Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Komerclikumā

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā. Ja reģistrācijas lietā jau ir personas apliecināts paraksta paraugs, tas nav jāiesniedz atkārtoti attiecīgajā reģistrācijas lietā."

 

2.  10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komerc­reģistrā apliecināms notariāli. Individuālā komersanta vai dibinātāja parakstu uz pieteikuma par individuālā komersanta vai kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, ierakstīšanu komercreģistrā var apliecināt komercreģistra iestāde. Tādā pašā veidā apliecina minēto personu rīcībspēju. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt šo pieteikumu apliecināms notariāli.";

 

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Komercreģistra iestādes apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzi­nāms notariālam apliecinājumam.

(22) Par paraksta apliecināšanu komercreģistra iestādē maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

3. Izslēgt 25.panta otrās daļas 5.punktu.

 

4. Papildināt 38.panta pirmās daļas otro teikumu aiz vārda "notariāli" ar vārdiem "vai komercreģistra iestādē".

 

5. Izslēgt 75.panta trešās daļas 4.punktu.

 

6. Izteikt 78.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Komercreģistra iestādei iesniedz to sabiedrības biedru notariāli aplie­cinātus parakstu paraugus, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību (izņemot gadījumu, ja sabiedrības biedra paraksts ir notariāli apliecināts uz pieteikuma)."

 

7. Papildināt 107.panta trešo daļu aiz vārda "notariāli" ar vārdiem "vai komercreģistra iestādē".

 

8.  149.pantā:

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli, (izņemot gadījumu, ja attiecīgais valdes loceklis ir parakstījis pieteikumu);";

 

izteikt trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) katra valdes locekļa notariāli vai komercreģistra iestādē apliecinātu paraksta paraugu (izņemot gadījumu, ja valdes locekļa kā sabiedrības dibinātāja paraksts ir apliecināts uz pieteikuma);";

 

izslēgt trešās daļas 7.punktu.

 

9. Aizstāt 150.panta pirmajā daļā vārdu "ieceļ" ar vārdiem "apstiprina dalībnieku izvēlētu".

 

10. Izteikt 224.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Lai personu ievēlētu par valdes locekli, ir nepieciešama attiecīgās personas rakstveida piekrišana. Tajā valdes locekļa kandidāts norāda iespējamos šķēršļus amata ieņemšanai saskaņā ar šā likuma 171.panta un 221.panta ceturtās daļas noteikumiem vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav. Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

 

11. Papildināt 296.panta desmito daļu aiz vārdiem "padomes locekļu sarakstu" ar vārdiem "katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu".

 

12. Papildināt 305.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

 

13. Papildināt 320.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārda "notariāli" ar vārdiem "vai komercreģistra iestādē".

 


14. Izteikt 340.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projekta pārbau­dei komercreģistra iestāde apstiprina attiecīgo sabiedrību izvēlētu revidentu no komercreģistra iestādes apstiprinātā saraksta. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var kopīgi prasīt komercreģistra iestādei, lai visām sabiedrībām tiek apstiprināts viens revidents."

 

15. Aizstāt 341.panta pirmajā daļā vārdu "iecelts" ar vārdu "apstiprināts".

 

16. Papildināt 347.panta pirmās daļas 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Valdes locekļu parakstu paraugus var apliecināt arī komercreģistra iestādē."

 

17. Izteikt 369.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm (ja statūtos nav noteikts, ka ir nepieciešams lielāks balsu skaits, lai pieņemtu lēmumu par reorganizāciju)."

 

18. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās Direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

2) Padomes 1976.gada 13.decembra Otrās Direktīvas 77/91/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

3) Padomes 1978.gada 9.oktobra Trešās Direktīvas 78/855/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos;

4) Padomes 1982.gada 17.decembra Sestās Direktīvas 82/891/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu;

5) Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitās Direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

6) Padomes 1989.gada 21.decembra Divpadsmitās Direktīvas 89/667/EEK par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību;

7) Padomes 1986.gada 18.decembra Direktīvas 86/653/EEK par dalīb­valstu tiesību aktu koordināciju attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem (komercaģentiem)."

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 3., 5. un 6.pants, 8.panta pirmā daļa un 10.pants stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī.

