Projekts otrajam lasījumam

2006. gada   24.   maijā

 

 9/4 –                                                        

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes  darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Patvēruma likumā” (reģ.nr.1440) izskatīšanai 3. lasījumā.

             

Pielikumā: likumprojekts 3. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

         

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētāja                                             Ingrīda Circene

 

 

 

 

Projekts 3. lasījumam

24.05.06.

  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi Patvēruma likumā”

( reģ.nr.1440)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

2. lasījuma  redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(17)  

 

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā redakcija

 3. lasījumam

 

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 3.pants. Patvēruma meklētāja statuss

Persona uzskatāma par patvēruma meklētāju, ja tā šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniegusi pieteikumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu (turpmāk — pieteikums). Pieteikumu no tā iesniegšanas brīža līdz galīgā lēmuma pieņemšanai izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā un termiņos (turpmāk — patvēruma piešķiršanas process).

 

 

 

1. Aizstāt 3.pantā un 4.panta pirmajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt 3.pantā un 4.panta pirmajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

4.pants. Bēgļu lietu departaments

(1) Bēgļu lietu departaments (turpmāk — Departaments) izskata personas pieteikumu un pieņem lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt atbilstoši šā likuma noteikumiem.

(2) Departamenta lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

 

2. Izslēgt 4.panta otro daļu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 4.panta otro daļu.

 

5.pants. Bēgļu lietu apelācijas padome

(1) Sūdzības par Departamenta lēmumiem izskata Bēgļu lietu apelācijas padome (turpmāk — Padome). Padomes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, izņemot šā likuma 33.panta pirmajā daļā un 42.panta trešajā daļā minētos gadījumus.

(2) Padomes sastāvā ir priekšsēdētājs un četri tās locekļi. Ministru kabinets ieceļ amatā un atbrīvo no amata Padomes priekšsēdētāju pēc tieslietu ministra, bet tās locekļus — pēc Padomes priekšsēdētāja priekšlikuma.

(3) Padome ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde. Tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Padomes priekšsēdētājs un tās locekļi savas kompetences ietvaros darbojas un lēmumus pieņem neatkarīgi.

 

 

3. Izslēgt 5.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 5.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Apvienoto Nāciju Organizācijas augstais komisārs bēgļu lietās

(1) Personām, kuras iesniegušas pieteikumu, ir tiesības vērsties pie Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāra bēgļu lietās vai viņa pilnvarotām personām vai institūcijām.

(2) Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāra bēgļu lietās pieprasījuma Departaments un Padome iesniedz viņam savus lēmumus.

 

4.  6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Departaments un Padome iesniedz viņam savus lēmumus" ar vārdiem "Departaments iesniedz viņam savus lēmumus un tiesa – nolēmumus".

 

 

 

 

4.  6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Departaments un Padome iesniedz viņam savus lēmumus" ar vārdiem "Departaments iesniedz viņam savus lēmumus un tiesa – nolēmumus".

9.pants. Sazināšanās valoda

Patvēruma meklētājam, kurš neprot valsts valodu, tiek nodrošinātas iespējas sazināties ar tulka palīdzību, kā arī tiesības iesniegt pieteikumu, iepazīties ar pieteikuma izskatīšanas materiāliem un sniegt paskaidrojumus tajā valodā, kuru viņš prot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Patvēruma meklētāja tiesības un pienākumi

 (2) Patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt visu informāciju par patvēruma piešķiršanas procesu un savām tiesībām un pienākumiem šā procesa laikā. Šo informāciju patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt tajā valodā, kuru viņš prot.

(3) Jebkura pilngadīga persona pieteikumu iesniedz pati.

 

5. Aizstāt 9.pantā un 10.panta trešajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

 

Izteikt likuma 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Sazināšanās valoda

Patvēruma meklētājam, kurš neprot valsts valodu, tiek nodrošinātas iespējas sazināties ar tulka palīdzību, kā arī tiesības iesniegt iesniegumu, pieteikumu un  iepazīties ar iesnieguma izskatīšanas materiāliem un sniegt paskaidrojumus tajā valodā, kuru viņš prot.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 5.pantu likuma 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Sazināšanās valoda

Patvēruma meklētājam, kurš neprot valsts valodu, tiek nodrošinātas iespējas sazināties ar tulka palīdzību, kā arī tiesības iesniegt iesniegumu, pieteikumu,  iepazīties ar lietas izskatīšanas materiāliem un sniegt paskaidrojumus tajā valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.”

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt  likumprojektu ar  jaunu 6.pantu un izteikt to šādā redakcijā:

“6. Izteikt 10.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

(2) Patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt visu informāciju par patvēruma piešķiršanas procesu un savām tiesībām un pienākumiem šā procesa laikā. Šo informāciju patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt tajā valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.

