Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

(reģ. Nr. 1437) (Steidzams)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (22)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

 

 

 

 

Par aviāciju

Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

 

 

 

Grozījumi likumā

”Par aviāciju”

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "Civilās aviācijas administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Civilās aviācijas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstīts komersants" (attiecīgā locījumā);

vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmums (dienests)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

1

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta  1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants" (attiecīgā locījumā);”.

 

 

 

atbalstīts

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Civilās aviācijas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Civilās aviācijas aģentūra” (attiecīgā locījumā), vārdus “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants” (attiecīgā locījumā), vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā), vārdus “Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmums (dienests)” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība” (attiecīgā locījumā).

Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

Aeronavigācijas informācija - informācija, kas ietver lidlauku un gaisa kuģu lidojumos izmantojamo aeronavigācijas un elektrotehnisko iekārtu raksturojumu un ziņas par to faktisko stāvokli, gaisa kuģu manevrēšanas kārtību lidlauka satiksmes zonās, gaisa trasēs, maršrutos un citās lidojumu zonās.

 

 

 

 

 

Aizliegtā zona - ierobežota gaisa telpa virs valsts sauszemes teritorijas vai tās iekšējiem vai teritoriālajiem Baltijas jūras ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumi ir aizliegti.

 

 

 

 

 

 

 

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt sadaļu „Likumā lietotie termini” pēc termina "Aizliegtā zona” ar terminu šādā redakcijā:

"Atgadījums civilajā aviācijā - darbības pārtraukums, defekts, nepilnība vai kādi citi ārkārtas apstākļi, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt lidojumu drošību, bet ne tādā veidā,  ka to dēļ noticis nelaimes gadījums vai nopietns incidents”.

atbalstīts

2. Papildināt sadaļu “Likumā lietotie termini” pēc termina “Aizliegtā zona” ar terminu šādā redakcijā:

“Atgadījums civilajā aviācijā — darbības pārtraukums, defekts, nepilnība vai kādi citi ārkārtas apstākļi, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt lidojumu drošību, bet ne tādā veidā, ka to dēļ noticis nelaimes gadījums vai nopietns incidents.”

Aviācijas nelaimes gadījums - notikums, kurš saistīts ar gaisa kuģa izmantošanu no brīža, kad vismaz viena persona iekāpj gaisa kuģī ar nolūku veikt lidojumu, līdz brīdim, kad visas gaisa kuģī esošās personas ir to atstājušas, un kura laikā:

 

 

 

 

 

1) kāda no minētajām personām iegūst miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājas nāve, vai smagus miesas bojājumus sakarā ar:

 

 

 

 

 

a) atrašanos šajā gaisa kuģī,

 

 

 

 

 

b) tiešu saskari ar kādu gaisa kuģa daļu, arī daļu, kas atdalījusies no šā gaisa kuģa,

 

 

 

 

 

c) tiešu reaktīvā dzinēja gāzes strūklas iedarbību;

 

 

 

 

 

2) gaisa kuģis iegūst bojājumus vai tiek saārdīta tā konstrukcija un tā rezultātā:

 

 

 

 

 

a) samazinās konstrukcijas izturība, pasliktinās gaisa kuģa tehniskie vai aerodinamiskie dati,

 

 

 

 

 

b) nepieciešams liels remonts vai bojātā elementa nomainīšana, izņemot dzinēja darbības traucējumus vai tā bojājumus, kad bojāts tikai dzinējs, tā pārsegi vai palīgierīces vai bojāti tikai propelleri, plākšņu gali, antenas, riepas, bremžu ierīces, aptecētāji vai apšuvumā ir nelieli iespiedumi vai caursisti caurumi;

 

 

 

 

 

3) gaisa kuģis pazūd bez vēsts vai nokļūst tādā vietā, kur tam piekļūt nav iespējams.

 

 

 

 

 

Par aviācijas nelaimes gadījumu netiek uzskatīts notikums, kura laikā 1.punktā minētajos gadījumos miesas bojājumi gūti dabisku cēloņu rezultātā, tos nodarījusi pati cietusī persona vai cita persona vai arī miesas bojājumi nodarīti pasažierim, kam nav biļetes un kas slēpjas ārpus zonām, kuras parasti ir pieejamas pasažieriem un apkalpes locekļiem.

- - - - - - -

 

 

 

 

 

Pirmā nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

2.pants. Tiesiskie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību

 

 

 

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, citi Latvijas Republikas aviācijas likumdošanas akti, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie valsts institūciju normatīvie akti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā liku­ma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti.

 

 

 

redakcionāli precizets

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti.”

Ja Latvijas Republikas noslēgtajā starptautiskajā līgumā paredzēti citādi noteikumi nekā tie, kas ietverti Latvijas Republikas likumdošanas aktos, piemēro starptautiskā līguma noteikumus, ievērojot likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" noteikumus.

Nacionālie normatīvie akti ir piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem vai ciktāl attiecīgais jautājums nav vienīgi Eiropas Savienības kompetencē."

3

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2.panta otro daļu.

 

atbalstīts

 

3.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

< /td>

Šajā likumā noteiktās prasības attiecas uz:

 

 

 

 

 

1) civilo aviāciju Latvijas Republikas teritorijā;

 

 

 

 

 

2) Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tās valsts likumdošanas aktos, kuras teritorijā atrodas gaisa kuģis, nav noteikts citādi;

 

 

 

 

 

3) Latvijas Republikas muitas un Valsts robežsardzes dienestu aviāciju.

 

 

 

 

 

Šā likuma 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47., 48., 49. un 52.panta, 56.panta otrās daļas, 63. un 97.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviāciju, bet 40.panta ceturtās daļas noteikumi — uz publisko funkciju veikšanai paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

3. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "48., 49. un 52.panta" ar vārdiem un skaitļiem "48. un 49.panta".

 

 

redakcionāli precizēts

4. Aizstāt 3.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “48., 49. un 52.panta” ar skaitļiem un vārdiem “48. un 49.panta”.

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2.- 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto objektu celtniecību un izvietošanu.

 

 

 

 

 

Atkāpšanās no šā panta pirmās daļas 3.punkta un otrās daļas noteikumiem, ja tas nepieciešams, lai pildītu šo dienestu ārkārtējās funkcijas, pieļaujama ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

4.pants. Civilās aviācijas darbībai nepieciešamie sertifikāti, licences, apliecības un atļaujas

 4. Izslēgt 4.pantu.

 

 

 

 

5. Izslēgt 4.pantu.

Latvijas Republikā gaisa telpas izmantošana, civilās aviācijas darbība, civilās aviācijas speciālistu sagatavošana (pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana), kā arī šā likuma 40.panta otrajā daļā noteiktā darbība ir atļauta tikai pēc šā likuma 10., 17., 20., 22., 25., 31., 32., 40., 80., 82. un 92.pantā noteikto un attiecīgajai darbībai nepieciešamo sertifikātu, licenču, apliecību un atļauju saņemšanas.

 

 

 

 

Otrā nodaļa
VALSTS PĀRVALDE UN UZRAUDZĪBA LATVIJAS REPUBLIKAS GAISA TELPAS
IZMANTOŠANAS UN CIVILĀS AVIĀCIJAS DARBĪBAS JOMĀ

 

 

 

 

 

5.pants. Valsts pārvaldes institūcijas Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā

 

 

 

 

 

Valsts politiku un pārvaldi Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā realizē Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments (turpmāk - Aviācijas departaments) un Latvijas Republikas Civilās aviācijas administrācija (turpmāk - Civilās aviācijas administrācija).

5. Izteikt 5.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Valsts politiku un pārvaldi Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā īsteno Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments (turpmāk - Aviācijas departaments) un valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra " (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

 

 

 

6. Izteikt 5.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Valsts politiku un pārvaldi Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā īsteno Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments (turpmāk — Aviācijas departaments) un valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk — Civilās aviācijas aģentūra).

Civilās aviācijas administrācija ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai pakļauta valsts pārvaldes institūcija, kura tiek finansēta no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par pakalpojumiem, un no Latvijas Republikas aviācijas uzņēmumu maksājumiem. Tā darbojas atbilstoši bezpeļņas organizācijas principiem.

Civilās aviācijas aģentūra ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kas iegūti par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem, un no ieņēmumu daļas par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par maksas noteikšanas un sadales kārtību par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā.

 

 

 

redakcionāli precizēts

Civilās aviācijas aģentūra ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kuri iegūti par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem, un no ieņēmumu daļas par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par maksas noteikšanas un sadales kārtību par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā.

Kārtību, kādā Latvijas Republikas aviācijas uzņēmumi izdara šā panta otrajā daļā paredzētos maksājumus, nosaka satiksmes ministrs.

Maksa par Civilās aviācijas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem ieskaitāma Civilās aviācijas aģentūras kontā Valsts kasē un izmantojama vienīgi aģentūras darbības nodrošināšanai."

