Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 34.panta pirmās daļas 3.punktā, 251.panta 11.punktā un 46.nodaļas nosaukumā vārdus "uzņēmumu un uzņē­mējsabiedrību maksātnespēju" ar vārdiem "uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību, kā arī komercreģistrā reģistrētu komersantu maksātnespēju".

 

2. Izteikt 34.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) par sūdzībām maksātnespējas lietās sakarā ar kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumiem, par sūdzībām sakarā ar administratora vai likvidatora rīcību, kā arī par Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu – 10 latu."

 

3. Papildināt 342.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu izskata tiesa pēc parādnieka galveno interešu centra atrašanās vietas, bet lietu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu – pēc parād­nieka uzņēmuma (Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē) atrašanās vietas."

 

4. Papildināt 343.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta "a" punktā norādītā persona."

 

5. Izteikt 345.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Izpildu rakstu par parādnieka mantas apķīlāšanu izsniedz pieteikuma iesniedzējam vai pēc administratora lūguma – administratoram (likvidatoram Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "b" punkta izpratnē)."

 

6. Izteikt 346.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) sagatavo tās parādnieka mantas sarakstu, kura atrodas citā valstī;

4) apzina trešajām personām piederošo mantu, kura atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

5) pamatojoties uz parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem, sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus;

6) pamatojoties uz parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem, sastāda to nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta (domicils) vai juridiskā adrese atrodas citā valstī;

7) sagatavo atzinumu par to, vai pret parādnieku uzsākama Padomes regu­las Nr.1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra;

8) līdz lietas izskatīšanai vai līdz tiesneša lēmumā noteiktajam termiņam iesniedz tiesā šā panta 1., 3., 4., 5. un 6.punktā minētos sarakstus, 2.punktā minēto pārskatu un 7.punktā minēto atzinumu."

 

7.  348.pantā:

papildināt pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa lemj, vai uzlikt administratoram par pienākumu publicēt paziņojumu par parādnieka maksāt­nespējas procesu citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) oficiālajā laikrakstā, kuras teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē vai manta, ja administratoram ir izvēles tiesības publicēt citā dalībvalstī šādu paziņojumu un tiesa pret parādnieku uzsāk Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksātnespējas procedūru.";

 

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tiesa papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam pārbauda, vai tās piekritības teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs.

(9) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, tiesa konstatē, vai tās pie­kritības teritorijā atrodas parādnieka uzņēmums Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta "h" punkta izpratnē un vai citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteikto maksāt­nespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt. Ja tiesa minēto konstatē, tā taisa spriedumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta pirmajā daļā noteikto."

 

8.  350.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

"7) sanācijas noslēguma apstiprināšanu;

8) Padomes regulas Nr.1346/2000 33. un 37.pantā noteikto darbību veikšanu.";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju, bet Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators – informāciju, kas nepieciešama šajā pantā noteikto nolēmumu pieņemšanai.";

 

papildināt pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā noteikto darbību veikšanu, tiesa konstatē, vai minētās darbības ir Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interesēs, un nosaka piemērotus pasākumus tiesas uzsāktās Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru interešu nodrošināšanai, kā arī nosaka, kādas sekas rada bankrota procedūras (arī tās norisē pieņemtās sanācijas vai izlīguma procedūras) apturēšana.

(8) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 2.punktā noteiktās darbības veikšanu, tiesa pārliecinās, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punktā minēto darbību turpināšana vairs nav pamatota.

(9) Lēmumu par Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pantā noteikto darbību veikšanu tiesa nosūta parādnieka pārstāvim, administratoram un aģentūrai.

(10) Lemjot par Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pantā noteiktās darbības veikšanu, tiesa konstatē, vai minētā darbība ir Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktā maksātnespējas procedūra kreditoru interesēs."

 

9. Papildināt 351.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina izlīgumu, ja to vispirms ir rakstiski apstiprinājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(6) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un izlīgumu nav apstipri­nājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators, tiesa pirms izlīguma apstiprināšanas uzklausa Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoru un apstiprina izlīgumu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar izlīgumu neietekmē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras kreditoru finanšu intereses."

 

10. Papildināt 352.panta pirmo daļu aiz vārda "administrators" ar vārdiem "Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators".

 

11. Papildināt likumu ar 354.1 pantu šādā redakcijā:

 

"354.1 pants. Sanācijas noslēguma apstiprināšana

(1) Tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu un vienlaikus pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

(2) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru, tiesa apstiprina kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, ja to vispirms ir rakstiski apstipri­nājis Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators.

