Likumprojekts trešajam lasījumam

Rīgā, 2006.gada 9.martā

Nr.9/3 –

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojekta

“Grozījumi Komerclikumā” (reģ.nr.1452) izskatīšanu trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                   M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                           Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” (reģ.nr. 1452)

 

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(27)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Komercreģistra ierakstu saturs

(1) Par individuālo komersantu komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) firma;

2) komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

3) juridiskā adrese;

4) filiāles firma, ja tā atšķiras no komersanta firmas, un tās juridiskā adrese.

(2) Par personālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) firma;

2) personālsabiedrības veids;

3) katra komandīta ieguldījuma summa un komandītu ieguldījumu kopsumma;

4) personālsabiedrības personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5) personālsabiedrības biedru tiesības pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi, norādot katra pārstāvēttiesīgā personālsabiedrības biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6) juridiskā adrese;

7) ja personālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai, — laiks, uz kādu tā nodibināta, vai mērķis;

8) filiāles firma, ja tā atšķiras no personālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

(3) Par kapitālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) firma;

2) kapitālsabiedrības veids;

3) kapitālsabiedrības valdes locekļu, padomes locekļu (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) un revidenta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un ieņemamais amats;

4) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi;

5) pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu;

6) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu);

7) juridiskā adrese;

8) ja kapitālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku, – laiks, uz kādu tā nodibināta;

9) filiāles firma, ja tā atšķiras no kapitālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

(4) Par ārvalsts komersanta filiāli komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) filiāles firma, ja tā atšķiras no ārvalsts komersanta firmas, un ārvalsts komersanta firma;

2) filiāles juridiskā adrese un ārvalsts komersanta atrašanās vieta (juridiskā adrese);

3) reģistrs, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numurs, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

4) ārvalsts komersanta veids;

5) ārvalsts komersanta pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, ja ārvalsts komersants ir kapitālsabiedrība un šīs ziņas ir ierakstītas tās valsts reģistrā, kurā ierakstīts ārvalsts komersants.

(5) Papildus šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajām ziņām komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, norāde uz šā likuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas, kā arī prokūrista tiesības pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi vai kopīgi ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem vai personālsabiedrības biedriem;

2) to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

3) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) reorganizāciju;

4) ziņas par administratora iecelšanu, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu un darbības vietu, bet, ja ārvalsts komersanta administrators ir juridiskā persona, — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, iepriekš minēto informāciju par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā, kā arī ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesu, norādot tiesas spriedumu par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmumu par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmumu par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

5) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) darbības izbeigšanu un likvidāciju, kā arī par likvidatora iecelšanu, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, bet, ja ārvalsts komersanta likvidators ir juridiskā persona, — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6) ziņas par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

7) individuālā komersanta aizbildņa vai aizgādņa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta;

8) katra ieraksta izdarīšanas datums.

(6) Komercreģistrā ieraksta citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(7) Ierakstot komercreģistrā komersantu, tam piešķir individuālu reģistrācijas numuru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

1.

 

 

 

 

2.

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt 8.panta trešās daļas 3.punktā vārdus “un revidenta”.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt 8.panta trešās daļas 3.punktā vārdus “un revidenta”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Izslēgt 8.panta trešās daļas 3.punktā vārdus “un revidenta”.

 


 

9.pants. Komercreģistra iestādei iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti, kā arī likumā noteikto personu notariāli apliecināti parakstu paraugi. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

(2) Pēc grozījumu izdarīšanas kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos) komercreģistra iestādei iesniedzams grozījumu teksts, kā arī pilns šo dokumentu teksts jaunajā redakcijā.

(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta komercreģistra lietā.

1. Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā. Ja reģistrācijas lietā jau ir personas apliecināts paraksta paraugs, tas nav jāiesniedz atkārtoti attiecīgajā reģistrācijas lietā."

 

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 9.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “kā arī likumā noteikto personu notariāli apliecināti parakstu paraugi”.

 

Atbalstīts

2. 9.pantā:

 

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “kā arī likumā noteikto personu notariāli apliecināti parakstu paraugi”;

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā. Ja reģistrācijas lietā jau ir personas apliecināts paraksta paraugs, tas nav jāiesniedz atkārtoti attiecīgajā reģistrācijas lietā."

 


 

10.pants. Ieraksta izdarīšana komercreģistrā

(1) Ieraksts komercreģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli. Tāpat apliecina šo personu rīcībspēju. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt šo pieteikumu arī apliecināms notariāli.

(3) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu komercreģistra iestādes amatpersona pieņem triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no pieteikuma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā komercreģistra iestādes amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

(4) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu var pieņemt vienīgi tajā gadījumā, ja pieteikums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst likuma noteikumiem. Lēmumam jābūt motivētam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādāms termiņš trūkumu novēršanai.

(5) Komercreģistra iestādes amatpersona šā panta trešajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no lēmuma pieņemšanas dienas.

(6) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.

(7) Ieraksts komercreģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

2. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā,, apliecināms notariāli.”

 

 

 

 

3. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.”

 

15.pants. Valsts nodeva

(1) Par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru nosaka Ministru kabinets.

(2) Par komercreģistra izraksta un komercreģistra lietā esoša dokumenta izraksta vai kopijas, kā arī izziņas izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Minētās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā izraksta vai kopijas izgatavošanu un izsniegšanu.

3. 15.pantā:

papildināt likuma 15.panta pirmo daļu pēc vārda “apmēru” ar vārdiem “samaksas kārtību un atvieglojumus”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par paraksta apliecināšanu, kuru veic komercreģistra iestādes amatpersona, maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 15.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “apmēru” ar vārdiem “samaksas kārtību un atvieglojumus”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par paraksta apliecināšanu, ko veic komercreģistra iestādes amatpersona, maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.”