 

 

 

Maksa par Civilās aviācijas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem ieskaitāma Civilās aviācijas aģentūras kontā Valsts kasē un izmantojama vienīgi aģentūras darbības nodrošināšanai."

Valsts pārvaldi aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā īsteno Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs, kas tiek finansēts no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, un arī Civilās aviācijas administrācija šā likuma 6.panta otrās daļas 11.punktā noteiktajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

6.pants. Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas administrācijas un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja kompetence

 

 

 

 

 

Aviācijas departaments:

 

 

 

 

 

1) izstrādā civilās aviācijas perspektīvās attīstības programmu un koncepciju projektus;

 

 

 

 

 

2) izsniedz licences uzņēmējdarbības veikšanai gaisa satiksmes pakalpojumu jomā;

6.  6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības";

 

 

 

7. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu “uzņēmējdarbības” ar vārdu “komercdarbības”;

3) izstrādā līgumus starptautisko lidojumu un gaisa pārvadājumu jomā, piedalās šo līgumu noslēgšanā vai Latvijas Republikas Ministru kabineta pilnvarojumā slēdz tos patstāvīgi;

 

 

 

 

 

4) sadarbojas ar citu valstu valdību pārstāvjiem un pilnvarotām aviācijas institūcijām, kā arī ar starptautiskajām civilās aviācijas organizācijām gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības attīstības jautājumos;

 

 

 

 

 

5) pieprasa no juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju, savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

6) izsniedz atļauju uz konkursa pamata par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus pa noteiktiem maršrutiem vai atsevišķos reģionos vai arī veikt attiecīgā profila aviācijas darbus noteiktā reģionā;

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 6.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) izsniedz atļaujas veikt pasažieru, bagāžas un kravas pārvadājumus, kā arī speciālos aviācijas darbus.”

atbalstīts

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) izsniedz atļaujas veikt pasažieru, bagāžas un kravas pārvadājumus, kā arī speciālos aviācijas darbus;”;

7) apstiprina pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu noteikumus.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas administrācija:

 

 

 

 

 

1) veic Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts uzraudzību;

 

 

 

 

 

2) aizliedz darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju, ja tiek pārkāpti šā likuma un citu uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumi, kā arī darbību, kas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību;

 

 

 

 

 

3) likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā sauc pie atbildības personas, kas ar savu rīcību apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību

izslēgt otrās da ļas 3.punktu;

 

 

 

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

4) izstrādā pasākumus gaisa kuģu lidojumu un civilās aviācijas drošības garantēšanai, kā arī vada Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta darbību;

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "vada Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta darbību" ar vārdiem "uzrauga Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra darbību";

 

 

 

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus “vada Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta darbību” ar vārdiem “uzrauga Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra darbību”;

5) pieprasa no juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju, savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

6) reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

 

 

 

 

 

7) nosaka gaisa telpas izmantošanas kārtību;

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) uzrauga gaisa telpas izmantošanu;";

 

 

 

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) uzrauga gaisa telpas izmantošanu;”;

8) (izslēgts ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 18.07.2003.);

 

 

 

 

 

9) sagatavo un apstiprina normatīvos aktus, kuri regulē civilās aviācijas darbību;

izslēgt otrās daļas 9.punktā vārdus "un apstiprina".

 

 

 

izslēgt otrās daļas 9.punktā vārdus “un apstiprina”.

10) sadarbojas ar citu valstu valdību pilnvarotām aviācijas institūcijām Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts uzraudzības un gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā;

 

 

 

 

 

11) izmeklē incidentus gadījumos, kad to neveic Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs atbilstoši šā panta trešās daļas 1.punktam.

 

 

 

 

 

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

 

 

 

 

 

1) izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;

 

 

 

 

 

2) izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;

 

 

 

 

 

3) ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;

 

 

 

 

 

4) ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijai (ICAO) par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

 

 

 

 

 

Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas administrācijas un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja speciālistiem ir tiesības iekļūt un netraucēti pildīt dienesta pienākumus visos civilās aviācijas objektos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Trešā nodaļa
GAISA KUĢI

 

 

 

 

 

7.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un Latvijas pilsoņu īpašumā, kā arī Latvijas Republikas muitas un Valsts robežsardzes dienestu gaisa kuģus.

 

5

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta pirmajā un otrajā daļā, 8.panta pirmajā daļā vārdus “sabiedriskās organizācijas” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “biedrības vai nodibinājumi” (attiecīgā locījumā).

 

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

8. Aizstāt 7.panta pirmajā un otrajā daļā un 8.panta pirmajā daļā vārdus “sabiedriskās organizācijas” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “biedrības vai nodibinājumi” (attiecīgā locījumā).

Izņēmuma kārtā Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā var reģistrēt gaisa kuģus, kuru īpašnieki nav Latvijas Republikas valsts institūcijas, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un Latvijas pilsoņi, bet kurus regulāri izmanto lidojumiem no Latvijas Republikas teritorijas.

 

 

 

 

Ieķīlātu gaisa kuģi Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, kā arī izdara grozījumus reģistrācijas datos tikai ar kreditora (kreditoru) rakstveida piekrišanu.

 

 

 

 

Šā panta prasībām atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 28.11.97.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā

 

 

 

 

Gaisa kuģus, kuri ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un Latvijas pilsoņu īpašumā, bet kuru reģistrācijai Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā trūkst nepieciešamo priekšnoteikumu, var reģistrēt uz laiku Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā.

 

 

 

 

Šā panta noteikumiem atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta noteikumus.

 

 

 

 

 

9.pants. Gaisa kuģa reģistrācijas nosacījumi un kārtība

 

 

 

 

 

Gaisa kuģi Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, ja:

 

 

 

 

 

1) Civilās aviācijas administrācijai ir iesniegts gaisa kuģa īpašnieka rakstveida pieteikums;

 

 

 

 

 

2) gaisa kuģis ir izslēgts no citas valsts gaisa kuģu reģistra vai nav bijis reģistrēts;

 

 

 

 

 

3) ir dokuments, kas apliecina, ka gaisa kuģis ir konstruēts un būvēts, ievērojot normas, kuras nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem (gaisa kuģa tipa sertifikāts, citas valsts izsniegta apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem vai eksportapliecība, kompetentas komisijas atzinums par amatieru būvēta gaisa kuģa derīgumu lidojumiem u.c.).

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību nosaka Aviācijas departaments.

7. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Aviācijas departaments" ar vārdiem "Ministru kabinets".

 

 

 

9. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus “Aviācijas departaments” ar vārdiem “Ministru kabinets”.

11.pants. Nacionālā zīme un reģistrācijas zīme

 

 

 

 

 

Gaisa kuģim, kas reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vai tā pielikumā, piešķir nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi.

 

 

 

 

 

Nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi uz gaisa kuģa atveido "Nolikumā par Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistru" paredzētajā kārtībā.

8. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “Nolikumā par Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistru paredzētajā kārtībā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

 

 

 

10. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus ““Nolikumā par Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistru” paredzētajā kārtībā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Uz gaisa kuģa var atveidot aviokompānijas emblēmu un citus simbolus, kas reģistrēti Civilās aviācijas administrācijā.

 

 

 

 

 

13.pants. Gaisa kuģa izslēgšana no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra

 

 

 

 

 

Gaisa kuģi no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra vai tā pielikuma izslēdz:

 

 

 

 

 

1) pēc gaisa kuģa īpašnieka lūguma;

 

 

 

 

 

2) ja īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības uz gaisa kuģi neatbilst šā likuma 7. vai 8.panta noteikumiem;

 

 

 

 

 

3) ja gaisa kuģis tiek reģistrēts Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku gaisa kuģu reģistrā;

 

 

 

 

 

4) ja pēdējo triju gadu laikā Civilās aviācijas administrācija nav izsniegusi, pagarinājusi vai atzinusi par Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu citas valsts izsniegtu apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un ja gaisa kuģa īpašnieks Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā laikā nav pierādījis, ka gaisa kuģis lidojumiem ir derīgs;

9. Izteikt 13.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ja pēdējo triju gadu laikā Civilās aviācijas aģentūra nav izsniegusi, pagarinājusi vai atzinusi par Latvijas Republikas teritorijā s pēkā esošu citas valsts izsniegtu apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un ja gaisa kuģa īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā laikā nav pierādījis, ka gaisa kuģis lidojumiem ir derīgs;".

6

Juridiskais birojs

Izteikt 13.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ja pēdējo triju gadu laikā nav izsniegta, pagarināta vai atzīta par Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu citas valsts izsniegta apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un ja gaisa kuģa īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā laikā nav pierādījis, ka gaisa kuģis lidojumiem ir derīgs;".

atbalstīts

11. Izteikt 13.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ja pēdējo triju gadu laikā nav izsniegta, pagarināta vai atzīta par Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu citas valsts izsniegta apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un ja gaisa kuģa īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā laikā nav pierādījis, ka gaisa kuģis lidojumiem ir derīgs;”.

