Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

2006.gada 21.martā 9/9

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” (reģ.nr.1427) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts tabulā uz 16 lapām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                          J.Stalidzāne

 

 

 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija                                                                              

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Ārstniecības likumā

(reģ.nr.1427)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

(26)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.; 2005, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) ārstniecība - profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana, pacientu rehabilitācija un aprūpe;

2) ārstniecības personas - personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību;

3) ārstniecības iestāde - šā likuma izpratnē: slimnīcas, rehabilitācijas iestādes, hospitāļi, specializētie centri, tehniskās ortopēdijas iestādes, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, speciālie terapijas kabineti, medicīnas augstskolu klīnikas, institūti, kā arī funkcionālo, morfoloģisko, hematoloģisko, bioķīmisko, mikrobioloģisko un citu diagnostisko izmeklējumu, patologanatomisko un tiesu medicīnas izmeklējumu laboratorijas, ārstu prakses;

4) ārstniecības personas sertifikāts - Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības, Latvijas Ārstu biedrības vai Latvijas Medicīnas māsu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē;

5) ārstniecības iestādes sertifikācija - neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka ārstniecības iestāde, tās struktūrvienība vai sniegtie pakalpojumi atbilst attiecīgajā standartā noteiktajām prasībām;

6) ārstu konsīlijs - ne mazāk kā triju ārstu apspriede, lai noteiktu diagnozi un turpmāko ārstēšanas taktiku;

7) cilvēka infekcijas slimība - infekcijas slimības izraisītāja ierosināta slimība, kuras izplatīšanās var radīt epidēmiju (turpmāk - infekcijas slimība);

8) medicīniskā izglītība - likumā noteiktajā kārtībā atzītai izglītības programmai atbilstošs zināšanu un prasmju kopums, ko apliecina izglītības iestādes izsniegts izglītības dokuments;

 

 

 

 

 

9) medicīniskās tehnoloģijas - ārstniecībā izmantojamās metodes, medicīniskās ierīces un medicīniskās preces;

 

1

 

 

 

 

2

Veselības ministrs G.Bērziņš

1. 1.pantā:

aizstāt 9.punktā vārdus „medicīniskās ierīces un medicīniskās preces” ar vārdiem „un medicīniskās ierīces”;

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

“9) medicīniskās tehnoloģijas - ārstniecībā izmantojamās metodes un medicīniskās ierīces;”.

Atbalstīts.

Iekļauts priekšl. Nr.2

 

 

 

Atbalstīts

1. 1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) medicīniskās tehnoloģijas — ārstniecībā izmantojamās metodes un medicīniskās ierīces;”;

10) neatliekamā medicīniskā palīdzība - palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī sniedz šādiem gadījumiem īpaši sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas ar atbilstošu kvalifikāciju medicīnā, kurām saskaņā ar šo kvalifikāciju ir juridiska atbildība par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām;

11) pacients - persona, kas tiek ārstēta vai kas ir reģistrēta pie kādas no ārstniecības personām un, ja nepieciešams, tiek ārstēta;

12) pacientu aprūpe - veselības aprūpes sastāvdaļa, kas ir tieši vai netieši saistīta ar sabiedrības, ģimenes vai personas veselības uzturēšanu, veicināšanu, aizsardzību un atgūšanu;

13) pirmā palīdzība - palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma;

14) medicīniskā rehabilitācija - medicīnas nozare, kas nodarbojas ar cilvēka fiziskā, psiholoģiskā, sociālā, aroda un izglītības potenciāla attīstīšanu vai atgūšanu atbilstoši viņa fizioloģiskajiem vai anatomiskajiem ierobežojumiem, vai - stabilu veselības traucējumu gadījumā - ar pacienta dzīves pielāgošanu videi un sabiedrībai;

15) (izslēgts ar 27.05.2004. likumu);

16) specializācija - tālākizglītības daļa, kas noris saskaņā ar akreditētu izglītības programmu, ievērojot profesijas standartu un specialitātes nolikumu;17) profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana - tālākizglītības daļa noteiktā specialitātē, kas noris saskaņā ar brīvi izraudzītu izglītības programmu, kuras saturs un apgūšanas laiks nav reglamentēts;

18) obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām - prasības, kuru izpilde jānodrošina ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām, lai tajās būtu atļauts sniegt pacientiem medicīnisko palīdzību;

