M/U/T/TA-2458lik steidzams

Anotācija

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības

līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

 

1.pants. 2005.gada 3.oktobrī Baku parakstītais Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks

 

 


Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības

līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Pašreizējā Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas divpusējā līgumtiesiskā bāze neregulē vienas līgumslēdzējas valsts ieguldījumu juridisko statusu otras valsts teritorijā. Šāda situācija neveicina investīciju plūsmu starp abām valstīm un negarantē šo investīciju aizsardzību.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” nepieciešams, lai izpildītu 1994.gada 13.janvāra likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” prasības attiecībā uz starptautisko līgumu spēkā stāšanos. 

Ar likumu apstiprinātais līgums veidos līgumtiesisko pamatu ar investīcijām saistītos jautājumos starp Latvijas Republiku un Azerbaidžānas Republiku. Līgums paredz vairākus investoru tiesību aizsardzības pasākumus, tai skaitā pilnu drošības un aizsardzības garantēšanu, nacionālā un vislielākās labvēlības režīma piešķiršanu, diskriminācijas novēršanu, brīvu investīciju repatriāciju, zaudējumu atlīdzināšanu līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī strīdu izšķiršanas mehānismu.

 

3. Cita informācija

Papildus informācijas nav.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

Sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Pozitīva. Tas veicinās piesaistīto Azerbaidžānas Republikas investīciju apjoma pieaugumu Latvijā, kā arī Latvijas veikto ieguldījumu drošību Azerbaidžānā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

Atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 59. un 60. pantu.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 59. un 60. pants.

Atbilst

Ekonomisko un monetāro grūtību gadījumos vai ārpolitisku un drošības apsvērumu nolūkos EK var veikt pasākumus attiecībā uz kapitāla aprites ierobežojumiem uz trešajām valstīm.

 

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā. Lai nodrošinātu likuma izpildi, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Vienlaicīgi tiks publicēts arī līgums latviešu un angļu valodās.

 

Ārlietu ministrija par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību papildus informēs Ārvalstu investoru padomi Latvijā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Ārlietu ministrs                                                                          A. Pabriks

 

 

 

 

Ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E. Vijupe

I. Ernstsone

 

 

 

 

11.11.05 17:11

846

Reinis Trokša

7016412

reinis.troksa@mfa.gov.lv

 


LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN

AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

LĪGUMS

PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU

UN SAVSTARPĒJU AIZSARDZĪBU

 

 

Latvijas Republikas valdība un Azerbaidžānas Republikas valdība, turpmāk tekstā “Līgumslēdzējas puses",

 

VĒLOTIES intensificēt abpusēji izdevīgu ekonomisko sadarbību starp abām valstīm un saglabāt godīgus un vienlīdzīgus apstākļus vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā,

 

ATZĪSTOT, ka ieguldījumu veicināšana un aizsardzība šī Līguma ietvaros stimulēs darījumu iniciatīvu,

 

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

 

 

1. pants

Definīcijas

 

Šī Līguma mērķim:

 

1. Termins "ieguldījums" nozīmē visu veidu aktīvus, ko vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāji iegulda vai iegūst otras Līgumslēdzējas puses teritorijā saskaņā ar pēdējās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīviem aktiem, cita starpā, taču ne tikai, ietver:

 

(a)    kustamu un nekustamu īpašumu un jebkuras saistītās īpašuma tiesības, tādas kā hipotēkas, aizturējuma tiesības, ķīlas tiesības, nomas tiesības, lietojuma un līdzīgas tiesības;

 

(b)   pajas, akcijas, parādzīmes un jebkura cita veida dalības formu kapitālsabiedrībā;

 

(c)    naudu, prasības par naudas piedziņu vai jebkuru citu izpildījumu komerciāla līguma ietvaros, kam ir ekonomiska vērtība;

 

(d)   intelektuālā īpašuma tiesības, tādas kā patentus, autortiesības, tehniskus procesus, preču zīmes, dizainparaugus, tirdzniecības nosaukumus, nepatentētās praktiskās zināšanas ("know-how") un uzņēmējsabiedrības prestižu (“good-will”); un

 

(e)    darījumu priekšrocības, kas piešķirtas saskaņā ar likumu, administratīvu aktu vai atbildīgās iestādes komerciālu līgumu, ieskaitot priekšrocības dabas resursu meklēšanai, attīstīšanai, iegūšanai vai izmantošanai.

 

Jebkuras izmaiņas formā kādā aktīvi ir ieguldīti vai reinvestēti neietekmē to kā ieguldījumu raksturu, ja šādas izmaiņas ir veiktas saskaņā ar tās Līgumslēdzējas puses likumiem un normatīvajiem aktiem, kuras teritorijā ieguldījums ir veikts.