5) ja gaisa kuģis cietis nelaimes gadījumā un tā meklēšana saskaņā ar šā likuma 69.panta noteikumiem ir pārtraukta.

 

 

 

 

 

Ieķīlātu gaisa kuģi no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra izslēdz tikai ar kreditora (kreditoru) rakstveida piekrišanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Normas, kas nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem

10. Izslēgt 15.pantu.

 

 

 

12. Izslēgt 15.pantu.

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēta gaisa kuģa ekspluatācija Latvijas Republikas teritorijā atļauta tikai tad, ja konstatēta tā atbilstība valsts izvirzītajām lidojumu drošības prasībām, ko paredz normas, kas nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem.

 

 

 

 

Latvijas Republikā ir piemērojamas normas, kas nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, ja šo normu prasības atbilst vai ir augstākas par Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos noteiktajām prasībām un ja šīs normas ir atzinusi Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

Lidojumus ar gaisa kuģi, kurš neatbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, drīkst veikt tikai ar Civilās aviācijas administrācijas atļauju, ja tā uzskata, ka, ievērojot speciālus gaisa kuģa ekspluatācijas ierobežojumus, tiks garantēta gaisa kuģa lidojumu drošība.

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. Gaisa kuģa atzīšana par derīgu lidojumiem

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas administrācija gaisa kuģi atzīst par derīgu lidojumiem, ja:

11.  Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā gaisa kuģis atzīstams par derīgu lidojumiem un kādā izsniedzama vai pagarināma apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, nosaka Ministru kabinets."

7

Juridiskais birojs

Izteikt 16.pantu šādā redakcijā: 

"Kritērijus un kārtību, kādā gaisa kuģis atzīstams par derīgu lidojumiem un kādā izsniedzama vai pagarināma apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem,   nosaka Ministru kabinets.".

 

atbalstīts

13. Izteikt 16.panta tekstu šādā redakcijā: 

“Kritērijus un kārtību, kādā gaisa kuģis atzīstams par derīgu lidojumiem un kādā izsniedzama vai pagarināma apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem,  nosaka Ministru kabinets.”

1) gaisa kuģis ir konstruēts un ražots atbilstoši Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajām normām, kas nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem;

 

 

2) gaisa kuģa ekspluatācija un tehniskā apkope (remonts) veikta saskaņā ar Civilās aviācijas administrācijas izdotajiem vai tās atzītajiem gaisa kuģa izgatavotājvalsts un izgatavotāja paredzētajiem ekspluatācijas un tehniskās apkopes (remonta) noteikumiem vai dotajiem norādījumiem;

 

 

3) gaisa kuģa aerodinamiskās īpašības un tehniskie dati, kā arī tā iekārtas un agregāti atbilst šā likuma 15.panta noteikumiem.

 

 

 

Kārtību, kādā gaisa kuģis atzīstams par derīgu lidojumiem un kādā izsniedzama vai pagarināma apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, nosaka Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

 

 

17.pants. Apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem

12. Izslēgt 17.pantu.

 

 

 

14. Izslēgt 17.pantu.

Katra gaisa kuģa atbilstību šā likuma 15. un 16.panta noteikumiem apliecina Civilās aviācijas administrācijas izsniegta apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem vai citas valsts izsniegta apliecība, kuru saskaņā ar šā likuma 18.panta noteikumiem par spēkā esošu Latvijas Republikas teritorijā atzinusi Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

Civilās aviācijas administrācija apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem izsniedz pēc gaisa kuģa īpašnieka rakstveida lūguma, ja saskaņā ar šā likuma 16.panta noteikumiem gaisa kuģis ir atzīts par lidojumiem derīgu.

 

 

 

 

Apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem izsniedz uz laiku līdz gaisa kuģa remontam vai tā ekspluatācijas termiņa beigām, bet ne ilgāku par trim gadiem.

 

 

 

 

Apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem pagarina saskaņā ar šā likuma 16.panta noteikumiem.

 

 

 

 

Ja apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem ir nozaudēta vai kļuvusi nederīga, Civilās aviācijas administrācija var izsniegt tās dublikātu.

 

 

 

 

18.pants. Ārvalstīs izsniegtās apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem atzīšana par spēkā esošu

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa reģistrētājvalsts izsniegto apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem Latvijas Republikā par spēkā esošu atzīst Civilās aviācijas administrācija, ja šāda apliecība ir izsniegta atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos noteiktajām prasībām vai augstākām prasībām.

 

8

Juridiskais birojs

Izslēgt 18.panta pirmo daļu.

atbalstīts

15. Izslēgt 18.panta pirmo daļu.

Civilās aviācijas administrācija var pārbaudīt citā valstī reģistrēta gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, ja:

 

 

 

 

 

1) ir šaubas par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem;

 

 

 

 

 

2) to lūdz gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants;

 

 

 

 

 

3) to pieprasa gaisa kuģa reģistrētājvalsts civilās aviācijas administrācija vai cita tās pilnvarota institūcija.

 

 

 

 

 

19.pants. Apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem atzīšana par spēkā neesošu

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas teritorijā apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem nav spēkā, ja:

 

 

 

 

 

1) izbeidzies apliecības derīguma termiņš;

 

 

 

 

 

2) gaisa kuģis ir guvis bojājumu, kura dēļ tas neatbilst Latvijas Republikā piemērojamām normām, kas nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem;

 

 

 

 

 

3) gaisa kuģis netiek ekspluatēts vai tā tehniskā apkope (remonts) nav veikta saskaņā ar Civilās aviācijas administrācijas izdotajiem vai tās atzītajiem gaisa kuģa izgatavotājvalsts un izgatavotāja paredzētajiem ekspluatācijas un tehniskās apkopes (remonta) noteikumiem vai dotajiem norādījumiem;

13. 19.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) gaisa kuģis netiek ekspluatēts vai tā tehniskā apkope (remonts) nav veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību;”;

 

 

 

16. 19.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) gaisa kuģis netiek ekspluatēts vai tā tehniskā apkope (remonts) nav veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību;”;

4) atzīts par nederīgu gaisa kuģa tipa sertifikāts, kas nosaka šā tipa gaisa kuģu derīgumu lidojumiem.

 

 

 

 

 

Ar Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora rīkojumu apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem tiek atzīta par spēkā neesošu, ja:

aizstāt 19.panta otrajā un ceturtajā daļā vārdu "ģ enerāldirektora" ar vārdu "direktora".

 

 

 

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu “ģenerāldirektora” ar vārdu “direktora”.

1) Civilās aviācijas administrācija pārbaudot gaisa kuģa derīgumu lidojumiem vai citādi konstatē, ka tas lidojumiem nav derīgs;

 

 

 

 

 

2) notikušas pārmaiņas īpašuma tiesībās uz gaisa kuģi;

 

 

 

 

 

3) apliecība nozaudēta vai kļuvusi lietošanai nederīga.

 

 

 

 

 

Šā panta otrās daļas 1.punktā paredzētajā gadījumā apliecību atzīst par spēkā neesošu līdz brīdim, kad saskaņā ar šā likuma 16.panta noteikumiem gaisa kuģis tiek atzīts par lidojumiem derīgu.

 

 

 

 

 

Apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, kura ar Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora rīkojumu atzīta par spēkā neesošu, jānodod Civilās aviācijas administrācijai.

 

 

 

 

 

20.pants. Sertifikāts par gaisa kuģa atbilstību vides aizsardzības prasībām

14. Izslēgt 20. un 21.pantu.

 

 

 

17. Izslēgt 20. un 21.pantu.

Latvijas Republikas teritorijā civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatācija atļauta tikai tad, ja konstatēta tā atbilstība vides aizsardzības prasībām. To apliecina Civilās aviācijas administrācijas izsniegts vai par derīgu Latvijas Republikas teritorijā atzīts citas valsts izsniegts sertifikāts par gaisa kuģa atbilstību vides aizsardzības prasībām.

 

 

 

 

Kārtību, kādā izsniedz sertifikātu par gaisa kuģa atbilstību vides aizsardzības prasībām, nosaka Civilās aviācijas administrācija pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

 

 

 

 

 

 

21.pants. Pienākums uzturēt gaisa kuģi atbilstoši to normu prasībām, kas nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem

 

 

 

 

Personām, kas ekspluatē civilās aviācijas gaisa kuģi lidojumā un veic tā tehnisko apkopi (remontu), ir pienākums to darīt saskaņā ar Civilās aviācijas administrācijas izdotajiem vai atzītajiem gaisa kuģa izgatavotājvalsts un izgatavotāja paredzētajiem ekspluatācijas un tehniskās apkopes (remonta) noteikumiem vai dotajiem norādījumiem un ekspluatācijas procesā uzturēt gaisa kuģi tādā stāvoklī, lai tas atbilstu normām, kas nosaka tā derīgumu lidojumiem.