25.pants. Ārvalsts komersanta filiāle un pārstāvniecība

(1) Attiecībā uz ārvalsts komersanta filiāli piemērojami šā likuma noteikumi, ciktāl šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pieteikumā par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā norāda:

1) filiāles firmu;

2) ārvalsts komersanta firmu;

3) filiāles juridisko adresi;

4) ārvalsts komersanta atrašanās vietu (juridisko adresi);

5) filiāles darbības veidus;

6) reģistru, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numuru, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

7) personu, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un šā pilnvarojuma apjomu;

8) ārvalsts komersanta veidu.

(3) Pieteikumam par ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā pievieno šādus dokumentus:

1) dokumentu, kas apliecina komersanta reģistrāciju attiecīgajā ārvalstī, vai šāda dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

2) atļauju atvērt filiāli, ja to paredz likums;

3) komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai tiem pielīdzināma dokumenta notariāli apliecinātu kopiju;

4) dokumentu, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt ārvalsts komersantu visās ar filiāli saistītajās darbībās, un šā pilnvarojuma apjomu.

(4) Šā panta otrās daļas 7.punktā minētā persona, ārvalsts komersants vai tā likumiskie pārstāvji iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par:

1) komersanta darbības izbeigšanu, maksātnespējas, konkursa vai tam pielīdzināma procesa uzsākšanu un pabeigšanu;

2) komersanta likvidāciju, kā arī reorganizāciju, ja ārvalsts komersants ir sabiedrība;

3) administratora vai likvidatora iecelšanu, norādot administratora (likvidatora) vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un pilnvarojuma apjomu;

4) filiāles izslēgšanu no komercreģistra.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētās personas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par jebkurām izmaiņām šo personu sastāvā un to pilnvarojuma apjomā.

(6) Komercreģistra iestādei iesniedz ārvalsts komersanta gada pārskatu, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz gada pārskatu iesniegšanu komersanta atrašanās vietas valsts reģistram.

(7) Visiem komercreģistra iestādē iesniedzamajiem dokumentiem pievieno to notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

(8) Ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības. Pārstāvniecība nav juridiskā persona, un tai nav tiesību veikt komercdarbību Latvijā.

4. Izslēgt 25.panta otrās daļas 5.punktu.

 

 

 

 

5. Izslēgt 25.panta otrās daļas 5.punktu.

 

38.pants. Pieteikums prokūras izdošanas, prokūrista pārstāvības tiesību izmaiņu un prokūras izbeigšanās ierakstīšanai komercreģistrā

(1) Prokūras izdošanu komersants piesaka ierakstīšanai komercreģistrā, norādot prokūrista vārdu, uzvārdu un personas kodu. Pieteikumam pievieno notariāli apliecinātu prokūrista paraksta paraugu.

(2) Ja izdota kopprokūra vai ja prokūrā prokūristam ir piešķirtas tiesības nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, komersants to īpaši norāda pieteikumā par prokūras ierakstīšanu komercreģistrā.

(3) Izmaiņas prokūrista pārstāvības tiesībās un prokūras izbeigšanos komersants piesaka ierakstīšanai komercreģistrā.

5. Papildināt 38.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda “notariāli” ar vārdiem “vai komercreģistra iestādes amatpersonas”.

 

 

 

 

6. Papildināt 38.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda “notariāli” ar vārdiem “vai komercreģistra iestādes amatpersonas”.

 

75.pants. Individuālā komersanta reģistrācija

(1) Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 200 000 latu vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst šādām pazīmēm:

1) gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 20 000 latu;

2) tā savas saimnieciskās darbības veikšanai vienlaikus nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus.

(2) Fiziskā persona var pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā komersantu arī tad, ja nepastāv šā panta pirmajā daļā minētie apstākļi.

(3) Pamats individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā ir fiziskās personas pieteikums komercreģistra iestādei. Pieteikumā norāda:

1) individuālā komersanta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; 

2) individuālā komersanta firmu;

3) individuālā komersanta juridisko adresi;

4) komercdarbības veidus.

6. Izslēgt 75.panta trešās daļas 4.punktu.

 

 

 

 

7. Izslēgt 75.panta trešās daļas 4.punktu.

 

78.pants. Pieteikums ierakstīšanai komercreģistrā

(1) Pieteikumā sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā norāda šā likuma 8.pantā minētās ziņas.

(2) Par sabiedrības juridisko adresi uzskatāma tās vietas adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība (sabiedrības sēdeklis). Juridiskās adreses maiņa piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā.

(3) Ierakstīšanai komercreģistrā piesakāma sabiedrības firmas maiņa, kā arī jauna biedra iestāšanās sabiedrībā.

(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto pieteikumu ir pienākums parakstīt visiem sabiedrības biedriem.

(5) Komercreģistram iesniedzami to sabiedrības biedru notariāli apliecināti parakstu paraugi, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību.

7. Papildināt 78.panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Komercreģistra iestādei nav jāiesniedz tā sabiedrības biedra notariāli apliecināts paraksta paraugs, kura paraksts uz pieteikuma par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā jau ir notariāli apliecināts.”

 

 

 

 

8. Papildināt 78.panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Komercreģistra iestādei nav jāiesniedz tā sabiedrības biedra notariāli apliecināts paraksta paraugs, kura paraksts uz pieteikuma par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā jau ir notariāli apliecināts.”

 

107.pants. Likvidatoru ierakstīšana komercreģistrā

(1) Likvidatori piesakāmi ierakstīšanai komercreģistrā. Šo pieteikumu ir pienākums parakstīt visiem sabiedrības biedriem. Tāpat ierakstīšanai komercreģistrā piesakāmas jebkuras izmaiņas likvidatoru sastāvā vai viņu pārstāvības apjomā.

(2) Sabiedrības biedra nāves gadījumā šā panta pirmajā daļā minētos pieteikumus paraksta pārējie sabiedrības biedri.

(3) Komercreģistra iestādei iesniedzami notariāli apliecināti sabiedrības likvidatoru parakstu paraugi.