(3) Jebkura pilngadīga persona iesniegumu iesniedz pati.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izteikt komisijas redakcijā, pr.nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Izteikt  9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Sazināšanās valoda

Patvēruma meklētājam, kurš neprot valsts valodu, tiek nodrošinātas iespējas sazināties ar tulka palīdzību, kā arī tiesības iesniegt iesniegumu, pieteikumu, iepazīties ar lietas izskatīšanas materiāliem un sniegt paskaidrojumus tajā valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.”

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Izteikt 10.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt visu informāciju par patvēruma piešķiršanas procesu un savām tiesībām un pienākumiem šā procesa laikā. Šo informāciju patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt tajā valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.

(3) Jebkura pilngadīga persona iesniegumu iesniedz pati.”

 

11.pants. Nepilngadīgās personas tiesības

(2) Pieteikums izskatāms un lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt attiecināms arī uz patvēruma meklētāja nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi vienlaikus ar vecākiem atrodas vai ierodas Latvijas Republikā. Izskatot pieteikumu, tiek ņemts vērā nepilngadīgās personas viedoklis.

(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas pieteikumu iesniegt pati, tās tiesības un likumīgās intereses patvēruma piešķiršanas procesa laikā pārstāv Padomes iecelts neatkarīgs pilnvarots pārstāvis. Pārstāvja pienākums ir objektīvi darboties nepilngadīgās personas interesēs.

 

6.  11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, tās tiesības un likumīgās intereses patvēruma piešķiršanas laikā pārstāv bāriņtiesas iecelts pārstāvis. Šā pārstāvja pienākumus, viņa iecelšanas kārtību, atlīdzības piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, atlīdzības apmēru, kā arī pārstāvim izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, tās tiesības un likumīgās intereses patvēruma piešķiršanas laikā pārstāv bāriņtiesas iecelts pārstāvis. Šā pārstāvja pienākumus, viņa iecelšanas kārtību, atlīdzības piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, atlīdzības apmēru, kā arī pārstāvim izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.”

 

 

II nodaļa

Pieteikuma iesniegšana un izskatīšana. Izmitināšana

 

7. Aizstāt otrās nodaļas nosaukumā vārdu "Pieteikuma" ar vārdu "Iesnieguma".

 

 

 

 

8. Aizstāt otrās nodaļas nosaukumā vārdu "Pieteikuma" ar vārdu "Iesnieguma".

 

 12.pants. Pieteikuma iesniegšana, personai no ārvalstīm ierodoties robežkontroles punktā

Persona, kura ierodas Latvijas Republikā, lai saņemtu patvērumu un iegūtu bēgļa vai alternatīvo statusu, iesniedz pieteikumu robežsargam robežkontroles punktā pirms ieceļošanas Latvijas Republikā.

 

8. Aizstāt 12.panta nosaukumā un tekstā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

9. Aizstāt 12.panta nosaukumā un tekstā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

13.pants. Pieteikuma izskatīšana robežkontroles punktā

(1) Valsts robežsardze veic pārrunas ar patvēruma meklētāju, kurš iesniedzis pieteikumu šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā. Pārrunu rezultātā iegūtā informācija kopā ar pieteikumu tiek iesniegta Departamentam ne vēlāk kā triju dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja ir pamats uzskatīt, ka pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) pieteikums ir acīmredzami nepamatots — pēc būtības neatbilst šā likuma 23.panta pirmajā daļā un 35.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem — vai tam acīmredzami trūkst ticamības — patvēruma meklētāja stāstītais ir pretrunīgs, nekonsekvents vai pēc būtības neiespējams;

2) patvēruma meklētāja pieteikumu par bēgļa statusa piešķiršanu izskata citā valstī;

3) patvēruma meklētājs ir ieguvis bēgļa statusu citā valstī un bez pamatotām bailēm no šā likuma 23.pantā minētās vajāšanas var izmantot tās aizsardzību;

4) patvēruma meklētājam ir tādas valsts pilsonība, kurā nepastāv šā likuma 23.panta pirmajā daļā un 35.panta pirmajā daļā minētie draudi;

5) patvēruma meklētājs bez pamatota izskaidrojuma iesniedzis pieteikumu, lai novērstu gaidāmo izraidīšanu, kaut gan viņam bijusi iespēja to iesniegt agrāk;

6) patvēruma meklētājs pirms ierašanās Latvijas Republikā uzturējies valstī, kurā pastāv šādi nosacījumi:

a) tā ir ratificējusi 1951.gada 28.jūlija Konvenciju par bēgļa statusu un 1967.gada 31.janvāra Protokolu par bēgļa statusu,

b) tajā patvēruma meklētājam nedraud nāves sods vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās pret viņu,

c) tajā viņš varēja lūgt un saņemt aizsardzību.

