šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(6) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un izlīgumu nav apstipri­nājis šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, tiesa pirms izlīguma apstiprināšanas uzklausa minētās regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru un apstiprina izlīgumu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar izlīgumu neietekmē šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras kreditoru finanšu intereses."

352.pants. Izlīguma atcelšana

(1) Pieteikumu par izlīguma atcelšanu var iesniegt administrators, kreditors, kreditoru grupa vai kreditoru sapulce.

(2) Izlīgumu tiesa atceļ, ja konstatē, ka:

1) noslēdzot izlīgumu, pārkāpti likuma noteikumi;

2) izlīguma noslēgšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē;

3) parādnieks nepilda izlīgumā paredzētās saistības.

10. Papildināt 352.panta pirmo daļu aiz vārda "administrators" ar vārdiem "Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators".

 

 

 

11. Papildināt 352.panta pirmo daļu pēc vārda "administrators" ar vārdiem "Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators".


 

 

11. Papildināt likumu ar 354.1 pantu šādā redakcijā:

 "354.1 pants. Sanācijas noslēguma apstiprināšana

(1) Tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu un vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(2) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, ja to vispirms ir rakstiski apstipri­nājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(3) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators nav apstiprinājis kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, tiesa pirms kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas noslēgumu apstiprināšanas uzklausa Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatoru un apstiprina minēto kreditoru sapulces proto­kolu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar sanāciju neietekmē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses."

 

 

 

12. Papildināt likumu ar 354.1 pantu šādā redakcijā:

 "354.1 pants. Sanācijas noslēguma apstiprināšana

(1) Tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu un vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(2) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, ja to vispirms ir rakstveidā apstipri­nājis šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(3) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators nav apstiprinājis kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, tiesa pirms kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas noslēgumu apstiprināšanas uzklausa Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatoru un apstiprina minēto kreditoru sapulces proto­kolu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar sanāciju neietekmē šīs regulas 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses."

357.pants. Lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu

(1) Par bankrota procedūras pabeigšanu tiesa lemj pēc administratora motivēta pieteikuma.

(2) Administratora pieteikumam par bankrota procedūras pabeigšanu pievienojami šādi dokumenti:

1) administratora darbības pārskats;

2) attiecīgā kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmuma noraksts vai pierādījumi par to, ka noslēguma kreditoru sapulces sasaukšana bijusi nesekmīga;

3) parādnieka likvidācijas bilance.

(3) Tiesa pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

12. Papildināt 357.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 "4) apliecinājums par naudas līdzekļu pārpalikuma samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru."

13.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 12. pantā vārdus “naudas līdzekļu pārpalikuma” ar vārdiem “naudas līdzekļu atlikuma”.

Atbalstīts

13. Papildināt 357.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 "4) apliecinājums par naudas līdzekļu atlikuma samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku uzsākusi šīs regulas 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru."

447.pants. Blakus sūdzības izskatīšanas kārtība

Blakus sūdzību izskata tādā kārtībā, kāda šajā likumā noteikta lietu izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 

14.

Juridiskā komisija

Izteikt 447. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Blakus sūdzību izskata tādā kārtībā, kāda šajā likumā noteikta lietu izskatīšanai apelācijas instances tiesā, ņemot vērā šajā pantā paredzētos izņēmumus.

(2) Blakus sūdzības par tiesneša vienpersoniskiem lēmumiem ārpus tiesas sēdes un par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi.”

Atbalstīts

14. Izteikt 447. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Blakus sūdzību izskata tādā kārtībā, kāda šajā likumā noteikta lietu izskatīšanai apelācijas instances tiesā, ņemot vērā šajā pantā paredzētos izņēmumus.

(2) Blakus sūdzības par tiesneša vienpersoniskiem lēmumiem ārpus tiesas sēdes un par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi.”

Civilprocesa likuma

1.pielikums

Mantas saraksts, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem

Piedziņas vēršanai pēc izpildu dokumentiem nav pakļauta šāda veida manta un priekšmeti, kas pieder parādniekam vai ir viņa daļa kopīpašumā:

1. Mājas iekārtas un mājturības priekšmeti, apģērbs, kas nepieciešams parādniekam, viņa ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras atrodas viņa apgādībā:

1) ikdienā valkājamais nepieciešamais apģērbs, apavi un veļa;

2) gultas piederumi, gultas drēbes un dvieļi;

3) virtuves un galda piederumi, kuri nepieciešami ikdienas lietošanai;

4) mēbeles - pa vienai gultai un krēslam katrai personai, kā arī viens galds un viens skapis uz ģimeni;

5) visi bērnu piederumi.

 

2. Mājās esošie pārtikas produkti tādā daudzumā, kāds nepieciešams parādnieka un viņa ģimenes locekļu uzturēšanai triju mēnešu laikā.

 

3. Nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu, bet uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā — nauda 50 % apmērā no minimālās mēneša darba algas uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu.

 

4. Uz ģimeni viena govs vai kaza un viena cūka, kā arī lopbarība tādā daudzumā, kāds nepieciešams līdz jaunas lopbarības ievākšanai vai līdz lopu dzīšanai ganībās.

 

5. Kurināmais, kas nepieciešams ģimenei ēdiena gatavošanai un dzīvojamās telpas apsildīšanai apkurināšanas sezonas laikā.

 

6. Grāmatas, instrumenti un rīki, kas nepieciešami parādniekam viņa personīgajā ikdienas darbā, sagādājot iztikai vajadzīgos līdzekļus.

 

7. Lauksaimniecības inventārs, tas ir, zemkopības rīki, tehnika, lopi un sēkla, kas nepieciešami zemnieku saimniecībā, līdz ar barības daudzumu, kāds nepieciešams attiecīgās saimniecības lopu uzturēšanai līdz jaunai ražai. Kādi zemkopības rīki, cik lopu un kādi barības daudzumi uzskatāmi par nepieciešamiem, nosaka zemkopības ministra instrukcija.

 

8. Kustamā manta, kas pēc Civillikuma atzīstama par nekustamā īpašuma piederumu, - atsevišķi no šā nekustamā īpašuma.

 

9. Dievnami un rituāla priekšmeti.

 

15.

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 1. pielikumu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1 Māja vai dzīvoklis, kurā pastāvīgi dzīvo parādnieks un viņa ģimenes locekļi.”

Neatbalstīts