19) rezidentūra - darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Veselības ministrs G.Bērziņš
Papildināt 1.pantu ar 20. punktu šādā redakcijā:
„20) klīniskās vadlīnijas – uz zinātniskiem pierādījumiem balstīts noteiktu pacientu grupu ārstniecības procesa sistemātiski veidots aktivitāšu apraksts, kas nosaka nepieciešamās darbības un to veikšanas kārtību, lai sasniegtu optimālo ārstniecības rezultātu;”

 

Sociālo un darba lietu komisija

“20) klīniskās vadlīnijas — ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus, veidots sistematizēts konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesa apraksts, kurā noteiktas nepieciešamās darbības, to veikšanas kārtība un pacientu ārstēšanas taktikas izvēlē būtiski kritēriji labāka ārstēšanas rezultāta sasniegšanai;”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts

pr.Nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

“20) klīniskās vadlīnijas — ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus, veidots sistematizēts konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesa apraksts, kurā noteiktas nepieciešamās darbības, to veikšanas kārtība un pacientu ārstēšanas taktikas izvēlē būtiski kritēriji labāka ārstēšanas rezultāta sasniegšanai;

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs G.Bērziņš

Papildināt 1.pantu ar 21.punktu šādā redakcijā:

21) medicīniskās ierīces – jebkuri instrumenti, aparāti, iekārtas, materiāli vai citi priekšmeti, kurus lieto atsevišķi vai kopā ar kādām citām ierīcēm, ieskaitot programmatūru, kas vajadzīga, lai personas varētu izmantot ierīces, kā to paredzējis ražotājs, lai diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu vai atvieglotu slimības, diagnosticētu, novērotu, ārstētu, atvieglotu vai kompensētu traumas vai fiziskus trūkumus, pētītu, aizstātu vai pārveidotu personas organisma uzbūvi vai fizioloģiskus procesus, kontrolētu dzimstību, un kas paredzēto iedarbību uz personām nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem un metaboliskiem līdzekļiem, bet kurām šādi līdzekļi var palīdzēt (priekšmeti, kuri nav medicīniskas ierīces, bet kurus ražotājs īpaši paredzējis lietošanai kopā ar kādu medicīnisko ierīci, nodrošinot to, ka šo ierīci lieto atbilstoši ierīces ražotāja paredzētajam mērķim, arī ir uzskatāmi par medicīniskajām ierīcēm);”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

21) medicīniskās ierīces — jebkuri instrumenti, aparāti, iekārtas, materiāli vai citi priekšmeti, kurus lieto atsevišķi vai kopā ar kādām citām ierīcēm, ieskaitot programmatūru, kas vajadzīga, lai personas varētu izmantot ierīces, kā to paredzējis ražotājs, lai diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu vai atvieglotu slimības, diagnosticētu, novērotu, ārstētu, atvieglotu vai kompensētu traumas vai fiziskus trūkumus, pētītu, aizstātu vai pārveidotu personas organisma uzbūvi vai fizioloģiskos procesus, kontrolētu dzimstību, un ar kuriem paredzēto iedarbību uz personām nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem un metaboliskiem līdzekļiem, bet tām šādi līdzekļi var palīdzēt (priekšmeti, kuri nav medicīniskas ierīces, bet kurus ražotājs īpaši paredzējis lietošanai kopā ar kādu medicīnisko ierīci, nodrošinot to, ka šo ierīci lieto atbilstoši ierīces ražotāja paredzētajam mērķim, arī ir uzskatāmi par medicīniskajām ierīcēm).”

8.pants. Veselības ministrija veselības aprūpes jomā pilda šādas funkcijas:

 

 

 

 

 

1) izstrādā valsts politiku veselības aprūpē, kā arī pārrauga tās īstenošanu;

2) valsts mērogā koordinē un vada neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem reģionāla un valsts mēroga ārkārtējās situācijās;

3) apstiprina ārstniecības pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas rādītājus;

4) (izslēgts ar 27.05.2004. likumu);

5) (izslēgts ar 27.05.2004. likumu);

6) izstrādā un iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai arodslimību sarakstu;

7) sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību un ārstniecības personu profesionālajām asociācijām izstrādā obligāto prasību projektus ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;

8) apstiprina to ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu sarakstus, kuras noteiktā kārtībā ir tiesīgas veikt ārstniecības personu apmācību;

9) (izslēgts ar 27.05.2004. likumu).

 

6

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 8.panta 3. un 8.punktu.

Atbalstīts

2. Izslēgt 8.panta 3. un 8.punktu.

9.pants. (1) Ārstniecības personu, ārstniecības iestāžu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču un ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

7

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 9.panta pirmajā daļā vārdus „un medicīnas preču”.

