M/U/T/TA-2496lik steidzams

Anotācija

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

 

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības

līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

 

1.pants. 2005.gada 5.oktobrī Tbilisi parakstītais Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 

 

 


Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības

līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Pašreizējā Latvijas Republikas un Gruzijas divpusējā līgumtiesiskā bāze neregulē vienas līgumslēdzējas valsts ieguldījumu juridisko statusu otras valsts teritorijā. Šāda situācija neveicina investīciju plūsmu starp abām valstīm un negarantē šo investīciju aizsardzību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” nepieciešams, lai izpildītu 1994.gada 13.janvāra likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” prasības attiecībā uz starptautisko līgumu spēkā stāšanos. 

Ar likumu apstiprinātais līgums veidos līgumtiesisko pamatu ar investīcijām saistītos jautājumos starp Latvijas Republiku un Gruziju. Līgums paredz vairākus investoru tiesību aizsardzības pasākumus, tai skaitā pilnu drošības un aizsardzības garantēšanu, nacionālā un vislielākās labvēlības režīma piešķiršanu, diskriminācijas novēršanu, brīvu investīciju repatriāciju, zaudējumu atlīdzināšanu līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī strīdu izšķiršanas mehānismu.

3. Cita informācija

Papildus informācijas nav.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Pozitīva. Tas veicinās piesaistīto Gruzijas investīciju apjoma pieaugumu Latvijā, kā arī Latvijas veikto ieguldījumu drošību Gruzijā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 59. un 60. pantu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 59. un 60. pants.

Atbilst

Ekonomisko un monetāro grūtību gadījumos vai ārpolitisku un drošības apsvērumu nolūkos EK var veikt pasākumus attiecībā uz kapitāla aprites ierobežojumiem uz trešajām valstīm.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā. Lai nodrošinātu likuma izpildi, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Vienlaicīgi tiks publicēts arī līgums latviešu un angļu valodās.

 

Ārlietu ministrija par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību papildus informēs Ārvalstu investoru padomi Latvijā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Ārlietu ministrs                                                                          A. Pabriks

 

 

 

Ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E. Vijupe

I. Ernstsone

 

 

 

 

11.11.05 17:11

840

Reinis Trokša

7016412

reinis.troksa@mfa.gov.lv

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN

GRUZIJAS VALDĪBAS

LĪGUMS

PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU

UN SAVSTARPĒJU AIZSARDZĪBU

 

 

Latvijas Republikas valdība un Gruzijas valdība, turpmāk tekstā – “Līgumslēdzējas puses”;

 

Atzīstot nepieciešamību aizsargāt vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumus otras Līgumslēdzējas puses teritorijā nediskriminējošā veidā;

 

Vēloties veicināt lielāku ekonomisko sadarbību starp tām attiecībā uz vienas Līgumslēdzējas puses pilsoņu un uzņēmumu ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā;

 

Atzīstot, ka vienošanās par režīmu, kas tiek piemērots tādiem ieguldījumiem, stimulēs privātā kapitāla plūsmu un Līgumslēdzēju pušu ekonomisko attīstību;

 

Vienojoties, ka stabils ieguldījumu ietvars dos ieguldījumu, maksimizējot efektīvu ekonomisko resursu izmantošanu, un uzlabos dzīves līmeni; un

 

Apņemoties noslēgt Līgumu attiecībā uz ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību; 

 

ir vienojušās par sekojošo:

 

 

1. pants

Definīcijas

Šī Līguma mērķim:

 

1. Termins "ieguldījums" nozīmē visu veidu aktīvus, ko vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāji saskaņā ar otras Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīviem aktiem iegulda pēdējās Līgumslēdzējas puses teritorijā un, cita starpā, taču ne tikai, ietver:

 

(a)    kustamu un nekustamu īpašumu un saistītās īpašuma tiesības, tādas kā nomas tiesības, hipotēkas, aizturējuma tiesības, ķīlas tiesības, lietojuma tiesības un līdzīgas tiesības;

 

(b)   pajas, akcijas, parādzīmes un jebkura cita veida dalības formu kapitālsabiedrībā;

 

(c)    prasījumus par naudas piedziņu vai jebkuru citu izpildījumu komerciāla līguma ietvaros, kam ir ekonomiska vērtība;

 

(d)   intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot autortiesības, preču zīmes, patentus, dizainparaugus un tehniskus procesus, nepatentētās praktiskās zināšanas ("know-how"), komerciālus noslēpumus, tirdzniecības nosaukumus un uzņēmējsabiedrības prestižu (“good-will”);

 

(e)    darījumu priekšrocības, kas piešķirtas saskaņā ar likumu vai komerciālu līgumu, ieskaitot priekšrocības dabas resursu meklēšanai, kultivēšanai, iegūšanai vai izmantošanai.

 

Jebkuras izmaiņas formā kādā aktīvi tiek ieguldīti vai reinvestēti neietekmē to kā ieguldījumu raksturu, ja šādas izmaiņas ir veiktas saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā ieguldījums tika veikts.