8. Papildināt 107.panta trešo daļu pēc vārda “notariāli” ar vārdiem “vai komercreģistra iestādes amatpersonas”.

 

 

 

9. Papildināt 107.panta trešo daļu pēc vārda “notariāli” ar vārdiem “vai komercreģistra iestādes amatpersonas”.

139.pants. Sabiedrības juridiskā adrese

Sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība (sabiedrības sēdeklis). Dibinātāji vai valde juridisko adresi un tās maiņu piesaka ierakstīšanai komercreģistrā.

 

4.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 139.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu attiecīga ieraksta izdarīšanai komercreģistrā.”

Atbalstīts

10. Izteikt 139.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei attiecīga ieraksta izdarīšanai.”

141.pants. Sabiedrības dibināšanas kārtība

(1) Dibinot sabiedrību, dibinātāji veic šādas darbības:

1) izstrādā un paraksta sabiedrības dibināšanas dokumentus saskaņā ar šā likuma 142.pantu; 

2) izveido sabiedrības pārvaldes institūcijas un ieceļ revidentu; 

3) apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā, organizē dibinātāju naudas iemaksu noguldīšanu bankā un saņem izziņu par izdarīto ieguldījumu; 

4) organizē mantiskā ieguldījuma novērtēšanu (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums); 

5) samaksā valsts nodevu par ierakstīšanu komercreģistrā un maksu par reģistra ierakstu izsludināšanu; 

6) iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu.

(2) Dibinātāji var pieprasīt sabiedrības dibināšanas pārbaudi šā likuma 150.pantā minētajos gadījumos un kārtībā.

(3) Dibinātāji ar sabiedrības dibināšanu saistītās darbības veic kopīgi, ja dibināšanas līgumā nav noteikts citādi.

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 141.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem “ja tas ir sabiedrībā paredzēts”.

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 141.panta pirmās daļas 2.punktu aiz vārdiem “pārvaldes institūcijas un” ar vārdiem “ja tas ir sabiedrībā paredzēts”.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.6.

 

Atbalstīts

11. Papildināt 141.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem “pārvaldes institūcijas un” ar vārdiem “ja tas ir sabiedrībā paredzēts”.


 

143.pants. Dibināšanas līgums

(1) Dibināšanas līgumā norāda:

1) ziņas par dibinātājiem: 

a) fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, 

b) juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un dzīvesvietu, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu; 

2) sabiedrības firmu; 

3) sabiedrības pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu un nominālvērtību; 

4) katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijai apmaksājamā pamatkapitāla lielumu, apmaksas kārtību un termiņus; 

5) katram dibinātājam pienākošos daļu skaitu atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai; 

6) to daļu skaitu un nominālvērtību summu, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu; 

7) dibināšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un segšanas kārtību; 

8) jebkurus īpašus pienākumus, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā; 

9) sabiedrības valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; 

10) sabiedrības padomes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (ja sabiedrībai ir padome); 

11) revidenta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; 

12) citus noteikumus, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.

(2) Dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.

(3) Dibināšanas līgums ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pienācīgai izpildei un līdz tajā norādītā sabiedrības padomes, valdes un revidenta pilnvaru termiņa beigām saskaņā ar šā likuma 145.panta otrās daļas noteikumiem.

(4) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

(5) Ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, tas dibināšanas līguma vietā sastāda un paraksta lēmumu par sabiedrības dibināšanu. Uz lēmumu par sabiedrības dibināšanu attiecas šā likuma noteikumi, kuri regulē dibināšanas līgumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu un 22.04.2004. likumu)

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt 143.panta pirmās daļas 11.punktu.

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 143.panta pirmās daļas 11.punktu ar vārdiem “ja revidents ir sabiedrībā paredzēts.”

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt 143.panta trešajā daļā vārdus “un revidenta”.

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Aizstāt 143.panta trešajā daļā vārdus “padomes, valdes un revidenta” ar vārdiem “padomes un valde”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.8.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.10.

 

Atbalstīts

12. 143.pantā:

papildināt pirmās daļas 11.punktu ar vārdiem “ja revidents ir sabiedrībā paredzēts”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “padomes, valdes un revidenta” ar vārdiem “padomes un valdes”.

 

145.pants. Sabiedrības pārvaldes institūciju veidošana un revidenta iecelšana

(1) Likumā noteiktie ierobežojumi attiecināmi arī uz sabiedrības valdes un padomes locekļiem un revidentu, kas iecelts ar dibināšanas līgumu.

(2) Līdz sabiedrības reģistrācijai izveidotās sabiedrības valdes, padomes un revidenta pilnvaru termiņš izbeidzas attiecīgi ar jaunas valdes un padomes izveidošanu un revidenta iecelšanu pirmajā kārtējā dalībnieku sapulcē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu)

 

11.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt 145.panta otrajā daļā vārdus “pirmajā kārtējā”.

Atbalstīts

13. Izslēgt 145.panta otrajā daļā vārdus “pirmajā kārtējā”.


 

149.pants. Pieteikums ierakstīšanai komercreģistrā

(1) Pieteikumā sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā norāda šā likuma 8.pantā minētās ziņas.

(2) Pieteikumu paraksta visi dibinātāji.

(3) Pieteikumam pievieno:

1) dibināšanas dokumentus; 

2) bankas izziņu par pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitāls vai tā daļa apmaksāta naudā); 

3) dokumentus, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums); 

4) katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu būt par padomes locekli (ja sabiedrībai ir padome); 

5) katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli;

6) valdes locekļu notariāli apliecinātu paraksta paraugu;

7) valdes paziņojumu par sabiedrības juridisko adresi;

8) revidenta rakstveida piekrišanu būt par revidentu.

9. 149.pantā:

 

papildināt 149.panta trešās daļas 5.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Rakstveida piekrišana nav jāiesniedz tam valdes loceklim, kurš kā sabiedrības dibinātājs parakstījis pieteikumu sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā;

 

izteikt 149.panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

6) katra valdes locekļa notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersonas apliecinātu paraksta paraugu. Paraksta paraugs nav jāiesniedz tam valdes loceklim, kurš kā sabiedrības dibinātājs parakstījis pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un kura paraksts uz tā jau ir apliecināts;”

12.