(2) Departaments saņemtos pārrunu materiālus izskata divu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas. Ja Departaments atzīst, ka pieteikums atbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem, tas pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu.

(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu Padomē vienas darbdienas laikā. Šādu sūdzību Padome izskata divu darbdienu laikā no tās saņemšanas dienas. Sūdzības izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(4) Ja Valsts robežsardze, Departaments vai Padome pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā paredzētajos termiņos vai ja Padome atzīst, ka pieteikums ir pamatots, tas izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

 

9.  13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt  trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā vienas darbdienas laikā.

 

 

 

(4) Ja Valsts robežsardze vai Departaments pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos, iesniegums izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buzajevs

 

Aizstāt likumprojekta 9.panta otrajā daļā (par  likuma 13.panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā) vārdus “vienas darbdienas” ar vārdiem “piecu darbdienu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt  trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā vienas darbdienas laikā.

 

 

 

 

(4) Ja Valsts robežsardze vai Departaments pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos, iesniegums izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.”

 

 

 

14.pants. Patvēruma meklētāja aizturēšana

(1) Valsts robežsardzei ir tiesības aizturēt patvēruma meklētāju līdz

10 diennaktīm, ja:

1)   nav noskaidrota patvēruma meklētāja identitāte;

2)   ir pamats uzskatīt, ka patvēruma meklētājs cenšas ļaunprātīgi izmantot patvēruma procesu;

3)   ir pamats uzskatīt, ka patvēruma meklētājam saskaņā ar šā likuma nosacījumiem nebūs likumīga pamata uzturēties Latvijas Republikā;

4)   tas nepieciešams valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs.

(2) Valsts robežsardze patvēruma meklētāju aiztur un tiesnesis lēmumu par patvēruma meklētāja aizturēšanu pieņem Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Valsts robežsardze iesniegumu par aizturēšanas termiņa pagarināšanu var iesniegt atkārtoti, taču kopējais aizturēšanas termiņš nedrīkst pārsniegt pieteikuma izskatīšanas termiņu.

(4) Patvēruma meklētājs aizturēšanas laikā tiek izmitināts šim nolūkam paredzētās telpās atsevišķi no personām, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu:

1)   robežkontroles punktā vai Valsts robežsardzes teritor iālajā struktūrvienībā, ja pieteikums izskatīts šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā;

2)   Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā, ja pieteikums iesniegts Valsts robežsardzes teritoriālajai struktūrvienībai.

15.pants. Pieteikuma iesniegšana, personai atrodoties Latvijas Republikā

Persona, kura atrodas Latvijas Republikā, pieteikumu iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajai struktūrvienībai.

16.pants. Pieteikuma izskatīšana, ja tas iesniegts, personai atrodoties Latvijas Republikā

(1) Valsts robežsardze veic pārrunas ar patvēruma meklētāju, kurš iesniedzis pieteikumu šā likuma 15.pantā noteiktajā kārtībā. Pārrunu rezultātā iegūtā informācija kopā ar pieteikumu nekavējoties tiek iesniegta Departamentam.

(2) Departaments izskata pieteikumu un pārrunu rezultātā iegūtos materiālus un ne ilgāk kā triju mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona pamatotu iemeslu dēļ var pagarināt pieteikuma izskatīšanas termiņu līdz 12 mēnešiem.

 

10. Aizstāt 14., 15. un 16.pantā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

11. Aizstāt 14., 15. un 16.pantā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

18.pants. Lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

(2) Izskatot pieteikumu, Departaments vispirms lemj par bēgļa statusa piešķiršanu patvēruma meklētājam atbilstoši šā likuma noteikumiem. Ja uz patvēruma meklētāju neattiecas šā likuma 23.panta nosacījumi, Departaments lemj par alternatīvā statusa piešķiršanu atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai.

(3) Lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Departaments noformē rakstveidā, to izvērsti pamatojot un norādot tā pārsūdzēšanas kārtību. Patvēruma meklētājs ar lēmuma saturu iepazīstināms nekavējoties, paskaidrojot viņam lēmuma būtību un tā pārsūdzēšanas kārtību valodā, kuru viņš prot.

 

(4) Pieņemot lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, šaubas par pieteikuma pamatotību tulkojamas par labu patvēruma meklētājam.

 

(5) Sūdzību par Departamenta lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt septiņu dienu laikā var iesniegt Padomei patvēruma meklētājs, viņa pilnvarota persona vai cita ieinteresēta persona. Padome šādu sūdzību izskata triju mēnešu laikā, un tās lēmums ir galīgs.