 

2. Termins "ieguldītājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas veic ieguldījumus otras Līgumslēdzējas puses teritorijā.

 

(a)    attiecībā uz Latvijas Republiku:

 

(i)      “fiziska persona” nozīmē Latvijas pilsoņus, kā arī tās personas, kuras pastāvīgi uzturas Latvijā, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības, bet kurām saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt nepilsoņa pasi;

 

(ii)        “juridiska persona” nozīmē uzņēmumus, apvienības un nodibinājumus, kas ir reģistrēti vai izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

 

(b)   attiecībā uz Gruziju:

 

(i)      jebkuru “fizisku personu”, kas ir Gruzijas pilsonis;

 

(ii)    jebkuru “juridisku personu”, nodibinātu vai reģistrētu saskaņā ar Gruzijas likumdošanu.

 

3. Termins "ienākumi" nozīmē līdzekļus, kas iegūti realizējot ieguldījumus, un īpaši, peļņu, procentu ieņēmumus, ienākumus no kapitāla, dividendes, autoratlīdzību, maksājumus par licencēm un citus maksājumus.

 

4. Termins “teritorija” nozīmē:

 

(a)    attiecībā Latvijas Republiku: Latvijas Republikas sauszemes teritoriju, iekšējos ūdeņus un teritoriālos ūdeņus un gaisa telpu virs tām, kā arī piegulošās piejūras teritorijas, ieskaitot jūras gultni un zemaugsni, kur Latvijas Republika saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un starptautiskajām tiesībām realizē savas suverēnās tiesības vai jurisdikciju šādās teritorijās ar mērķi veikt dabas resursu izpēti un izmantošanu;

 

(b)   attiecībā uz Gruziju: teritoriju, kuru Gruzijas valsts robežās ir atzinusi starptautiskā sabiedrība, ieskaitot sauszemes teritoriju, iekšējos ūdeņus un teritoriālo ūdeņus, gaisa telpu virs tām, attiecībā uz kuru Gruzija realizē tās suverenitāti, kā arī speciālo ekonomisko zonu un pieguļošās piejūras teritorijas kontinentālo šelfu, attiecībā uz kuru Gruzija saskaņā ar starptautiskajām tiesībām var realizēt tās suverēnās tiesības ar mērķi veikt izpēti.

 

 

2. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

 

1. Katra Līgumslēdzēja puse sekmē un rada labvēlīgus nosacījumus otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem ieguldījumu veikšanai tās teritorijā un pieņem šādus ieguldījumus saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem.

 

2. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā piemēro otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem un ienākumiem no ieguldījumiem godīgu un taisnīgu režīmu, un pilnu un pastāvīgu aizsardzību un drošību.

 

3. Neviena Līgumslēdzēja puse savā teritorijā neveic nepamatotus, diskriminējošus vai patvaļīgus pasākumus pret otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju veikto ieguldījumu paplašināšanu, pārvaldību, uzturēšanu, izmantošanu, labumu iegūšanu un pārdošanu vai cita veida rīcību.

 

 

3. pants

Nacionālais un vislielākās labvēlības režīms

 

1. Katra Līgumslēdzēja puse otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem piemēro režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko tā piešķir savu ieguldītāju vai trešo valstu ieguldītāju ieguldījumiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.

 

2. Katra Līgumslēdzēja puse otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem attiecībā uz ieguldījumu paplašināšanu, pārvaldību, uzturēšanu, izmantošanu, labumu iegūšanu un pārdošanu vai cita veida rīcību piemēro režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko tā piešķir saviem ieguldītājiem vai trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.

 

 

4.pants 

Atbrīvojumi

 

Šī Līguma noteikumi nav iztulkojami tā, lai uzliktu Līgumslēdzējai pusei par pienākumu attiecināt uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem, to ieguldījumiem un ienākumiem no ieguldījumiem esošās vai nākotnes jebkura režīma priekšrocības, atvieglojumus vai privilēģijas, kas izriet no:

 

(a)    jebkuras dalības brīvās tirdzniecības zonā, muitas ūnijā, monetārajā savienībā, kopējā tirgū un jebkurā starptautiskā līgumā, ar kuru šādas ūnijas vai līdzīgas apvienības ir izveidotas;

 

(b)   jebkura starptautiskā līguma vai vienošanās, kas pilnībā vai lielākoties attiecas uz nodokļu uzlikšanu.

 

 

5.pants

Ekspropriācija un atlīdzība

 

1. Līgumslēdzēja puse neveic otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāja ieguldījumu ekspropriāciju vai nacionalizāciju tiešā vai netiešā veidā vai jebkādu pasākumu piemērošanu ar līdzīgu iedarbību (turpmāk tekstā - "ekspropriācija"), izņemot gadījumus, kad tā tiek veikta:

 

(a)    sabiedrības interesēs;

 

(b)   īpašā un nediskriminējošā veidā;

 

(c)    saskaņā ar likumos noteikto procedūru; un

 

(d)   pret tūlītēju, atbilstošu un efektīvu kompensācijas samaksu saskaņā ar šī panta 2. un 3. daļu.