Atbalstīts

3. Izslēgt 9.panta pirmajā daļā vārdus “un medicīnas preču”.

 (2) Kārtību, kādā koordinē un vada neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem reģionāla un valsts mēroga ārkārtējās situācijās, kā arī katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Veselības ministrs G.Bērziņš

Papildināt ar 9.1pantu šādā redakcijā:

„9.1pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām vai zinātniskiem pierādījumiem par drošību un efektivitāti.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izstrādājamas klīniskās vadlīnijas.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumu ar 9.1pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām vai ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.”

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izstrādājamas klīniskās vadlīnijas.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts

pr.Nr.9

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 9.1pantu šādā redakcijā:

“9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām vai ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izstrādājamas klīniskās vadlīnijas.”

IV nodaļa
Personu  tiesības un pienākumi veselības aprūpē

 

 

 

 

 

17.pants. (1) Valsts garantētais medicīniskās palīdzības apjoms Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek sniegts Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuru pasē ir personas kods un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, kā arī aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām. Šāda palīdzība tiek sniegta tajā laikā un vietā, kur tā ir nepieciešama, un ārstniecība šādos gadījumos tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izstrādātām klīniskajām vadlīnijām.

 

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto valsts garantēto medicīnisko palīdzību ir tiesības saņemt jebkuram Latvijas teritorijā dzīvojošam bērnam, arī bērnam, kuram nav piešķirts personas kods un kurš nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Deputāts Viesturs Šiliņš

Izteikt likuma 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts garantētais medicīniskās palīdzības apjoms Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek sniegts Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuru pasē ir personas kods un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, kā arī aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām. Ārstniecība tiek veikta atbilstoši zinātniskajiem pierādījumiem par drošību un efektivitāti.”

 

Veselības ministrs G.Bērziņš

 Izteikt 17.pantā pirmo daļu šādā redakcijā:

 „(1) Valsts garantēto medicīniskās palīdzības apjomu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem, bezvalstniekiem, kuru pasē ir personas kods un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām.“

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

17.pants "(1) No valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem, bezvalstniekiem, kuru pasē ir personas kods un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām. Pakalpojumus minētajā apjomā sniedz tajā laikā un vietā, kad un kur tas nepieciešams, atbilstoši ārstniecības personu kvalifikācijai un attiecīgajā ārstniecības iestādē diagnostiskā, ārstnieciskajā un pacientu aprūpē izmantojamā aprīkojuma līmenim."

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts

pr.Nr.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts

pr.Nr.12

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“17.pants. (1) No valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem apmaksāto ārstniecības pakalpojumu apjomu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem, bezvalstniekiem, kuru pasē ir personas kods un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām. Pakalpojumus minētajā apjomā sniedz tajā laikā un vietā, kad un kur tas nepieciešams, atbilstoši ārstniecības personu kvalifikācijai un attiecīgajā ārstniecības iestādē diagnostikā, ārstnieciskajā un pacientu aprūpē izmantojamā aprīkojuma līmenim.”

 (3) Bērnam ir tiesības saņemt bezmaksas valsts garantēto medicīnisko palīdzību.

 

13

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bērniem, invalīdiem un pensijas vecuma personām ir tiesības saņemt bezmaksas valsts garantēto medicīnisko palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Nav atbalstīts

 

V nodaļa
Ārstniecības personas un to darbība ārstniecībā

 

 

 

 

 

26. pants. (1) Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību savas kompetences ietvaros atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un reģistrētas ārstniecības personu reģistrā.

 

 

 

 

 

(2) Tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu noteiktā specialitātē ir personām, kuras apguvušas akreditētu tālākizglītības programmu, kas ir iepriekš iegūtās vidējās profesionālās vai augstākās medicīniskās izglītības turpinājums specializācijas vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas ietvaros.

 

14

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2)Tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu noteiktā specialitātē ir reģistrētām ārstniecības personām, kuras apguvušas akreditētu tālākizglītības programmu specializācijas vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas ietvaros.”

 

Atbalstīts

      6. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu noteiktā specialitātē ir reģistrētām ārstniecības personām, kuras apguvušas akreditētu tālākizglītības programmu specializācijas vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas ietvaros.”

27.pants. Veselības ministrija nosaka ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, specialitāšu klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs un pēc saskaņošanas ar Latvijas Ārstu biedrību un ārstniecības personu profesionālajām asociācijām apstiprina ārstniecības personu nolikumus.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27.pants. Ārstniecības personu kompetenci ārstniecībā, kā arī teorētisko un praktisko zināšanu apjomu nosaka ārstniecības personu nolikumi, kurus izdod Ministru kabinets.”

