Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (reģ. nr.1423)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.5188)

Nr.

Priekšlikumi tršajam lasījumam (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības izņemšana

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi, lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu, vai, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā. Personai ir tiesības prasīt, lai minēto dokumentu izņemšanu noformē rakstveidā atbilstoši administratīvo procesu regulējošiem noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

(2) Personai, kura aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks nekā 3 stundas, par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kurai piemērots soda veids — brīvības atņemšana vai arests, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu, pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai tiesa. Izņemtais dokuments glabājas minētajā iestādē vai brīvības atņemšanas iestādē. Personu atbrīvojot, izņemto dokumentu tai atdod.

 

 1. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības izņemšana

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi, lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu, vai, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā. Personai ir tiesības prasīt, lai minēto dokumentu izņemšanu noformē rakstveidā atbilstoši administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Personai, kura par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks par trim stundām, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu.

          (3) Personai, kurai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums – vai piemērots sods – brīvības atņemšana vai arests, izņemto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību nodod un glabā apcietinātās vai notiesātās personas lietā ieslodzījumu vietā.

(4) Personu atbrīvojot, tai atdod šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izņemto dokumentu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījumā pieņemtā 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta personai, kurai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums – vai sods – brīvības atņemšana vai arests, tiek nodota apcietinātās vai notiesātās personas ieslodzījuma vietai un glabāta attiecīgās personas lietā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 1. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības izņemšana

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi, lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu, vai, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā. Personai ir tiesības prasīt, lai minēto dokumentu izņemšanu noformē rakstveidā atbilstoši administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Personai, kura par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks par trim stundām, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu.

(3) Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība, kas izņemta personai, kurai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums – vai sods – brīvības atņemšana vai arests, tiek nodota apcietinātās vai notiesātās personas ieslodzījuma vietai un glabāta attiecīgās personas lietā.

(4) Personu atbrīvojot, tai atdod šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izņemto dokumentu."

 

 

Pārejas noteikumi

1. ...  4. ...

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5. Tiesas, prokurori un izmeklēšanas iestādes līdz 2006.gada 1.maijam to lietvedībā esošajās krimināllietās, kurās kriminālprocess uzsākts līdz 2005.gada 31.decembrim, nodrošina apcietināto personu krimināllietām pievienoto personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību nodošanu ieslodzījuma vietai, kurā ievietota apcietinātā persona."

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Aizstāt pārejas noteikumu 5. punktā skaitļus un vārdus “2005. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2006. gada 1.martam”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā pārejas noteikumu 5. punktā skaitļus un vārdus “2005. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2006. gada 28. februārim”.

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5. Tiesas, prokurori un izmeklēšanas iestādes līdz 2006.gada 1.maijam to lietvedībā esošajās krimināllietās, kurās kriminālprocess uzsākts līdz 2006.gada 28.februārim, nodrošina apcietināto personu krimināllietām pievienoto personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību nodošanu ieslodzījuma vietai, kurā ievietota apcietinātā persona."

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.martā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.martā.