 

 

 

 

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģa īpašniekam vai ekspluatantam, ja gaisa kuģi ekspluatē cita persona, ir pienākums nekavējoties ziņot Civilās aviācijas administrācijai par gaisa kuģa bojājumiem un tā iekārtu un agregātu darbības traucējumiem, kuru dēļ gaisa kuģis neatbilst normām, kas nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem.

 

 

 

 

 

 

22.pants. Tiesības būvēt gaisa kuģi un veikt tā tehnisko apkopi (remontu)

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas teritorijā tiesības būvēt un pārbūvēt gaisa kuģi, izgatavot gaisa kuģa atsevišķas daļas, ierīces un palīgierīces un veikt gaisa kuģu tehnisko apkopi (remontu) ir personām, kas Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā kārtībā ir sertificētas.

15. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts) veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

18. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts) veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz nerūpnieciskas (amatieru) būves gaisa kuģa būvēšanu, pārbūvēšanu un tā atsevišķu daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošanu. Šāda gaisa kuģa derīgumu lidojumiem nosaka saskaņā ar šā likuma 16.panta noteikumiem, bet tā tehnisko apkopi (remontu) veic personas, kas Civilās aviācijas administrācijā saņēmušas attiecīgu atļauju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 13.11.98.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtā nodaļa
LIDLAUKI UN GAISA TRASES

 

 

 

 

 

23.pants. Lidlauka izveidošana

16. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Lidlauka izveidošana

 

 

 

19. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Lidlauka izveidošana

Lidlauka celtniecību var uzsākt tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas Civilās aviācijas administrācijā. Lidlauka celtniecībai nepieciešamo zemi piešķir Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Lidlauka celtniecību uzsāk un veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Lidlauka celtniecību uzsāk un veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

24.pants. Lidlauka un gaisa trases ekspluatācijas nosacījumi

24.pants. Lidlauka ekspluatācijas nosacījumi

Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācija atļauta tikai tad, ja tas atbilst šā likuma 27. un 62.panta noteikumiem un Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ja ir izsniegta apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai.

 

 

 

24.pants. Lidlauka ekspluatācijas nosacījumi

Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācija atļauta tikai tad, ja tas atbilst šā likuma 27. un 62.panta noteikumiem un Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ja ir izsniegta apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai.

Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācija atļauta tikai tad, ja tas atbilst šā likuma 27. un 62.panta noteikumiem un Civilās aviācijas administrācijas noteiktajām prasībām un ja ir izsniegta apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai.

 

 

 

Gaisa trases ekspluatācija atļauta tikai tad, ja tā atbilst Civilās aviācijas administrācijas noteiktajām prasībām un ja ir izsniegts gaisa trases ekspluatācijas sertifikāts.

 

 

 

Lidlauka ekspluatācijas kārtību nosaka Civilās aviācijas administrācija.

Lidlauka ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

Lidlauka ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

9

Satiksmes minitrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt likumu  ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

„24.1 pants. Lidlaukos noteiktie gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumi

Gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumus lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām nosaka Ministru kabinets”.

atbalstīts

20. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

“24.1 pants. Lidlaukos noteiktie gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumi

Gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumus lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām nosaka Ministru kabinets.”

25.pants. Apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai un gaisa trases ekspluatācijas sertifikāts

 

 

 

 

 

Apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai izsniedz un pagarina, kā arī gaisa trases ekspluatācijas sertifikātu izsniedz Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā kārtībā.

17.  25.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai izsniedz un pagarina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

21. 25.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai izsniedz un pagarina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai nav spēkā, ja izbeidzies šīs apliecības derīguma termiņš vai tiek pārkāpta Civilās aviācijas administrācijas noteiktā lidlauku ekspluatācijas kārtība.

Apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai nav spēkā, ja izbeidzies šīs apliecības derīguma termiņš vai tiek pārkāpta Ministru kabineta noteiktā lidlauka ekspluatācijas kārtība.";

 

 

 

Apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai nav spēkā, ja izbeidzies šīs apliecības derīguma termiņš vai tiek pārkāpta Ministru kabineta noteiktā lidlauka ekspluatācijas kārtība.";

Ja veicot pārbaudi vai citādi konstatēts, ka lidlauka darba organizācija, tā iekārtas vai gaisa trases aeronavigācijas un citas radiotehniskās iekārtas neatbilst noteiktām prasībām vai ierobežojumiem, ar Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora rīkojumu lidlauka vai gaisa trases ekspluatāciju ierobežo vai apliecību par lidlauka derīgumu vai gaisa trases ekspluatācijas sertifikātu atzīst par spēkā neesošu līdz brīdim, kad trūkumi ir novērsti.

aizstāt trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora".

 

 

 

 

 

10

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma un likumprojekta 25.panta trešo daļu.

 

atbalstīts

izslēgt trešo daļu.

26.pants. Lidlauka marķēšana

 

 

 

 

 

Lai organizētu gaisa kuģu pārvietošanos uz zemes un garantētu gaisa kuģu lidojumu drošību, lidlauku un tā gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās sektorus marķē Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā kārtībā.

18. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Lai organizētu gaisa kuģu pārvietošanos uz zemes un garantētu gaisa kuģu lidojumu drošību, lidlauku un tā gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās sektorus marķē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

11

 

 

 

 

 

12

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma un likumprojekta 26.panta pirmo daļu, panta otro daļu iekļaut kā 41.panta piekto daļu.

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 26.pantu.

atbalstīts, iekļauts priekšl. nr.12 un nr.14

 

atbalstīts

22. Izslēgt 26.pantu.

Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā.

 

 

 

 

 

28.pants. Maksa par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) pakalpojumiem un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par aeronavigācijas un citu radiotehnisko iekārtu izmantošanu

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants, ja gaisa kuģi ekspluatē cita persona, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) pakalpojumus un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtos pakalpojumus, kā arī aeronavigācijas un citas radiotehniskās iekārtas izmanto par maksu.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā noteiktos maksājumus pēc Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) vai lidlauka administrācijas priekšlikuma apstiprina Aviācijas departaments.

19. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "Šā panta pirmajā daļā minētās maksas noteikšanas un sadales kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

23. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "Šā panta pirmajā daļā minētās maksas noteikšanas un sadales kārtību nosaka Ministru kabinets."

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Valsts robežsardzes aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Piektā nodaļa
CIVILĀS AVIĀCIJAS PERSONĀLS

20. Aizstāt piektajā nodaļā vārdus "civilās aviācijas speciālists" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "civilās aviācijas personāls" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

24. Aizstāt piektajā nodaļā vārdus “civilās aviācijas speciālists” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “civilās aviācijas personāls” (attiecīgā locījumā).

30.pants. Civilās aviācijas speciālistam izvirzāmās prasības

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas speciālistam ir jābūt speciāli sagatavotam un ar ieņemamajam amatam noteiktu nepieciešamo darba stāžu, bet atsevišķu kategoriju civilās aviācijas speciālistu veselības stāvoklim jāatbilst noteiktām prasībām.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas speciālistam izvirzāmās prasības nosaka Civilās aviācijas administrācija.

21. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas personālam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

25. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas personālam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets."

31.pants. Civilās aviācijas speciālistu sagatavošana

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas speciālistu sagatavošanas, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas valsts uzraudzību veic Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija un Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

 

Mācību programmas speciālajās aviācijas disciplīnās, kā arī aviācijas sportistu sagatavošanas programmas apstiprina Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

 

Tiesības veikt civilās aviācijas speciālistu sagatavošanu, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu ir mācību iestādēm, uzņēmējsabiedrībām, uzņēmumiem un fiziskajām personām, kas ir sertificētas Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā kārtībā.

22. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Tiesības sagatavot un pārkvalificēt civilās aviācijas personālu, kā arī celt tā kvalifikāciju ir fiziskajām un juridiskajām personām un iestādēm, kas ir sertificētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

redakcionāli precizēts

26. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Tiesības sagatavot un pārkvalificēt civilās aviācijas personālu, kā arī celt tā kvalifikāciju ir fiziskajām un juridiskajām personām un iestādēm, kas sertificētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

32.pants. Civilās aviācijas speciālista apliecība

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas speciālistam atbilstoši viņa specialitātei, sagatavotības pakāpei un darba pieredzei izsniedz attiecīgu apliecību un piešķir kvalifikāciju, kuru apliecina, izdarot attiecīgu kvalifikācijas atzīmi speciālista apliecībā.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas speciālista apliecībā tiek atzīmēts tās derīguma termiņš. Kad šis termiņš izbeidzas, aviācijas speciālistam, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, jāpierāda, ka viņš atbilst noteiktām prasībām.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas speciālistam izsniegto apliecību ar Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora lēmumu var atzīt par nederīgu, ja tiek konstatēts, ka persona, kurai izsniegta apliecība, neatbilst noteiktām prasībām. Šāda apliecība jānodod Civilās aviācijas administrācijai.