 

 

 

13.

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt 149.panta trešās daļas 8.punktu.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt 149.panta trešās daļas 8.punktu.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

14. 149.panta trešajā daļā:

 

papildināt 5.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Rakstveida piekrišana nav jāiesniedz tam valdes loceklim, kurš kā sabiedrības dibinātājs parakstījis pieteikumu sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā;”;

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) katra valdes locekļa notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersonas apliecinātu paraksta paraugu. Paraksta paraugs nav jāiesniedz tam valdes loceklim, kurš kā sabiedrības dibinātājs parakstījis pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un kura paraksts uz tā jau ir apliecināts;”;

 

izslēgt 8.punktu.


 

150.pants. Sabiedrības dibināšanas pārbaude

(1) Dalībniekiem, kuri pārstāv ne mazāk par vienu divdesmitdaļu no pamatkapitāla, ir tiesības gada laikā no sabiedrības reģistrācijas dienas prasīt, lai komercreģistra iestāde ieceļ vienu vai vairākus ekspertus sabiedrības dibināšanas pārbaudes veikšanai.

(2) Par veikto pārbaudi eksperti sastāda ziņojumu trijos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru iesniedz komercreģistra iestādei, otru – sabiedrībai, bet trešo – dalībniekiem, kuri pieprasījuši pārbaudi.

(3) Sabiedrības dibināšanas pārbaudes izdevumus sedz dalībnieki, kuri pieprasījuši pārbaudi.

(4) Ja sabiedrības dibināšanas pārbaudē tiek konstatēts, ka dibinātāji nav pienācīgi veikuši savus pienākumus, viņi atlīdzina šā panta treš ajā daļā minētajiem dalībniekiem sabiedrības dibināšanas pārbaudes izdevumus.  Strīdus par izdevumiem, kas saistīti ar sabiedrības dibināšanas pārbaudi, izšķir tiesa.

10. Aizstāt 150.panta pirmajā daļā vārdu "ieceļ" ar vārdiem "apstiprina dalībnieku izvēlētu".

 

 

 

15. Aizstāt 150.panta pirmajā daļā vārdu "ieceļ" ar vārdiem "apstiprina dalībnieku izvēlētu".

176.pants. Revidents

(1) Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents.

(2) Revidentu nākamajam pārskata gadam katru gadu ievēlē kārtējā dalībnieku sapulcē vienlaikus ar gada pārskata apstiprināšanu. Revidenta pilnvaras ir spēkā līdz nākamā gada pārskata apstiprināšanai.

(3) Par revidentu var būt persona, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt sabiedrības gada pārskata pārbaudi.

(4) Par revidentu nevar būt pašas sabiedrības dalībnieks, valdes vai padomes loceklis, kā arī persona, kura ir citādi ieinteresēta sabiedrības komercdarbībā. Ja sabiedrība ietilpst koncernā, par revidentu nevar būt arī persona, kas ir valdes vai padomes loceklis atkarīgajā sabiedrībā vai valdošajā uzņēmumā.

(5) Valde, padome vai dalībnieki, kuri pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no pamatkapitāla, var dalībnieku sapulcē vai ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dalībnieku sapulces celt motivētus iebildumus pret ievēlēto revidentu. Dalībnieku sapulcē celtos iebildumus nekavējoties izšķir pati sapulce, bet, ja iebildumi celti vēlāk, strīdīgo jautājumu izšķir dalībnieku sapulce, kas sasaucama ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad iebildumus saņēmusi valde. Ja iebildumi tiek noraidīti, iebildumus cēlušajiem dalībniekiem, kas pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no pamatkapitāla, ir tiesības uz sava rēķina pieaicināt citu revidentu. Pieaicinot citu revidentu, ievēlētā revidenta statuss un tiesību apjoms nemainās.

(6) Šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā pieaicinātajam revidentam ir tādas pašas tiesības kā ievēlētajam revidentam, un uz viņu attiecināmi tie paši likuma noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

18.

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 176.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz zvērināts revidents, ja to nosaka likums. Citos gadījumos, ja to vēlas dalībnieku sapulce, gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlētais revidents.”

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 176.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums. citos gadījumos gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents, ja to paredz statūti vai dalībnieku sapulces lēmums. Gada pārskatā ir iekļaujamas ziņas par revidenta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu vai juridiskai personai – reģistrācijas numuru, firmu un juridisko adresi.

(2) Šā likuma normas par revidenta atzinumu par gada pārskatu ir piemērojamas, ja sabiedrībā saskaņā ar šā panta pirmo daļu revidents ir paredzēts.””

 

Juridiskā komisija

Izteikt 176.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums. citos gadījumos gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents, ja to paredz statūti vai dalībnieku sapulces lēmums.

(2) Šā likuma normas par revidenta atzinumu par gada pārskatu ir piemērojamas, ja sabiedrībā saskaņā ar šā panta pirmo daļu revidents ir paredzēts.””

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt 176.panta trešo daļu.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt 176.panta trešo daļu.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

16. 176.pantā:

 

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums. Citos gadījumos gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents, ja to paredz statūti vai dalībnieku sapulces lēmums.

(2) Šā likuma normas par revidenta atzinumu par gada pārskatu ir piemērojamas, ja sabiedrībā saskaņā ar šā panta pirmo daļu revidents ir paredzēts.”;

 

izslēgt trešo daļu.

 

 

183.pants. Sabiedrības iekšējā revīzija

(1) Lēmumu par sabiedrības darbības revīzijas veikšanu jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli, pieņem dalībnieki vai valde, bet, ja sabiedrībai ir padome, šādu lēmumu var pieņemt arī padome.

(2) Dalībnieki, kuri pārstāv ne mazāk par vienu divdesmitdaļu sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt revīzijas veikšanu, ja tam ir svarīgs iemesls.