 

2. Šā likuma 2., 4. un 7.pants, 8.panta otrā daļa, 13. un 16.pants stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 


Likumprojekta

 “Grozījumi Komerclikumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Lai saskaņā ar Komerclikumu varētu komercreģistrā ierakstīt komersantu,  šobrīd individuālajam komersantam un komercsabiedrības dibinātājiem ir nepieciešams notariāli apliecināt parakstus uz reģistrācijas pieteikuma. Notariāli apliecinātus parakstus ir nepieciešams iesniegt arī kapitālsabiedrības valdes locekļiem, visu komersantu prokūristiem un komercsabiedrību likvidatoriem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekta mērķis ir paredzēt parakstu apliecināšanas tiesības papildus zvērinātiem notāriem arī komercreģistra iestādei (t.i., Uzņēmumu reģistram), ja ir nepieciešams apliecināt parakstus:

1)     individuālajam komersantam un dibinātājam uz reģistrācijas pieteikuma reģistrējot individuālo komersantu vai kapitālsabiedrību ar vienu dibinātāju (komercreģistra iestādē netiks apliecināti paraksti minēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem),

2)     valdes locekļiem, likvidatoriem, prokūristiem.

Rezultātā ar minētajiem grozījumiem tiks ieviestas Uzņēmumu reģistra kā valsts iestādes tiesības apliecināt parakstus tajos gadījumos, ja klientu skaits nebūs tik liels, tādējādi atvieglojot reģistrācijas procedūras mazo komersantu kā jaunu subjektu un kapitālsabiedrību valdes locekļu, komercsabiedrību  likvidatoru un komersantu prokūristu reģistrācijai. Minētā uzdevuma īstenošanu reģistrācijas funkcijas ietvaros nodrošina Uzņēmumu reģistra darbinieku pieeja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzei un Nederīgo personu apliecinošo dokumentu datu bāzei.

Papildus atsevišķi grozījumi paredz racionalizēt ziņu iesniegšanu komercreģistra iestādei. Piemēram,  Komerclikuma 9.panta grozījumos ir paredzēts, ka likumā noteikto personu (piemēram, amatpersonu) apliecināti parakstu paraugi atkārtoti nav jāiesniedz, komercreģistra iestādē attiecīgajā reģistrācijas lietā jau atrodas šo personu apliecināti parakstu paraugi.

Paredzēts, ka nav vairs jāiesniedz atsevišķi valdes paziņojums par juridisko adresi, jo attiecīgās ziņas ir jānorāda arī reģistrācijas pieteikumā, kā arī katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli ir jāiesniedz tikai tad, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis reģistrācijas pieteikumu.

Grozījumi paredz racionalizēt parakstu paraugu iesniegšanu, ja persona vienlaicīgi ir gan kapitālsabiedrības dibinātājs, gan valdes loceklis, vai pārstāvēt tiesīgais personālsabiedrības biedrs. Ja personai  kā dibinātājam vai personālsabiedrības biedram ir apliecināts paraksts uz pieteikuma, tad atsevišķi paraksta paraugs nav jāiesniedz.

Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Komerclikumu nepieprasa arī ziņas, kas ir citu iestāžu rīcībā, izņemot pases datu un dzīvesvietas norādīšanu pieteikumā par sabiedrības amatpersonām, taču attiecīgās ziņas ir pašas personas rīcībā, kā arī minētās ziņas ir nepieciešamas personas sasniedzamības un dokumentu derīguma pārbaudes nodrošināšanai.

Grozījumi Komerclikuma 150., 340 un 341. pantā precizē komercreģistra iestādes kompetenci, nosakot, ka komercreģistra iestāde apstiprina sabiedrības izvēlēto ekspertu vai revidentu, bet ne ieceļ pēc savas izvēles.

Grozījumi Komerclikuma 25.pantā un 75.pantā paredz svītrot normu par darbības veidu norādīšanu veidlapās individuālā komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles ierakstīšanai komercreģistrā, jo šādas normas vairs nepastāv arī attiecībā uz komercsabiedrībām.

Likumprojekts papildina esošo likuma redakciju ar atsaucēm uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas ir jau ieviesti Komerclikumā.

3. Cita informācija

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 21.pantu personai, kas iesaistās administratīvajā procesā, ir jābūt  administratīvi procesuālajai rīcībspējai, līdz ar to Uzņēmumu reģistram ir jāpārbauda šo personu rīcībspēju un identitāti.