 

2. Termins “ienākumi” nozīmē līdzekļus, kas iegūti realizējot ieguldījumus un cita starpā, taču ne tikai, ietver peļņu, dividendes, procentu ieņēmumus, autoratlīdzību, ienākumus no kapitāla pieauguma vai jebkurus ar ieguldījumu saistītus maksājumus.

 

Ienākumiem tiek piemērots tāds pats režīms kā sākotnējiem ieguldījumiem.

 

3. Termins "ieguldītājs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas veic ieguldījumus otras Līgumslēdzējas puses teritorijā.

 

(a)    attiecībā uz Latvijas Republiku:

 

(i)      “fiziska persona” nozīmē Latvijas pilsoņus, kā arī tās personas, kuras pastāvīgi uzturas Latvijā, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības, bet kurām saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt nepilsoņa pasi;

 

(ii)     “juridiska persona” nozīmē uzņēmumus, apvienības un nodibinājumus, kas ir reģistrēti vai izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

 

(b)   attiecībā uz Azerbaidžānas Republiku:

 

(i)      “fiziska persona” nozīmē personas, kurām ir Azerbaidžānas Republikas pilsonība saskaņā ar tās likumiem;

 

(ii)    “juridiska persona” nozīmē uzņēmumus, apvienības un nodibinājumus, kas ir reģistrēti vai izveidoti saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

 

4. Termins “teritorija” nozīmē attiecībā uz:

(a)             Latvijas Republiku, Latvijas Republikas sauszemes teritoriju, iekšējos un teritoriālos ūdeņus un gaisa telpu virs tām, kā arī piegulošās piejūras teritorijas, ieskaitot jūras gultni, zemaugsni, kur Latvijas Republika realizē savas suverēnās tiesības vai jurisdikciju šādās teritorijās dabas resursu izpētes un ekspluatēšanas nolūkos, saskaņā ar nacionālo likumdošanu un starptautiskajām tiesībām.

(b)             Azerbaidžānas Republiku, Azerbaidžānas Republikas valsts teritoriju, ieskaitot attiecīgo Kaspijas jūras reģionu, kurā Azerbaidžānas Republika saskaņā ar tās nacionālo likumdošanu un starptautiskajām tiesībām, realizē suverēnās tiesības vai jurisdikciju.

 

 

2. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

 

1. Katra Līgumslēdzēja puse saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem sekmē, rada labvēlīgus nosacījumus otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem un pieņem šādus ieguldījumus.

 

2. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem visos laikos piemēro godīgu un taisnīgu režīmu un pilnu un pastāvīgu aizsardzību un drošību.

 

3. Katra Līgumslēdzēja puse savā teritorijā pret otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem attiecībā uz viņu ieguldījumu pārvaldību, uzturēšanu, izmantošanu, labumu iegūšanu vai realizāciju neveic nepamatotus, patvaļīgus vai diskriminējošus pasākumus.

 

 

3.pants
Atklātība
 

1. Katra Līgumslēdzēja puse nodrošina, ka tās vispārēji piemērojamie likumi, normatīvie akti, procesuālā prakse, administratīvā prakse un tiesu nolēmumi, kā arī starptautiskie līgumi pēc to stāšanās spēkā, kas var ietekmēt otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumus tās teritorijā, tiek nekavējoties publicēti, vai savādāk kļūst publiski pieejami.

 

2. Šis Līgums neuzliek par pienākumu Līgumslēdzējai pusei sniegt vai nodrošināt pieeju jebkādai konfidenciālai informācijai vai ar īpašuma tiesībām saistītai informācijai, ieskaitot informāciju, kas attiecas uz atsevišķiem ieguldītājiem un to ieguldījumiem, kuras atklāšana var kavēt likuma izpildi vai kas ir pretrunā ar likumiem, kas aizsargā konfidencialitāti vai var kaitēt likumīgām konkrētā ieguldītāja komercinteresēm.

 

 

4. pants

Ieguldījumu režīms

 

1. Vienas Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem vai saistītajiem ienākumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā netiek piemērots režīms, kas ir mazāk labvēlīgs kā tas, ko ieguldījumu uzņemošā Līgumslēdzēja puse piemēro saviem ieguldītāju vai jebkuras trešās valsts ieguldītāju ieguldījumiem vai ienākumiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.  

 

2. Vienas Līgumslēdzējas puse ieguldītājiem attiecībā uz viņu ieguldījumu pārvaldību, uzturēšanu, izmantošanu, labumu iegūšanu vai pārdošanu otra Līgumslēdzēja puse nepiemēro režīmu, kas ir mazāk labvēlīgs kā tas, ko pēdējā Līgumslēdzēja puse piemēro saviem ieguldītājiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.