(3) Ja valde nepiekrīt revīzijas veikšanai, tā nekavējoties sasauc dalībnieku sapulci, iekļaujot tās darba kārtībā jautājumu par revīzijas veikšanu. Ja dalībnieku sapulce noraida pieprasījumu, dalībnieku mazākums, kas pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmitdaļu no pamatkapitāla, var prasīt, lai komercreģistra iestāde uzdod veikt revīziju revidentam, kurš iekļauts tās apstiprinātajā sarakstā, vai arī pats pieaicināt revidentu, kurš atbilst šā likuma 176.panta trešās daļas noteikumiem.

(4) Revīzija veicama uz sabiedrības rēķina. Ja revidentu ir pieaicinājuši paši dalībnieki, šāda revīzija veicama uz šo dalībnieku rēķina.

(5) Revidents par iekšējās revīzijas rezultātiem sastāda atzinumu, kuru iesniedz sabiedrības institūcijai, kas pieņēmusi lēmumu par revīzijas veikšanu, vai dalībnieku mazākumam un valdei.

11. 183.pantā:

aizstāt vārdu “revīzija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “iekšējā revīzija” (attiecīgā locījumā);

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “uzdod veikt revīziju revidentam” ar vārdiem “iekšējās revīzijas veikšanai apstiprina dalībnieku mazākuma ievēlētu revidentu”.

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 183.panta trešajā daļā vārdus “kurš atbilst šā likuma 176.panta trešās daļas noteikumiem”.

 

Atbalstīts

17. 183.pantā:

aizstāt vārdu “revīzija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “iekšējā revīzija” (attiecīgā locījumā);

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “uzdod veikt revīziju revidentam” ar vārdiem “iekšējās revīzijas veikšanai apstiprina dalībnieku mazākuma ievēlētu revidentu”;

 

izslēgt trešajā daļā vārdus “kurš atbilst šā likuma 176.panta trešās daļas noteikumiem”.

 

 

197.pants. Pamatkapitāla palielināšana

(1) Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt:

1) esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu; 

2) pēc gada pārskata vai ārkārtas bilances apstiprināšanas palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un pamatkapitālu.

(2) Pamatkapitālu drīkst palielināt tikai tad, kad pilnībā apmaksātas visas esošās daļas.

(3) Ja jaunas daļas tiek iegūtas par cenu, kas pārsniedz daļas nomin ālvērtību saskaņā ar šā likuma 155.panta otrās daļas noteikumiem, starpība starp iegūšanas cenu un iegūtās daļas nominālvērtību netiek ieskaitīta pamatkapitālā.

(4) Mantiskais ieguldījums pamatkapitāla palielināšanas gadījumā atļauts tikai tad, ja to paredz pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.

(5) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

20.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 197.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

Atbalstīts

18. Izteikt 197.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.”

216.pants. Dalībnieku lēmuma pieņemšana dalībnieku sapulcē

(1) Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

(2) Dalībnieku sapulces lēmumu ieraksta protokolā vai sastāda atsevišķa dokumenta veidā. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolētājs. Lēmumu paraksta sapulces vadītājs.

(3) Dalībnieku lēmums attiecībā uz sabiedrību, tās padomes un valdes locekļiem, revidentu un dalībniekiem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.

 

21.

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 216.panta nosaukumā vārdus “dalībnieku sapulcē”.

 

Atbalstīts

19. Izslēgt 216.panta nosaukumā vārdus “dalībnieku sapulcē”.

 

224.pants. Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana

(1) Dalībnieku sapulce ar savu lēmumu ievēlē un atsauc valdes locekļus. Iesniedzot komercreģistra iestādei pieteikumu par valdes locekļa pilnvaru izbeigšanos, izmaiņām pārstāvības tiesībās vai par jauna valdes locekļa ievēlēšanu, pieteikumam pievienojams dalībnieku sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu.

(2) Lai personu ievēlētu par valdes locekli, ir nepieciešama attiecīgās personas rakstveida piekrišana. Tajā valdes locekļa kandidāts norāda iespējamos šķēršļus amata ieņemšanai saskaņā ar šā likuma 171.panta un 221.panta ceturtās daļas noteikumiem vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav.

(3) Valdes locekli ievēlē uz trim gadiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš.

(4) Valdes locekli var atsaukt ar dalībnieku lēmumu. Ja sabiedrībai ir padome, tā var atstādināt valdes locekli no amata līdz dalībnieku sapulcei, bet ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem.

(5) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

(6) Statūtos var paredzēt, ka valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

(7) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

(8) Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai.

12. Papildināt 224.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

 

 

 

20. Papildināt 224.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

231.pants. Priekšrocību akcijas

(1) Priekšrocību akcija dod akcionāram īpašas tiesības attiecībā uz dividendes, likvidācijas kvotas, kā arī dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.

(2) Sabiedrība var izlaist priekšrocību akcijas, ja šāds akciju veids paredzēts tās statūtos.

(3) (Izslēgta ar 22.04.2004. likumu).

 

22.

Juridiskais birojs

Aizstāt 231.panta otrajā daļā vārdus “šāds akciju veids paredzēts” ar vārdiem “šāda akciju kategorija paredzēta”.

 

Atbalstīts

21. Aizstāt 231.panta otrajā daļā vārdus “šāds akciju veids paredzēts” ar vārdiem “šāda akciju kategorija paredzēta”.

 


 

285.pants. Akcionāru sapulces protokols

(1) Akcionāru sapulces protokolā norāda:

1) sabiedrības firmu; 

2) akcionāru sapulces norises vietu un laiku; 

3) sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu; 

4) akcionāru sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielumu un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu; 

5) sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāju un akcionāru – protokola pareizības apliecinātāju – vārdu un uzvārdu; 

6) sapulces darba kārtību; 

7) darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu; 

8) pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu; 

9) padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumus.

(2) Protokolu paraksta akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz divi sapulces ievēlētie akcionāri – protokola pareizības apliecinātāji.

(3) Protokolam pievieno akcionāru sarakstu, kas sastādīts saskaņā ar šā likuma 278.pantu, un dokumentus, kuri attiecas uz akcionāru sapulci.

(4) Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem un bez maksas saņemt to kopiju vai izrakstu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 15.03.2002.)