(6) Sūdzības izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(7) Ja pēc tam, kad Padome pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu, personas rīcībā nonākuši jauni fakti, kas būtiski maina lietas apstākļus, persona ir tiesīga iesniegt Padomei atkārtotu pieteikumu. Padome pieņem lēmumu par patvēruma meklētāja atkārtoti iesniegtā pieteikuma pamatotību divu darbdienu laikā. Ja pieteikums atzīts par pamatotu, Padome divu nedēļu laikā no šā pieteikuma saņemšanas dienas to izskata un pieņem lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

(8) Padomes lēmums noformējams rakstveidā, to izvērsti pamatojot, un nekavējoties paziņojams patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam lēmuma būtību valodā, kuru viņš prot.

 

 

(9) Ja atbilstoši Padomes regulai (EK) Nr.343/2003 (2003.gada 18.februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, saņemts citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas lēmums par atteikumu izskatīt pieteikumu vai par citā Eiropas Savienības dalībvalstī iesniegta pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga Latvijas Republika, pieteikumu izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Pieteikuma izskatīšanas termiņu skaita no dienas, kad saņemts citas Eiropas Savienības dalībvalsts atteikums uzņemties atbildību par pieteikuma izskatīšanu vai kad patvēruma meklētājs ieradies Latvijas Republikā.

 

11. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

“18.pants. Lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt”;

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt  piekto daļu šādā redakcijā: 

“(5)Departamenta lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt septiņu dienu laikā var pārsūdzēt tiesā.”;

izslēgt sesto, septīto un astoto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt devītajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt 18.panta trešo daļu pēc vārdiem “kuru viņš prot”ar vārdiem:

“vai kura viņam būtu jāsaprot.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buzajevs

 

Aizstāt likumprojekta 11.panta otrajā daļā (par  likuma 18.panta piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā) vārdu “septiņu” ar vārdu “piecpadsmit”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

“18.pants. Lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt”;

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “kuru viņš prot” ar vārdiem

“vai kura viņam būtu jāsaprot”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt  piekto daļu šādā redakcijā: 

“(5)  Departamenta lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt septiņu dienu laikā var pārsūdzēt tiesā.”;

 

 

izslēgt sesto, septīto un astoto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt devītajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

19.pants. Pieteikuma izskatīšana saīsinātajā kārtībā

(1) Ja persona iesniegusi pieteikumu, atrodoties Latvijas Republikā, un ir pamats uzskatīt, ka pastāv kāds no šā likuma 13.panta pirmajā daļā paredzētajiem nosacījumiem, Valsts robežsardze veic pārrunas ar patvēruma meklētāju un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pārrunu rezultātā iegūto informāciju kopā ar pieteikumu iesniedz Departamentam.

(2) Departaments pieteikumu un saņemtos pārrunu materiālus izskata piecu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas. Ja Departaments atzīst, ka pieteikums atbilst šā likuma 13.panta pirmās daļas nosacījumiem, tas pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu.

(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu Padomē divu darbdienu laikā. Šādu sūdzību Padome izskata triju darbdienu laikā no tās saņemšanas dienas. Sūdzības izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(4) Ja Valsts robežsardze, Departaments vai Padome pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos vai ja Padome atzīst, ka pieteikums ir pamatots, tas izskatāms 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

12.  19.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā divu darbdienu laikā.

(4) Ja Valsts robežsardze vai Departaments pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos, iesniegums izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buzajevs

 

Aizstāt likumprojekta 12.panta otrajā daļā (par  likuma 19.panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā) vārdu “divu” ar vārdu “piecu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  19.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā divu darbdienu laikā.

(4) Ja Valsts robežsardze vai Departaments pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos, iesniegums izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.”

 

 

13. Papildināt likumu ar 19.1  un 19.2 pantu  šādā redakcijā:

 

       “19.1 pants. Departamenta lēmumu pārsūdzība

(1) Šā likuma 13. panta otrajā daļā, 18. panta trešajā daļā vai 19. panta otrajā daļā   minēto Departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (turpmāk – tiesa), ievērojot  šajā likumā un Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

 (2) Pieteikumu tiesai par šā likuma 13. panta otrajā daļā, 18. panta trešajā daļā vai 19. panta otrajā daļā   minēto lēmumu iesniedz Departamentam. Departaments saņemto pieteikumu vienas darbdienas laikā pārsūta tiesai,  pievienojot tam Departamenta rīcībā esošos dokumentus un pierādījumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumprojekta 19.1 panta otro daļu pēc vārdiem “Departaments saņemto pieteikumu” ar vārdiem “to netulkojot”.