 

 

5.pants 

Atbrīvojumi

 

Šī Līguma noteikumi nav iztulkojami tā, lai uzliktu vienai Līgumslēdzējai pusei par pienākumu attiecināt uz otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem jebkura režīma priekšrocības, atvieglojumus vai privilēģijas, kas izriet no:

 

(a)    jebkuras dalības esošā vai nākotnes brīvās tirdzniecības zonā, muitas ūnijā, kopējā tirgū, monetārajā savienībā un jebkurā starptautiskā līgumā, ar kuriem šādas ūnijas vai līdzīgas apvienības ir izveidotas;

 

(b)   jebkura starptautiskā līguma vai vienošanās, kas pilnībā vai lielākoties attiecas uz nodokļu uzlikšanu, vai nacionālās likumdošanas, kas attiecas uz nodokļu uzlikšanu, vai

 

(c)    jebkuras daudzpusējās konvencijas vai līguma, kas attiecas uz ieguldījumiem, kuras dalībnieks ir vai var kļūt viena no Līgumslēdzējām pusēm.

 

 

6.pants

Ekspropriācija

 

1. Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumi otras Līgumslēdzējas puses teritorijā netiek ekspropriēti, nacionalizēti vai pakļauti jebkādiem citiem pasākumiem ar nacionalizācijai vai ekspropriācijai līdzvērtīgu, tiešu vai netiešu, efektu (turpmāk tekstā – “ekspropriācija”), izņemot gadījumus, kad tā tiek veikta sabiedrisko mērķu nolūkos, nediskriminējošā veidā, saskaņā ar likumos noteikto procedūru un saņemot tūlītēju, atbilstošu un efektīvu kompensāciju.

 

2.      Šāda kompensācija balstās uz ekspropriētā ieguldījuma taisnīgu tirgus vērtību tieši pirms ekspropriācijas vai pirms tam, kad par to kļuva publiski zināms, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

 

3.                            Šāda taisnīga tirgus vērtība tiek aprēķināta brīvi konvertējamā valūtā, par pamatu ņemot tirgus apmaiņas kursu tai valūtai šī panta 2.daļā minētajā brīdī. Kompensācija ietver arī komerciālo procentu likmi, kas tiek aprēķināta no maksājuma tirgus vērtības valūtā, sākot no ekspropriācijas brīža līdz maksājuma brīdim.

 

4.                            Ieguldītājam, kura ieguldījumi ir ekspropriēti, ir tiesības uz tūlītēju lietas izskatīšanu ieguldījumu uzņemošās Līgumslēdzējas puses tiesas iestādē vai citā kompetentā un neatkarīgā iestādē un ieguldījumu novērtēšanu saskaņā ar šī panta noteikumiem.

 

 

7. pants

Atlīdzība par zaudējumiem

 

1. Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem, kuru ieguldījumi cieš zaudējumus dēļ kara vai cita bruņota konflikta, ārkārtas stāvokļa, sacelšanās vai dumpja otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, pēdējā Līgumslēdzēja puse piemēro restitūcijas, atlīdzināšanas, kompensācijas vai citu izlīguma režīmu, kas nav nelabvēlīgāks kā režīms, ko pēdējā Līgumslēdzēja puse piemēro pašu ieguldītājiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš no šiem režīmiem ir labvēlīgāks ieguldītājam. Izrietošie maksājumi ir pilnībā realizējami, brīvi konvertējami un  nekavējoties  pārvedami.

2.      Nekādi neierobežojot šī panta 1.daļu, Līgumslēdzējas puses ieguldītājam, kuram otras Līgumslēdzējas puses teritorijā kādā no tajā daļā minētajiem gadījumiem ir nodarīti zaudējumi, kuru cēlonis ir:

(a)                            pēdējās Līgumslēdzējas puses bruņoto spēku vai iestāžu veiktā viņa ieguldījumu vai to daļas konfiskācija, vai

(b)                           pēdējās Līgumslēdzējas puses bruņoto spēku vai iestāžu veiktā viņa ieguldījumu vai to daļas iznīcināšana, kas nav notikusi apstākļu nepieciešamības dēļ,

tiek piešķirta tūlītējā, atbilstoša un efektīva restitūcija vai kompensācija.

 

 

8. pants

Pārvedumi

 

1. Katra Līgumslēdzēja puse saskaņā ar tās likumiem un normatīvajiem aktiem nodrošina otras Līgumslēdzējas puses ieguldītājiem ar ieguldījumiem saistīto maksājumu brīvu pārvedumu uz savu teritoriju un no tās. Šādi maksājumi cita starpā, taču ne tikai, ietver:

 

(a)    sākumkapitālu un papildus summas, lai saglabātu attīstītu vai palielinātu ieguldījumus;

 

(b)   ienākumus;

 

(c)    ieņēmumus no ieguldījuma pilnīgas vai daļējas pārdošanas vai realizācijas;

 

(d)   līdzekļus, kas nepieciešami izdevumu segšanai, kas izriet no darbībām ar ieguldījumiem, tādi kā autoratlīdzības un licences nodevu maksājumi.