 

23.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likuma 285.panta pirmo daļu ar 11 punktu šādā redakcijā:

“11) institūciju, kura sasauc akcionāru sapulci, un laiku, kad par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts, ja publikāciju paredz likums;”.

Atbalstīts

22. Papildināt 285.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) institūciju, kura sasauc akcionāru sapulci, un laiku, kad par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts, ja publicēšanu paredz likums;”.

296.pants. Padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana

(1) Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.

(2) Padomes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstveida piekrišanas būt par padomes locekli. Rakstveida piekrišanā padomes locekļa kandidāts norāda iespējamos likumā un statūtos noteiktos šķēršļus amata ieņemšanai vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav.

(3) Padomes locekli ievēlē amatā ne ilgāk kā uz padomes pilnvaru laiku.

(4) Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā.

(5) Balsošana notiek par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem vienā balsojumā, visiem akcionāriem balsojot vienlaicīgi. Akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos.

(6) Par ievēlētām padomē uzskatāmas tās personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu, ievērojot statūtos noteikto maksimālo padomes locekļu skaitu. Ja divi vai vairāki padomes locekļu kandidāti iegūst vienādu balsu skaitu un tāpēc nevar noteikt, kuri no viņiem uzskatāmi par ievēlētiem, jautājums izlemjams ar akcionāru sapulces balsojumu par katru no šiem kandidātiem un par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš atkārtotajā balsojumā ieguvis lielāko balsu skaitu.

(7) Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.

(8) Padomes loceklis var jebkurā laikā atstāt padomes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai.

(9) Ja padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms padomes termiņa beigām, notiek jaunas padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu padomes sastāvu.

(10) Par izmaiņām padomes locekļu sastāvā valde ziņo komercreģistra iestādei, iesniedzot padomes locekļu sarakstu un attiecīgo akcionāru sapulces lēmumu vai attiecīgā padomes locekļa paziņojumu.

13. Papildināt 296.panta desmito daļu pēc vārdiem "padomes locekļu sarakstu" ar vārdiem "katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu".

 

 

 

23. Papildināt 296.panta desmito daļu pēc vārdiem "padomes locekļu sarakstu" ar vārdiem "katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu".

305.pants. Valdes locekļu ievēlēšana un pārstāvības tiesību noteikšana

(1) Valdes locekļus ievēlē padome.

(2) Valdes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstveida piekrišanas būt par valdes locekli. Rakstveida piekrišanā valdes locekļa kandidāts norāda iespējamos šķēršļus amata ieņemšanai saskaņā ar šā likuma 171. un 304.pantu vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav.

(3) Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem, ja statūti neparedz īsāku termiņu.

(4) Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.

(5) (Izslēgta ar 14.02.2002. likumu).

14. Papildināt 305.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 "Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

 

 

 

 

24. Papildināt 305.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 "Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

 

311.pants. Valdes ziņojums

(1) Valdes pienākums ir reizi ceturksnī sniegt rakstveida ziņojumu par savu darbību padomei, bet gada beigās – akcionāru sapulcei. Ziņojumā atspoguļo:

1) sabiedrības komercdarbības rezultātus; 

2) sabiedrības saimniecisko stāvokli, rentabilitāti, apgrozījumu un vērtspapīru kustību; 

3) apstākļus, kas var ietekmēt sabiedrības saimniecisko stāvokli; 

4) plānoto sabiedrības komercdarbības politiku nākamajā pārskata periodā.

(2) Valde informē padomi arī par citiem nozīmīgiem sabiedrības darbības aspektiem.

 

24.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Aizstāt 311.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “komercdarbības politiku” ar vārdu “komercdarbību”.

Neatbalstīts

 

320.pants. Pieteikums par sabiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju

(1) Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā. Pieteikumā ieraksta šā likuma 8.pantā minētās ziņas par likvidatoru, kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu. Pieteikumam pievieno:

1) dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu; 

2) (izslēgts ar 22.04.2004. likumu)

3) notariāli apliecinātu likvidatora paraksta paraugu.

(2) Ja sabiedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tiesa nosūta attiecīgo nolēmumu ieraksta izdarīšanai komercreģistrā. Likvidators triju dienu laikā pēc nolēmuma stāšanās spēkā iesniedz komercreģistra iestādei šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētās ziņas un dokumentus.

(3) Ja likvidāciju veic valdes locekļi, šo faktu norāda pieteikumā vai tiesas nolēmumā un tam nav jāpievieno šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētās ziņas un dokumenti.

15. Papildināt 320.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “notariāli” ar vārdiem “vai komercreģistra iestādes amatpersonas”.

 

 

 

 

25. Papildināt 320.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “notariāli” ar vārdiem “vai komercreģistra iestādes amatpersonas”.

 

340.pants. Revidenta pārbaude

(1) Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projekta pārbaudei komercreģistra iestāde ieceļ revidentu no tās apstiprinātā saraksta. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var kopīgi prasīt komercreģistra iestādei, lai visām sabiedrībām tiek iecelts viens revidents.

(2) Par revidentu var būt persona, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt sabiedrības gada pārskata pārbaudi.

(3) Revidentam nav jāpārbauda līguma projekts pievienojamajā vai sadalāmajā sabiedrībā, ja visas pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības kapitāla daļas (akcijas) pieder iegūstošajai sabiedrībai, kā arī šā likuma 363. un 368.pantā minētajos gadījumos.

(4) Sabiedrības, kuras piedalās reorganizācijas procesā, nodrošina revidentam pieeju visiem dokumentiem un informācijai, kam ir nozīme revidenta pienākumu veikšanā.

16. Izteikt 340.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projekta pārbaudei komercreģistra iestāde apstiprina attiecīgo sabiedrību ievēlētu revidentu no komercreģistra iestādes apstiprinātā saraksta. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var kopīgi prasīt komercreģistra iestādei, lai visām sabiedrībām tiek apstiprināts viens revidents."