 

2. Kompensācija:

 

(a)    tiek izmaksāta bez aizkavēšanās. Aizkavēšanās rezultātā radušos zaudējumus, kas ir saistīti ar valūtas kursa maiņu, sedz ieguldījumu uzņemošā valsts.

 

(b)   ir līdzvērtīga ekspropriētā ieguldījuma taisnīgai tirgus vērtībai tieši pirms ekspropriācijas. Taisnīgo tirgus vērtību neietekmē jebkādas izmaiņas vērtībā, kas ir saistītas ar to, ka ekspropriācija sabiedrībai kļuvusi zināma agrāk;

 

(c)    pilnībā realizējama un brīvi pārvedama;

 

(d)   ietver komerciālo procentu likmi, kas tiek aprēķināta no maksājuma tirgus vērtības valūtā, sākot no ekspropriācijas brīža līdz maksājuma brīdim.

 

3. Jebkuras Līgumslēdzējas puses ieguldītājam, kurš apgalvo, ka ir cietis no otras Līgumslēdzējas puses veiktās ekspropriācijas, ir tiesības uz tūlītēju tā lietas izskatīšanu, ieskaitot ieguldījuma novērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu saskaņā ar šī panta noteikumiem, pēdējās Līgumslēdzējas puses tiesas iestādē vai citā kompetentā un neatkarīgā iestādē.

 

 

6. pants

Atlīdzība par zaudējumiem

 

1.      Līgumslēdzējas puses ieguldītājam, kas ir cietis zaudējumus saistībā ar tā ieguldījumu otras Līgumslēdzējas puses teritorijā kara vai cita bruņota konflikta, ārkārtas stāvokļa, revolūcijas, dumpja, pilsoņu nemieru vai citu līdzīgu notikumu dēļ pēdējās Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse piemēro restitūcijas, atlīdzināšanas, kompensācijas vai citu izlīguma režīmu, kas nav nelabvēlīgāks kā tas, ko tā piemēro saviem ieguldītājiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks ieguldītājam.

 

2.      Līgumslēdzējas puses ieguldītājam, kuram kādā no 1.daļā minētajiem gadījumiem ir nodarīti zaudējumi, kuru cēlonis ir:

 

(a)    otras Līgumslēdzējas puses bruņoto spēku vai iestāžu veiktā viņa ieguldījumu vai to daļas konfiskācija; vai

 

(b)   otras Līgumslēdzējas puses bruņoto spēku vai iestāžu veiktā viņa ieguldījumu vai to daļas iznīcināšana, kas nav notikusi apstākļu nepieciešamības dēļ,

 

pēdējā Līgumslēdzēja puse jebkurā gadījumā piešķir restitūciju vai kompensāciju, kas abos gadījumos ir tūlītējā, atbilstoša un efektīva, un attiecībā uz kompensāciju, tā tiek piemērota saskaņā ar 5. panta 2. un 3. daļu.

 

 

7. pants

Pārvedumi

 

1. Katra Līgumslēdzēja puse saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem nodrošina otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem to ieguldījumu pārvedumu un ar ieguldījumiem saistīto maksājumu pārvedumu. Šādi maksājumi cita starpā, taču ne tikai, ietver:

 

(a)    sākumkapitālu un papildus līdzekļus ieguldījumu saglabāšanai vai palielināšanai;

 

(b)   ienākumus;

 

(c)    ieņēmumus no ieguldījumu pilnīgas vai daļējas pārdošanas vai likvidēšanas;

 

(d)   maksājumus saskaņā ar komerciāliem līgumiem, ieskaitot aizdevuma maksājumus;

 

(e)    kompensāciju, kas izmaksājama saskaņā ar šī Līguma 5. un 6. pantu;

 

(f)     maksājumus, kas rodas saistībā ar ieguldījuma strīdu;

 

(g)     algu un cita veida atlīdzību personālam, kas ir iesaistīts no ārzemēm un kas strādā saistībā ar ieguldījumu.

 

2. Katra Līgumslēdzēja puse turpmāk nodrošina, ka šī panta 1.daļā minētie pārvedumi, tiek veikti brīvi konvertējamā valūtā un saskaņā ar prevalējošo tirgus apmaiņas kursu, kas tiek piemērots ieguldījumu uzņemošajā Līgumslēdzējā pusē, pārveduma dienā.

 

3. Gadījumā, ja ārzemju valūtas tirgus nepastāv, kurss, kurš tiek piemērots, ir pēdējais apmaiņas kurss, kas ticis piemērots valūtu pārvēršanai, piesaistot tās Speciālo aizņēmumu tiesību (SDR) valūtu grozam.