 

(e)    kompensāciju, kas izmaksājama saskaņā ar 6. un 7. pantu;

 

(f)     pārvaldes maksājumus;

 

(g)    maksājumus, kas rodas saistībā ar strīdu izšķiršanu;

 

(h)    maksājumus saistībā ar komerciāliem līgumiem, ieskaitot aizdevuma līgumiem;

 

(i)       algu un cita veida atlīdzību personālam, kas ir iesaistīts no ārzemēm un kas strādā saistībā ar ieguldījumu.

 

2. Šī panta 1.daļā minētie pārvedumi tiek veikti bez ierobežojumiem un kavēšanās, brīvi konvertējamā valūtā un saskaņā ar prevalējošo tirgus apmaiņas kursu pārveduma dienā tajā valūtā, kurā tiek veikts pārvedums. Gadījumā, ja tirgus apmaiņas kurss nav pieejams, piemērojamais apmaiņas kurss ir pēdējais apmaiņas kurss, kas ticis piemērots valūtu pārvēršanai, piesaistot tās Speciālo aizņēmumu tiesību (SDR) valūtu grozam.

 

3. Neskatoties uz šī panta 1. un 2. daļu, Līgumslēdzēja puse var ierobežot pārvedumu, vienlīdzīgi, nediskriminējoši un labticībā pielietojot tās likumus attiecībā uz:

 

(a)    bankrotu, maksātnespēju vai kreditoru tiesību aizsardzību;

 

(b)   vērtspapīru, nākotnes līgumu (futures), iespēju (options) vai atvasināto finanšu instrumentu (derivatives) izlaišanu, tirdzniecību vai darbību ar tiem;

 

(c)    krimināliem vai sodāmiem pārkāpumiem;

 

(d)   finanšu ziņojumiem vai reģistrācijas kārtošanu par pārvedumiem, kad nepieciešams nodrošināt likumu piemērošanu vai sadarboties ar finanšu regulējošām iestādēm; vai

 

(e)    tiesas vai administratīvos procesos pieņemto lēmumu un spriedumu izpildes nodrošināšanu.

 

 

9. pants

Tiesību pārņemšana

 

Ja kāda Līgumslēdzēja puse vai tās nozīmētā aģentūra (garantētājs) veic maksājumu saviem ieguldītājiem saskaņā ar garantijām, ko tā ir piešķīrusi attiecībā uz ieguldījuma nekomerciāliem riskiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā, ieguldījumu uzņemošā Līgumslēdzēja puse atzīst ar šāda ieguldījuma saistīto tiesību vai prasību nodošanu garantētājam, un atzīst, ka garantētājs ir tiesīgs realizēt šādas tiesības un prasības tādā pašā apjomā kā ieguldītājs.

 

 

10. pants

Konsultācijas

 

Līgumslēdzējas puses piekrīt veikt tūlītējas konsultācijas pēc jebkuras no Līgumslēdzējas puses pieprasījuma, lai risinātu jebkuru strīdu saistībā ar šo Līgumu, vai pārskatītu jebkurus jautājumus saistībā ar šī Līguma ieviešanu un piemērošanu vai analizētu jebkurus citus jautājumus, kas var rasties no šī Līguma. Šādas konsultācijas tiek rīkotas starp Līgumslēdzēju pušu kompetentām iestādēm vietā un laikā, kas ir saskaņoti starp Līgumslēdzējām pusēm caur diplomātiskiem kanāliem.

 

 

11. pants

Strīdi starp ieguldītāju un Līgumslēdzēju pusi

 

1. Jebkurš strīds starp Līgumslēdzējas puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju pusi, kas ir saistīts ar ieguldījumu pēdējās Līgumslēdzējas puses teritorijā, ja iespējams, tiek risināts draudzīgā veidā.

 

2. Ja strīds netiek izšķirts draudzīgā veidā trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma strīdu izšķirt draudzīgā veidā, iesaistītais ieguldītājs var iesniegt strīdu starptautiskajā šķīrējtiesā. Ieguldītājam ir izvēle iesniegt lietu:

 

(a)    Līgumslēdzējas puses, kuras teritorijā ieguldījums ir veikts, kompetentā tiesā; vai

 

(b)   Starptautiskajā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centra (ICSID) šķīrējtiesā, kas izveidota ar Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu fiziskajām un juridiskajām personām, kas atvērta parakstīšanai 1965. gada 18. martā Vašingtonā (turpmāk - “Centrs”), ja strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja puse un ieguldītāja Līgumslēdzēja puse ir šīs Konvencijas dalībvalstis; vai

 

(c)    Centra papildus institūcijas šķīrējtiesā, ja vai nu strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja puse vai ieguldītāja Līgumslēdzēja puse ir pievienojusies šai Konvencijai;

 

(d)   speciālā šķīrējtiesā, kas, ja abas Līgumslēdzējas puses nav vienojušās savādāk, nodibināta saskaņā ar Apvienotās Nāciju organizācijas starptautisko tirdzniecības likumu komisijas (UNCITRAL) šķīrējtiesas noteikumiem.