 

 

 

26. Izteikt 340.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projekta pārbaudei komercreģistra iestāde apstiprina attiecīgo sabiedrību ievēlētu revidentu no komercreģistra iestādes apstiprinātā saraksta. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var kopīgi prasīt komercreģistra iestādei, lai visām sabiedrībām tiek apstiprināts viens revidents."


 

341.pants. Revidenta atzinums

(1) Par līguma projekta pārbaudes rezultātiem revidents sastāda rakstveida atzinumu un iesniedz to sabiedrībai. Ja ir iecelts viens revidents visām sabiedrībām, viņš iesniedz atzinumu visām sabiedrībām.

(2) Atzinumā norāda:

1) vai revidentam ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; 

2) vai līguma projektā norādītais kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficients un piemaksu lielums ir taisnīgs un pamatots; 

3) vai reorganizācija var radīt zaudējumus sabiedrības kreditoriem; 

4) vai metodes, kuras izmantotas kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficienta un piemaksu lieluma noteikšanai, ir atbilstošas;

5) īpašās grūtības, kuras radušās, vērtēšanā piemērojot izraudzītās metodes.

17. Aizstāt 341.panta pirmajā daļā vārdu "iecelts" ar vārdu "apstiprināts".

 

 

 

27. Aizstāt 341.panta pirmajā daļā vārdu "iecelts" ar vārdu "apstiprināts".

343.pants. Lēmums par reorganizāciju

(1) Līguma projektu izskata un lēmumu par reorganizāciju pieņem katras reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības dalībnieku sapulce.

(2) Ja sakarā ar reorganizāciju izdarāmi kapitālsabiedrības statūtu vai personālsabiedrības līguma grozījumi, lēmumu par to pieņem vienlaikus ar lēmumu par reorganizāciju.

(3) Ne mazāk kā mēnesi līdz dienai, kad paredzēta dalībnieku sapulce par līguma apstiprināšanu, visiem dalībniekiem jādod iespēja sabiedrības juridiskajā adresē iepazīties ar:

1) līguma projektu; 

2) prospektu; 

3) revidenta atzinumu; 

4) visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību gada pārskatiem par pēdējiem trim pārskata gadiem; 

5) sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu un ārkārtas bilanci, kas sastādīti ne agrāk kā trīs mēnešus līdz reorganizācijas paziņojuma iesniegšanai komercreģistra iestādei, ja iepriekšējais gada pārskats sastādīts vairāk nekā sešus mēnešus pirms paziņojuma iesniegšanas.

(4) Šā panta trešās daļas 5.punktā minētais sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats un ārkārtas bilance sastādāma saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu.

(5) Dalībniekam ir tiesības bez maksas saņemt šā panta trešajā daļā minēto dokumentu kopijas vai izrakstus.

(6) Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē sabiedrības valdei pēc dalībnieku pieprasījuma jāsniedz paskaidrojumi par līguma projektu un prospektu, par reorganizācijas tiesiskajām un saimnieciskajām sekām, kā arī ziņas par citām reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām.

(7) Lēmums par reorganizāciju sastādāms atsevišķa dokumenta veidā

(8) Pamatojoties uz lēmumu par reorganizāciju, attiecīgā sabiedrība noslēdz līgumu.

(9) Lēmumam par reorganizāciju pievienojams to dalībnieku saraksts (ar viņu parakstiem), kuri dalībnieku sapulcē balsojuši pret šo lēmumu.

18. 343.pantā:

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus “un ārkārtas bilanci, kas sastādīti” ar vārdiem “kas sagatavots”;

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “un ārkārtas bilance sastādāma” ar vārdu “sagatavojams”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 343.pantā:

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus “un ārkārtas bilanci, kas sastādīti” ar vārdiem “kas sagatavots”;

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “un ārkārtas bilance sastādāma” ar vārdu “sagatavojams”.

347.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei

(1) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju. Pieteikumam pievieno:

1) līgumu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju; 

2) protokola izrakstu un lēmumu par reorganizāciju; 

3) to dalībnieku sarakstu, kuri balsojuši pret reorganizāciju; 

4) likumā noteiktajos gadījumos – reorganizācijas atļauju; 

5) prospektu (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana); 

6) revidenta atzinumu (ja likumā noteikta revidenta pārbaude); 

7) pievienojamās vai sašķelšanas ceļā sadalāmās sabiedrības slēguma finansu pārskatu (ja iesniegumu iesniedz pievienojamā vai sadalāmā sabiedrība); 

8) iegūstošās kapitālsabiedrības statūtus (ja reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna sabiedrība vai ja sabiedrība tiek pārveidota); 

9) iegūstošās kapitālsabiedrības valdes locekļu vai personālsabiedrības to dalībnieku sarakstu, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, un notariāli apliecinātus viņu parakstu paraugus (ja reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna sabiedrība vai ja sabiedrība tiek pārveidota); 

10) iegūstošās kapitālsabiedrības padomes locekļu sarakstu (ja reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna sabiedrība vai ja sabiedrība tiek pārveidota un ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome).

(2) Pieteikumā sabiedrība apliecina, ka ir nodrošināti vai apmierināti to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus noteiktā termiņā, un ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai ka attiecīgā prasība nav apmierināta.

19. Papildināt 347.panta pirmās daļas 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Valdes locekļu parakstu paraugus var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona.”

 

 

 

 

29. Papildināt 347.panta pirmās daļas 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Valdes locekļu parakstu paraugus var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona;”.

 

369.pants. Lēmums par reorganizāciju

(1) Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas dalībnieku sapulcē klātesošo dalībnieku (ja statūtos nav noteikts, ka ir nepieciešams lielāks balsu skaits, lai pieņemtu lēmumu par reorganizāciju).

(2) Nosakot pārstāvības normu, netiek ņemtas vērā daļas, ko ieguvusi pati sabiedrība.

20. Izteikt 369.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm (ja statūtos nav noteikts, ka ir nepieciešams lielāks balsu skaits, lai pieņemtu lēmumu par reorganizāciju)."