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likumprojekta 19.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par pieteikuma iesniegšanu tiesā Patvēruma meklētājs ir atbrīvots no valsts nodevas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

14. Papildināt likumu ar 19.1  un 19.2 pantu  šādā redakcijā:

 

       “19.1 pants. Departamenta lēmumu pārsūdzība

(1) Šā likuma 13. panta otrajā daļā, 18. panta trešajā daļā vai 19. panta otrajā daļā   minēto Departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (turpmāk – tiesa), ievērojot  šajā likumā un Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

 (2) Pieteikumu tiesai par šā likuma 13. panta otrajā daļā, 18. panta trešajā daļā vai 19. panta otrajā daļā   minēto lēmumu iesniedz Departamentam. Departaments saņemto pieteikumu, to netulkojot, vienas darbdienas laikā pārsūta tiesai,  pievienojot tam Departamenta rīcībā esošos dokumentus un pierādījumus.

(3) Par pieteikuma iesniegšanu tiesā Patvēruma meklētājs ir atbrīvots no valsts nodevas.

 

19.2  pants. Pieteikuma izskatīšana tiesā

(1) Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 18.panta trešajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata  triju mēnešu laikā.

 (2) Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 13.panta otrajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata triju darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Tiesa izvērtē Departamenta lēmuma atbilstību šā likuma 13. un 19.panta noteikumiem. Ja lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nepieciešami papildu pierādījumi, tiesa var  noteikt lietas izskatīšanu šā panta pirmajā daļā  noteiktajā termiņā.

(3) Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 13.panta otrajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata rakstveida procesā. Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 18.panta trešajā daļā minēto lēmumu, tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja tā  atzīst, ka lietā esošie pierādījumi ir pietiekami, lai izspriestu lietu.

 

(4) Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tiesas nolēmums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī, un tas nekavējoties paziņojams patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam nolēmuma būtību valodā, kuru viņš prot.

 

(5) Pieteikuma (lietas) izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(6) Ja tiek iesniegts pieteikums par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata divdesmit darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(7) Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu nekavējoties paziņo patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam nolēmuma būtību valodā, kuru viņš prot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V. Buzajevs

 

Izslēgt likumprojekta 13.pantā (par likuma papildināšanu ar 19.1 un 19.2 pantu) piedāvāto 19.2 panta trešo daļu.

 

 

Deputāts V. Buzajevs

 

Papildināt likumprojekta 13.pantā (par likuma papildināšanu ar 19.1 un 19.2 pantu) piedāvāto 19.2 pantu ar  trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tiesa izskata lietu triju tiesnešu sastāvā”.

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt 19.2 panta ceturto  daļu pēc vārdiem “kuru viņš prot” ar vārdiem “vai kura viņam būtu jāsaprot

 

 

Juridiskais birojs

 

Ierosinām 19.2 pantā (likumprojekta 14.pants): - papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

 

“(5) Tiesas lēmumi, kas tiek pieņemti, veicot procesuālās darbības iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami.”;

 

panta piekto, sesto un septīto daļu attiecīgi izteikt kā sesto, septīto un astoto daļu.

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt 19.2 panta septīto  daļu pēc vārdiem “kuru viņš prot”  ar vārdiem “vai kura viņam būtu jāsaprot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 19.2  pants. Pieteikuma izskatīšana tiesā

(1) Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 18.panta trešajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata  triju mēnešu laikā.

 (2) Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 13.panta otrajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata triju darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Tiesa izvērtē Departamenta lēmuma atbilstību šā likuma 13. un 19.panta noteikumiem. Ja lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nepieciešami papildu pierādījumi, tiesa var  noteikt lietas izskatīšanu šā panta pirmajā daļā  noteiktajā termiņā.

 

(3) Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 13.panta otrajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata rakstveida procesā. Lietu, kas ierosināta,  pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 18.panta trešajā daļā minēto lēmumu, tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja tā  atzīst, ka lietā esošie pierādījumi ir pietiekami, lai izspriestu lietu.

 

 

(4) Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tiesas nolēmums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī, un tas nekavējoties paziņojams patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam nolēmuma būtību valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.

 

 

 

 

 

 

(5) Tiesas lēmumi, kas tiek pieņemti, veicot procesuālās darbības iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami.

 

(6) Pieteikuma (lietas) izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Ja tiek iesniegts pieteikums par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata divdesmit darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

 (8) Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu nekavējoties paziņo patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam nolēmuma būtību valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.”