 

Līgumslēdzējas puses sniedz neatgriezenisku piekrišanu attiecībā uz faktu, ka visi ar ieguldījumiem saistītie strīdi tiek iesniegti augstāk minētajā tiesā, šķīrējtiesā vai alternatīvās šķīrējtiesas procedūrās. 

 

3. Neviena Līgumslēdzēja puse, kas ir iesaistīta strīdā, šķīrējtiesas procesa laikā vai pēc šķīrējtiesas sprieduma pasludināšanas nevar izvirzīt iebildumus, kas ir balstīti uz faktu, ka strīdā iesaistītais ieguldītājs ir saņēmis pilnīgu vai daļēju atlīdzību par zaudējumiem saskaņā ar apdrošināšanu.

 

4. Šāds spriedums ir galīgs un saistošs abām pusēm un tiek izpildīts saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

 

 

12. pants

Strīdi starp Līgumslēdzējām pusēm

 

1. Strīdus Līgumslēdzēju pušu starpā par šī Līguma iztulkošanu un piemērošanu, cik vien tas iespējams, izšķir konsultāciju ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

 

2. Ja strīdu tādējādi nevar izšķirt sešu mēnešu laikā no datumam, kurā kāda no Līgumslēdzējām pusēm lūdza veikt šādas sarunas, pēc jebkuras no Līgumslēdzējas puses lūguma tiek iesniegts šķīrējtiesā.

 

3. Šādu šķīrējtiesu katram atsevišķam gadījumam izveido sekojošā veidā. Divu mēnešu laikā pēc šķīrējtiesas lūguma saņemšanas, katra Līgumslēdzēja puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi. Tad šie divi šķīrējtiesneši izvēlas kādu trešās valsts pilsoni, kuru pēc Līgumslēdzēju pušu vienošanās ieceļ par šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Priekšsēdētāju ieceļ četru mēnešu laikā pēc divu šķīrējtiesnešu iecelšanas.

 

4. Ja šī panta 3. daļā norādītajos termiņos amatpersonas nav ieceltas, jebkura Līgumslēdzēja puse, ja nepastāv jebkāda cita vienošanās, var lūgt Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētāju veikt nepieciešamās tiesnešu iecelšanas. Ja Starptautiskās Justīcijas tiesas priekšsēdētājs ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai cita iemesla dēļ nevar izpildīt minētās funkcijas, tad nākošā augstākā ranga Starptautiskās Justīcijas tiesas loceklis, kurš nav nevienas Līgumslēdzējas puses pilsonis vai kuram nekas neliedz izpildīt minētās funkcijas, tiek uzaicināts veikt šādas nepieciešamās tiesnešu iecelšanas.

 

5. Šķīrējtiesa pasludina spriedumus ar balsu vairākumu. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs un saistošs abām Līgumslēdzējām pusēm. Katra Līgumslēdzēja puse sedz tās ieceltā šķīrējtiesneša izmaksas un izmaksas par tiesisko pārstāvību šķīrējtiesas procedūrās. Priekšsēdētāja pakalpojumu izmaksas un citas kopējās izmaksas līdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas puses. Attiecībā uz citiem jautājumiem šķīrējtiesa nosaka savus procedurālos noteikumus.

 

 

13. pants

Citu noteikumu piemērošana

 

Ja kādas Līgumslēdzējas puses šobrīd pastāvošie vai nākamie likuma nosacījumi vai saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām starp Līgumslēdzējām pusēm papildus šim Līgumam ietver noteikumus, vai nu vispārējus vai specifiskus, kas nosaka otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju ieguldījumiem labvēlīgāku režīmu nekā šī Līguma nosacījumi, šādi noteikumi, tiktāl cik tie ir labvēlīgāki ieguldītājam, ir noteicoši pār šo Līgumu.

 

 

14. pants

Līguma piemērošana

 

Šis Līgums tiek piemērots ieguldījumiem, kas pastāv šī Līguma stāšanās spēkā laikā, kā arī tiem, kas tiks nodibināti vai iegūti nākotnē, bet netiek piemērots strīdiem saistībā ar ieguldījumiem, kas radušies pirms Līguma stāšanās spēkā.

 

 

15.pants

Vispārējie izņēmumi

 

1. Nekas šajā Līgumā netiek tulkots tā, lai ierobežotu Līgumslēdzējas puses veikt darbības, kuras nepieciešamas, lai aizsargātu tās vitālās drošības intereses kara vai bruņota konflikta, vai ārkārtas stāvokļa starptautiskajās attiecībās laikā.