 

4. Neskatoties uz šī panta 1.,2. un 3. daļu, Līgumslēdzēja puse var ierobežot pārvedumu, vienlīdzīgi, nediskriminējoši un labticībā pielietojot tās likumus attiecībā uz:

 

(a)    bankrotu, maksātnespēju vai kreditoru tiesību aizsardzību;

 

(b)   vērtspapīru, nākotnes līgumu (futures), iespēju (options) vai atvasināto finanšu instrumentu (derivatives) izlaišanu, tirdzniecību vai darbību ar tiem;

 

(c)    krimināliem vai sodāmiem pārkāpumiem;

 

(d)   finanšu ziņojumiem vai reģistrācijas kārtošanu par pārvedumiem, kad nepieciešams nodrošināt likumu piemērošanu vai sadarboties ar finanšu regulējošām iestādēm; vai

 

(e)    tiesas vai administratīvos procesos pieņemto lēmumu un spriedumu izpildes nodrošināšanu.

 

 

8. pants

Tiesību pārņemšana

 

1. Ja Līgumslēdzēja puse vai tās nozīmētā aģentūra veic maksājumu saviem ieguldītājiem saskaņā ar garantijām, ko tā ir piešķīrusi attiecībā uz ieguldījumu otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse atzīst:

 

(a)    visu šāda ieguldītāja tiesību vai prasību nodošanu pirmajai Līgumslēdzējai pusei vai tās nozīmētajai aģentūrai saskaņā ar likumu vai juridisku darījumu tajā valstī, kā arī

 

(b)   ka pirmā Līgumslēdzēja puse vai tās nozīmēta aģentūra, tiesību pārņemšanas rezultātā, ir tiesīga realizēt tā ieguldītāja tiesības un prasības un uzņemties saistības attiecībā uz ieguldījumu.

 

2. Aizvietotās tiesības un prasības nepārsniedz ieguldītāja sākotnējās tiesības un prasības.

 

 

9. pants

Strīdi starp ieguldītāju un Līgumslēdzēju pusi

 

1. Jebkur juridisku strīdu starp vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju pusi, kas ir saistīts ar ieguldījumu otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, cik vien iespējams, risina draudzīgi, sarunu ceļā starp strīdā iesaistītajām pusēm.

 

2. Ja strīds nav izšķirts trīs (3) mēnešu laikā no datuma, kurā par to tika paziņots rakstiski, strīds pēc ieguldītāja izvēles var tikt iesniegts:

 

(a)    Līgumslēdzējas puses, kuras teritorijā ieguldījums ir veikts, kompetentā tiesā; vai

 

(b)   jebkurā speciālā šķīrējtiesā, kas, ja abas Līgumslēdzējas puses nav vienojušās savādāk, nodibināta saskaņā ar Apvienotās Nāciju organizācijas starptautisko tirdzniecības likumu komisijas (UNCITRAL) šķīrējtiesas noteikumiem; vai

 

(c)    Starptautiskā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centra (turpmāk - ICSID) šķīrējtiesā, kas izveidota ar Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu fiziskajām un juridiskajām personām, kas atvērta parakstīšanai 1965. gada 18. martā Vašingtonā (turpmāk - “Centrs”), ja abas, strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja puse un ieguldītāja Līgumslēdzēja puse, ir šīs Konvencijas dalībvalstis; vai

 

(d)   Centra papildus institūcijas šķīrējtiesā, ja vai nu strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja puse vai ieguldītāja Līgumslēdzēja puse ir pievienojusies ICSID Konvencijai.

 

3. Ieguldītājam, kurš strīdu ir iesniedzis nacionālajā tiesā, tomēr ir iespējas vērsties šī panta 2(b) līdz (d) daļā minētajās šķīrējtiesās, ja pirms sprieduma pasludināšanas attiecīgajā jautājumā nacionālajā tiesā, ieguldītājs paziņo, ka lietu turpmāk nevirzīs skatīšanai nacionālo procedūru ietvaros un atsauc prasību.

 

4. Neviena Līgumslēdzēja puse, kas ir iesaistīta strīdā, šķīrējtiesas procesa laikā vai pēc šķīrējtiesas sprieduma pasludināšanas, nevar izvirzīt iebildumus, kas ir balstīti uz faktu, ka strīdā iesaistītais ieguldītājs ir saņēmis pilnīgu vai daļēju atlīdzību par zaudējumiem saskaņā ar apdrošināšanu.

 

5. Šķīrējtiesa, kas nodibināta saskaņā ar šo pantu, pieņem lēmumus saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses nacionālajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir iesaistīta strīdā, šī Līguma noteikumiem, kā arī piemērojamiem starptautisko tiesību noteikumiem.

 

6. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs un saistošs abām strīdā iesaistītajām pusēm. Abas Līgumslēdzējas puses uzņemas šķīrējtiesas sprieduma izpildīšanu.

 

 

10. pants

Strīdu izšķiršana starp Līgumslēdzējām pusēm

 

1. Strīdus starp Līgumslēdzējām pusēm par šī Līguma iztulkošanu vai piemērošanu, cik vien tas iespējams, izšķir konsultāciju ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

 

2. Ja strīdu tādējādi nevar izšķirt trīs (3) mēnešu laikā, to pēc kādas no Līgumslēdzējas puses lūguma, iesniedz šķīrējtiesā saskaņā ar šī panta noteikumiem.