Apliecinājuma drošība šajā gadījumā ir analoģiska notariālam apliecinājumam, jo personu parakstu apliecināšanas mērķis ir nodrošināt pārliecību par paraksta īpašnieka identitāti un pārbaudīt rīcībspēju, bet ne izvērtēt paša dokumenta tiesiskumu, līdz ar to juridiska izvērtēšana šajās darbībās nav nepieciešama un šādas funkcijas var veikt arī valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotu pārstāvju klātbūtnē. Taču klienta ieguvums ir, ka vairāk tiek paplašināta personas paraksta apliecināšanas pakalpojuma pieejamība un iespēja formalitātes komersantu reģistrācijas lietās nokārtot vienā vietā. 

Parakstu apliecināšanas nodošana valsts iestāžu  kompetencē nozīmē arī valsts atbildības uzņemšanos par iespējamām prettiesiskām darbībām un līdz ar to arī zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja personai valsts iestādes prettiesiskas rīcības rezultātā ir nodarīti kādi zaudējumi.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Makroekonomiskā vide tiks ietekmēta pozitīvi, jo atvieglojot individuālo komersantu un kapitālsabiedrību amatpersonu reģistrāciju komercreģistrā var veicināt jaunu komercdarbības subjektu veidošanos.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts paredz racionalizēt ziņu iesniegšanu komercreģistra iestādei, kā arī paredz iespējas parakstus apliecināt tajā valsts iestādē, kas veic komersanta reģistrāciju, kā arī paredz atteikties iesniegt parakstu paraugus, ja tādi komercreģistra iestādē attiecīgajā reģistrācijas lietā jau ir atrodami. Līdz ar to uzņēmējdarbības vide saistībā ar jaunu subjektu reģistrāciju tiek uzlabota un administratīvās procedūras tiek vienkāršotas, dokumentus noformējot vienā vietā un tādējādi arī samazinot laiku jauna individuālā komersanta, kapitālsabiedrības ar vienu dibinātāju vai  komercreģistrā reģistrējamo amatpersonu reģistrācijai.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

138, 2

151, 2

151, 2

148, 6

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

130, 6

 

129, 4

 

144, 2

 

138, 5

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

 

7, 6

 

21, 8

 

7, 0

 

10, 1

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Aprēķini parakstu apliecināšanas uzdevuma

realizācijai 2006.gadam

 

Parakstu joma

Skaits vienā darba dienā Rīgas iestādē

Skaits vienā darba dienā Reģionālajās nodaļās

Izpildinstitūcijas locekļi

37,3

10,6

Prokūristi

2,5

0,4

Administratori, likvidatori

7,2

6,0

Individuālie komersanti

3,4

4,2

Viena dibinātāja kapitālsabiedrības

15,3

4,6

 

 

Skaits vienā darba dienā Rīgas iestādē

Skaits vienā darba dienā Reģionālajās nodaļās

Parakstu skaits kopā vienā darba dienā

 

66+30%=86

 

26+30%=34

 

Darbinieku skaits

 

7

 

(86x30min):400min=

6,5

 

3

 

(34x30min):400=2,55

 

Atsevišķās reģionālajās nodaļās funkciju būs iespējams veikt ar esošajiem darba resursiem, jo 2006.gadā būs pabeigta Komerclikuma reforma. Atsevišķās reģionālajās nodaļās darbinieki tiks pieņemti uz nepilnu darba laiku atkarībā no reģionālās nodaļas darba apjoma.

 

Izmaksas darba vietu iekārtošanai,

klientu zāles paplašināšanai un darbinieku apmācībai 2006.gadam

 

1.Telpu platība darba vietām Rīgas birojā:  7 x 15 m2 = 105 m2

Telpu platība darba vietām reģionālajās nodaļās 3 x 15 m2 = 45 m2

2. Telpu noma papildus darba vietām 2006.gadā

15m2 x 7,50- Ls x 10 mēn.  X 7 darb. = 7 875, -

 

15m2 x 5,-Ls x 10 mēn.  X 3 darb.  = 2 250, -

3. Darba vietas iekārtošana:

- darba vietas iekārtošana

(galds, krēsls, plaukts, galda lampa, telefons, apmeklētāju krēsls);

- datortehnika (datori, printeri, programmatūra).

 

 600, - x 10 darb. = 6000,- Ls

 

 

 

1160, - x 10 darb. = 11 600, -

4. Informācijas sistēmu pilnveidošana

Tiks izveidots vienots UR apliecināto personu parakstu paraugu reģistrs, kurā glabāsies dati par paraksta izdarītāju, apliecinātāju, uzradīto dokumentu, rīcībspējas pārbaudes dati un  paraksta digitālais attēls.