 

 

 

30. Izteikt 369.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm (ja statūtos nav noteikts, ka ir nepieciešams lielāks balsu skaits, lai pieņemtu lēmumu par reorganizāciju)."


 

Pārejas noteikumi

 

1. Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

(2001.gada 26.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 30.06.2001.)

 

2. Šā likuma spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu.

 

3. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.martam nodrošina nepieciešamo finansējumu Komerclikuma spēkā stāšanās nosacījumu realizācijai.

(21.12.2000. likuma redakcijā)

 

4. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības statūtu un personālsabiedrības līgumu atbilstību šā likuma prasībām, kas attiecas uz nosacījumu, ka valdes locekļi vai personālsabiedrības biedri nav ierobežoti savās pārstāvības tiesībās ar prokūristu, līdz 2005.gada 1.jūnijam kapitālsabiedrība iesniedz komercreģistra iestādei attiecīgus grozījumus statūtos, ja tajos noteikts, ka viens vai vairāki valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt kapitālsabiedrību tikai kopīgi ar prokūristu, vai personālsabiedrība piesaka komercreģistra iestādei pārstāvības modeļa maiņu, ja personālsabiedrības līgumā ir noteikts, ka viens vai vairāki sabiedrības biedri ir tiesīgi pārstāvēt personālsabiedrību tikai kopīgi ar prokūristu. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības līgumā, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūnijam spēkā ir kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības līgumā noteiktais pārstāvības modelis.

(22.04.2004. likuma redakcijā)

Pārejas noteikumi

 

1.Šā likuma 3., 5. un 6.pants, 8.panta pirmā daļa un 10.pants stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī.

 

2.Šā likuma 2., 4. un 7.pants, 8.panta otrā daļa, 13. un 16.pants stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt Pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Komercreģistra iestādes amatpersona 2006.gada 1.aprīlī izdara ierakstu par ziņu par revidentu izslēgšanu no komercreģistra, nepieņemot lēmumu un nepiemērojot likuma 11.pantu.”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumus un papildināt likumu ar pārejas noteikumu 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

5. Likuma 149.panta trešās daļas 5.punkta otrais teikums un 224.panta otrās daļas trešais teikums (par sabiedrības valdes locekļa tiesībām neiesniegt rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli), kā arī grozījumi saskaņā ar kuriem tiek izslēgts 25.panta otrās daļas 5.punkts un 75.panta trešās daļas 4.punkts, stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

6. Likuma 10.panta otrās daļas jaunā redakcija, grozījumi 38.panta pirmās daļas otrajā teikumā, 107.panta trešajā daļā, 149.panta trešās daļas 6.punkta pirmajā teikumā, 320.panta pirmās daļas 3.punktā, kā arī 347.panta pirmās daļas 9.punkta otrais teikums (par komercreģistra iestādes amatpersonas tiesībām apliecināt paraksta paraugus) stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

7. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 15.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

 

8. Sākot ar 2006.gada 10.aprīli, kad spēkā stājas grozījumi likumā, kas nosaka, ka ziņas par revidentu nav komercreģistrā ierakstāmās ziņas, komercreģistra iestādes amatpersona, nepieņemot atsevišķu lēmumu un nepiemērojot likuma 11.panta noteikumu, izdara komercreģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no komercreģistra, kas satur informāciju par sabiedrības revidentu.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr. 26.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

“5. Šā likuma 149.panta trešās daļas 5.punkta otrais teikums un 224.panta otrās daļas trešais teikums (par sabiedrības valdes locekļa tiesībām neiesniegt rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli), kā arī grozījumi, saskaņā ar kuriem tiek izslēgts 25.panta otrās daļas 5.punkts un 75.panta trešās daļas 4.punkts, stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

6. Likuma 10.panta otrās daļas jaunā redakcija, grozījumi 38.panta pirmās daļas otrajā teikumā, 107.panta trešajā daļā, 149.panta trešās daļas 6.punkta pirmajā teikumā, 320.panta pirmās daļas 3.punktā, kā arī 347.panta pirmās daļas 9.punkta otrais teikums (par komercreģistra iestādes amatpersonas tiesībām apliecināt paraksta paraugus) stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

7. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 15.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

8. Sākot ar 2006.gada 10.aprīli, kad spēkā stājas likuma grozījumi, kas nosaka, ka ziņas par revidentu nav komercreģistrā ierakstāmās ziņas, komercreģistra iestādes amatpersona, nepieņemot atsevišķu lēmumu un nepiemērojot šā likuma 11.panta noteikumu, izdara komercreģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no komercreģistra, kuras satur informāciju par sabiedrības revidentu.”

 

21. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1968.gada 9.marta pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

2) Padomes 1976.gada 13.decembra otrās direktīvas 77/91/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

3) Padomes 1978.gada 9.oktobra trešās direktīvas 78/855/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos;

4) Padomes 1982.gada 17.decembra sestās direktīvas 82/891/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu;

5) Padomes 1989.gada 21.decembra vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

6) Padomes 1989.gada 21.decembra divpadsmitās direktīvas 89/667/EEK par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību;

7) Padomes 1986.gada 18.decembra direktīvas 86/653/EEK par dalībvalstu tiesību aktu koordināciju attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem (komercaģentiem)."

 

 

 

32. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1968.gada 9.marta pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

2) Padomes 1976.gada 13.decembra otrās direktīvas 77/91/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

3) Padomes 1978.gada 9.oktobra trešās direktīvas 78/855/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos;

4) Padomes 1982.gada 17.decembra sestās direktīvas 82/891/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu;

5) Padomes 1989.gada 21.decembra vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

6) Padomes 1989.gada 21.decembra divpadsmitās direktīvas 89/667/EEK par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību;

7) Padomes 1986.gada 18.decembra direktīvas 86/653/EEK par dalībvalstu tiesību aktu koordināciju attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem (komercaģentiem)."

 

 

27.

Juridiskais birojs

Papildināt likumu nosacījumu par grozījuma likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 

“Likums stājas spēkā 2006.gada 10.aprīlī.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2006.gada 10.aprīlī.