Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 14

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

(reģ.nr.1425)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija
Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums
Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 9.nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Bāriņtiesas (pagasttiesas) izšķir vecāku domstarpības bērnu un vecāku personiskajās attiecībās:

1) lemj par bērna uzvārdu, vārdu un tautības ierakstu (Civillikuma 151. pants, likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 30. pants un likuma "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" 10.pants);

2)  pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu par saskarsmes tiesību izmantošanu (Civillikuma 182.pants);

3) izšķir citas vecāku domstarpības bērna audzināšanas jautājumos (Civillikuma 178. un 178.1.pants).

1. Aizstāt 14.panta 1.punktā vārdus un skaitli "likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 30.pants" ar vārdiem un skaitli "Civilstāvokļa aktu likuma 29.pants".

 

 

 

1. Aizstāt 14.panta 1.punktā vārdus un skaitli "likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 30.pants" ar vārdiem un skaitli "Civilstāvokļa aktu likuma 29.pants".


 

16.pants. (1) Bāriņtiesa (pagasttiesa) noskaidro ģimenes, kurās vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti, nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt viņa fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību, un lemj par aizgādības tiesību atņemšanas lietas ierosināšanu tiesā.

(2) Ja ir faktiski šķēršļi, kas vienam no vecākiem liedz iespēju aprūpēt bērnu, vai bērns vecāku vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesa (pagasttiesa) lemj par bērna aprūpes tiesību atņemšanu.

(3) Ja aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanas iemesli ir atkrituši, vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa (pagasttiesa) lemj par aprūpes tiesību atjaunošanu vai lietas ierosināšanu tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu. Ja sešu mēnešu laikā apstākļi nav uzlabojušies un nav iespējams vecākiem atjaunot aprūpes tiesības, bāriņtiesa (pagasttiesa) lemj par prasības iesniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem.

2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Bāriņtiesa (pagasttiesa) lemj par prasības pieteikuma sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, ja vecāki pret bērnu izturas sevišķi slikti, ja bērna vecāki devuši piekrišanu adopcijai, kā arī tādā gadījumā, ja viņi nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību."

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 16. panta pirmās daļas redakcijā vārdus “lemj par prasības pieteikuma sniegšanu tiesā” ar vārdiem “lemj par prasības iesniegšanu tiesā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 16. panta pirmās daļas redakcijā vārdus “vecāki pret bērnu izturas sevišķi slikti” ar vārdiem “vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Bāriņtiesa (pagasttiesa) lemj par prasības iesniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, ja vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti, ja bērna vecāki devuši piekrišanu adopcijai, kā arī tādā gadījumā, ja viņi nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību."


 

25.pants. (1) Aizbildnības lietu piekritību bāriņtiesai (pagasttiesai) nosaka pēc tās personas pastāvīgās dzīvesvietas, kurai vajadzīga tiesību aizsardzība.

(2) Bērnam, kuram nav vecāku vai vecvecāku un nav pastāvīgas dzīvesvietas, kā arī atradenim aizbildnības lietu kārto bāriņtiesa (pagasttiesa) pēc bērna faktiskās atrašanās vietas.

(3) Ja kāda aizbildnībā esošās personas manta atrodas citas bāriņtiesas (pagasttiesas) darbības teritorijā, tad bāriņtiesa (pagasttiesa), kura pārzina aizbildnību, var lūgt bāriņtiesu (pagasttiesu) pēc mantas atrašanās vietas iecelt aizbildni šīs mantas pārvaldībai. Aizbildnis norēķinu nosūta bāriņtiesai (pagasttiesai), kura pārzina aizbildnību.

(4) Ja aizbildnībā esošais bērns uz laiku pārceļas dzīvot uz citu dzīvesvietu (pie radiem, tiek ievietots izglītības vai bērnu aprūpes iestādē), bāriņtiesa (pagasttiesa) turpina pārzināt aizbildnību.

(5) Ja aizbildnībā esošais bērns pārceļas uz pastāvīgu dzīvi citā pilsētā, novadā vai pagastā, bāriņtiesa (pagasttiesa) nosūta aizbildnības lietu attiecīgajai bāriņtiesai (pagasttiesai).

(6) Aizgādnība tiek nodibināta pēc mantas atrašanās vietas.

3. Izteikt 25.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Aizbildnības lietu piekritību bāriņtiesai (pagasttiesai) nosaka pēc bērna vecāku dzīvesvietas."

 

 

 

3. Izteikt 25.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Aizbildnības lietu piekritību bāriņtiesai (pagasttiesai) nosaka pēc bērna vecāku dzīvesvietas."

 33.pants. Gadījumos, kad atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības un bērns ir ievietots izglītības vai bērnu aprūpes iestādē, uz laiku pārgājis dzīvot pie radiniekiem, aizbildņa vai nodots audžuģimenei, bāriņtiesa pēc bērna atgriešanās no pagaidu prombūtnes gādā par viņa iemitināšanu iepriekšējā dzīvojamā telpā, ja viņam ir saglabājušās tiesības uz to, vai gādā par viņa nodrošināšanu ar dzīvokli saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

 4. Aizstāt 33.pantā vārdus "saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".

 

 

 

 4. Aizstāt 33.pantā vārdus "saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".

40.pants. (1) Pieņemot lēmumu par to, ka adopcija ir bērna interesēs, bāriņtiesa (pagasttiesa):

1) pārbauda adoptētāja personu apliecinošu dokumentu;

2) pārbauda iesniegumā norādīto apstākļu atbilstību Civillikuma 162. — 169.panta prasībām;

3) izvērtē adoptētāja dzīves apstākļus;

4) izvērtē, vai ir pamats uzskatīt, ka pē c adopcijas starp adoptētāju un adoptēto veidosies patiesas vecāku un bērnu attiecības.

(2) Lietu par pilngadīgas personas adopciju bāriņtiesa izskata, ja ir iesniegts adoptētāja un adoptējamā kopīgs iesniegums, un pārbauda, vai ir ievērotas Civillikuma 174. panta prasības, kā arī to, vai starp adoptētāju un adoptējamo ir izveidojušās faktiskas vecāku un bērnu attiecības.

(3) (Izslēgta ar 30.05.2001. likumu).

5. Izslēgt 40.panta otro daļu.

 

 

 

5. Izslēgt 40.panta otro daļu.