Sistēma būs centralizēta, aptvers UR Rīgas nodaļu un 8 reģionālās nodaļas. Paraksts tiks formēts t.sk uz digitālās planšetes – paraksti būs elektroniski uzglabājami.

Pasākums atbilst arī ES direktīvas prasībām par dokumentu elektronisku pieejamību.

Izmaksu pozīcija ietver programmnodrošinājumu, ierīci parakstu elektroniskai apstrādei, serveru tehniku, apmācības.

Kopumā ~ 2000 Ls uz 1 darbinieku.

20 000, -

5. Rindu regulēšanas sistēmas papildinājums

1 500, -Ls

6.Klientu zāles paplašināšana un pārveidošana;

- sienu demontāža ~ 1000 Ls;

 - jaunu sienu uzstādīšana ~ 1000 Ls;

 - kosmētiskais remonts ~ 3000 Ls.

5 000, - Ls

7. Aprīkojums klientu zālei un informatoram  – galdi, krēsli, informācijas stendi, informatīvās norādes. 

3 000, - Ls

8. Kondicionētājs

2 000, - Ls

9. Reģionālo nodaļu pārcelšanas (paplašināšanas) 2006.gadā izmaksas  (Liepāja , Rēzekne, Ventspils, jo šajās reģionālajās nodaļās esošā telpu platība nav pietiekoša papildus klientu pieņemšanai).

23 100, - Ls

10. Telpu noma arhīva paplašināšanai un klientu apkalpošanas organizēšanai 3 reģionālajās nodaļās (Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, jo šajās reģionālajās nodaļās esošā telpu platība nav pietiekoša papildus klientu pieņemšanai)

~ 40 m2 x 5, - Ls = 200, - Ls x 10 mēn. = 2 000, - Ls

11. Apmācības 10 darbiniekiem

2 000,- Ls

Kopā 2006.gadā

86 325,- Ls

 

Atalgojums 2006.gadam – 7 mēnešiem

(1 mēnesis darbinieku apmācībai,

6 – parakstu apliecināšanas uzdevuma īstenošanai)

 

Amata nosaukums, skaits

Alga 7 mēnešiem

Prēmija

Atvaļinājuma pabalsts

Piemaksa 20%

Intensitāte 20%

Sociālais nodoklis

Summa

10

valsts notāri (ierēdņi)

 

24850

 

2071

 

2071

 

414

 

414

 

7184

 

37004,-

 

Alga noteikta saskaņā ar MK 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.959, 2.kvalifikācijas pakāpe – valsts notārs – ierēdnis.

 

Bērna piedzimšanas pabalsts 1 ierēdnim

355 x 6mēneši = 2130,-Ls

Sociālais nodoklis

513,-Ls

Kopā:

2643,-Ls

Pabalsts tuvinieka nāves gadījumā 1 ierēdnim

 

355,-Ls

Sociālais nodoklis

49,-Ls

Kopā:

404,-Ls

 

Kopā atalgojums: 40051,-Ls

 

Uzturēšanas izmaksas 2006.gadam- 7 mēnešiem

 

1.Kancelejas un saimniecības preces (gadā)

 

15,- x 10 darbinieki x 7 mēneši =

1 050,-Ls

2. Administratīvās izmaksas -  telefoni,  elektroenerģija, telpu uzkopšana, kopētāju remonts, VITA tīkls, u.c.

 

45,- x 10 darbinieki x 7 mēneši =

3 150,-Ls

Kopā:             

4 200,-Ls

 

Kopā 2006.gadā:130 576,-Ls

 

 

Parakstu apliecināšanas izmaksas 2007.gadam

 

Atalgojums gadā 12 mēnešiem

 

Amata nosaukums, skaits

Alga 12 mēnešiem

Prēmija

Atvaļinājuma pabalsts

Piemaksa 20%

Intensitāte 20%

Sociālais nodoklis

Summa

gadā

13

valsts notāri - ierēdņi 

 

55 380

 

4615

 

4615

 

923

 

923

 

13 291

 

79 747,-

 

Alga noteikta saskaņā ar MK 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.959, 2.kvalifikācijas pakāpe – valsts notārs – ierēdnis.

