Latvijas Republikas

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 30. novembrī

Nr. 9/1-602

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedz likumprojektu „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu  Latvijas Republikas valdības  un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību „.

 

 

Pielikumā: 

1.Minētais likumprojekts uz 1.lp.;

2.Likumprojekta anotācija uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 


Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”

 

 

 

Izdarīt likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 21.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 2. pantā vārdus „Protokols – tā parakstīšanas dienā”.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 


Likumprojekta „Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”

anotācija

 

I Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 30.septembrī Saeimā tika pieņemts likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un  Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību” (turpmāk – Likums). Izpildot šādu Saeimā pieņemtu likuma redakciju, Ārlietu ministrijai ir pienākums informēt Ķīnas Tautas Republiku par Līguma spēkā stāšanos tā 14.pantā noteiktajā kārtībā  un Protokola spēkā stāšanos ar tā paraksta brīdi, neskatoties uz to, ka Protokolam kā Līguma neatņemamai sastāvdaļai nav paredzēta īpaša spēkā stāšanās  procedūra.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likuma  2.panta redakcijā “Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Protokols – tā parakstīšanas dienā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”” ir pretruna attiecībā uz Protokola kā Līguma neatņemamas sastāvdaļas spēkā stāšanās laiku. Ņemot vērā, ka pretrunu var klasificēt kā tehnisku kļūdu, ir nepieciešams veikt labojumu spēkā esošajā likuma tekstā un svītrot normu, ka Protokols stājas spēkā atsevišķi no Līguma.  Veicot šādu grozījumu, tiks novērsta nacionālā likuma pretruna un Ārlietu ministrija  varēs paziņot Ķīnas pusei, ka visas nacionālās procedūras ir izpildītas un Līgums var stāties spēkā.

 

3. Cita informācija

Papildus informācijas nav.

 

II Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2005

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Ārlietu ministrija pa diplomātiskiem kanāliem darīs zināmu Ķīnas Tautas Republikai   par iekšējo procedūru  izpildi. 

 

 

IV Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Nav nepieciešami papildu normatīvie akti.

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem

 līgumiem

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību aktu projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīciju (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas

pasākumi ir veikti un kāds ir

sabiedriskās domas viedoklis

 Nav veikti pasākumi.

4. Konsultācijas ar

starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas konsultācijas.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

VII Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpilde notiks pastāvošās institucionālās sistēmas ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības likumā paredzētajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.