Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

 

 

2006.gada  1.jūnijā     Nr.9/9-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

    

      Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Tiesnešu izdienas pensiju likums” (Reģ.Nr. 1449) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā apkopoto priekšlikumu tabula uz     lapām.

 

Komisijas priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne

 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

 

Tiesnešu izdienas pensiju likums (Reģ. nr.1449)

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

Nr

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(8 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt tiesnešiem likumā "Par tiesu varu" noteiktās tiesības uz tiesnešu izdienas pensiju (turpmāk – izdienas pensija) un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta.

1.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

 

Izslēgt 1.pantā vārdus “likumā “Par tiesu varu” noteiktās”.

 

 

 

 

Atbalstīts.

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt tiesnešiem tiesības uz tiesnešu izdienas pensiju (turpmāk — izdienas pensija) un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensija tiek piešķirta, aprēķināta un izmaksāta.

 

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir tiesnesim:

1) kuram izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā, un kurš ir sasniedzis likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, ja viņš ir atbrīvots no tiesneša amata likuma "Par tiesu varu" 82.panta pirmās daļas 1. un 4.punktā paredzētajos gadījumos;

 

2.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

 

Aizstāt 2.panta pirmajās daļas 1.punktā skaitļus un vārdus  “likuma "Par tiesu varu" 82.panta pirmās daļas 1. un 4.punktā paredzētajos gadījumos;” ar vārdiem  “pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu”.

 

 

 

 

Atbalstīts.

Redakc.

precizēts.

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir:

 

1) tiesnesim kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā, un kurš ir sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ja viņš ir atbrīvots no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar likumā amata pildīšanai noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu;

        2) kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumam un kura darba stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša amatā;

 

 

 

         2)            tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecum a atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša amatā;

 

 

3.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā: “(2) Satversmes tiesas tiesnesis saglabā tiesības uz izdienas pensiju pēc likumā “Par valsts pensijām” noteiktā vecuma sasniegšanas, ja šajā amatā viņš ir nostrādājis visu likumā noteikto pilnvaru termiņu un viņa darba stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu  ir vismaz 20 gadu.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts atbildīgās komisijas priekšliku-mā Nr. 4

           (2) Tiesības uz izdienas pensiju pēc likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā  vecuma sasniegšanas ir arī personai, kura Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādājusi visu likumā noteikto pilnvaru termiņu un kuras kopējais izdienas  stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir vismaz 20 gadu.

 

 

4.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā: “(2) Tiesības uz izdienas pensiju pēc likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā  vecuma sasniegšanas ir arī personai, kura Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādājusi visu likumā noteikto pilnvaru termiņu un kuras kopējais izdienas  stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir vismaz 20 gadu.

 

 

 

Atbalstīts.

 

(2) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš atbrīvots no tiesneša amata, pamatojoties uz likuma "Par tiesu varu" 83.pantu.

5.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

 

Izteikt  2.panta otro daļu kā  trešo daļu šādā redakcijā:  “(3) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš atcelts no tiesneša amata.”.

 

 

 

Atbalstīts.

(3) Tiesību uz izdienas pensiju nav tiesnesim, kurš atcelts no tiesneša amata. 

 

 

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) tiesneša un Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku;

2) prokurora amatā nostrādāto laiku;

3) laiku, kas nostrādāts prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim;

4) laiku, kas nostrādāts Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta izmeklētāju amatos, kādi bija noteikti Iekšlietu ministrijas iestādēs līdz 1995.gada 1.jūlijam;

5) advokāta vai augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem;

6) Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesneša (Valsts arbitrāžas arbitra) amatā nostrādāto laiku.

 

 

 

 

 

4.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Tiesnesim piešķir izdienas pensiju 55 procentu apmērā no vidējās mē­neša darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.  

(2) Tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumam, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 5.pantu, un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(3) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā skaitli “55”  ar skaitli “65”.

 

 

 

Atbalstīts.

          4.pants. Izdienas pensijas aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

(1) Tiesnesim piešķir izdienas pensiju 65 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.  