 

3. Šķīrējtiesu katram atsevišķam gadījumam izveido sekojošā veidā. Divu (2) mēnešu laikā pēc lūguma saņemšanas lietu izskatīt šķīrējtiesā, katra Līgumslēdzēja puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi. Tad šie divi šķīrējtiesneši izvēlas kādu trešās valsts pilsoni, kuru pēc Līgumslēdzēju pušu apstiprināšanas ieceļ par šķīrējtiesas priekšsēdētāju (turpmāk – “Priekšsēdētājs”). Priekšsēdētāju ieceļ divu (2) mēnešu laikā no datuma, kurā tika iecelti divi pārējie šķīrējtiesneši.

 

4. Ja šī panta 3. daļā norādītajos termiņos nepieciešamās amatpersonu iecelšanas nav veiktas, var lūgt Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētāju veikt nepieciešamo amatpersonu iecelšanas. Ja Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētājs ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt minētās funkcijas, priekšsēdētāja vietnieks tiek aicināts veikt nepieciešamo amatpersonu iecelšanu. Ja arī priekšsēdētāja vietnieks ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt minētās funkcijas,  tad nākošais augstākā ranga Starptautiskās Justīcijas tiesas loceklis, kurš nav nevienas Līgumslēdzējas puses pilsonis, tiek uzaicināts veikt nepieciešamo amatpersonu iecelšanu.

 

5. Šķīrējtiesa pieņem tās lēmumu ar balsu vairākumu. Šāds lēmums ir saistošs. Katra Līgumslēdzēja puse sedz sava šķīrējtiesneša izmaksas un izmaksas par tiesisko pārstāvību šķīrējtiesas procedūrās; Priekšsēdētāja pakalpojumu izmaksas un pārējās izmaksas līdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas puses. Šķīrējtiesa, tomēr var lemt, ka vienai no Līgumslēdzējām pusēm izmaksas jāsedz lielākā apjomā un šāds spriedums ir saistošs abām Līgumslēdzējām pusēm. Šķīrējtiesa nosaka savu procedūru.

 

 

11. pants

Citu noteikumu un īpašu saistību piemērošana

 

1. Ja kādu jautājumu vienlaicīgi nosaka šis Līgums un vēl cits starptautisks līgums, kuru ir parakstījušas abas Līgumslēdzējas puses, nekas šajā Līgumā nekavē vai nu Līgumslēdzēju pusi, vai arī kādu tās ieguldītāju, kuram pieder ieguldījumi otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, izmantot tos noteikumus, kuri ir labvēlīgāki konkrētajā gadījumā.

 

2. Ja režīms, ko viena Līgumslēdzēja puse piemēro otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem vai citiem komerciāla līguma īpašiem noteikumiem, ir labvēlīgāks nekā tas, kurš tiek piemērots saskaņā ar šo Līgumu, tiek piemērots labvēlīgākais.

 

 

12. pants

Līguma piemērošana

 

Šo Līgumu piemēro ieguldījumiem, kurus vienas Līgumslēdzējas puses teritorijā saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem veikuši otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāji pirms vai pēc šī Līguma stāšanās spēkā, taču to nepiemēro jebkuram strīdam saistībā ar ieguldījumu, kas radies, vai prasībām, kas tika iesniegtas, pirms šī Līguma stāšanās spēkā.

 

 

13.pants

Vispārējie izņēmumi

 

1. Nekas šajā Līgumā netiek tulkots tā, lai ierobežotu Līgumslēdzējas puses veikt darbības, kuras nepieciešamas, lai aizsargātu tās vitālās drošības intereses kara vai bruņota konflikta, vai ārkārtas stāvokļa starptautiskajās attiecībās laikā.

 

2. Pieņemot, ka šāda rīcība netiek veikta neattaisnojami vai nelikumīgi, vai nerada slēptus starptautiskās tirdzniecības vai ieguldījumu ierobežojumus, nekas šajā Līgumā netiek tulkots tā, lai ierobežotu Līgumslēdzējas pusi ieviest un veikt pasākumus, ieskaitot vides aizsardzības pasākumus:

 

(a)    nepieciešamus, lai uzturētu sabiedrisko kārtību;

 

(b)   nepieciešamus, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvību vai veselību.

 

3. Šī panta noteikumi neattiecas uz šī Līguma 5.pantu, 6.pantu vai 7.panta 1(e) apakšdaļu.

 

 

14.pants
Atklātība
 

1. Katra Līgumslēdzēja puse nekavējoties publicē vai nodrošina publiski pieejamus savus vispārēji piemērojamos likumus, normatīvos aktus, procesuālo un administratīvo praksi un tiesu nolēmumus, kā arī starptautiskos līgumus, kas var ietekmēt otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumus pirmās Līgumslēdzējas puses teritorijā.

