M/U/T/TA-2505

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

 

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 14.panta 1.punktā vārdus un skaitli "likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 30.pants" ar vārdiem un skaitli "Civilstāvokļa aktu likuma 29.pants".

 

2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Bāriņtiesa (pagasttiesa) lemj par prasības pieteikuma sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, ja vecāki pret bērnu izturas sevišķi slikti, ja bērna vecāki devuši piekrišanu adopcijai, kā arī tādā gadījumā, ja viņi nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību."

 

3. Izteikt 25.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Aizbildnības lietu piekritību bāriņtiesai (pagasttiesai) nosaka pēc bērna vecāku dzīvesvietas."

 

4. Aizstāt 33.pantā vārdus "saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".

 

5. Izslēgt 40.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes

lietu ministrs

A.Baštiks

 

 


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”14.panta 1.punkts paredz, ka bāriņtiesa lemj par uzvārdu, vārdu un tautības ierakstu (Civillikuma 151.pants, likuma „Par civilstāvokļa aktiem” 30.pants un likuma „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” 10.pants). 2005.gada 15.aprīlī stājās spēkā Civilstāvokļa akta likums un likums „Par civilstāvokļa aktiem” zaudēja spēku.

Likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 16.panta pirmā daļa paredz, ka bāriņtiesa (pagasttiesa) noskaidro ģimenes, kurās vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti, nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt viņa fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību, un lemj par aizgādības tiesību atņemšanas lietas ierosināšanu tiesā. 2005.gada 7.aprīlī stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Civillikumā, un Civillikuma 200.pants paredz, ja vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti, ja bērna vecāki devuši piekrišanu adopcijai, kā arī tad, ja viņi nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību, viņiem var atņemt aizgādības tiesības.

Likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 25.panta pirmā daļa paredz, ka aizbildnības lietu piekritību bāriņtiesai (pagasttiesai) nosaka pēc tās personas pastāvīgās dzīvesvietas, kurai vajadzīga tiesību aizsardzība. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.panta otro un trešo daļu, par bērna dzīvesvietu uzskatāma viņa vecāku dzīvesvieta un, ja bērna vecāki dzīvo dažādās administratīvajās teritorijās, par bērna dzīvesvietu uzskatāma mātes dzīvesvieta, ja vien ar tiesas nolēmumu bērna dzīvesvieta nav noteikta pie tēva vai vecāki par to nav savstarpēji vienojušies.

Likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 33.pantā noteikts, ka gadījumos, kad atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības un bērns ir ievietots izglītības vai bērnu aprūpes iestādē, uz laiku pārgājis dzīvot pie radiniekiem, aizbildņa vai nodots audžuģimenei, bāriņtiesa pēc bērna atgriešanās no pagaidu prombūtnes gādā par viņa iemitināšanu iepriekšējā dzīvojamā telpā, ja viņam ir saglabājušās tiesības uz to, vai gādā par viņa nodrošināšanu ar dzīvokli saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 2005.gada 25.janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, ar kuriem grozīts likuma nosaukums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 40.panta otrajā daļā noteikts, ka lietu par pilngadīgas personas adopciju bāriņtiesa izskata, ja ir iesniegts adoptētāja un adoptējamā kopīgs iesniegums, un pārbauda, vai ir ievērots Civillikuma 174.panta prasības, kā arī to, vai starp adoptētāju un adoptējamo ir izveidojušās faktiskas vecāku un bērnu attiecības. 2005.gada 7.aprīlī stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Civillikuma Ģimenes tiesību daļā un Latvijas Republikas Civillikums neparedz iespēju adoptēt pilngadīgu personu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”” tiek saskaņots likums „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” ar Latvijas Republikas Civillikumā, Civilstāvokļu aktu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto.

 

3. Cita informācija

-

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

-

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Projekta īstenošana notiks ikgadējā budžeta ietvaros, papildus līdzekļi netiks pieprasīti.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Grozījumi likumprojektā ievietoti Bērnu un ģimenes lietu ministrijas mājas lapā www.bm.gov.lv, sadaļā „Projekti”.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams Bērnu un ģimenes lietu ministrijas mājas lapā www.bm.gov.lv, sadaļā „Projekti”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Bāriņtiesas (pagasttiesas) pieņemtos lēmumus un tās faktisko rīcību saskaņā ar likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 24.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likumā noteikto var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

4. Cita informācija

-

 

30.09.2005 12.00

1133

Zaula

7356473, Kristine.Zaula@bm.gov.lv

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāre

Politikas un juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Zalpētere

S.Rāgs

M.Dzērve

L.Liepiņa