Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

Aizstāt 27.panta otrajā daļā:

vārdus un skaitli "20.panta otrajā daļā" ar vārdiem un skaitļiem "20.panta 2.daļā";

vārdus "organizācijām un fondiem" ar vārdiem "sabiedriskā labuma organizācijām".

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministra

sabiedrības integrācijas lietās vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

elektroniskās pārvaldes lietās

J.Reirs

 

 

 

 


Normatīvā akta projekta

““Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

 Saskaņā ar 2005.gada 20.oktobrī Saeimas atbalstītajiem grozījumiem likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” (20.pants 2¹ daļu) visiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību regulē likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” ir tiesības no tarifu ieņēmumiem veikt ziedojumu Latvijas Kultūras fondam, Latvijas Olimpiskajai komitejai un Latvijas Bērnu fondam, ja ziedojumu saņēmējam ziedojumu veikšanas brīdī ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Saskaņā ar spēkā esošo  likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 2005.gada 20.oktobrī Saeimas atbalstītie grozījumi likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” nav īstenojami, jo likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta otrā daļa ir izslēgta ar 2004.gada 20.decembri.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojektā izteiktais grozījums paredz precizēt likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” lietoto terminoloģiju, kā arī novērst radušos nepilnību, ar kuru tika paredzēts regulējums likumā spēkā neesošai normai.

 

3. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts netieši ietekmēs sabiedriskā labuma organizāciju attīstību un kapacitātes palielināšanos, garantējot vienlīdzīgas tiesības attiecībā uz ziedojumu saņemšanu no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Sagatavoti grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākumu nodokli”

2. Cita informācija

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Latvijas Pilsoniskā Alianse

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” priekšlikumi likumam „Par uzņēmumu ienākumu nodokli” ir iestrādāti normatīvā akta projektā.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem nav notikušas

 

5. Cita informācija

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Jaunas papildu funkcijas valsts institūcijām neradīsies. Papildu finansējums nav nepieciešams.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

 

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās p.i.

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Reirs

K.Vāgnere

D.Grīnberga

D.Grīnberga

E.Kirilova

 

05.12.05. 15:30

848

E.Kirilova

7365376, evita.kirilova@integracija.gov.lv