(3) Ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru un Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidators nav apstiprinājis kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas noslēgumu, tiesa pirms kreditoru sapulces lēmuma par sanācijas noslēgumu apstiprināšanas uzklausa Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksāt­nespējas procedūras likvidatoru un apstiprina minēto kreditoru sapulces proto­kolu, ja konstatē, ka Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras pabeigšana ar sanāciju neietekmē Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras kreditoru finanšu intereses."

 

12. Papildināt 357.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) apliecinājums par naudas līdzekļu pārpalikuma samaksu Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktās maksātnespējas procedūras likvidatoram, ja tiesa pret parādnieku uzsākusi Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punktā noteikto maksātnespējas procedūru."

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

Likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

2004.gada 1.maijā Latvijā spēkā stājusies Padomes 2000.gada 29.maija Regula (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000), kas reglamentē pārrobežu maksātnespējas procesa tiesisko jautājumu risināšanas starptautisko piekritību. Regulas piemērošanas nodrošināšanai ar Ministru prezidenta 2004.gada 1.decembra rīkojumu Nr.513 „Par darba grupu priekšlikumu izstrādei pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanai” tika izveidota starpministriju darba grupa 12 cilvēku sastāvā ar uzdevumu izstrādāt un Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanas modeli Latvijas tiesību sistēmā un nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. Darba grupas priekšlikums pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanas modelim Latvijas tiesību sistēmā ir veikt atbilstošus grozījumus spēkā esošajā likumā Civilprocesa likumā, kā arī likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”. Priekšlikumi grozījumiem spēkā esošajos likumos atspoguļoti informatīvajā ziņojumā par Ministru prezidenta 2004.gada 1.decembra rīkojuma Nr.513 „Par darba grupu priekšlikumu izstrādei pārrobežu maksātnespējas procesa piemērošanas nodrošināšanai” izpildes gaitu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.46 (3.1.punkts) atbalstīts informatīvais ziņojums un Ministru kabineta sēdes protokollēmums, kura 2.punktā noteikts uzdevums Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2005.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, tajā skaitā Civilprocesa likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nodrošinās Padomes regulas Nr.1346/2000 vienveidīgu piemērošanu Latvijā, nosakot pārrobežu maksātnespējas lietu piekritību tiesās, kā arī tiesu funkciju realizācijas mehānismu pārrobežu maksātnespējas procesa gadījumā. 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Paredzot detalizētāku tiesu funkciju izpildi saistībā ar pārrobežu maksātnespējas lietu izskatīšanu, tiek vienkāršota likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” piemērošana un atvieglota iespēja parādniekam, kreditoram un valsts iestādēm precīzi definēt savas tiesības un pienākumus maksātnespējas procesā tiesā. Līdz ar to tiek samazināti administratīvie un procesuālie šķēršļi pārrobežu maksātnespējas lietu izskatīšanai kopumā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

2006

2007

2008

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

2005.gadā papildus nepieciešams:

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Izdevumi

1.      Izdevumi kapitālieguldījumiem;

2.      Pakalpojumu apmaksa.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Paskaidrojumi pie budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

 

Likumprojekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””. Likumprojektiem jāstājas spēkā vienlaicīgi.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektā iestrādātas normas, lai nodrošinātu Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk – Padomes regula Nr.1346/2000) sekmīgu piemērošanu Latvijā.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

2.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 30.pants;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 33.panta 1.punkts;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pants.

-

-

 

3.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 Preambulas 15.punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 2.panta d) punkts.

-

-

 

4.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 29.panta a) punkts.

-

-

 

5.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 38.pants.

-

-

 

6.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 4.panta 2.punkta c) apakšpunkts.

-

-

 

7.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 21.panta 1.punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 1.punkts;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 3.panta 2.punkts.

-

-

 

8.pants

1) Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts;

2) Padomes regulas Nr.1346/2000 33.pants;

3) Padomes regulas Nr.1346/2000 37.pants.

-

-

 

9.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

10.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

11.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 34.panta 1.punkts.

-

-

 

12.pants

Padomes regulas Nr.1346/2000 35.pants.

-

-

 

5. Cita informācija

-

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav noskaidrota.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas radītas netiks.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Turklāt attiecīga informācija tiks ievietota Maksātnespējas administrācijas mājas lapā internetā www.mna.gov.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Tieslietu ministre                                                                      S.Āboltiņa

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

  

 

  

  

  M.Bičevskis 

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Kveska

 

09.11.2005.

1005

Mihaļska 7509528 dace.mihalska@mna.gov.lv

Sniega-Svilāne 7210038 linda.sniega@mna.gov.lv