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

„27.pants. Ārstniecības personu kompetenci ārstniecībā, kā arī teorētisko un praktisko zināšanu apjomu nosaka Ministru kabinets, izvērtējot Latvijas Ārstu biedrības pausto viedokli.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts

pr.Nr.16

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Ārstniecības personu kompetenci ārstniecībā, kā arī teorētisko un praktisko zināšanu apjomu nosaka Ministru kabinets, izvērtējot Latvijas Ārstu biedrības pausto viedokli.”

28.pants. Medicīniskās izglītības diploma iegūšana ļauj personai līdz sertifikācijai specialitātē darboties ārstniecībā tikai tādas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā, kurai ir sertifikāts un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Medicīniskās izglītības diploma iegūšana ļauj ārstniecības personai līdz reģistrācijai ārstniecības personu reģistrā darboties ārstniecībā tikai tādas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā, kurai ir sertifikāts un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos par ārstniecības personu reģistru noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīts

8. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Medicīniskās izglītības diploma iegūšana ļauj ārstniecības personai līdz reģistrācijai ārstniecības personu reģistrā darboties ārstniecībā tikai tādas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā, kurai ir sertifikāts un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos par ārstniecības personu reģistru noteiktajā kārtībā.”

33.pants. Medicīniskās izglītības iestādēs izglītojamie izglītības programmas ietvaros var nodarboties ar ārstniecību tikai tiešā sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā.

 

18

Veselības ministrs G.Bērziņš

Papildināt 33.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Kārtību, kādā ārstniecības iestādes un ārstniecības personas iegūst tiesības veikt ārstniecības personu apmācību, nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

9. Papildināt 33.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā ārstniecības iestādes un ārstniecības personas iegūst tiesības veikt ārstniecības personu apmācību, nosaka Ministru kabinets.”

34.pants. (1) Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestādes vadītājs ir tieši atbildīgs par noteiktās kārtības ievērošanu ārstniecības iestādē.

 

19

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 34.panta pirmajā daļā vārdus „un medicīnisko preču”.

Atbalstīts

10. Izslēgt 34.panta pirmajā daļā vārdus “un medicīnisko preču”.

(2) Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Cilvēka asins un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartus nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

VI nodaļa
Ārsta profesija

 

 

 

 

 

37.pants. Ārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām, un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:

1) izmeklē pacientus fizisku un psihisku slimību konstatēšanai vai noliegšanai un ārstēšanai;

2) novērtē slimības un to radītās sekas;

3) ārstē šā panta 1.punktā minētās slimības;

4) veic profilaktiskos pasākumus slimību novēršanai;

5) sniedz dzemdībpalīdzību;

6) veic rehabilitāciju;

7) izdara līķa sekcijas.

 

20

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

„37.pants. (1) Ārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām, un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:

1) veic slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un pacientu medicīnisko rehabilitāciju;

2) novērtē slimības un to radītās sekas;

3) pēta slimību izcelsmi un profilakses iespējas.

(2) Ārsts, kurš ir reģistrēts ārstniecības personu reģistrā, bet nav sertificēts noteiktā ārstniecības personas specialitātē, drīkst patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību atbilstoši ārsta nolikumā noteiktajai kompetencei.”

Atbalstīts

11. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. (1) Ārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā “

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

” noteiktajām prasībām, un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:

1) veic slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un pacientu medicīnisko rehabilitāciju;

2) novērtē slimības un to radītās sekas;

3) pēta slimību izcelsmi un profilakses iespējas.

(2) Ārsts, kurš ir reģistrēts ārstniecības personu reģistrā, bet nav sertificēts noteiktā ārstniecības personas specialitātē, drīkst patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību atbilstoši ārsta nolikumā noteiktajai kompetencei.”

VIII nodaļa
Ārstniecības personu pienākumi un tiesības ārstniecībā

 

 

 

 

 

50.pants. (1) Ziņas par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi (turpmāk - ziņas par pacientu), kā arī ziņas, ko ārstniecības personas ārstniecības procesā ieguvušas par pacienta un viņa tuvāko radinieku privāto dzīvi, ir konfidenciālas.

 

 

 

 

 

(2) Ziņas par pacientu var sniegt:

1) citām ārstniecības personām ārstniecības mērķu sasniegšanai;

2) Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijai (VDEĀK);

3) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijai;

4) Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai un slimokasēm veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai.

Papildināt 50.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Valsts darba inspekcijai nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanai."