23.  32.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora";

 

 

 

27.  32.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora";

Civilās aviācijas administrācija atzīst par derīgu Latvijas Republikas teritorijā citas valsts izsniegtu civilās aviācijas speciālista apliecību, ja šāda apliecība ir izsniegta atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos noteiktajām prasībām vai augstākām prasībām vai atbilstoši starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā izsniedzama vai pagarināma civilās aviācijas speciālista apliecība, nosaka Civilās aviācijas administrācija.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

"Kārtību, kādā izsniedzama vai pagarināma civilās aviācijas speciālista apliecība, nosaka Ministru kabinets."

13

Atbildīgā komisija

Izteikt 32.panta piekto daļu šādā redakcijā: 

"Kārtību, kādā izsniedzama vai pagarināma civilās aviācijas personāla apliecība, nosaka Ministru kabinets."

atbalstīts

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

"Kārtību, kādā izsniedzama vai pagarināma civilās aviācijas personāla apliecība, nosaka Ministru kabinets."

33.pants. Aviācijas speciālista pienākumi

24. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā: 

"33.pants. Aviācijas personāla pienākumi

 

 

 

28. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā: 

"33.pants. Aviācijas personāla pienākumi

Aviācijas speciālistam, pildot savas funkcijas, jāievēro šā likuma, citu Latvijas Republikas aviācijas likumdošanas aktu noteikumi, arī Aviācijas departamenta un Civilās aviācijas administrācijas izdoto nolikumu, instrukciju un citu normatīvo aktu vai šo institūciju atzīto gaisa kuģa izgatavotājvalsts un izgatavotāja paredzēto ekspluatācijas un doto tehniskās apkopes (remonta) noteikumu un norādījumu prasības un jāgarantē gaisa kuģa lidojuma un civilās aviācijas drošība.

Aviācijas personāls, pildot savas funkcijas, ievēro nacionālo normatīvo aktu, Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības."

 

 

 

Aviācijas personāls, pildot savas funkcijas, ievēro nacionālo normatīvo aktu, Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības."

35.pants. Gaisa kuģa apkalpe

25.  Izslēgt 35.pantu.

 

 

 

29. Izslēgt 35.pantu.

To gaisa kuģu apkalpē, kurus komercnolūkos izmanto ekspluatants, kas ir šā likuma 79.pantā noteiktā persona vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), var iekļaut tikai Latvijas Republikas pilsoņus un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Lielhercogistes un Norvēģijas Karalistes veidotās Eiropas Ekonomikas telpas valstu pilsoņus.

 

 

 

 

Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas Republikas pilsonis un persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Lielhercogistes un Norvēģijas Karalistes veidotās Eiropas Ekonomikas telpas valstu pilsonis.

 

 

 

 

(Trešā daļa izslēgta ar 16.09.2004. likumu).

 

 

 

 

Gaisa kuģa apkalpes minimālo sastāvu atbilstoši gaisa kuģa izgatavotāja noteiktajam apkalpes sastāvam un konkrētajiem gaisa kuģa ekspluatācijas apstākļiem nosaka Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

Aizliegts veikt gaisa kuģa lidojumus, ja tā apkalpe nav pilnā sastāvā.

(1997.gada 30.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu)

 

 

 

 

Sestā nodaļa
LATVIJAS REPUBLIKAS GAISA TELPAS IZMANTOŠANAS
KĀRTĪBA UN LIDOJUMU VEIKŠANA

 

 

 

 

 

39.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas struktūra

 

 

 

 

 

Lai organizētu šā likuma 40.pantā minēto darbību un veiktu tās uzraudzību, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmums (dienests) izstrādā Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru (gaisa trases, maršrutus, nekontrolējamo lidojumu un speciālo lidojumu zonas, lidlauku satiksmes zonas un gaisa satiksmes vadības zonas, aizliegtās zonas u.c.), kas nodrošina gaisa telpas kompleksu izmantošanu atbilstoši visu fizisko un juridisko personu interesēm.

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju apstiprina Civilās aviācijas administrācija.

26. Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

30. Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

40.pants. Ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saistīta darbība

 

 

 

 

 

Par darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, uzskata:

 

 

 

 

 

1) gaisa kuģu lidojumus;

 

 

 

 

 

2) visu veidu darbību, kas saistīta ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanos gaisa telpā;

 

 

 

 

 

3) šaušanu, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību;

 

 

 

 

 

4) spridzināšanas darbus.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, kā arī darbību, kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kurš var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt pēc attiecīgas apliecības vai atļaujas saņemšanas. Šādas apliecības un atļaujas, kas paredzētas darbībai militāros nolūkos, izsniedz un to izsniegšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, pārējos gadījumos - Civilās aviācijas administrācija.

27.  40.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, kā arī darbības, kas saistītas ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu un kuras var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt tikai pēc attiecīgās atļaujas saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

 

 

 

redakcionāli precizēts

31.  40.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, kā arī darbības, kas saistītas ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu un kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt tikai pēc attiecīgās atļaujas saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

Kārtību, kādā veicama šā panta pirmajā daļā paredzētā darbība, kā arī darbība, kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kurš var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, nosaka Civilās aviācijas administrācija.

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

izslēgt trešo daļu.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.1998. likumu, 16.09.2004. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

41.pants. Tādu objektu celtniecība un izvietošana, kuri var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību

 

 

 

 

 

Lai garantētu gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību, Civilās aviācijas administrācijā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju ir jāsaņem atļauja celt un izvietot Latvijas Republikas teritorijā:

 

 

 

 

 

1) sprādzienbīstamus objektus;

 

 

 

 

 

2) objektus, kas var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

 

 

 

 

 

3) objektus, kuru augstums virs zemes vai ūdens virsmas to atrašanās vietā pārsniedz 100 metrus;

 

 

 

 

 

4) objektus neatkarīgi no to augstuma gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās sektoros - piecu kilometru attālumā no lidlauka kontrolpunkta, arī stādīt kokus;

 

 

 

 

 

5) objektus, kuru augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta augstumu, - 10 kilometru rādiusā no tā;

 

 

 

 

 

6) objektus, kuru augstums par 50 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta augstumu, - 30 kilometru rādiusā no tā;

 

 

 

 

 

7) objektus, kuri iespaido redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās laikā vai no kuriem izplūstošie dūmi, tvaiki vai citas vielas to samazina;

 

 

 

 

 

8) objektus, kuri veicina putnu masveida atrašanos, - 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

 

 

 

 

 

Pilsētu un citu apdzīvoto vietu projektēšana, celtniecība un attīstība, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un citu objektu celtniecība un rekonstrukcija lidlaukam blakus esošajā teritorijā, virs kuras ir noteikta lidlauka satiksmes zona, jāveic, ievērojot gaisa kuģu lidojumu drošības prasības, ņemot vērā iespējamo aviācijas kaitīgo iedarbību uz iedzīvotāju veselību un uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbību.

 

 

 

 

 

Personām, kas uzcēlušas vai izvietojušas Latvijas Republikas teritorijā šā panta pirmajā daļā paredzētos objektus bez Civilās aviācijas administrācijas atļaujas, pēc šīs administrācijas pieprasījuma uz sava rēķina un noteiktā termiņā tie jānojauc, jāpārveido vai jāpārvieto uz citu vietu, kā arī līdz šā panta pirmās daļas 2.un 7. punktā minēto traucējumu novēršanai jāpārtrauc darbība, kas šādus traucējumus rada. Ja minētie norādījumi netiek izpildīti, Civilās aviācijas administrācija organizē pārkāpumu novēršanu uz tās personas rēķina, kura šos norādījumus nav ievērojusi.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmās daļas 3.-6.punktā minēto celtņu un citu objektu īpašniekiem saskaņā ar lidlauku tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām par saviem līdzekļiem jāierīko šo objektu nakts un dienas marķēšanas zīmes.

 

 

 

 

 

 

 

14

Atbildīgā komisija

Papildināt 41.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā.”

atbalstīts

32. Papildināt 41.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā.”

44.pants. Gaisa kuģa lidojumi

 

 

 

 

 

Lēmumu par gaisa kuģa un apkalpes gatavību lidojumam pieņem gaisa kuģa kapteinis saskaņā ar šā likuma 38.panta 1. un 2.punkta noteikumiem.

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas gaisa telpā gaisa kuģu lidojumus veic Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru. Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku gaisa kuģu lidojumu kārtību atsevišķās zonās un maršrutos nosaka Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.

28. Izteikt 44.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas gaisa telpā gaisa kuģu lidojumus veic saskaņā ar Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru."

 

 

 

33. Izteikt 44.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas gaisa telpā gaisa kuģu lidojumus veic saskaņā ar Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru."