(2) Tiesnesim, kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinumam, izdienas pensiju piešķir 40 procentu apmērā no vidējās mēneša darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šā likuma 5.pantu, un par katru izdienas stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, to palielina par diviem procentiem no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(3) Maksimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst pārsniegt 80 procentus no šā likuma 5.pantā minētās darba samaksas.

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par vidējo pensiju valstī iepriekšējā gadā pirms tiesneša pensionēšanās.

 

 

7.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcija: “Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.”

Atbalstīts.

(4) Minimālais izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Tiesu administrācijai.

(6) Izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām". Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensiju samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru. 

 

 

 

(5) Izdienas pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas piešķirti Tiesu administrācijai.

(6) Izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensiju samazina par piešķirtās vecuma pensijas apmēru.


 

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no tiesneša vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no tiesneša amata.

 

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par kvalifikācijas klasi un prēmijas. 

 

 

 

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no tiesneša vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no tiesneša amata.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par kvalifikācijas klasi un prēmijas.

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma.

 

 

 

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma.

 

 

8.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 7.pantu šādā  redakcijā: “7.pants.Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1)Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta  saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.”.

 

 

 

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko  pantu numerāciju.

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda noteikta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” piešķirto valsts pensiju indeksācijai.

 

 

7.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Tiesu administrācijā.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Tiesu administrācija izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo pensijas pieprasītājam.

(3) Izdienas pensiju piešķir un izmaksā Tiesu administrācija.

(4) Izdienas pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju. Ar vienu pilnvaru izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(6) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

 

 

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Tiesu administrācijai.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus Tiesu administrācija izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo pensijas pieprasītājam.

(3) Izdienas pensiju piešķir un izmaksā Tiesu administrācija.

(4) Izdienas pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa izdienas pensiju. Ar vienu pilnvaru izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(6) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 8.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja:

1) izdienas pensijas saņēmējs tiek iecelts tiesneša amatā;

2) izdienas pensijas saņēmējs uzsāk dienestu tajās iestādēs, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Tiesu administrācijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

 

 

 

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja:

1)   izdienas pensijas saņēmējs tiek iecelts tiesneša amatā;

2)   izdienas pensijas saņēmējs uzsāk dienestu tajās iestādēs, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot Tiesu administrācijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

9.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko izdienas pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

 

 

 

10.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko izdienas pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

   (2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir un izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

10.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1) pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2) saskaņā ar Tiesu administrācijas lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kas izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 8.panta nosacījumus. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, bet, izdarot ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam, parādniekam saglabā darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda daļu piedzen likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

11.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

(1) Ieturējumus no izdienas pensijas var izdarīt:

1)         pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

2)         saskaņā ar Tiesu administrācijas lēmumu, lai piedzītu tās izdienas pensijas summas, kas izdienas pensijas saņēmējam pārmaksātas tādēļ, ka viņš nav ievērojis šā likuma 8.panta nosacījumus. Šajā gadījumā ik mēnesi ieturami ne vairāk kā 10 procenti no izmaksājamās izdienas pensijas līdz brīdim, kad pārmaksātā summa ir dzēsta.

(2) Uzturlīdzekļi nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedzenami pirmām kārtām.

(3) Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 50 procentus no izdienas pensijas apmēra, bet, izdarot ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam, parādniekam saglabā darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas.

(4) Ja izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta pirms parāda dzēšanas, atlikušo parāda daļu piedzen likumā noteiktajā kārtībā.

11.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt izdienas pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

 

 

 

12.pants.         Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt izdienas pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

12.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, izdienas pensijas saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

 

 

 

 

13.pants.         Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, izdienas pensijas saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm

Pārejas noteikums

 Līdz 2005.gada 31.decembrim izdienas pensiju aprēķina:

1) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata;

2) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

3) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

4) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.

 

 

 

 

Pārejas noteikums

 Līdz 2005.gada 31.decembrim izdienas pensiju aprēķina:

1) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata;

2) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

3) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem trim gadiem pirms atbrīvošanas no amata;

4) tiesnešiem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, – no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.