 

 

 

 

Bērna piedzimšanas pabalsts 1 ierēdnim

355 x 6mēneši = 2130,-Ls

Sociālais nodoklis

513,-Ls

Kopā:

2643,-Ls

Pabalsts tuvinieka nāves gadījumā 1 ierēdnim

 

355,-Ls

Sociālais nodoklis

49,-Ls

Kopā:

404,-Ls

 

Kopā atalgojums: 82 794,- Ls

 

2007.gadā plānotas papildus 3 štata vietas reģionālajām nodaļām, lai pakalpojumu padarītu pieejamāku Latvijas reģionos, jo šī pakalpojuma nodrošināšanā jāakcentē īpaša uzmanība uz reģionālajām iestādēm, pamatojoties uz Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programmu 2004.-2006.gadiem, kuras realizācijas rezultātā jāplāno, ka komercdarbības attīstība pieaugs reģionālajās teritorijās ar zemu sociāli ekonomisko attīstību.

 

Izmaksas  3 darba vietu iekārtošanai

 

1. Darba vietas iekārtošana:

- darba vietas iekārtošana (galds, krēsls, plaukts, galda lampa, telefons, apmeklētāju krēsls);

- datortehnika (datori, printeri, programmatūra).

 

600, - x 3 darb. = 1800,- Ls

 

 

 

1160, - x 3 darb. = 3480, -

 

2. Reģionālo nodaļu pārcelšanas (paplašināšanas) 2007.gadā izmaksas

(Bauska , Jēkabpils, Saldus)

12 000, - Ls

Kopā

17 280, - Ls

 

Uzturēšanas izmaksas gadā

 

1.Telpu noma gadā – (t.sk. komunālie maksājumi izņemot elektroenerģiju) Rīgā un reģionos

 

 

2.Papildus telpu noma paplašinātām klientu  apkalpošanas telpām 6 reģionālajās nodaļās

15m2 x 7,50- Ls  x 12 mēn.  x 7 darb. = 9 450, -

 

15m2 x 5,-Ls x 12mēn.  x 6 darb.  = 5400,-

 

85m2 x 5, - x 12 mēn. = 5100, -

3.Kancelejas un saimniecības preces (gadā)

15, - x 12 = 180 x 13 darb. = 2340,-

 

4. Administratīvās izmaksas - telefoni, elektroenerģija, telpu uzkopšana, kopētāju remonts, VITA tīkls, u.c.

45,- x 12 = 540,-  x 13 darb. = 7020,- Ls.

 

Kopā:

29 310,-Ls

 

Kopā 2007.gadā : 129 384,- Ls

 

Parakstu apliecināšanas izmaksas 2008.gadam un turpmāk

 

Atalgojums gadā 12 mēnešiem

 

Amata nosaukums, skaits

Alga 12 mēnešiem

Prēmija

Atvaļinājuma pabalsts

Piemaksa 20%

Intensitāte 20%

Sociālais nodoklis

Summa

gadā

15

valsts notāri - ierēdņi 

 

63900

 

5325

 

5325

 

1065

 

1065

 

18472

 

95 152,-

 

Alga noteikta saskaņā ar MK 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.959, 2.kvalifikācijas pakāpe – valsts notārs – ierēdnis.

 

Bērna piedzimšanas pabalsts 2 ierēdņiem

710 x 6mēneši = 4260,-Ls

Sociālais nodoklis

1026,-Ls

Kopā:

5286,-Ls

Pabalsts tuvinieka nāves gadījumā 2 ierēdņiem

 

710,-Ls

Sociālais nodoklis

99,-Ls

Kopā:

809,-Ls

 

Kopā atalgojums: 101 247,- Ls

 

2008.gadā plānotas papildus 2 štata vietas reģionālajām nodaļām, lai, prognozējot komercdarbības attīstību arī citos Latvijas reģionos, pakalpojumu padarītu pieejamāku reģionālajās nodaļās.

 

Izmaksas  2 darba vietu iekārtošanai

 

1. Darba vietas iekārtošana

- darba vietas iekārtošana

(galds, krēsls, plaukts, galda lampa, telefons, apmeklētāju krēsls);

- datortehnika (datori, printeri, programmatūra).

 

 600, - x 2 darb. = 1200,- Ls

 

 

 

1160, - x 2 darb. = 2320,- Ls

2. Reģionālo nodaļu  (paplašināšanas)  izmaksas

6000, - Ls

Kopā

9520, - Ls

 

Uzturēšanas izmaksas gadā

 

1.Telpu noma gadā – (t.sk. komunālie maksājumi izņemot elektroenerģiju) Rīgā un reģionos.

 

 

2.Papildus telpu noma paplašinātām klientu apkalpošanas telpām 8 reģionālajās nodaļās.

