Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un
izmantošanas likumā

 

Izdarīt DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) bioloģiskas izcelsmes pēdas – bioloģiskais materiāls, kas izņemts notikuma vietā, pazudušas personas dzīvesvietā, no cietušās, aizdomās turētās vai apsūdzētās personas vai tās apģērba, no līķa, kā arī no cita veida lietiskajiem pierādījumiem;";

 

izslēgt 6.punktā vārdu "tiesājamām".

 

2. Izslēgt 4.pantā vārdu "tiesājamas".

 

3. Izslēgt 10.pantā vārdu "tiesājamo".

 

4.  13.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) procesa virzītājs;";

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas.";

 

izslēgt pirmās daļas 4. un 5.punktu.

 

5.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Tiesības saņemt informāciju no DNS nacionālās datu bāzes ir izmek­lēšanas iestādēm (ar prokurora piekrišanu), prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas kriminālprocesa izmeklēšanas veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai.";

 


papildināt trešo daļu aiz vārdiem "iekļaujamo informāciju" ar vārdiem "tās apjomu".

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un

izmantošanas likumā” anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējā situācija

2005.gada 21.aprīlī Saeima ir pieņēmusi Kriminālprocesa likumu, kas stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī. Līdz minētā likuma spēkā stāšanās brīdim nepieciešams atbilstoši tam precizēt veselu virkni normatīvo aktu, tai skaitā arī DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumu.

Minēto likumu papildus nepieciešams precizēt, ievērojot 2005.gada 13.septembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.51 13.§ 3.punktā noteikto uzdevumu precizēt likuma 16.pantu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz precizēt DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā lietoto terminoloģiju. Papildus ir izslēgts vārds „tiesājamais” (attiecīgā locījumā), kā arī precizēta 13.panta pirmā daļa un 16.panta pirmā daļa kontekstā ar Kriminālprocesa likumu. Ir precizēta arī 16.panta trešā daļa, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt ne tikai informācijas saņemšanai no DNS nacionālās datu bāzes pieprasījumā un tā pamatojumā iekļaujamo informāciju, pieprasījuma izskatīšanas un informācijas sniegšanas kārtību, bet arī informācijas apjomu.

 

3. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības  vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansu ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

Papildus Ministru kabineta noteikumi nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

V. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem  līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

Pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

 

Komentāri

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīva akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā. Jaunas institūcijas netiks radītas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi masu saziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa, Kriminālprocesa un Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

Ministrs                                                                          Dz.Jaundžeikars

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

E.Garkuša

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2005 8:48

734

E.Garkuša

7219164, eduards.garkusa@iem.gov.lv