 

 

 

 

20.pants. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centri

(1) Pieteikuma izskatīšanas laikā patvēruma meklētājs izmitināms patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, kurā nodrošināti cilvēka sadzīvei nepieciešamie apstākļi. Patvēruma meklētāju var pārvietot no viena patvēruma meklētāju izmitināšanas centra uz citu.

(2) Patvēruma meklētājs netiek ievietots patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, kamēr viņam ir likumīgs pamats uzturēties Latvijas Republikā.

(3) Patvēruma meklētāju izmitināšanas centri ir Pārvaldes struktūrvienības.

(4) Patvēruma meklētāja uzturam, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādei paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

22.pants. Personas izraidīšana no Latvijas Republikas

(1) Persona, kuras pieteikums izskatīts šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā un attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa, kā arī alternatīvo statusu, tiek izraidīta no Latvijas Republikas likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Persona, kuras pieteikums izskatīts šā likuma 13. un 19.pantā noteiktajā kārtībā un attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa, kā arī alternatīvo statusu, tiek izraidīta no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

25.pants. Gadījumi, kad bēgļa statusu patvēruma meklētājam nepiešķir

Bēgļa statusu patvēruma meklētājam nepiešķir, ja:

1) patvēruma meklētājam ir tādas valsts pilsonība, kurā nepastāv šā likuma 23.pantā minētās vajāšanas draudi;

2) patvēruma meklētājs ir bezvalstnieks un viņa iepriekšējās mītnes zemē nepastāv šā likuma 23.pantā minētās vajāšanas draudi;

3) patvēruma meklētājs pirms ierašanās Latvijas Republikā uzturējies valstī, kurā pastāv šādi nosacījumi:

a) tā ir ratificējusi 1951.gada 28.jūlija Konvenciju par bēgļa statusu un 1967.gada 31.janvāra Protokolu par bēgļa statusu,

b) tajā patvēruma meklētājam nedraud nāves sods vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās pret viņu,

c) tajā viņš varēja lūgt un saņemt aizsardzību;

4) patvēruma meklētājs ir ieguvis bēgļa statusu citā valstī un bez pamatotām bailēm no šā likuma 23.pantā minētās vajāšanas var izmantot tās aizsardzību;

5) patvēruma meklētāja pieteikumu par bēgļa statusa piešķiršanu izskata citā valstī;

6) patvēruma meklētājs apzināti neievēro šā likuma 10.panta sestajā daļā noteiktās prasības vai sniedz apzināti nepatiesas ziņas, kas ir būtiskas, lai izlemtu jautājumu par bēgļa statusa piešķiršanu;

7) saskaņā ar kompetentu iestāžu sniegtajām ziņām tas apdraud valsts drošību un sabiedrisko kārtību.

 

 

 

 

13. Aizstāt 20., 22. un 25.pantā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

15. Aizstāt 20., 22. un 25.pantā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

32.pants. Lēmums par bēgļa statusa zaudēšanu vai atņemšanu

 (2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu persona vai tās pilnvarots pārstāvis var pārsūdzēt Padomē mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

(3) Padome pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas un nekavējoties paziņo par to personai.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētās sūdzības izskatīšanas laikā persona saglabā bēgļa statusu.

 

 

 

14. 32.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "Padomē" ar vārdu "tiesā";

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Tiesa izskata pieteikumu divu mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas un nolēmumu nekavējoties paziņo personai.

 

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētā pieteikuma izskatīšanas laikā persona saglabā bēgļa statusu."

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 32.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "Padomē" ar vārdu "tiesā";

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Tiesa izskata pieteikumu divu mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas un nolēmumu nekavējoties paziņo personai.

 

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētā pieteikuma izskatīšanas laikā persona saglabā bēgļa statusu."

 

33.pants. Padomes lēmuma par bēgļa statusa atņemšanu pārsūdzēšana

(1) Padomes lēmumu par bēgļa statusa atņemšanu šā likuma 31.panta 1.punktā paredzētajā gadījumā persona vai tās pilnvarots pārstāvis likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās sūdzības iesniegšana aptur š ā likuma 34.pantā minēto pasākumu veikšanu.

