Likumprojekts "Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.2, 11.3 un 11.punktu šādā redakcijā:

 

"112) Konkurences padomi – jautājumos, kas saistīti ar Konkurences likumā noteikto uzdevumu izpildi, informācijas apjomu nosakot saskaņā ar starpresoru vienošanos;

113) Patērētāju tiesību aizsardzības centru – jautājumos, kas saistīti ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Preču un pakalpojumu drošuma likumā un Reklāmas likumā noteikto uzdevumu izpildi, informācijas apjomu nosakot saskaņā ar starpresoru vienošanos;

114) Uzņēmumu reģistru – par reģistrētajiem nodokļu maksātājiem normatīvajos aktos noteikto Uzņēmumu reģistra funkciju veikšanai, informācijas apjomu nosakot saskaņā ar starpresoru vienošanos;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

sabiedrības integrācijas lietās

A.Latkovskis

 

 

 

 


 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”” anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Konkurences padomei (Konkurences likuma noteikto uzdevumu izpildei t.sk. Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un efektīvai palīdzībai Eiropas Komisijai) un Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto uzdevumu izpildei) noteiktos gadījumos ir nepieciešams iegūt Valsts Ieņēmumu Dienesta (turpmāk VID) rīcībā esošo informāciju par tirgus dalībnieku, pārdevēju un pakalpojumu sniedzēju, ražotāju (nodokļu maksātāju) saimnieciskās un finansiālās darbības radītājiem.

Savukārt Uzņēmumu reģistram – nepieciešamas ziņas (reģistrācijas numurs un nosaukums) par juridiskajām personām, kuru uzskaiti Uzņēmumu reģistrs neved (piemēram, reliģiskās organizācijas), un par tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kas, pārstāvot valsti vai pašvaldību, piedalās kā Uzņēmumu reģistrā reģistrējamu juridisku personu dibinātāji vai dalībnieki. Ievērojot to, ka identificējošas ziņas par minētajām personām ir pieejamas citā valsts informācijas sistēmā (Valsts ieņēmumu dienestā), minēto personu identificēšanai varētu izmantot valstiski vienotu numuru, tādējādi nodrošinot datu kvalitāti un ticamību.

Konkurences likuma 9. panta 5. daļa paredz Konkurences Padomes Birojam tiesības „pieprasīt no jebkuras personas un personu apvienības šajā likumā un Reklāmas likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, arī ierobežotas pieejamības vai komercnoslēpumu saturošu informāciju”. Savukārt Ministru kabineta noteikumu Nr. 889 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” 7. panta 2. daļa paredz, ka Centra amatpersonas atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas „pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus”. Tomēr VID, pamatojoties uz to, ka nedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, nedz Konkurences padome likuma „Par nodokļiem un nodevām” 22. panta 2. daļā nav minētas kā iestādes, kurām VID bez nodokļu maksātāja atļaujas var sniegt informāciju, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, atsaka šādas informācijas sniegšanu minētajām iestādēm.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir novērst likuma „Par nodokļiem un nodevām” esošās nepilnības attiecībā uz Konkurences Padomes un Patērētāju tiesību aizsardzības centra tiesībām saņemt informāciju no VID. Projekts paredz:

Paplašināt to iestāžu loku, kuriem VID bez nodokļu maksātāja atļaujas var sniegt informāciju, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, iekļaujot tajā Konkurences Padomi un Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

3. Cita informācija

–

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likuma grozījums ļaus pastiprināt kontroli konkurences jomā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

–

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

–

–

–

–

–

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

–

–

–

–

–

3. Finansiālā ietekme

–

–

–

–

–

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Papildus izdevumi nav paredzēti.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav aprēķināms.

6. Cita informācija

–

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvus aktus  

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ļaus efektīvāk piemērot Eiropas Kopienas Dibināšanas Līguma (publicēts “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” C 325, 24.12.2002) 81. un 82. pantu, kā arī Padomes 2002. gada 16. decembra regulu Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 001 , 04.01.2003) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra regulu Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 364 , 09.12.2004) noteikumus.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

–

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

–

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

–

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”” tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

–

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                 A.K.Kariņš

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.K.Kariņš

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

R.Bērziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2005. 14:40

883

R.Bērziņš

7013230, Reinis.Berzins@em.gov.lv