Gaisa kuģim, tā apkalpei un pasažieriem, kas ierodas Latvijas Republikā vai to atstāj, vai arī Latvijas Republikā ar gaisa kuģi ievestai un no tās izvedamai mantai piemēro sanitāro, karantīnas, muitas, robežas (pasu) un citu kontroli atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktu noteikumiem un to starptautisko līgumu noteikumiem, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā Latvijas Republikā ierodas un to atstāj aviācijas glābšanas darbos iesaistītie gaisa kuģi un to apkalpes, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

 

 

 

 

 

45.pants. Lidojumi virs apdzīvotajām vietām

 

 

 

 

 

Gaisa kuģu lidojumi virs apdzīvotajām vietām jāveic tādā augstumā, kas, ja nepieciešams, nodrošinātu gaisa kuģu piespiedu nosēšanos ārpus apdzīvotās vietas teritorijas.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas administrācija var noteikt minimālos gaisa kuģu lidojumu augstumus virs atsevišķām apdzīvotajām vietām.

29. Izteikt 45.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets var noteikt minimālos gaisa kuģu lidojumu augstumus virs atsevišķām apdzīvotajām vietām."

 

 

 

34. Izteikt 45.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets var noteikt minimālos gaisa kuģu lidojumu augstumus virs atsevišķām apdzīvotajām vietām."

Gaisa kuģu demonstrēšanas lidojumi virs apdzīvotajām vietām veicami tikai ar Civilās aviācijas administrācijas atļauju.

 

 

 

 

 

 

 

46.pants. Ierobežojumi civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem ar virsskaņas ātrumu

30. Izslēgt 46.pantu.

 

 

 

35. Izslēgt 46.pantu.

Civilās aviācijas administrācija civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem ar virsskaņas ātrumu Latvijas Republikas gaisa telpā nosaka tādus augstumus, kuros nav iespējama šo lidojumu kaitīga fizikāla iedarbība uz iedzīvotāju veselību un apkārtējo vidi.

 

 

 

 

47.pants. Bezpilota gaisa kuģu lidojumi vai cita veida lidaparātu pārvietošanās

31. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

"47.pants. Bezpilota gaisa kuģu lidojumi vai cita veida lidaparātu pārvietošanās

 

 

 

36. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

"47.pants. Bezpilota gaisa kuģu lidojumi vai cita veida lidaparātu pārvietošanās

Bezpilota gaisa kuģim lidojumi vai cita veida lidaparātam, kas nav kvalificējams kā gaisa kuģis, pārvietošanās, ja tas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un neapdraud gaisa kuģu lidojumu drošību, Latvijas Republikas gaisa telpā jāveic kārtībā, kādu pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju nosaka Civilās aviācijas administrācija.

 

 

Bezpilota gaisa kuģu lidojumus vai tādu cita veida lidaparātu pārvietošanos, kas nav kvalificējami kā gaisa kuģi, ja tas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un neapdraud gaisa kuģu lidojumu drošību, Latvijas Republikas gaisa telpā veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

redakcionāli precizēts

Bezpilota gaisa kuģu lidojumus vai tādu cita veida lidaparātu pārvietošanos, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, ja tas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un neapdraud gaisa kuģu lidojumu drošību, Latvijas Republikas gaisa telpā veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

49.pants. Gaisa kuģa piespiedu nosēdināšana Latvijas Republikas teritorijā

32. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

"49.pants. Gaisa kuģa piespiedu nosēdināšana Latvijas Republikas teritorijā

 

 

 

37. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

"49.pants. Gaisa kuģa piespiedu nosēdināšana Latvijas Republikas teritorijā

Ja gaisa kuģis novirzījies no lidojuma maršruta vai ielidojis teritorijā, kurā lidojumi aizliegti, tam nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi, lai atjaunotu lidojumu saskaņā ar plānu.

Ja gaisa kuģis nesankcionēti ielidojis Latvijas Republikas teritorijā, gaisa kuģa apkalpe nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu lidojumu saskaņā ar lidojuma plānu.

 

 

 

Ja gaisa kuģis nesankcionēti ielidojis Latvijas Republikas teritorijā, gaisa kuģa apkalpe nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu lidojumu saskaņā ar lidojuma plānu.

Šā panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā un citos gadījumos, kad tas nepieciešams sabiedriskās kārtības un drošības interesēs, Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) dispečers var pieprasīt, lai gaisa kuģa kapteinis nosēdina gaisa kuģi tuvākajā piemērotajā lidlaukā. Par šādiem gadījumiem nekavējoties jāziņo Civilās aviācijas administrācijai un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai.

 

 

 

 

 

Apstākļus un kārtību, kādā Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku un muitas dienesti var pieprasīt civilās aviācijas gaisa kuģa piespiedu nosēšanos, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu."

 

 

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu."

50.pants. Aizliegums izlidot ārvalsts gaisa kuģim

 

 

 

 

 

Ja ārvalsts civilās aviācijas gaisa kuģī nav starptautiskajiem lidojumiem nepieciešamās dokumentācijas, kas noteikta Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos vai starptautiskajos līgumos par gaisa satiksmi, vai ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģa tehniskais stāvoklis negarantē lidojuma drošību, kā arī ja tā apkalpes locekļiem nav atbilstošas speciālista apliecības, Civilās aviācijas administrācija gaisa kuģim var aizliegt izlidot.

33.  50.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "speciālista" ar vārdu "personāla";

 

 

 

38.  50.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "speciālista" ar vārdu "personāla";

Šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos kārtību aizturētā gaisa kuģa izlidošanai no Latvijas Republikas teritorijas nosaka Civilās aviācijas administrācija.

izteikt otro daļā šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos nepieciešamās gaisa kuģa aizturēšanas un gaisa kuģa izlidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

izteikt otro daļā šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos nepieciešamās gaisa kuģa aizturēšanas un gaisa kuģa izlidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

52.pants. Radiosakaru iekārtu lietošanas kārtība

34. Izslēgt 52.pantu.

 

 

 

39. Izslēgt 52.pantu.

Gaisa kuģu apkalpju un gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru savstarpējo radiosakaru uzturēšanai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību gaisa kuģī un uz zemes pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Sakaru departamentu nosaka Aizsardzības ministrija (attiecībā uz militāro aviāciju) un Civilās aviācijas administrācija (attiecībā uz civilo aviāciju).

 

 

 

 

53.pants. Gaisa kuģa dokumentācija

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajā gaisa kuģī lidojuma laikā ir jābūt šādai dokumentācijai:

 

 

 

 

 

1) gaisa kuģa reģistrācijas apliecībai;

 

 

 

 

 

2) apliecībai par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem;

 

 

 

 

 

3) atļaujai lietot gaisa kuģa radiostaciju;

 

 

 

 

 

4) uzskaites žurnālam par gaisa kuģa tehnisko stāvokli lidojuma laikā;

 

 

 

 

 

5) gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojumu veikšanai;

 

 

 

 

 

6) dokumentācijai par pasažieriem un kravu, ja gaisa kuģī atrodas pasažieri vai krava;

 

 

 

 

 

7) citiem Civilās aviācijas administrācijas noteiktajiem dokumentiem, kas nepieciešami gaisa kuģa lidojumu veikšanai.

35.  53.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 "7) citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas nepiecie­šami gaisa kuģa lidojumu veikšanai.";

 

 

 

40.  53.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 "7) citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas nepiecie­šami gaisa kuģa lidojumu veikšanai.";

Civilās aviācijas administrācija apstiprina šā panta pirmajā daļā noteiktās dokumentācijas paraugus un nosaka dokumentācijas komplektu, kuram jāatrodas gaisa kuģī īpaša lidojuma laikā.

izslēgt otro daļu.

 

 

 

izslēgt otro daļu.

Gaisa kuģa ekspluatantam ir tiesības noteikt papildu dokumentāciju, kurai gaisa kuģu lidojumu laikā jāatrodas tā ekspluatējamajos gaisa kuģos.

 

 

 

 

 

55.pants. Meteoroloģiskā informācija

36. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Meteoroloģiskā informācija

 

 

 

41. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Meteoroloģiskā informācija

Visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumu veikšanai nepieciešamo meteoroloģisko informāciju Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos paredzētajos gadījumos bez maksas, bet pārējos gadījumos - par samaksu nodrošina valsts meteoroloģiskais dienests Civilās aviācijas administrācijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar valsts meteoroloģisko dienestu.

Valsts meteoroloģiskais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos paredzētajos gadījumos bez maksas, bet pārējos gadījumos - par samaksu."

 

 

 

 

Valsts meteoroloģiskais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos paredzētajos gadījumos bez maksas, bet pārējos gadījumos - par samaksu."

 

56.pants. Lidojumu veikšanas meteoroloģiskie apstākļi

 

 

 

 

 

Lai garantētu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošību, atkarībā no radiotehniskajām ierīcēm un citiem apstākļiem uz lidlauka, gaisa kuģa tipa un gaisa kuģa apkalpes kvalifikācijas tiek noteikti minimālie meteoroloģiskie apstākļi, kuros atļauts veikt lidojumus, - meteoroloģiskais minimums.