 

2. Nekas šajā Līgumā neuzliek par pienākumu Līgumslēdzējai pusei sniegt vai nodrošināt pieeju jebkādai konfidenciālai informācijai vai ar īpašuma tiesībām saistītai informācijai, ieskaitot informāciju, kas  attiecas uz atsevišķiem ieguldītājiem vai ieguldījumiem, kuras atklāšana var kavēt likuma izpildi vai kas ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā konfidencialitāti, vai var kaitēt likumīgām konkrētā ieguldītāja komercinteresēm.

 

 

15. pants

Konsultācijas

 

Līgumslēdzējas puses pēc kādas no Līgumslēdzējas puses lūguma, rīko konsultācijas ar mērķi pārskatīt šī Līguma piemērošanu un analizēt jebkurus jautājumus, kas var rasties no šī Līguma. Šādas konsultācijas rīko starp Līgumslēdzēju pušu kompetentām iestādēm caur diplomātiskiem kanāliem saskaņotā vietā un laikā.

 

16.Pants

Izmaiņas un grozījumi

 

Šī Līguma noteikumi var tikt mainīti un grozīti ar Līgumslēdzēju pušu rakstisku abpusēju vienošanos. Jebkuras šī Līguma izmaiņas vai grozījumi stāsies spēkā pēc tam, kad Līgumslēdzējas puses būs rakstiski paziņojušas viena otrai par iekšējo juridisko procedūru izpildīšanu, kas nepieciešamas, šim mērķim. Visas izmaiņas un grozījumi, kas veikti šādā veidā, veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

 

 

17. pants

Nobeiguma noteikumi

 

1. Līgumslēdzējas puses rakstiski paziņo viena otrai par iekšējo procedūru, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā, izpildi. Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā, kas seko datumam, kurā tika saņemts pēdējais paziņojums.

 

2. Šis Līgums paliek spēkā desmit (10) gadus un pēc tam tā darbība pagarinās uz turpmākiem tādiem pašiem termiņiem, ja vien kāda no Līgumslēdzējām pusēm divpadsmit mēnešus pirms tam rakstiski nepaziņo otrai Līgumslēdzējai pusei par nodomu izbeigt šo Līgumu.

 

3. Uz ieguldījumiem, kas veikti pirms šī Līguma izbeigšanās, turpina attiekties šī Līguma 1. līdz 15. panta noteikumi desmit gadus no šī Līguma izbeigšanās datuma.

 

 

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie valdību pārstāvji, ir parakstījuši šo Līgumu.

 

Parakstīts divos eksemplāros 2005.gada 5.oktobrī, Tbilisi, latviešu, gruzīņu un angļu valodā, un teksti ir vienlīdz autentiski.

 

Ja pastāv atšķirības interpretācijā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

GRUZIJAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

 

                                                                               

Ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E. Vijupe

I. Ernstsone

 

11.11.05 17:11

2648

Reinis Trokša

7016412, reinis.troksa@mfa.gov.lv

 

 


AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE GOVERNMENT OF GEORGIA

FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

 

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of Georgia, hereinafter refereed as the “Contracting Parties”,

 

Recognising the need to protect investments of the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on a non-discriminatory basis;

 

Desiring to promote greater economic cooperation between them, with respect to investments by nationals and companies of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

 

Recognising that agreement on the treatment to be accorded to such investments will stimulate the flow of private capital and the economic development of the Contracting Parties;

 

Agreeing that a stable framework for investments will contribute to maximising the effective utilisation of economic resources and improve living standards; and

 

Having resolved to conclude an Agreement concerning the promotion and protection of investments;

 

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

 

 

Article 1

Definitions

 

For the purpose of this Agreement:

 

1. The term “investment” means every kind of asset invested by investors of one Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party in the territory of the latter, and in particularly, though not exclusively, includes:

 

(a)    movable and immovable property and related property rights, such as leases, mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;

 

(b)   shares, stocks, debentures and any other form of participation in a company;

 

(c)    claims to money or to any performance under contract having an economic value;

 

(d)   intellectual property rights, including copyrights, trademarks, patents, industrial designs and technical processes, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

 

(e)    business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.

 

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as an investment provided that such alteration is in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made.

 

2. The term “investor” shall mean any natural or legal person who invests in the territory of the other Contracting Party.

 

(a)    In respect of the Republic of Latvia:

 

(i)   “natural person” means citizens of Latvia as well as persons permanently residing in Latvia who are not citizens of Latvia or any other state but who are entitled, under the laws and regulations of the Republic of Latvia, to receive a non-citizen’s passport;

 

(ii)                “legal person” means companies, associations and establishments, which are incorporated or constituted in accordance with the laws and regulations of the Republic of Latvia.

 

(b) In respect of Georgia:

 

(i)         any “natural person” who is a national of Georgia;

 

(ii)        any “legal entity”, established or registered in accordance with the legislation of Georgia.

 

3. The term “returns” means the amounts yielded by an investment and, in particular, profits, interests, capital gains, dividends, royalties, licence fees and other fees.