 

 

16. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana

(1) Tiesas nolēmumu, kas atstāj spēkā Departamenta lēmumu par bēgļa statusa atņemšanu un kas   pieņemts, pamatojoties uz šā likuma 31.panta 1.punktu, persona vai tās pilnvarots pārstāvis šajā likumā noteiktajā termiņā var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

 

(2) Pieteikuma iesniegšana Administratīvajai apgabaltiesai aptur šā likuma 34.pantā minēto pasākumu veikšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana

(1) Tiesas nolēmumu, kas atstāj spēkā Departamenta lēmumu par bēgļa statusa atņemšanu un kas   pieņemts, pamatojoties uz šā likuma 31.panta 1.punktu, persona vai tās pilnvarots pārstāvis šajā likumā noteiktajā termiņā var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

 

(2) Pieteikuma iesniegšana Administratīvajai apgabaltiesai aptur šā likuma 34.pantā minēto pasākumu veikšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

42.pants. Lēmums par alternatīvā statusa zaudēšanu un tā pārsūdzēšanas kārtība

(1) Departaments pieņem lēmumu par alternatīvā statusa zaudēšanu, ja tam kļuvis zināms kāds no šā likuma 41.panta nosacījumiem, un paziņo par to personai. Šo lēmumu persona vai tās pilnvarots pārstāvis var pārsūdzēt Padomē piecu darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.

(2) Padome pieņem lēmumu mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas un paziņo par to personai.

(3) Padomes lēmumu par alternatīvā statusa zaudēšanu, ja atklājas, ka persona sniegusi apzināti nepatiesas ziņas, kas bijušas par pamatu alternatīvā statusa piešķiršanai, persona vai tās pilnvarots pārstāvis var likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt tiesā.

(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās sūdzības izskatīšanas laikā persona saglabā alternatīvo statusu.

 

17. 42.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Padomē" ar vārdu "tiesā";

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Tiesa pieņem nolēmumu mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas un paziņo par to personai.”;

 

izslēgt trešo daļu;

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "minētās sūdzības" ar vārdiem "minētā pieteikuma”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 42.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Padomē" ar vārdu "tiesā";

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Tiesa pieņem nolēmumu mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas un paziņo par to personai.”;

 

izslēgt trešo daļu;

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "minētās sūdzības" ar vārdiem "minētā pieteikuma”.

Pārejas noteikumi

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 1.jūlijam.

7. Līdz 2006.gada 31.decembrim pārstāvi nepilngadīgai personai nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde."

 

 

 

15.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 6. 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 30.novembrim.

7. Līdz 2006.gada 31.decembrim pārstāvi nepilngadīgai personai nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

8. Sūdzības, kas par Bēgļu lietu departamenta pieņemtajiem lēmumiem iesniegtas Bēgļu lietu apelācijas padomei līdz 2006. gada 9. jūlijam, izskatāmas saskaņā ar likuma noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 2006. gada 9. jūlijam.”

 

 

 

 

Atbalstīt

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.,  7.un 8.punktu  šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 30.novembrim.

7. Līdz 2006.gada 31.decembrim pārstāvi nepilngadīgai personai nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

8. Sūdzības, kas par Bēgļu lietu departamenta pieņemtajiem lēmumiem iesniegtas Bēgļu lietu apelācijas padomei līdz 2006. gada 9. jūlijam, izskatāmas saskaņā ar likuma noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 2006. gada 9. jūlijam.”

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2006.gada 1.decembrī”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās noteikumu

 

“Likums stājas spēkā 2006. gada 10. jūlijā.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Likums stājas spēkā 2006. gada 10. jūlijā.

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

Likumprojekts 3. lasījumam

24.05.06.

 

 

 

Grozījumi Patvēruma likumā

 

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3.pantā un 4.panta pirmajā daļā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā).

 

2. Izslēgt 4.panta otro daļu.

 

3. Izslēgt 5.pantu.

 

4. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “pieteikumu” ar vārdu “iesniegumu”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Departaments un Padome iesniedz viņam savus lēmumus” ar vārdiem “Departaments iesniedz viņam savus lēmumus un tiesa — nolēmumus”.

 

5.  Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Sazināšanās valoda

Patvēruma meklētājam, kurš neprot valsts valodu, tiek nodrošinātas iespējas sazināties ar tulka palīdzību, kā arī tiesības iesniegt iesniegumu, pieteikumu, iepazīties ar lietas izskatīšanas materiāliem un sniegt paskaidrojumus tajā valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.”

 

6. Izteikt 10.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt visu informāciju par patvēruma piešķiršanas procesu un savām tiesībām un pienākumiem šā procesa laikā. Šo informāciju patvēruma meklētājam ir tiesības saņemt tajā valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.

(3) Jebkura pilngadīga persona iesniegumu iesniedz pati.”

 

7. 11.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, tās tiesības un likumīgās intereses patvēruma piešķiršanas laikā pārstāv bāriņtiesas iecelts pārstāvis. Šā pārstāvja pienākumus, viņa iecelšanas kārtību, atlīdzības piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, atlīdzības apmēru, kā arī pārstāvim izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.”

 

8. Aizstāt otrās nodaļas nosaukumā vārdu “Pieteikuma” ar vārdu “Iesnieguma”.

 

9. Aizstāt 12.panta nosaukumā un tekstā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā).

 

10. 13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā vienas darbdienas laikā.