 

2. Pieņemot, ka šāda rīcība netiek veikta neattaisnojamā vai nelikumīgā veidā, vai nerada slēptus starptautiskās tirdzniecības vai ieguldījumu ierobežojumus, nekas šajā Līgumā netiek tulkots tā, lai ierobežotu Līgumslēdzējas pusi ieviest un veikt pasākumus, ieskaitot vides aizsardzības pasākumus:

 

(a)    nepieciešamus, lai uzturētu sabiedrisko kārtību;

 

(b)   nepieciešamus, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvību vai veselību.

 

3. Šī panta noteikumi neattiecas uz šī Līguma 6.pantu, 7.pantu un 8.panta 1(e) apakšdaļu.

 

 

16. pants

Stāšanās spēkā, darbības ilgums un izbeigšana

 

1. Līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai, kad iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas caur diplomātiskajiem kanāliem.

  

2. Šis Līgums paliek spēkā desmit gadus un pēc tam tā darbība pagarinās uz turpmākiem tādiem pašiem termiņiem, ja vien kāda no Līgumslēdzējām pusēm divpadsmit mēnešus pirms tam rakstiski nepaziņo otrai par nodomu izbeigt šo Līgumu.

 

3. Uz ieguldījumiem, kas veikti pirms šī Līguma izbeigšanās, 1. līdz 15. panta noteikumi turpina attiekties līdz šo ieguldījumu darbība tiek izbeigta.

 

 

 

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie valdību pārstāvji, ir parakstījuši šo Līgumu.

 

Parakstīts divos eksemplāros    Baku, 2005.gada 3.oktobrī, latviešu, azerbaidžāņu un angļu valodā, teksti ir vienlīdz autentiski. Ja pastāv atšķirības interpretācijā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

AZERBAIDŽĀNAS  REPUBLIKAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

 

 

 

 

 

Ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E. Vijupe

I. Ernstsone

 

 

11.11.05 17:11

2405

Reinis Trokša

7016412

reinis.troksa@mfa.gov.lv

 


AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF Azerbaijan

On THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

 

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,

 

Desiring to intensify economic co-operation to the mutual benefit of both countries and to maintain fair and equitable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

 

Recognizing that the promotion and protection of investments on the basis of this Agreement will stimulate business initiatives,

 

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

 

 

Article 1

Definitions

 

For the purpose of this Agreement:

 

1.      The term “investment” means every kind of asset established or acquired by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter Contracting Party including, in particular, though not exclusively:

 

(a)    movable and immovable property and any related property rights, such as mortgages, liens, pledges, leases, usufruct and similar rights;

 

(b)   shares, stocks, debentures  and any other form of participation in a company;

 

(c)    money, claims to money or to any performance under contract having an economic value;

 

(d)   intellectual property rights, such as patents, copyrights, technical processes, trade marks, industrial designs, business names, know-how and goodwill; and

 

(e)    concessions conferred by law, by administrative act or under a contract by a competent authority, including concessions to search for, develop, extract or exploit natural resources.

 

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested does not affect their character as investments provided that such alteration is in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made.

 

2.      The term “returns” means the amounts yielded by investments and in particular, though not exclusively, shall include profits, dividends, interests, royalties, capital gains or any payments in kind related to an investment.

 

Returns shall enjoy the same treatment as the original investment.

 

3. The term “investor” shall mean any natural or legal person who invests in the territory of the other Contracting Party.

 

(a)    In respect of the Republic of Latvia:

 

(i)      “natural person” means citizens of Latvia as well as persons permanently residing in Latvia who are not citizens of Latvia or any other state but who are entitled, under the laws and regulations of the Republic of Latvia, to receive a non-citizen’s passport;

 

(ii)    “legal person” means companies, associations and establishments, which are incorporated or constituted in accordance with the laws and regulations of the Republic of Latvia.

 

(b) In respect of the Republic of Azerbaijan:

 

(i)                  “natural person” means persons possessing the nationality of the Republic of Azerbaijan in accordance with its laws; or

 

(ii)                “legal person” means companies, associations and establishments, which are incorporated or constituted in accordance with the laws and regulations of the Republic of Azerbaijan.

 

  1. The term “territory” means in respect to:

 

(a)     the Republic of Latvia, the land territory, internal waters and territorial sea of the Republic of Latvia and the airspace above it, as well as the maritime zones beyond the territorial sea, including the seabed and subsoil, over which the Republic of Latvia exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its national laws in force and international law, for the purpose of exploration and exploitation of the natural resources of such areas.

 

(b)   the Republic of Azerbaijan, the State territory of the Republic of Azerbaijan, including the respective Caspian Sea Sector, over which the Republic of Azerbaijan exercises, in accordance with its national legislation and international law, sovereign rights or jurisdiction.