 

 

 

 

 

Minimālos meteoroloģiskos apstākļus, kuros Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas gaisa kuģi veic nosēšanos civilās aviācijas lidlaukos, nosaka Civilās aviācijas administrācija, saskaņojot ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju.

37. Izteikt 56.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 "Minimālos meteoroloģiskos apstākļus, kuros Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas gaisa kuģi veic nosēšanos civilās aviācijas lidlaukos, nosaka Ministru kabinets.

15

Juridiskais birojs

Papildināt 56.panta otro daļu pēc vārda “veic” ar vārdiem “pacelšanos vai”.

 

atbalstīts

42. Izteikt 56.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 "Minimālos meteoroloģiskos apstākļus, kuros Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas gaisa kuģi veic pacelšanos vai nosēšanos civilās aviācijas lidlaukos, nosaka Ministru kabinets.

Meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtību nosaka Civilās aviācijas administrācija.

Meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

Astotā nodaļa
AVIĀCIJAS GLĀBŠANAS DARBI UN
AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMU IZMEKLĒŠANA

 

 

 

 

 

61.pants. Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests

 

 

 

 

 

Latvijas Republikā tiek izveidots Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests, kas veic nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu glābšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ārpus tās, ja tas paredzēts starptautiskajos līgumos, kuru dalībniece ir Latvijas Republika. Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests darbojas Civilās aviācijas administrācijas vadībā un savā darbībā balstās uz šā likuma, citu uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumiem un attiecīgo starptautisko līgumu normām.

38. Aizstāt 61.panta pirmajā daļā vārdu "vadībā" ar vārdu "uzraudzībā".

 

 

 

43. Aizstāt 61.panta pirmajā daļā vārdu "vadībā" ar vārdu "uzraudzībā".

Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests uztur pastāvīgus sakarus ar Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Republikas Civilās aizsardzības sistēmas ātrās reaģēšanas spēkiem, Valsts policiju, Latvijas jūras avāriju un glābšanas dienestu un citiem glābšanas dienestiem, kā arī ar Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta struktūrvienībām un veselības aizsardzības institūcijām, saskaņo ar šīm institūcijām kopīgas sadarbības iespējas un koordinē to darbību nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa glābšanas laikā.

 

 

 

 

 

Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var iesaistīt iedzīvotāju, jūras un upju kuģu glābšanas operācijās un stihisku nelaimju seku likvidēšanā, ja netiek traucēta tā pamatfunkciju veikšana.

 

 

 

 

 

Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests ar ārvalstu glābšanas dienestiem sadarbojas uz līguma pamata.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

62.pants. Lidlauka personāla sagatavotība nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa glābšanai

 

 

 

 

 

Lidlauka personālam ir jābūt speciāli sagatavotam un organizētam, lidlaukā ir jāatrodas nepieciešamajam inventāram un iekārtām, lai patstāvīgi veiktu lidlauka teritorijā nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa glābšanu līdz brīdim, kad glābšanas darbus uzsāk un koordinē Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienests.

 

 

 

 

 

Lidlauka personālam un šā panta pirmajā daļā noteikto funkciju pildīšanai nepieciešamajam inventāram un iekārtām ir jāatbilst Civilās aviācijas administrācijas noteiktajām prasībām.

39. Izslēgt 62.panta otro daļu.

 

 

 

44. Izslēgt 62.panta otro daļu.

64.pants. Ziņošana par aviācijas nelaimes gadījumiem

 

 

 

 

 

Personām par visiem tām zināmajiem aviācijas nelaimes gadījumiem nekavējoties jāziņo pašvaldības institūcijai vai Valsts policijai, Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam, Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam vai tuvākajam aviācijas komersantam (piemēram, lidostai).

 

 

 

 

 

Pašvaldības institūcijai vai Valsts policijai par visiem zināmajiem aviācijas nelaimes gadījumiem nekavējoties jāziņo Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam.

 

 

 

 

 

Lai ziņotu par aviācijas nelaimes gadījumiem, var izmantot jebkuras personas sakaru līdzekļus, bet Latvijas Republikas sakaru iestādēm jānodrošina steidzamu telegrammu nosūtīšana vai steidzamas telefonsarunas bez maksas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

16

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 64. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par atgadījumu civilajā aviācijā, kas skar gaisa kuģa lidojumu drošību, ziņo Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

45. Papildināt 64. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par tādu atgadījumu civilajā aviācijā, kurš skar gaisa kuģa lidojumu drošību, ziņo Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

70.pants. Latvijas Republikas teritorijā notikušo aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmeklē Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

 

 

 

 

 

Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru dēļ iestājusies nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.

 

 

 

 

 

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs pēc savstarpējas vienošanās izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.

 

 

 

 

 

Izteikt 70.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā var iesaistīt iestāžu un komercsabiedrību speciālistus, kā arī ekspertus, to skaitā ārvalstu ekspertus.”.

40. Aizstāt 70.panta ceturtajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komerc­sabiedrību".

17

Juridiskais birojs

Izteikt 70.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā var iesaistīt iestāžu un komercsabiedrību speciālistus, kā arī ekspertus, to skaitā ārvalstu ekspertus.”

atbalstīts

46. Izteikt 70.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā var iesaistīt iestāžu un komercsabiedrību speciālistus, kā arī ekspertus, to skaitā ārvalstu ekspertus.”

Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izmeklēšanu vada Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā /skat. "Pārejas noteikumi" 2.punktu/ ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2004. likumu un 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devītā nodaļa
GAISA PĀRVADĀJUMI, SPECIĀLIE AVIĀCIJAS DARBI
UN GAISA KUĢA ĪRES LĪGUMS

 

 

 

 

 

78.pants. Tiesības veikt pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus

 

 

 

 

 

Tiesības veikt pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus Latvijas Republikas teritorijā ir personām, kurām ir Civilās aviācijas administrācijas izsniegta un spēkā esoša gaisa kuģa ekspluatanta apliecība un, ja nepieciešams, saskaņā ar šā likuma 82.panta noteikumiem izsniegta licence.

 

18

Juridiskais birojs

Izteikt 78.panta pirmo daļu  šādā redakcijā:

“Tiesības veikt pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus Latvijas Republikas teritorijā ir personām, kurām ir noteiktā kārtībā izsniegta gaisa kuģa ekspluatanta apliecība un, ja nepieciešams, saskaņā ar šā likuma 82.panta noteikumiem izsniegta licence.”.

atbalstīts

47. Izteikt 78.panta pirmo daļu  šādā redakcijā:

“Tiesības veikt pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus Latvijas Republikas teritorijā ir personām, kurām ir noteiktā kārtībā izsniegta gaisa kuģa ekspluatanta apliecība un, ja nepieciešams, saskaņā ar šā likuma 82.panta noteikumiem izsniegta licence.”

Gaisa kuģa ekspluatantam ir tiesības veikt tikai gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā noteikto darbību, ievērojot apliecībā paredzētos darbības nosacījumus un ierobežojumus.

 

 

 

 

 

Citas valsts gaisa kuģa ekspluatants gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus Latvijas Republikas teritorijā veic, ja Civilās aviācijas administrācija ir atzinusi attiecīgās valsts izsniegto gaisa kuģa ekspluatanta apliecību un ir apdrošināta šā likuma 111.panta pirmās daļas 3.un 4. punktā noteiktā atbildība vai dota cita minētās atbildības garantija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 13.11.98.)

 

 

 

 

 

79.pants. Personas, kurām izsniedz gaisa kuģa ekspluatanta apliecību

41. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

"79.pants. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana

 

 

 

48. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

"79.pants. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana

Civilās aviācijas administrācija gaisa kuģa ekspluatanta apliecību izsniedz Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas atbilst Civilās aviācijas administrācijas noteiktajām prasībām un ir nokārtojuši šā likuma 111.panta pirmajā daļā noteikto obligāto apdrošināšanu.

(1997.gada 30.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu)

 

Civilās aviācijas aģentūra gaisa kuģa ekspluatanta apliecību izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

Civilās aviācijas aģentūra gaisa kuģa ekspluatanta apliecību izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

80.pants. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība

42. Izslēgt 80.pantu.

 

 

 

49. Izslēgt 80.pantu.

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā un tās pielikumā Civilās aviācijas administrācija nosaka gaisa kuģa ekspluatanta darbības nosacījumus, ierobežojumus un speciālos noteikumus.

 

 

 

 

Kārtību, kādā izsniedz gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, un termiņu, uz kādu to izsniedz, nosaka Civilās aviācijas administrācija.

 

 

 

 

81.pants. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības atzīšana par spēkā neesošu vai gaisa kuģa ekspluatanta darbības ierobežošana

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība nav spēkā, ja:

 

 

 

 

 

1) izbeidzies termiņš, uz kādu tā izsniegta,

 

 

 

 

 

2) notikušas pārmaiņas, kas saistītas ar gaisa kuģa ekspluatanta darbību, un tās ietekmē nosacījumus, uz kuru pamata izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, un par šīm pārmaiņām nav attiecīgas atzīmes gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā vai tās pielikumā,

 

 

 

 

 

3) gaisa kuģa ekspluatants nav nokārtojis šā likuma 111.panta pirmajā daļā noteikto obligāto apdrošināšanu.