(4) Ja Valsts robežsardze vai Departaments pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos, iesniegums izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.”

 

11. Aizstāt 14., 15. un 16.pantā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā).

 

12. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“18.pants. Lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt”;

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā);

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “kuru viņš prot” ar vārdiem “vai kura viņam būtu jāsaprot”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

“(5) Departamenta lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt septiņu dienu laikā var pārsūdzēt tiesā.”;

izslēgt sesto, septīto un astoto daļu;

aizstāt devītajā daļā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā).

 

13. 19.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locī jumā);

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Patvēruma meklētājs vai viņa pilnvarota persona var pārsūdzēt Departamenta lēmumu tiesā divu darbdienu laikā.

(4) Ja Valsts robežsardze vai Departaments pamatotu iemeslu dēļ neiekļaujas šajā pantā noteiktajos termiņos, iesniegums izskatāms šā likuma 16.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.”

 

14. Papildināt likumu ar 19.1 un 19.2 pantu šādā redakcijā:

“19.1 pants. Departamenta lēmumu pārsūdzība

(1) Šā likuma 13.panta otrajā daļā, 18.panta trešajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto Departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (turpmāk — tiesa), ievērojot šajā likumā un Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

(2) Pieteikumu tiesai par šā likuma 13.panta otrajā daļā, 18.panta trešajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto lēmumu iesniedz Departamentam. Departaments saņemto pieteikumu, to netulkojot, vienas darbdienas laikā pārsūta tiesai, pievienojot tam Departamenta rīcībā esošos dokumentus un pierādījumus.

(3) Par pieteikuma iesniegšanu tiesā patvēruma meklētājs ir atbrīvots no valsts nodevas.

19.2 pants. Pieteikuma izskatīšana tiesā

(1) Lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 18.panta trešajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata triju mēnešu laikā.

(2) Lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 13.panta otrajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata triju darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Tiesa izvērtē Departamenta lēmuma atbilstību šā likuma 13. un 19.panta noteikumiem. Ja lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nepieciešami papildu pierādījumi, tiesa var noteikt lietas izskatīšanu šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā.

(3) Lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 13.panta otrajā daļā vai 19.panta otrajā daļā minēto lēmumu, tiesa izskata rakstveida procesā. Lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteikumu par šā likuma 18.panta trešajā daļā minēto lēmumu, tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja tā atzīst, ka lietā esošie pierādījumi ir pietiekami, lai izspriestu lietu.

(4) Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tiesas nolēmums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī, un tas nekavējoties paziņojams patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam nolēmuma būtību valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.

 

(5) Tiesas lēmumi, kas tiek pieņemti, veicot procesuālās darbības iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami.

(6) Pieteikuma (lietas) izskatīšanas laikā persona uzskatāma par patvēruma meklētāju.

(7) Ja tiek iesniegts pieteikums par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata divdesmit darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(8) Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu nekavējoties paziņo patvēruma meklētājam, paskaidrojot viņam nolēmuma būtību valodā, kuru viņš prot vai kura viņam būtu jāsaprot.”

 

15. Aizstāt 20., 22. un 25.pantā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā).

 

16. 32.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu “Padomē” ar vārdu “tiesā”;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Tiesa izskata pieteikumu divu mēnešu laikā no tā saņemšanas dienas un nolēmumu nekavējoties paziņo personai.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētā pieteikuma izskatīšanas laikā persona saglabā bēgļa statusu.”

 

17. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana

(1) Tiesas nolēmumu, kas atstāj spēkā Departamenta lēmumu par bēgļa statusa atņemšanu un kas pieņemts, pamatojoties uz šā likuma 31.panta 1.punktu, persona vai tās pilnvarots pārstāvis šajā likumā noteiktajā termiņā var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

(2) Pieteikuma iesniegšana Administratīvajai apgabaltiesai aptur šā likuma 34.pantā minēto pasākumu veikšanu.”

 

18. 42.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “Padomē” ar vārdu “tiesā”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesa pieņem nolēmumu mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas un paziņo par to personai.”;

izslēgt trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “minētās sūdzības” ar vārdiem “minētā pieteikuma”.

 

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 30.novembrim.

7. Līdz 2006.gada 31.decembrim pārstāvi nepilngadīgai personai nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

8. Sūdzības, kas par Bēgļu lietu departamenta pieņemtajiem lēmumiem iesniegtas Bēgļu lietu apelācijas padomei līdz 2006.gada 9.jūlijam, izskatāmas saskaņā ar likuma noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 2006.gada 9.jūlijam.”

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 10.jūlijā.