 

 

ARTICLE 2

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

 

1.      Each Contracting Party shall in accordance with its laws and regulations promote, create favourable conditions for investments by investors of the other Contracting Party and admit such investments.

 

2.      Each Contracting Party shall at all times accord in its territory to investments of investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment and full and constant protection and security.

 

3.      Each Contracting Party shall not impair by unreasonable, arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, acquisition or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

 

 

Article 3

Transparency

 

1. Each Contracting Party shall ensure that its laws, regulations, procedures, administrative rulings and judicial decisions of general application, as well as international agreements after their entry into force, which may affect the investments of investors of the other Contracting Party in its territory, are promptly published, or otherwise made publicly available.

 

2. Nothing in this Agreement shall require a Contracting Party to furnish or allow access to any confidential or proprietary information, including information concerning particular investors or investments, the disclosure of which would impede law enforcement or be contrary to its laws protecting confidentiality or prejudice legitimate commercial interests of particular investors.

 

 

Article 4

Treatment of investments

 

1.      Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, or returns related thereto, shall not be accorded treatment less favourable than the host Contracting Party accords to the investments and returns made by its own investors or by investors of any third State, whichever is the most favourable to the investor.

 

2.      Investors of one Contracting Party shall not be accorded by the other Contracting Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, treatment less favourable than the latter Contracting Party accords its own investors or investors of any third State, whichever is the most favourable to the investor.

 

 

Article 5

Exceptions

 

The provision of this Agreement shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege by virtue of:

 

(a)    any membership in existing or future free trade area, customs union, common market, monetary union and any international agreement resulting in such unions or similar institutions;

 

(b)   any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation, or any domestic legislation relating to taxation, or

 

(c)    any multilateral convention or treaty relating to investments, of which one of the Contracting Parties is or may become a party.

 

 

ARTICLE 6

Expropriation

 

1.                  Investments by investors of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other measures having the effect, either directly or indirectly, equivalent to expropriation or nationalization (hereinafter referred to as “expropriation”) except for a public interest, on a non-discriminatory basis, under due process of law and against prompt, adequate and effective compensation.

 

2.                  Such compensation shall amount to the fair market value of the expropriated investment at the time immediately before the expropriation was taken or became public knowledge, whichever is earlier.

 

3.                  Such fair market value shall be expressed in a freely convertible currency on the basis of the market rate of exchange existing for that currency at the moment referred to in paragraph 2 of this Article. Compensation shall also include interest at a commercial rate established on a market basis for the currency in question from the date of expropriation until the date of actual payment.

 

4.                  The investor whose investments are expropriated, shall have the right to prompt review by a judicial or other competent and independent authority of the host Contracting Party of its case and of valuation of its investments in accordance with the principles set out in this Article.

 

 

ARTICLE 7

Compensation for Losses

 

1.      Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is the most favourable to the investor. Resulting payments shall be effectively realizable, freely convertible and immediately transferable.

 

2.      Without prejudice to paragraph 1 of this Article, an investor of one Contracting Party who, in any of the situations referred to in that paragraph, suffers a loss in the territory of the other Contracting Party resulting from:

 

(a)                            requisitioning of its investment or part thereof by the latter’s armed forces or authorities, or

 

(b)                           destruction of its investment or part thereof by the latter’s armed forces or authorities, which was not required by the necessity of situation,

 

shall be accorded prompt, adequate and effective restitution or compensation.

 

 

Article 8

TransferS

 

1.      Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, ensure to investors of the other Contracting Party the free transfer, into and out of its territory, of payments in connection with an investment. Such payments shall include in particular, though not exclusively:

 

(a)    the principal and additional amounts to maintain, develop or increase the investment;

 

(b)   returns;

 

(c)    pro­ceeds obtained from the total or partial sale or disposal of an invest­ment;

 

(d)   the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of the investment, such as payment of royalties and license fees or other similar expenses;

 

(e)    com­pensation payable pursuant to Articles 6 and 7;

 

(f)     payments in respect of management fees;

 

(g)    payments arising out of the settlement of a dispute;

 

(h)    payments in connection with contracts, including loan agreements;

 

(i)      net earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad working in connection with an investment.

 

2.      Transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made without any restriction or delay, in a freely con­vert­ible currency and at the prevailing market rate of exchange applicable on the date of transfer in the currency to be transferred. If a market rate is unavailable the applicable rate of exchange shall be the most recent rate of exchange for conversion of currencies into Special Drawing Rights.

 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, a Contracting Party may delay a transfer through the equitable, non-discriminatory and good faith application of its laws relating to:

 

(a)    bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors;

 

(b)   issuing, trading, or dealing in securities, futures, options, or derivatives;

 

(c)    criminal or penal offenses;

 

(d)   financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; or

 

(e)    ensuring compliance with orders or judgements in judicial or administrative proceedings.

