M/Users/Texti/2336/Andris (tel

Likumprojekts

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 

"14.pants. Personas apliecības, pases un atgriešanās apliecības izņemšana

(1) Personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi, lieto personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu, vai, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā. Personai ir tiesības prasīt, lai minēto dokumentu izņemšanu noformē rakstveidā atbilstoši administratīvo procesu regulējošiem normatīviem aktiem.

(2) Personai, kura par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks par trim stundām, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu.

(3) Ja personai tiek piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums – vai stājies spēkā tiesas spriedums par brīvības atņemšanu vai arestu, izņemtais personu apliecinošais dokuments vai atgriešanās apliecība tiek nodota un glabājas apcietinātās vai notiesātās personas lietā ieslodzījuma vietā.

(4) Personu atbrīvojot, tai atdod šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izņemto dokumentu."

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Tiesas, prokurori un izmeklēšanas iestādes līdz 2006.gada 1.martam to lietvedībā esošajās krimināllietās, kurās kriminālprocess ir uzsākts līdz 2005.gada 31.decembrim, nodrošina apcietināto personu krimināllietām pievienoto personas apliecību, pasu un atgriešanās apliecību nodošanu ieslodzījuma vietai, kurā ievietota apcietinātā persona."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā”

 

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Personu apliecinošu dokumentu likuma 14.panta otrajā daļā noteikts, ka pasi izņem iestāde, kas aizturējusi šo personu, pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai tiesa un izņemtais dokuments glabājas minētajā iestādē.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums, ir tiesības piedalīties pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kā arī Tautas nobalsošanā. Arī apcietinātie ārvalstu pilsoņi piedalās vēlēšanās, ja to pieļauj tās valsts likumdošana. Ieslodzījuma vietu pārvaldes pienākums ir radīt iespēju vēlēšanu komisijām nodrošināt apcietinātajiem doto pilsoņa tiesību izmantošanu, bet to iespējams veikt tikai gadījumā, ja izmeklēšanas cietumu rīcībā ir viņu pilsoņu pases.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

 

 

 

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Nav

 

Nav

 

Nav

 

Nav

 

Nav

6. Cita informācija

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildu normatīvos aktus nav nepieciešams izdot.

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Ieslodzījuma vietu pārvalde. Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par normatīvā akta ieviešanu sabiedrība tiks informēta, publicējot pieņemto normatīvo aktu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 Tieslietu ministre                                                                                    S.Āboltiņa

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

D.Lūks

 

16.05.2005

747

A.Vētra, 7208109

avetra@iem.gov.lv