M/U/T/TA-2614

Likumprojekts

 

Grozījums Ārstniecības likumā

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.; 2005, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 50.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) Valsts darba inspekcijai nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministra vietā –

veselības ministrs

G.Bērziņš

 

 

 

 

 

 


LIKUMPROJEKTA

„Grozījums “Ārstniecības likumā””

 

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ārstniecības likuma 50.panta pirmā daļa nosaka, ka  ziņas par pacientu ir konfidenciālas un atbilstoši Ārstniecības likuma 50.panta otrajā daļā noteikto, šīs ziņas var sniegt tikai šajā pantā minētajām personām un iestādēm, konkrētu norādīto mērķu sasniegšanai.

Valsts darba inspekcija veic nelaimes gadījumu izmeklēšanu un uzskaites kārtību un lai to veiktu pilnvērtīgi, ir nepieciešamas ziņas par cietušā veselības stāvokli, ko pašlaik ierobežo Ārstniecības likuma 50. pantā noteiktais. 

Nelaimes gadījumu uzskaites ziņas nepieciešamas arī informācijas sniegšanai Eiropas Kopienu Statistikas birojam (Eurostat) saskaņā ar ikgadējiem Ministru kabineta noteikumiem par statistiskās informācijas valsts programmu, piemēram, 21.12.2004. MK noteikumi Nr.1044 „Noteikumi par Statistiskās informācijas valsts programmu 2005.gadam”, kur noteikts, ka Valsts darba inspekcija sniedz ziņas par nelaimes gadījumiem darbā Eurostat pēc ESAW (European Statistics on Accidents at Work) metodoloģijas, un Starptautiskajai Darba organizācijai (SDO) saskaņā ar SDO konvencijām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt grozījumu Ārstniecības likuma 50.panta otrajā daļā, paredzot, ka ziņas par pacientu var sniegt Valsts darba inspekcijai nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanai.                                                       

 

2. Likuma projekta būtība

 

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt iespēju Valsts darba inspekcijai saņemt nepieciešamās ziņas par nelaimes gadījumā darbā cietušā veselības stāvokli nelaimes gadījuma izmeklēšanai un uzskaitei.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts nodrošinās Valsts darba inspekcijai iespēju saņemt nepieciešamās ziņas par nelaimes gadījumā cietušā veselības stāvokli nelaimes gadījuma izmeklēšanai un tādējādi nodrošinās darba aizsardzības situācijas uzlabošanos Latvijas uzņēmumos, tuvojoties tam līmenim, kāds tas ir Eiropas Savienības (ES) valstīs, atbilstoši ES likumdošanas prasībām.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts nodrošinās Valsts darba inspekcijai iespēju saņemt nepieciešamās ziņas par nelaimes gadījumā cietušā veselības stāvokli nelaimes gadījuma izmeklēšanai, tādējādi atvieglojot Darba aizsardzības likumā noteikto vispārīgo darba aizsardzības prasību un principu precīzāku piemērošanu gadījumos, kad darba ņēmējs cietis nelaimes gadījumā darbā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts nodrošinās Valsts darba inspekcijai iespēju saņemt nepieciešamās ziņas par nelaimes gadījumā cietušā veselības stāvokli nelaimes gadījuma izmeklēšanai, tādējādi nodrošinot iespēju saņemt sociālās garantijas pret nelaimes gadījumiem darbā apdrošinātajām personām gadījumos, kad darbā notikuša nelaimes gadījuma rezultātā daļēji vai pilnībā tikušas zaudētas darba spējas.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojektam nav ietekmes uz dzimumu līdztiesību.

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

(tūkst. Ls) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs .

Likumprojekts  šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts  šo jomu neskar.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts neparedz izdot papildus normatīvos aktus.

 

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

     Nelaimes gadījumu uzskaites ziņas nepieciešamas informācijas sniegšanai Starptautiskajai Darba organizācijai (SDO) saskaņā 1947.gada 19.jūnija Konvenciju Nr.81 „Par darba inspekciju rūpniecībā un tirdzniecībā” un 1969.gada konvenciju Nr.129 „Par darba inspekciju lauksaimniecībā”, kur noteikts, ka Valsts darba inspekcija nosūta savu ikgadējo atskaiti SDO, atskaitē ietverot statistikas datus par nelaimes gadījumiem.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

    Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Nav

Nav

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts no izsludināšanas brīža Valsts sekretāru sanāksmē ievietots Ministru kabineta interneta mājas lapā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu.

4. Cita informācija

 

 

 

 

Labklājības ministre                                               D.Staķe

                                              

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

B.Paševica

M.Badovskis

Z.Uzuliņa

 

J.Kanča

 

 

 

28.10.2005. 15.24

853

J.Kanča

Jolanta.Kanca@lm.gov.lv

7021526