 

 

Article 9 

Subrogation

 

Where a Contracting Party or its designated agency (guarantor) makes a payment under a guarantee it has accorded in respect of non-commercial risks of an investment in the territory of the other Contracting Party, the host Contracting Party shall recognize the assignment to the guarantor of all the rights and claims resulting from such an investment, and shall recognize that the guarantor is entitled to exercise such rights and enforce such claims to the same extent as the original investor.

 

 

Article 10

Consultations

 

The Contracting Parties agree to consult promptly, on the request of either, to resolve any dispute in connection with this Agreement, or to review any matter relating to the implementation or application of this Agreement or to study any other issue that may arise from this Agreement. Such consultations shall be held between the competent authorities of the Contracting Parties at a place and at a time agreed upon by the Contracting Parties through diplomatic channels.

 

 

Article 11

Disputes between an investor and a contracting party

 

1.      Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party concerning an investment in the territory of the latter Contracting Party shall, if possible, be settled amicably.

 

2.      If the dispute has not been settled amicably within three months from the date of request for amicable settlement, the investor concerned may submit the dispute to international arbitration. The investor has the choice of submitting the case either to:

 

(a)                           the competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment is made;

 

(b)                           arbitration under the International Centre for Settlement of Invest­ment Disputes (ICSID), established pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18 March 1965 (hereinafter referred to as the “Centre”), provided that both the disputing Contracting Party and the Contracting Party of the investor are parties to the ICSD Convention; or

 

(c)                           arbitration under the Additional Facility of the Centre, provided that either the disputing Contracting Party or the Contracting Party of the investor is a party to the ICSID Convention; or

 

(d)                           an ad hoc arbitration tribunal, which unless other­wise agreed upon by the parties to the dispute, is to be es­ta­blished under the Arbitration Rules of the Uni­ted Na­tions Com­mis­sion on International Trade Law (UNCITRAL).

 

The Contracting Parties give their irrevocable consent in respect of the fact, that all disputes relating to investments are submitted to the above mentioned court, tribunal or alternative arbitration procedures.

 

3.      Neither of the Contracting Parties, which is a party to a dispute, can raise an objection, at any phase of the arbitration procedure or of the execution of an arbitral award, on account of the fact that the investor, which is the opposing party of the dispute, had received an indemnification covering a part or the whole of its losses by virtue of an insurance.

 

4.      Such award shall be final and binding for the par­ties to the dispute and shall be executed according to the national legislation.

 

 

Article 12

disputes between the Contracting Parties

 

1.      Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through diplomatic channels.

 

2.      If the dispute cannot thus be settled within six months, following the date on which such negotiations were requested by either Contracting Party, it shall at the request of either Contracting Party be submitted to an Arbitral Tribunal.

 

3.      Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval of the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal. The Chairman shall be appointed within four months from the date of appointment of the other two members.

 

4.      If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party or is not otherwise prevented from discharging the said function, shall be invited to make the necessary appointments.

 

5.      The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions of the Tribunal shall be final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the costs of the member appointed by that Contracting Party and of its representation at the arbitral proceedings. Both Contracting Parties shall assume an equal share of the cost of the Chairman, as well as other common costs. In all other respects, the Arbitral Tribunal shall determine its own rules of procedure.

 

 

Article 13

Application of other rules

 

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in additional to this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such provisions shall, to the extent that they are more favourable to the investor, prevail over this Agreement.

 

 

Article 14

Application of the Agreement

 

This Agreement shall apply to investments existing at the time of entry into force of this Agreement as well as those established or acquired thereafter, but shall not apply to disputes concerning an investment, which arose before its entry into force.

 

 

ARTICLE 15

GENERAL EXCEPTIONS

 

1. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from taking any action necessary for the protection of its essential security interests in time of war or armed conflict, or other emergency in international relations.

 

2. Provided that such measures are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner, or do not constitute a disguised restriction on international trade or investment, nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures, including environmental measures:

 

(a)    necessary for the maintenance of public order;

 

(b)   necessary to protect human, animal or plant life or health.

 

3. The provisions of this Article shall not apply to Article 6, Article 7 and paragraph 1(e) of Article 8 of this Agreement.

 

 

Article16

Entry into Force, Duration and Termination

 

1. The Contracting Parties shall notify each other when the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the last notification through diplomatic channels.

 

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall thereafter remain in force on the same terms until either Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in twelve months.

 

3. In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement the provisions of Articles 1 to 15 shall remain in force till the completion of executing these investments.

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

 

Done at Baku on 3 October 2005, in two originals each in the Latvian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

 


For the Government of

the Republic of Latvia

 

For the   Government of

 

Ministrs

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A. Pabriks

N. Penke

E. Dumpe

E. Vijupe

I. Ernstsone

the Republic of Azerbaijan


11.11.05 17:11

3091

Reinis Trokša

7016412

reinis.troksa@mfa.gov.lv