21

Labklājības ministere D.Staķe

Papildināt 50.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Valsts darba inspekcijai - nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei."

Atbalstīts

12. 50.pantā:

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) Valsts darba inspekcijai — nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei.”;

(3) Tiesai, prokuratūrai, policijai, atbildīgajai valsts institūcijai bērnu un ģimenes lietās (valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem), bāriņtiesai (pagasttiesai), kā arī institūcijām, kuras veic izziņu, ziņas par pacientu sniedzamas tikai pēc šo institūciju rakstveida pieprasījuma, ja ir ārstniecības iestādes vadītāja parakstīta atļauja.

(4) Zinātniskos pētījumos ziņas par pacientu var izmantot, ja ir garantēta pacienta anonimitāte vai saņemta viņa piekrišana.

(5) Aizsardzības ministrijas valsts militārā dienesta pārvaldes ir tiesīgas pieprasīt no ārstniecības iestādēm informāciju par iesaucamo, rezerves karavīru un rezervistu veselības stāvokli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā

(6) Valsts ugunsdzēsības dienests ir tiesīgs pieprasīt no ārstniecības iestādēm statistikas ziņas par kaitējumu personu veselībai, kas nodarīts ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības rezultātā, un statistikas ziņas par gadījumiem, kad ugunsgrēka bīstamo faktoru nodarītā kaitējuma iedarbības rezultātā iestājusies personas nāve. Ārstniecības iestādes Valsts ugunsdzēsības dienestam nedrīkst izpaust personas datus.

 

22

Veselības ministrs G.Bērziņš

Papildināt 50.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Ārstniecības personas un ārstniecības iestādes ziņas par pacientu šī panta otrajā daļā minētajām personām un iestādēm sniedz ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.“

Atbalstīts

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ārstniecības personas un ārstniecības iestādes ziņas par pacientu šā panta otrajā daļā minētajām personām un iestādēm sniedz ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ārstniecības personas, kuras ieguvušas kvalifikācijas kategoriju vai sertifikātu kādā no apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm un praktizējušas tajā vairāk nekā piecus gadus, drīkst turpināt savu praksi bez pamatspecialitātes sertifikāta iegūšanas. Sertifikācija šiem speciālistiem notiek iegūtajā apakšspecialitātē vai papildspecialitātē.

2. Ārstniecības personas, kuras ieguvušas kvalifikācijas kategoriju vai sertifikātu kādā no pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm un praktizējušas tajā vairāk nekā desmit gadus, mainoties specialitāšu klasifikatoram, drīkst turpināt savu praksi bez pamatspecialitātes sertifikāta iegūšanas, ja šī specialitāte tiek atzīta par ārstniecisko vai diagnostisko metodi.

3. (Izslēgts ar 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā no 28.06.2000.).

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.177 "Ārstniecības noteikumi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 19.nr.; 1995, 4.nr., 1997, 5.nr.).

5. Ārstniecības iestādes un to struktūrvienības, kas izveidotas līdz 2000.gada 30.jūnijam, izvērtējamas atbilstoši obligātajām prasībām līdz 2001.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.novembrim izdod šā likuma 4., 9.panta pirmajā daļā, 17.panta pirmajā daļā, 59. un 60.1 pantā minētos noteikumus.

 

23

 

 

 

 

24

Veselības ministrs G.Bērziņš

Svītrot pārejas noteikumu 6.punktā skaitli un vārdus „17.panta pirmajā daļā”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 6.punktā skaitli un vārdus „17.panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem „17.panta pirmajā daļā (2004.gada 27.maija redakcijā).”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts

pr.Nr.24

 

Atbalstīts

13. Pārejas noteikumos:

aizstāt 6.punktā skaitli un vārdus “17.panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “17.panta pirmajā daļā (2004.gada 27.maija redakcijā)”;

 

7. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 9.panta otrajā daļā un 34.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 9.1 panta otrajā daļā un 33.pantā minētos noteikumus.

           9. Šā likuma 27.panta jaunā redakcija stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

 

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 9.1 panta otrajā daļā un 33.pantā minētos noteikumus.

9. Šā likuma 27.panta jaunā redakcija stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

 

 

26

Veselības ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā: “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 14.jūnija Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm;

2) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, atzīstot trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus par bēgļiem vai personām, kam nepieciešama cita veida starptautiskā aizsardzība un šīs aizsardzības saturu.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

14. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 14.jūnija direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm;

2) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, atzīstot trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus par bēgļiem vai personām, kam nepieciešama cita veida starptautiskā aizsardzība, un šīs aizsardzības saturu.”