 

 

 

 

 

Ja Civilās aviācijas administrācija konstatē, ka gaisa kuģa ekspluatants neatbilst noteiktām prasībām vai neievēro šā likuma vai citu Latvijas Republikas aviācijas likumdošanas aktu noteikumus, gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā vai tās pielikumā noteiktos darbības nosacījumus, ierobežojumus un speciālos noteikumus, ar Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora rīkojumu gaisa kuģa ekspluatanta darbību ierobežo, izdarot attiecīgas atzīmes gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā vai tās pielikumā, vai arī atzīst gaisa kuģa ekspluatanta apliecību par spēkā neesošu līdz pārkāpumu vai trūkumu novēršanas brīdim, vai to anulē.

43. Aizstāt 81.panta otrajā un trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora".

 

 

 

50. Aizstāt 81.panta otrajā un trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora".

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, kas ar Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektora rīkojumu atzīta par spēkā neesošu vai anulēta, jānodod Civilās aviācijas administrācijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.pants. Licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus

44. Izteikt 82., 83. un 84.pantu  šādā redakcijā:

"82.pants. Licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus

 

 

 

51. Izteikt 82., 83. un 84.pantu  šādā redakcijā:

"82.pants. Licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus

Licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus pa noteiktiem maršrutiem vai atsevišķos reģionos vai arī veikt attiecīgā profila speciālos aviācijas darbus noteiktā reģionā izdod uz konkursa pamata Aviācijas departamenta noteiktajā kārtībā.

Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Kopienu Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr.2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu, ir Satiksmes ministrija.

 

 

 

redakcionāli precizēts

Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Kopienu Padomes 1992.gada 23.jūlija regulu (EEK) Nr.2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu, ir Satiksmes ministrija.

 

Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Satiksmes ministrija.

 

 

 

Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Satiksmes ministrija.

 

Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, lai saņemtu licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus, un nodevas maksāšanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, lai saņemtu licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus, un nodevas maksāšanas kārtību.

 

 

 

 

83.pants. Licences par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus atzīšana par spēkā neesošu

83.pants. Licences par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus atzīšana par spēkā neesošu

 

 

 

83.pants. Licences par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus atzīšana par spēkā neesošu

Aviācijas departaments licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus pa noteiktiem maršrutiem vai atsevišķos reģionos vai arī veikt attiecīgā profila speciālos aviācijas darbus noteiktā reģionā var atzīt par spēkā neesošu, ja gaisa kuģa ekspluatants neievēro tajā atļautās darbības reglamentējošos noteikumus vai nespēj atbilstoši izmantot tam piešķirtās tiesības vai ja pārkāpumi nav novērsti Aviācijas departamenta noteiktajā laikā.

Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus var atzīt par spēkā neesošu, ja gaisa kuģa ekspluatants neievēro tajā atļautās darbības reglamentējošos noteikumus vai nespēj atbilstoši izmantot tam piešķirtās tiesības, vai ja pārkāpumi nav novērsti noteiktajā laikā.

 

 

 

redakcionāli precizēts

Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus var atzīt par spēkā neesošu, ja gaisa kuģa ekspluatants neievēro tajā atļautās darbības reglamentējošos noteikumus vai nespēj atbilstoši izmantot tam piešķirtās tiesības vai ja pārkāpumi nav novērsti noteiktā laikā.

Ja Civilās aviācijas administrācija atzinusi par spēkā neesošu gaisa kuģa ekspluatanta apliecību vai anulējusi to, spēku zaudē arī licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus pa noteiktiem maršrutiem vai atsevišķos reģionos vai arī veikt attiecīgā profila speciālos aviācijas darbus noteiktā reģionā.

 

 

 

 

Ja Civilās aviācijas aģentūra atzinusi par spēkā neesošu gaisa kuģa ekspluatanta apliecību vai anulējusi to, spēku zaudē arī licence par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus.

 

 

 

Ja Civilās aviācijas aģentūra atzinusi par spēkā neesošu gaisa kuģa ekspluatanta apliecību vai anulējusi to, spēku zaudē arī licence par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus.

84.pants. Gaisa pārvadājumu regulēšana

84.pants. Gaisa pārvadājumu regulēšana

 

 

 

84.pants. Gaisa pārvadājumu regulēšana

Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumus, kurus veic Latvijas Republikā reģistrēts gaisa kuģu ekspluatants, regulē šā likuma normas, Aviācijas departamenta izdotie gaisa pārvadājumu noteikumi, katra pārvadātāja izstrādātie gaisa pārvadājumu noteikumi, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumus regulē šā likuma normas un Ministru kabineta noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem."

 

 

 

Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumus regulē šā likuma normas un Ministru kabineta noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem."

Šā panta pirmajā daļā minētie noteikumi nosaka pārvadājumu dokumentos uzrādāmās ziņas un šo dokumentu izsniegšanas kārtību, tarifu pieņemšanas un piemērošanas kārtību, pārvadājuma procesā sniedzamo pakalpojumu minimālos standartus, pārvadājamās bagāžas un kravas pieņemšanas nosacījumus, kārtību, kādā pārvadājami ieroči, munīcija, sprāgstvielas, indīgas, ātri uzliesmojošas, radioaktīvas un citas bīstamas vielas un priekšmeti, kas var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību, pārvadājuma nokavējuma termiņus, sakarā ar gaisa pārvadājuma nokavējumu radītā zaudējuma atlīdzināšanas kārtību un apmēru, šā likuma 110.pantā noteikto pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī citus gaisa pārvadājumus reglamentējošus nosacījumus.

 

 

 

 

Pasta gaisa pārvadājumus regulē līgumi, kurus noslēdz pārvadātājs un pasta institūcijas.

 

 

 

 

91.pants. Speciālie aviācijas darbi

 

 

 

 

 

Aviācijas darbus atsevišķās tautsaimniecības nozarēs veic, kā arī gaisa kuģus medicīniskās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem, sanitāro pasākumu veikšanai un eksperimentālajiem zinātniskās pētniecības darbiem izmanto, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar ieinteresētajām juridiskajām un fiziskajām personām.

 

 

 

 

 

Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtību nosaka Civilās aviācijas administrācija.

45. Izteikt 91.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

52. Izteikt 91.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

92.pants. Gaisa kuģa īres līgums

 

 

 

 

 

Saskaņā ar gaisa kuģa īres līgumu viena puse (izīrētājs) apņemas nodot par maksu otrai pusei (īrniekam) lietošanā uz laiku gaisa kuģi.

 

 

 

 

 

Gaisa kuģi var izīrēt kopā ar tā apkalpi vai bez tās.

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa īres līgumā jānorāda katras puses nosaukums, gaisa kuģa tips, īrēšanas mērķis, gaisa kuģa tehniskās apkopes kārtība un puse, kura atbild par gaisa kuģa ekspluatācijas noteikumu ievērošanu un gaisa kuģa lidojumu drošību, kārtība, kādā apdrošināms gaisa kuģis un apdrošināma atbildība par lidojumā esoša gaisa kuģa nodarīto kaitējumu trešajām personām, īrētāja atbildība par bojājumu nodarīšanu gaisa kuģim vai tā bojāeju. Gaisa kuģa īres līgumā var ietvert arī citus noteikumus.

 

 

 

 

 

Īrniekam ir tiesības nodot īrēto gaisa kuģi apakšīrē tikai ar izīrētāja piekrišanu.

 

 

 

 

 

Ja Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētais gaisa kuģis tiek izīrēts citas valsts gaisa kuģa ekspluatantam vai ja Latvijas Republikas valsts institūcija, pašvaldība, sabiedriskā organizācija, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai Latvijas iedzīvotājs vēlas īrēt citā valstī reģistrētu gaisa kuģi, īres līguma noteikumi, kas saistīti ar atbildību par gaisa kuģa lidojuma drošību, jāsaskaņo Civilās aviācijas administrācijā un jāsaņem atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 13.11.98.)

 

 

19

Juridiskais birojs

Aizstāt 92.panta piektajā daļā  vārdus “sabiedriskā organizācija” ar vārdiem “biedrība vai nodibinājums” (attiecīgā locījumā).

atbalstīts

 

 

53. Aizstāt 92.panta piektajā daļā vārdus “sabiedriskā organizācija” ar vārdiem “biedrība vai nodibinājums”.

Desmitā nodaļa
ATBILDĪBA UN APDROŠINĀŠANA

&n bsp;

 

 

 

 

95.pants. Atbildība par nepatiesu ziņu apzinātu sniegšanu Aviācijas departamentam un Civilās aviācijas administrācijai

 

 

 

 

 

Persona, kas Aviācijas departamentam un Civilās aviācijas administrācijai apzināti sniegusi nepatiesas ziņas, tiek saukta pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.