 

4. The term “territory” means:

 

(a)     in respect of the Republic of Latvia: the land territory, internal waters and territorial sea of the Republic of Latvia and the airspace above it, as well as the maritime zones beyond the territorial sea, including the seabed and subsoil, over which the Republic of Latvia exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its national laws in force and international law, for the purpose of exploration and exploitation of the natural resources of such areas;

 

(b)   in respect of Georgia: the territory recognized by the international community within the state borders of Georg ia, including land territory, internal waters and territorial sea, the airspace above them, in respect of which Georgia exercises its sovereignty, as well the exclusive economic zone and continental shelf adjacent to its territorial sea in respect of which Georgia may exercise its sovereign rights in accordance with the international law for the purpose of exploration.

 

 

ARTICLE 2

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

 

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

 

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of investments of investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment and full and constant protection and security.

 

3. Neither Contracting Party shall in its territory impair by unreasonable, discriminatory or arbitrary measures the expansion, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of investments of investors of the other Contracting Party.

 

 

Article 3

NATIONAL AND MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT

 

1. Each Contracting Party shall accord to investments of investors of the other Contracting Party, treatment no less favourable than that it accords to investments of its own investors or investors of third State, whichever is more favourable.

 

2. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, treatment no less favourable than the treatment it accords to its own investors and investors of any third State with respect to expansion, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of investments, whichever is more favourable.

 

 

Article 4

Exemptions

 

No provision of this Agreement shall be construed as to oblige a Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party and to their investments and returns of investments the present or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

 

(a)    any membership in a free trade area, customs union, monetary union, common market and any international agreement resulting in such unions or similar institutions;

 

(b)   any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

 

 

ARTICLE 5

Expropriation and Compensation

 

1. A Contracting Party shall not expropriate or nationalise directly or indirectly an investment of an investor of the other Contracting Party or take any measures having equivalent effect (hereinafter referred to as expropriation) except:

 

(a)    for a public purpose;

 

(b)   in a specific and non-discriminatory manner;

 

(c)    in accordance with due process of law; and

 

(d)   on payment of prompt, adequate and effective compensation in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article.

 

2. Compensation shall:

 

(a)    be paid without  delay. In case of delay any exchange rate loss arising from this delay shall be borne by the host country;

 

(b)   be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately before the expropriation occurred. The fair market value shall not reflect any change in value occurring because the expropriation had become publicly known earlier;

 

(c)    be fully realizable and freely transferable;

 

(d)   include interest at a commercial rate established on a market basis for the currency of payment from the date of expropriation until the date of actual payment.

 

3. An investor of a Contracting Party which claims to be affected by expropriation by the other Contracting Party shall have the right to prompt review of its case, including the valuation of its investment and the payment of compensation in accordance with the provisions of this Article, by a judicial authority or another competent and independent authority of the latter Contracting Party.

 

 

ARTICLE 6

Compensation for Losses

 

1. An investor of a Contracting Party who has suffered a loss relating to its investment in the territory of the other Contracting Party due to war or to other armed conflict, state of national emergency, revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or any other settlement, no less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third state, whichever is more favourable to the investor.

 

2. An investor of a Contracting Party who in any of the events referred to in paragraph 1 suffers loss resulting from:

 

(a)    requisitioning of its investment or part thereof by the forces or authorities of the other Contracting Party, or

 

(b)   destruction of its investment or part thereof by the forces or authorities of the other Contracting Party, which was not required by the necessity of the situation,

 

shall in any case be accorded by the latter Contracting Party restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective and, with respect to compensation, shall be in accordance with paragraphs 2 and 3 of Article 5.

 

 

Article 7

Transfers

 

1. Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, ensure to investors of the other Contracting Party the transfer of their investments and transfer payments related to investments. Such payments shall include in particular, though not exclusively:

 

(a)    the initial capital and additional amounts to maintain or increase an investment;

 

(b)   returns;

 

(c)    pro­ceeds obtained from the total or partial sale or liquidation of invest­ments;

 

(d)   payments made under a contract, including a loan payment;

 

(e)    com­pensation payable pursuant to Articles 5 and 6 of this Agreement;

 

(f)     payments arising out of a dispute;

 

(g)    earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad and working in connection with an investment.

 

2. Each Contracting Party shall further ensure that the transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made in a freely con­vert­ible currency and at the prevailing market rate of exchange applicable within the Contracting Party accepting the investments and on the date of transfer.

 

3. In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used shall be the most recent exchange rate for the conversions of currencies into Special Drawing Rights.

 

4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, a Contracting Party may prevent a transfer through the equitable, nondiscriminatory, and good faith application of its laws relating to:

 

(a)    bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors;

 

(b)   issuing, trading, or dealing in securities, futures, options, or derivatives;

 

(c)    criminal or penal offenses;

 

(d)   financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; or

 

(e)    ensuring compliance with orders or judgements in judicial or administrative proceedings.

 

 

Article 8

Subrogation

 

1. If a Contracting Party or its designated agency makes payment to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:

 

(a)  the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,

 

(b)   that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.

 

2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.

