Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 25.panta pirmās daļas 4.punktu.

 

2. Aizstāt pārejas noteikumu 12.punktā skaitļus un vārdus "2006.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2009.gada 1.janvārī".

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

 

"13. Lietas par mantojuma tiesībām, kuras līdz 2002.gada 31.decembrim pieņemtas izskatīšanai sevišķās tiesāšanās kārtībā, tiesas izskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā līdz 2008.gada 31.decembrim."

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

 

"26. Pieteikumi par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju, kas iesniegti līdz 2006.gada 1.jūlijam, kā arī līdz minētajam termiņam uzsākto uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas lietu izskatīšana pabeidzama attiecīgajā apgabaltiesā."

 

Pārejas noteikums

 

Likuma 1. un 4.pants stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 31.decembrī.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Civilprocesa likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju izskata apgabaltiesas. Sakarā ar to, ka nepieciešams būtiski samazināt apgabaltiesu, sevišķi Rīgas apgabaltiesas, noslogotību, kā arī sekmēt citu lietu kategoriju ātrāku izskatīšanu saprātīgā termiņā, maksātnespējas lietu izskatīšana nododama rajona (pilsētu) tiesām.

Pamatojoties uz likuma pārejas noteikumu 13.punktu lietas par mantojuma tiesībām, kuras līdz 2002.gada 31.decembrim pieņemtas izskatīšanai sevišķās tiesāšanās kārtībā, tiesai jāizskata līdz 2005.gada 31.decembrim, neizskatītās lietas nododot tieslietu ministra noteiktajā kārtībā attiecīgajā tiesu apgabalā praktizējošiem notāriem. Ņemot vērā, ka šobrīd tiesu rīcībā ir aptuveni 136 mantojuma lietas, nepieciešams rast risinājumu šai situācijai. 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

        Likumprojektā paredzēts noteikt, ka turpmāk lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju būs piekritīgas rajona (pilsētas) tiesām. Turklāt noteikts, ka lietu izskatīšana, kas pieņemtas izskatīšanai sevišķās tiesāšanās kārtībā līdz 2006.gada 1.jūlijam, pabeidzama attiecīgajā apgabaltiesā.

    Lietas par mantojuma tiesībām, kuras līdz 2002.gada 31.decembrim pieņemtas izskatīšanai sevišķās tiesāšanās kārtībā, tiesas turpinās izskatīt līdz 2008.gada 31.decembrim.

3. Cita informācija

Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu apmācība notiks esošā finansējuma ietvaros.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

 

 

2. Cita informācija

Grozījumi ir izsludināti 2005.gada 13.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Nav

Nav

5. Cita informācija                                             Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi tiek veikti tiekoties ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un sniedzot informāciju masu informācijas līdzekļos.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas konsultācijas.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpilde notiks pastāvošās institucionālās sistēmas ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts noteiktajā kārtībā. Vienlaikus informācija par grozījumiem Civilprocesa likumā tiks ievietota Tieslietu ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Tieslietu ministre                                                                                           S.Āboltiņa

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

E.Stivriņa

 

18.10.2005 10:25

687

Kornete

7036953, irita.kornete@tm.gov.lv