15m2 x 7,50- Ls  x 12 mēn.  x 7 darb. = 9 450, -

 

15m2 x 5,-Ls x 12mēn.  x 8 darb.  = 7200,-

 

100 m2 x 5, - x 12 mēn. = 6000, -

3.Kancelejas un saimniecības preces (gadā)

 

15, - x 12 = 180 x 15 darbin. = 2700,-

 

 

 

 

4. Administratīvās izmaksas - telefoni, elektroenerģija, telpu uzkopšana, kopētāju remonts, VITA tīkls, u.c.

 

45,- x 12 = 540,-  x 15 darb. = 8100,- Ls.

 

 

Kopā:

33450,-Ls

 

Kopā 2008.gadā: 144 217,- Ls

 

 

Valsts nodevas apjoms

 

Valsts nodevas apjoms noteikts, rēķinot administratīvos izdevumus.

 

2006.gadā (6 mēneši) – valsts nodevas apjoms 9 Ls:

-          darba alga - 2,76

-          sociālais nodoklis - 0,66

-          kapitālie izdevumi - 5,28

-          uzturēšanas izmaksas - 0,30

 

2007. un 2008.gadā – valsts nodevas apjoms 5 Ls:

-          darba alga - 2,76

-          sociālais nodoklis - 0,66

-          kapitālie izdevumi - 1,28

-          uzturēšanas izmaksas - 0,30

 

Ieņēmumi parakstu apliecināšanas uzdevuma nodrošināšanas izpildes gadījumā

 

2006.gadā (6 mēneši):

120 vienības x 128 dienas x 9 Ls = 138 240,- Ls

 

2007.gadā:

120 vienības x 252 dienas x 5 Ls = 151 200,- Ls

 

2008.gadā:

120 vienības x 252 dienas x 5 Ls = 151 200,- Ls

6. Cita informācija

Izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos tiks norādītas likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus ir izstrādājami šādi likumprojekti, kas saistīti ar parakstu apliecināšanas uzdevuma nodošanu Uzņēmumu reģistram:

1) Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, precizējot Uzņēmumu reģistra uzdevumus un kompetenci, tai skaitā norādot, ka Uzņēmumu reģistra amatpersona pirms paraksta un rīcībspējas apliecināšanas pārbauda Iedzīvotāju reģistrā fiziskas personas statusu un Nederīgo personu apliecinošo dokumentu reģistrā personas apliecinoša dokumenta statusu, nosakot parakstu apliecināšanas reģistrācijas žurnālā norādāmās ziņas, Uzņēmumu reģistram iesniedzamos dokumentus, ja jāapliecina ārvalstu juridiskās personas pārstāvja paraksts, kā arī strīdu izskatīšanas un parakstu apliecinātāju atbildības jautājumus;

2) Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, paredzot, ka likvidatora vai reorganizācijas gadījumā valdes locekļu parakstu paraugus varēs apliecināt notariāli vai komercreģistra iestāde (Uzņēmumu reģistrs);

3) Grozījums likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, paredzot iespējas komercreģistra iestādē apliecināt arī maksātnespējas administratoru parakstus.

 

Likumprojekti tiks iesniegti pēc Komerclikuma grozījumu pieņemšanas Saeimā 1.lasījumā Ministru kabinetā vai kā ministra priekšlikumi Saeimā, ja attiecīgo likumu grozījumu gadījumā būs noteikts priekšlikumu iesniegšanas termiņš.

 

Pēc grozījumu pieņemšanas Komerclikumā būs nepieciešams izstrādāt:

1) Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu komercreģistra iestādē”;

2) Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.567 “Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā”.

 

2. Cita informācija

 Nav

 

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ir papildināts ar informatīvo atsauci par Padomes direktīvām, kuru normas Komerclikumā iekļautas laika posmā no 2000.gada 13.aprīļa.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 Nav.

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas par šo likumprojekta redakciju nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  _____

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Likumprojekts tiks izsludināts valsts sekretāru sanāksmē un tiks ievietots Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Tiks paplašināti Uzņēmumu reģistra uzdevumi un kompetence, paredzot arī personu parakstu apliecināšanas tiesības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Komunikācijas plāns nav izstrādāts.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds lēmumus varēs apstrīdēt likumā  “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, apstrīdot Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram, savukārt  Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumus pārsūdzot tiesā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

08.08.2005. 13:14

2671

K.Nešpora

7031735 kristinen@ur.gov.lv

 

 

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Juhansone

I.Nikuļceva

L.Popova

K.Nešpora