 

 

Article 9

Disputes between an investor and a contracting party

 

1. Any legal dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.

 

2. If the dispute has not been settled within three (3) months from the date on which it was raised in writing, the dispute may, at the choice of the investor, be submitted:

 

(a)   to the competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment is made; or

 

(b)   to any ad hoc arbitration tribunal which unless other­wise agreed on by the parties to the dispute, is to be es­ta­blished under the Arbitration Rules of the Uni­ted Na­tions Com­mis­sion on International Trade Law (UNCITRAL); or

 

(c)  to arbitration under the International Centre for Settlement of Invest­ment Disputes (ICSID), established pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18 March 1965 (hereinafter referred to as the “Centre”), provided that both the disputing Contracting Party and the Contracting Party of the investor are parties to the ICSD Convention; or

 

(d)   to arbitration under the Additional Facility of the Centre, provided that either the disputing Contracting Party or the Contracting Party of the investor is a party the ICSID Convention.

 

3. An investor who has submitted the dispute to a national court may nevertheless have recourse to one of the arbitral tribunals mentioned in paragraphs 2 (b) to (d) of this Article if, before a judgment has been delivered on the subject matter by a national court, the investor declares not to pursue the case any longer through national proceedings and withdraws the case.

 

4. Neither of the Contracting Parties, which is a party to a dispute, can raise an objection, at any phase of the arbitration procedure or of the execution of an arbitral award, on account of the fact that the investor, which is the other party to the dispute, has received an indemnification covering a part or the whole of its losses by virtue of an insurance.

 

5. The arbitral tribunal established under this Article shall reach its decision on the basis of national laws and regulations of the Contracting Party, which is a party to the dispute, provisions of this Agreement, as well as applicable rules of international law.

 

6. The arbitration award shall be final and binding upon both par­ties to the dispute. Both Contracting Parties shall commit themselves to the enforcement of the award.

 

 

Article 10

Settlement of disputes between the Contracting Parties

 

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

 

2. If the dispute cannot be thus settled within three (3) months, it shall upon the request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this Article.

 

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two (2) months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a third State who on approval of the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the "Chairman"). The Chairman shall be appointed within two (2) months from the date of appointment of the other two members.

 

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments. If he happens to be a national of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

 

5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the both Contracting Parties. The Arbitral Tribunal may, however, decide that a higher proportion of the costs shall be borne by one of the two Contracting Parties and this award shall be binding on both Contracting Parties. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

 

 

Article 11

Application of other rules and special commitments

 

1. Where a matter is governed simultaneously both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are parties, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party or any of its investors who own investments in the territory of the other Contracting Party from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.

 

2. If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investments of investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions of contract is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable shall be accorded.

 

 

Article 12

Applicability of this Agreement

 

This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim which was settled before its entry into force.

 

 

Article 13

General exceptions

 

1. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from taking any action necessary for the protection of its essential security interests in time of war or armed conflict, or other emergency in international relations.

 

2. Provided that such measures are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner, or do not constitute a disguised restriction on international trade or investment, nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures, including environmental measures:

 

(a)    necessary for the maintenance of public order;

 

(b)   necessary to protect human, animal or plant life or health.

 

3. The provisions of this Article shall not apply to Article 5, Article 6 or paragraph 1(e) of Article 7 of this Agreement.

 

 

Article 14

Transparency

 

1. Each Contracting Party shall promptly publish, or otherwise make publicly available, its laws, regulations, procedures and administrative rulings and judicial decisions of general application as well as international agreements which may affect the investments of investors of the other Contracting Party in the territory of the former Contracting Party.

 

2. Nothing in this Agreement shall require a Contracting Party to furnish or allow access to any confidential or proprietary information, including information concerning particular investors or investments, the disclosure of which would impede law enforcement or be contrary to its laws protecting confidentiality or prejudice legitimate commercial interests of particular investors.

 

 

Article 15

Consultations

 

The Contracting Parties shall, at the request of either Contracting Party, hold consultations for the purpose of reviewing the implementation of this Agreement and studying any issue that may arise from this Agreement. Such consultations shall be held between the competent authorities of the Contracting Parties in a place and at a time agreed on through diplomatic channels.

 

 

I.                   Article 16

cHANGES AND AMENDMENTS

 

The provisions of this Agreement may be changed and amended by written mutual agreement of the Contracting Parties. Any change and amendment of this Agreement will enter into force after the Contracting Parties have notified in writing each other on the completion of the internal legal procedures necessary for this purpose. All changes and amendments received by this way shall constitute an integral part of this Agreement.

 

 

ARTICLE 17

CONCLUDING PROVISIONS

 

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing of the completion of internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the last notification.

 

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall thereafter remain in force on the same terms until either Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in twelve (12) months.

 

3. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of Articles 1 to 15 of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten years from the date of termination.

 

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by respective Governments, have signed this Agreement.

 

 

Done in duplicate at Tbilisi, this 5 day of October 2005, in the Latvian, Georgian and English languages, all texts being equally authentic.

 

 

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

 

For the Government of                                              For the Government of

the Republic of Latvia                                               Georgia

 

 

 

 

Ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E. Vijupe

I. Ernstsone

 

11.11.05 17:11

3395

Reinis Trokša

7016412

reinis.troksa@mfa.gov.lv